نام پژوهشگر:

کتایون افضلی

نیازهای راهبردی ذانشجویان ایرانی در خواندن متون ادبی و غیرادبی از طریق روش تولید سوال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1389
    کتایون افضلی     محمد عموزاده

abstract the current study sets out 1) to investigate the strategic needs of iranian efl learners in reading literary and non-literary texts; 2) to shed some light on the differences between reading literary and non-literary texts; and 3) to specify the differences in the interaction of participants with texts while reading two literary subgenres ( i.e., short story and literary essays). to this aim, 30 undergraduate students (24 females and 6 males) who were all persian native speakers and were selected from the population of senior students majoring in english literature at sheikhbahaee university participated in the study. to specify the strategic needs of students in reading literary and non-literary texts and to compare the processes of reading literary and non-literary texts, five texts (i.e. one short story and two literary essays plus two expository texts) were assigned to the participants. they were asked to read the texts and write down the questions that occurred to them while reading them. to classify the questions produced by the students for each text type, the model proposed by dubravac and dalle (2002) was employed. based on their model, the questions were categorised in five groups (scripturally implicit, textually implicit, textually explicit, linguistic and miscomprehension). the findings suggest that the dominant problem of participants lies in textually implicit aspects of the text. finally, a kruskal-wallis test was applied to compare the frequency of question types across literary and non-literary texts. the difference of all question types proved to be statistically significant across both literary and non-literary texts. as for the differences across reading short stories and literary essays, a mann-whitney test revealed significant differences between the interaction of students while reading fiction and that while reading literary essays.

the translators agency and ideological manipulation in translation: the case of political texts in translation classes in iran
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    مرتضی محمدی حسین ابادی     کتایون افضلی

در این تحقیق به نقش واسطه ای مترجم در ایجاد تغییرات ایدئولوژیک در ترجمه متون سیاسی پرداخته شده است. بدین منظور محقق متنی سیاسی در خصوص ادعاهای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران را انتخاب کرد. این متن از سایت spacewar.com انتخاب شد که دارای ایدئولوژی مغرضانه در مورد برنامه هسته ای ایران است. سپس یک گروه 30 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشدرشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی انتخاب شدند. این دانشجویان بواسطه گذراندن مقطع لیسانس زبان انگلیسی با مفاهیم اساسی ترجمه از قبیل معادل سازی، مباحث فرهنگی و مباحث اخلاقی در ترجمه آشنا بودند. در ابتدااز دانشجویان خواسته شد تا صرفا متن انتخابی را ترجمه کنند، بدون اینکه از هدف و یا انگیزه محقق مطلع شوند.هدف از این کار بررسی میزان دستکاری دانشجویان در ترجمه متن بصورت ناخود آگاه بود. محدودیتی از نظر زمان و دسترسی به منابع و لغتنامه برای دانشجویان ایجاد نشد. در ادامه و برای بار دوم از دانشجویان خواسته شد تا همان متن را به منظور چاپ در روزنامه کیهان ترجمه کنند.این کار به منظور بررسی میزان دستکاری آگاهانه دانشجویان در متن صورت گرفت. ترجمه های انجام شده با استفاده از چهارچوب تحلیل گفتمان وندیک تحلیل شد و پنج عامل حذف ، اضافه، مجهول سازی، واژه گزینی و modality مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه ترجمه انجام شده توسط دانشجویان وجود ندارد. به عبارت دیگر دانشجویان اقدامی در جهت دستکاری متن مبدا با توجه به نوع کاربرد ترجمه ، ایدئولوژی و فرهنگ زبان مبدا انجام نداده اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که واژه گزینی متداول ترین شیوه ایجاد تغیر در متن توسط دانشجویان بوده است.

بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی در ترجمه کنایه و توزیع ابزارهای ایجاد کنایه استفاده شده توسط نویسندگان فارسی و انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    لیلا حیدری سورشجانی     کتایون افضلی

این مطالعه دو هدف عمده دارد:اول اینکه هنجارهای اجتماعی فرهنگی ای که در ترجمه کنایه از انگلیسی به فارسی استفاده می شوند را تعیین کند و به طور اخص به اهمیت و ارتباط این هنجارهای اجتماعی, فرهنگی در انتقال کنایه و به دنبال آن مضمون و شخصیت های یک اثر ادبی بپردازد. هدف دیگر این مطالعه این است که ابزارهای کنایه ای که در ساختار جملات کنایه دار در زبان فارسی و انگلیسی به کار می روند را شناسایی کند و سپس ابزارهای کنایه فارسی را با ابزار های کنایه انگلیسی مقایسه کند تا مشخص شود که آیا تفاوت چشمگیری در دو زبان از لحاظ ابزارهای کنایه وجود دارد یا نه. برای هدف اول چهار رمان از جین آستین: غرور و تعصب, پارک منسفیلد, حس و حساسیت, اما و رمان تام جونز از هنری فیلدینگ بررسی شدند. جملات کنایه دار این رمانها جمع آوری وبر اساس طبقه بندی بارب ( 1995) به دو دسته کنایه متعارف و کنایه نا متعارف تقسیم شدند. سپس جملات کنایه دار با ترجمه های فارسی شان مقایسه شدند تا هنجارهای اجتماعی, فرهنگی فارسی ای که مترجمان معمولا در ترجمه کنایه به کار می برند را مشخص کند. یافته ها نشان داد که چهار هنجار اجتماعی, فرهنگی در ترجمه کنایه استفاده می شود: اضافه کردن نشانه کنایه, جایگزین کردن نشانه کنایه زبان مبدا با نشانه کنایه در زبان مقصد, ترجمه تحت الفظی کنایه و حذف. این هنجارها بر اساس استراتژیهای پیشنهاد شده بارب 1995)) برای ترجمه کنایه هستند. نتایج هم چنین نشان داد که در ترجمه کنایه نامتعارف هنجار اجتماعی اضافه کردن نشانه کنایه علاوه بر اینکه پر تکرارتر است اهمیت ویژه ای نیز در انتقال مضمون و شخصیت ها در ترجمه دارد همچنین نتایج حاکی از آن بود که در ترجمه کنایه متعارف جایگزینی وترجمه تحت الفظی پرتکرارتر و اهمیت ویژه ای در انتقال مضمون و شخصییت های متون ادبی دارند. در بخش دوم این مطالعه به منظورتعیین ابزارهای کنایه در زبانهای فارسی و انگلیسی تعدادی متون ادبی فارسی و انگلیسی که کنایه داربودند انتخاب شدند و جملات کنایه دارشان جمع آوری و بر اساس مدل انگلیسی که چاکهاچیرو (2011) برای ابزارهای کنایه پیشنهاد داد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس به منظور تعیین وجود تفاوت معنا دارمیان ابزار های کنایه فارسی و ابزار های کنایه انگلیسی آزمون من ویتنی انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنا داری میان ابزارهای کنایه فارسی و ابزارهای کنایه انگلیسی وجود ندارد.

on translation of phatic communion and socio-cultural relationships between the characters of the novels
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    سارا بابایی     کتایون افضلی

phatic communion is a cultural concept which differs across cultures. according to hofstede (2001), the u.s. tends to have individualistic culture; however, asian countries tend to have collectivistic cultures. these cultures view phatic communion differently. in individualistic cultures like u.s., phatic communion reflects speakers’ socio-cultural relationships in conversations. to see whether or not phatic communion serves the same function in collectivistic cultures like ours, the current study aims to focus on the likely changes that the ignorance of the cultural differences in translating phatic communion may cause in socio-cultural relationship (power relationship) of characters in fictional dialogues in translated novels. to this end, three novels, namely alice’s adventures in wonderland by lewis carroll, the third policeman by flann o’brien and burmese days by george orwell and their translations were selected. first, they were read carefully, and then their literary criticisms were studied to analyze characters in terms of their social status and power relationship. next, phatic utterances were extracted from the texts and were classified into three types of phatic communion according to laver’s framework (self-oriented, other-oriented & neutral). at last, each phatic token was compared with its translation to see whether or not their translation has changed the socio-cultural relationship between characters in the novels in question. the findings of the study revealed that 27 percent of translated phatic utterances have changed the character’s power relationships.

