the translators agency and ideological manipulation in translation: the case of political texts in translation classes in iran

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق به نقش واسطه ای مترجم در ایجاد تغییرات ایدئولوژیک در ترجمه متون سیاسی پرداخته شده است. بدین منظور محقق متنی سیاسی در خصوص ادعاهای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران را انتخاب کرد. این متن از سایت spacewar.com انتخاب شد که دارای ایدئولوژی مغرضانه در مورد برنامه هسته ای ایران است. سپس یک گروه 30 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشدرشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی انتخاب شدند. این دانشجویان بواسطه گذراندن مقطع لیسانس زبان انگلیسی با مفاهیم اساسی ترجمه از قبیل معادل سازی، مباحث فرهنگی و مباحث اخلاقی در ترجمه آشنا بودند. در ابتدااز دانشجویان خواسته شد تا صرفا متن انتخابی را ترجمه کنند، بدون اینکه از هدف و یا انگیزه محقق مطلع شوند.هدف از این کار بررسی میزان دستکاری دانشجویان در ترجمه متن بصورت ناخود آگاه بود. محدودیتی از نظر زمان و دسترسی به منابع و لغتنامه برای دانشجویان ایجاد نشد. در ادامه و برای بار دوم از دانشجویان خواسته شد تا همان متن را به منظور چاپ در روزنامه کیهان ترجمه کنند.این کار به منظور بررسی میزان دستکاری آگاهانه دانشجویان در متن صورت گرفت. ترجمه های انجام شده با استفاده از چهارچوب تحلیل گفتمان وندیک تحلیل شد و پنج عامل حذف ، اضافه، مجهول سازی، واژه گزینی و modality مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه ترجمه انجام شده توسط دانشجویان وجود ندارد. به عبارت دیگر دانشجویان اقدامی در جهت دستکاری متن مبدا با توجه به نوع کاربرد ترجمه ، ایدئولوژی و فرهنگ زبان مبدا انجام نداده اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که واژه گزینی متداول ترین شیوه ایجاد تغیر در متن توسط دانشجویان بوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

investigating the integration of translation technologies into translation programs in iranian universities: basis for a syllabus design in translation technology

today, information technology and computers are indispensable tools of any profession and translation technologies have become an indispensable part of translator’s workstation. with the increasing demands for high productivity and speed as well as consistency and with the rise of new demands for translation and localization, it is necessary for translators to be familiar with market demands an...

the role of visual aids and translation in teaching vocabulary in est

the present study investigated the effect of the two vocabulary teaching techniques in est, namely the use of translation and the use of visual aids as two separate vocabulary teaching techniques. to answer the question of the study, a pretest (michigan test) was administered to the 58 randomly selected est students at khajeh nasiredin tusi university, faculty of mechanics. after the homogeneit...

15 صفحه اول

the norms of localization in translating persian multimodal texts: the case of videogame demos

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) ب...

15 صفحه اول

strategies applied in translation of culture-specific items in translation of the i. r. i. constitution &the civil code (from persian into english(

این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023