norms and ideology in translation of children literature in persian context
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    فاطمه حسین زاده     کتایون افضلی

اهداف عمده ی این مطالعه دو دسته هستند:1) تعیین هنجار های اجتماعی فرهنگی مورد استفاده در ترجمه ی کتاب کودک برای کودکان ایرانی 2) بررسی مفهوم کودک در ایران و ائدئولوژی این جامعه در رابطه با کودک که مترجم را مجبور به بازسازی کتابهای داستان برای کودکان ایرانی میکند. به این منظور, ابتدا ,مجموعه ای از 30 کتاب داستان و ترجمه های فارسی انها بر اساس مدلlambert and van gorp(2006)مقایسه شد و سپس استراتژیهای پر تکرار مورد استفاده در بخشpreliminary, macro and microکتابهای داستان به صورت جداگانه مشخص شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که پر تکرار ترین هنجار های مورد استفاده توسط مترجم در ترجمه ی کتاب های داستان برای کودکان ایرانی شامل مناسبت فرهنگی , حذف وابداع هستند. نتایج همچنین نشان داد که جامعه ی ایران به کودک به عنوان شخصی نگاه میکند که متمایل به موارد غیر اخلاقی است و از رفتارهای بد خیلی سریع تاثیر میپذیرد. به بیان دیگربه بچه به عنوان شخصی ناقص نگاه میشود که باید توسط بزرگسال کامل راهنمایی شود. کلید واژه ها: هنجار های فرهنگی اجتماعی, ائدئولوژی, کتاب کودک

the norms of localization in translating persian multimodal texts: the case of videogame demos
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    فرخنده تویسر کانی     کتایون افضلی

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و ترجمه های فارسی آنها انتخاب و تجزیه و تحلیل شد. سپس، مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری تعیین شد. بعد، طبق مدل توری (1995)، توماسزکویچ (1993) ومدل تطبیق بستین (2005)، هنجارهای ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری نشان داده شد. در پایان، چیزی که هنجارهای بازیهای کامپیوتری درباره ایدئولوژی جامعه کنونی نشان می دهند تعیین شد. یافته ها نشان داد که استراتژیهای تطبیق فرهنگی و موقعیتی و خلق در مدل بستین پر کاربردترین هنجارها توسط مترجمان هستند. علاوه بر استراتژیهای ترجمه مدل بستین دو هنجار دیگر یعنی حسن تعبیر و زبان محاوره ای در ترجمه دموهای بازیهای کامپیوتری معین شد. نتایج نشان داد که از آنجاییکه دید جامعه ایران به بازیهای کامپیوتری جنبه سرگرمی دارند، به صورت محاوره ای ترجمه شده اند. کلید واژه ها: هنجارها، متون چند وجهی (چند نمایی)، بومی سازی

بررسی کاربردشناسی کتابهای درسی انگلیسی برای صنعت گردشگری و توانایی کاربردشناختی دانشجوایان رشته های زبان انگلیسی از دیدگاه نظریه کنش گفتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    داود رضاپوریان     کتایون افضلی

چکیده تحقیق حاضر دو هدف را دنبال می نماید: 1) بررسی جنبه های کاربرد شناختی کتاب های آموزش انگلیسی برای گردشگری 2) ارزیابی نیازهای کاربرد شناختی زبان آموزان انگلیسی در دوره های تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی. در جهت پاسخ گویی سوال نخست پنج کتاب آموزش زبان انگلیسی برای گردشگری بر مبنای نظریه ی کنش های گفتار (کارگفت) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تناوب هر کدام از طبقه های عملکردی محاسبه شدند. علاوه بر این، در جهت پاسخ گویی به سوال دوم، یک آزمون تکمیل گفتمان (dct) که مشتمل بر 50 سوال می باشد (و همه ی عملکرد های نظریه ی کنش های گفتار را در بر می گیرد) از 20 دانشجوی زبان انگلیسی گرفته شد و نیازهای عملکردی آن ها بر مبنای این تست مشخص گردید. نتایج تحلیل کتاب های آموزشی تناوب بالایی از کنش های (کارگفت های) اظهاری، تناوب های متعادلی برای کنش های ترغیبی و اعلامی، و تناوب های نسبتا پایینی برای کنش های تعهدی و عاطفی را نشان داد. هم چنین نتایج تحلیل آزمون تکمیل گفتمان نشان داد که دانشجویان نیازدارند که آگاهی بیشتری از کنش عاطفی داشته باشند. نتایج نشان داد که کتاب های آموزشی می بایست شرح جامع تری از موقعیت های زبان مقصد ارائه نمایند و کنش های عاطفی و تعهدی نظریه ی کنش های گفتاری را نیز بیشتر پوشش دهند. این موضوع در موقعیت هایی اهمیت بیشتر می یابد که شخص می بایست احساس و رفتار خود را منعکس نماید.

مشکلات نوشتاری در پیشنهادیه پایان نامه های دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    بیتا کیوانداریان     کتایون افضلی

اگرچه دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی واحدهای درسی مختلفی را در باب نوشتار در دانشگاه می گذرانند و از آنها انتظار می رود که نظرات خود را بدرستی در اشکال مختلف نوشتار ارایه دهند، اما متون آنها با متون استاندارد آکادمیک متفاوت است. در حقیقت، انواع مشکلات نوشتاری حتی در پیشنهادیه پایان نامه های دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی هم قابل مشاهده است. با در نظر گرفتن مشکلات دانشجویان کارشناسی ارشد در نوشتار، هدف مطالعه ی حاضر تعیین انواع و میزان فراوانی مشکلات مختلفی که دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در نوشتن پیشنهادیه پایان نامه ی خود با آن مواجه شده اند می باشد. بعلاوه، دیدگاهها و نظرات یادگیرنده ها درمورد مشکلاتشان در نوشتن پیشنهادیه پایان نامه با مشکلات واقعی که در پیشنهادیه آنها مشاهده شده بود مقایسه شد. بدین منظور، 32 پیشنهادیه پایان نامه که توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، ایران، نوشته شده بود به دقت بررسی شد به این منظور که انواع مختلف مشکلات مشخص و دسته بندی شوند. همچنین به منظور مقایسه نتایج مشکلات نوشتار دانشجویان با عقاید آنها در مورد مشکلاتشان ، شرکت کنندگان در تحقیق پرسشنامه ای از طریق آدرس ایمیل خود دریافت نمودند که سوالات نیمه تشریحی آن بطور کلی توسط چون یه (2009) ارایه شده بود. متعاقباَ، پاسخ های آنان مطابق با نظریه دورنیه (2003) که درباره تحلیل کیفی داده ها طراحی شده است تحلیل شد و سپس با مشکلات واقعی آنها قیاس شد. یافته ها نشان داد که مشکلات گفتمانی بالاترین میزان فراوانی را داشتند و پس از آن مشکلات زبانی (گرامری) و مشکلات مربوط به رعایت نکردن اصول ای پی ای بودند. تحلیل پرسشنامه ها نیز نشان داد که دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد اکثراَ دیدگاه منفی نسبت به نوشتن پیشنهادیه داشته و معتقد بودند که مشکلات گفتمانی بیشترین فراوانی را داشته است. بنابراین، تا حد زیادی نظرات آنها با مشکلات واقعی آنها در پیشنهادیه ها مطابقت داشت. درپایان، نتایج این مطالعه تعدادی کاربردهای آموزشی برای معلمان و یادگیرندگان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی و تدوین کنندگان مطالب درسی ارائه کرد.

نظریه درگیری بار: رابطه متقابل نوع تمرین و مشارکت در یادگیری واژگان پذیرا و سازنده زبان آموزان سطح مبتدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    زینب شا ه منصوری     کتایون افضلی

به خاطر اهمیت یادگیری واژگان، hulstijn و laufer ایده فرضیه درگیری بار که یک ساختار شناختی انگیزشی ناشی از درگیری تمرین است را در سال 2001 ارائه کردند. بر اساس این فرضیه ، تمرین ها با بار مشارکت ( درگیری) بالاتر اثرات بهتری از حفظ واژگان ایجاد میکنند و نوع تمرین هیچ تاثیری در یادگیری واژگان ندارد . هدف این تحقیق این است که اول اعتبار فرضیه درگیری بار را آزمایش کند و پس از آن به بررسی نقش تمرین ها ی مختلف در دانش واژگان پذیرا و سازنده(مولد)دانش آموزان یادگیرنده زبان انگلیسی سطح مبتدی بپردازد. برای این منظور، 120 زبان آموز سطح مبتدی در یکی از چهار گروه قرار گرفتند : یک گروه شاهد و سه گروه تجربی(مورد آزمایش)که یکی از سه تمرین مربوط به یادگیری لغات را که به طور متفاوت دانش آموزان را درگیر می کردند کامل کردند ،گروه 1 ، تمرین درک مطلب ، گروه 2 ، تمرین درک مطلب به علاوه پر کردن جاهای خالی و گروه 3، یک تمرین نوشتن انشا . با توجه به نتایج پس آزمونهای فوری و تاخیری واژگان ، تفاوت معنی داری در یادگیری واژگان در میان گروه ها مشاهده شد ، که تا حدی به اثبات اعتبار فرضیه درگیری بار کمک کرد . بر خلاف فرضیات فرضیه درگیری بار (laufer وhulstijn ، 2001) ، یافته های این مطالعه نشان داد که میزان بار تنها عامل تعیین کننده در یادگیری لغات نیست، اما نوع تمرین یعنی ورودی / خروجی بودن آن نیز یک پارامتر تعیین کننده در یادگیری لغات است.

ترجمه ی طنز و شخصیت پردازی در ادبیات دفاع مقدس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مهدیه کربلایی گهرت     کتایون افضلی

مطالعه ی حاضر، دو هدف عمده دارد. هدف اول، بررسی محدودیت های ترجمه ی طنز در ادبیات دفاع مقدس است. هدف دوم بررسی میزان تأثیر راهکارهایی که مترجم برای ترجمه ی طنز به کار می گیرد بر شخصیت پردازی، در ترجمه ی انگلیسی آثار دفاع مقدس است. در این راستا، عبارات طنزآمیز سه کتاب دفاع مقدس (داستان های شهر جنگی، شطرنج با ماشین قیامت و سفر به گرای 270 درجه) مشخص شدند ودسته بندی آنها بر اساس انطباق نظریه ی عمومی طنز کلامی با ترجمه که توسط آتاردو (2002) مطرح شده است، صورت گرفت. در پاسخ به سوال اول تحقیق، یافته های تحقیق نشان داد که تقابل انگاره، معنای ضمنی کلمات و کلمات و عبارات مختص یک فرهنگ یا زبان ممکن است در ترجمه ی طنز برای مترجم مشکل ایجاد کنند. در پاسخ به سوال دوم تحقیق، روشن شد که مترجم 71/91 درصد از عبارات طنزآمیز را به صورت تحت اللفظی ترجمه کرده است که باعث عجیب و غیرمعمول به نظررسیدن شخصیت های فارسی در زبان مقصد می شود. ترجمه ی تحت اللفظی می-تواند با دادن اطلاعات دست اول در مورد مستعمره های آتی به استعمارگران یا تأکید بر بیگانه بودن زبان مبدأ و کامل بودن زبان مقصد در خدمت استعمارگران قرارگیرد.

تنوع ترجمه راهکار های ادب و شخصیت پردازی در نمایشنامه های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    زهرا ورمزیاری     کتایون افضلی

تئوری ادب به عنوان موضوعی در حوز? کاربردشناسی، میتواند به شخصیت پردازی داستان ها کمک کند. این تئوری موضوعی ظریف در حوز? کاربرد شناسی است که معمولا توسط مترجمین نادیده گرفته می شود. تحقیق پیش رو، تاثیر اتخاذ هریک از روش های ترجمه آشکار و پنهان را در ترجم? راهکار های ادب بر ترسیم شخصیت ها در نمایشنامه های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی مورد مطالعه قرار داد. به این منظور، سه نمایشنامه برای انجام این مطالعه انتخاب شد: نمایشنامه های اهمیت ارنست بودن و بادبزن لیدی ویندرمیر اثر اسکار وایلد و نمایشنام? مرگ فروشنده اثر آرتور میلر. نمایشنامه های انتخاب شده با ترجمه های فارسی آنها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند تا روش ترجم? متداول در ترجمه راهکارهای ادب مشخص شود. سپس درصد تغییر شخصیت پردازی نمایشنامه ها به هنگام اتخاذ هریک از روش های ترجم? آشکار و پنهان در ترجمه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 71.66% روش های به کار گرفته شده در ترجم? راهکار های ادب به روش ترجم? آشکار اختصاص دارد و 72.09% از روش آشکار اتخاذ شده در ترجم? راهکار های ادب باعث تغییر در شخصیت پردازی نمایشنامه ها در زبان مقصد شده است حال آنکه فقط 18.83% از روش پنهان، باعث ایجاد چنین تغییری در ترجمه های مورد بررسی ترجمه شده از انگلیسی به فارسی شده است.

on translation of politeness strategies in dialogues involving female characters in translations and retranslations of novels translated before and after the islamic revolution of iran and their effects on the image of women: a polysystem theory approach
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    زکیه افتخار     کتایون افضلی

abstract reception environment has considerable effects on accepting a translation. as the expectations of a target culture and its values and needs change throughout history, its criteria for accepting a translation or rejecting it will change accordingly (gentzler, 2001). the expectations of iran, as the reception environment in the present study, have changed after the islamic revolution. in other words, as social, cultural and historical situations of texts in iran have changed, their translations have changed in terms of their contexts accordingly. in this regard, the translations of linguistic politeness as one representation of cultural elements have been analyzed in the translations of three novels:pride & prejudice, sense & sensibilityandrebecca, translated before and after the islamic revolution of iran. to this end, politeness strategies used by the translators in translating dialogues involving female characters classified based on houses (2011) model of politeness were put into the spotlight. the classified examples were then analyzed based on brown & levinsons (1987) theory of politeness. the results indicated that translators have used more politeness strategies in their translations after the islamic revolution of iran.

فعالیت های کامپیوتری ساخت یافته و یادگیری زمان گذشته ساده زبان انگلیسی توسط فراگیران ایرانی: بر اساس روش آموزش پردازشی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    محسن ویسی     کتایون افضلی

طرفداران روش آموزش گرامر از طریق پردازش داده ها بر این باورند که برای یادگیری بهتر فراگیران اگر دو نوع فعالییت های این روش یعنی فعالییت های ارجاعی و فعالییت های عاطفی با هم به دانش آموزان ارائه شوند به یادگیری ساختار های گرامری آنها بهتر کمک میکند. بنابر این، هدف مطالعه ی حاضر آزمایش کردن نقش این دو فعالییت در فراگیری زمان حال ساده انگلیسی بوسیله ی فعالییت های کامپیوتری می باشد. بدین منظور، 90 دانش آموز در سطح مبتدی در سه کلاس به صورت تصادفی در یکی از 3 گروه قرار گرفتند: گروه 1،فعالییت های ارجاعی، گروه 2، فعالییت های عاطفی، گروه 3، ترکیب فعالییت های ارجاعی و عاطفی. برای اطمینان از اینکه همه ی شرکت کنندگان از نظر دانش گرامری زمان حال ساه انگلیسی در یک سطح قرار دارند یک هفته قبل ازشروع اولین جلسه مطالعه یک پیش آزمون بازشناسی و تولیدی برگذار گردید. بلافاصله پس از پایان یافتن مطالعه یک پس آزمون فوری بازشناسی و تولیدی گرفته شد. برای سنجیدن تاثیرات بلند مدت مطالعه دو هفته پس از پس آزمون فوری یک پس آزموت تاخیری گرفته شد.نتایج آزمون های بازشناسی و تولیدی نشان داد که همه فراگیران پیشرفت قابل ملاحظه ای در یادگیری زمان حال ساده انگلیسی داشتند. با این وجود که، گروه ترکیب فعاییت های ارجاعی و عاطفی در پس ازمون های فوری و تاخیری تولیدی، و پس آزمون تاخیری باز شناسی بهتر از 2 گروه دیگر عمل کردند. ولی هیچ تفاوت معنی داری بین 3گروه آزمایشی در پس آزمون فوری بازشناسی یافت نگردید.علاوه بر این عملکرد همه ی گروه ها ی مورد آزمایش در پس آزمون تاخیری تولیدی کاهش پیدا کرد.

هنجارهای اجتماعی فرهنگی در ترجمه کنایه در رمان های سیاسی انگلیسی: بررسی موردی رمان های 1984و مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    معصومه رمضان نیا شیروانی     کتایون افضلی

هدف این مطالعه بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی ای است که در ترجمه کنایه از زبان انگلیسی به فارسی استفاده میشوند و به طور اخص به اهمیت و ارتباط این هنجارهای اجتماعی فرهنگی در انتقال کنایه و به دنبال آن مضمون و شخصیت های یک رمان سیاسی بپردازد .به این منظور دو رمان سیاسی از جورج اورول : قلعه حیوانات و 1984 بررسی شدند.جملات کنایه دار این رمان ها جمع آوری و بر اساس طبقه بندی بارب (1995) به دو دسته کنایه متعارف و کنایه نامتعارف تقسیم شدند.سپس جملات کنایه دار با ترجمه های فارسی شان مقایسه شدند تا هنجارهای اجتماعی فرهنگی فارسی ای که مترجمان معمولا در ترجمه کنایه به کار می برند را مشخص کند. یافته ها نشان داد که چهار هنجار اجتماعی ,فرهنگی در ترجمه کنایه استفاده می شود: اضافه کردن نشانه کنایه , جایگزین کردن نشانه کنایه زبان مبدا با نشانه کنایه در زبان مقصد , ترجمه تحت الفظی کنایه و حذف کنایه. این هنجار ها بر اساس استراتژی های پیشنهاد شده بارب (1995) برای ترجمه کنایه هستند. نتایج همچنین نشان داد که در ترجمه کنایه متعارف جایگزینی و ترجمه تحت الفظی پر تکرار تر و اهمیت ویژه ای در انتقال مزمون و شخصیت های متون سیاسی دارند. نتایج همچنین حاکی از آن بود که در ترجمه کنایه نا متعارف نیز ترجمه تحت الفظی کنایه پر تکرار تر است .

تعاملات بین معلم و دانش آموز در کلاسهای خواندن و درک مفاهیم رشته آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی بررسی سوالات معلم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    ایمان خرم دل     کتایون افضلی

سوال پرسیدن معلم نقشی اساسی در تقویت آگاهی و توسعه شناختی دانش آموزان بواسطه تعاملات درون کلاسی دارد. با درنظر گرفتن اهمیت سوالات معلم، هدف این تحقیق بررسی نوع سوالات پرسیده شده توسط معلم در کلاسهای خواندن و درک مفاهیم رشته ادبیات زبان انگلیسی و رشته آموزش زبان انگلیسی بود. شش کلاس خواندن و درک مفاهیم دانشگاه شیخ بهایی که شامل کلاسهای خواندن درک و مفاهیم 1و2و3 کارشناسی رشته آموزش زبان و کلاسهای خواندن درک و مفاهیم1و2وداستان کوتاه کارشناسی رشته ادبیات زبان انگلیسی میشد، در این تحقیق شرکت کردند. زبان همه دانش آموزان شرکت کننده فارسی بود و همه آنها فراگیران بزرگسال زبان انگلیسی بودند. محقق هشت جلسه از هر کلاس را مشاهده کرد. برای جمع آوری داده ها، از یک دستگاه ضبط صدا استفاده شد تا تمامی تعاملات بین معلم و دانش آموزان را در کلاسها ضبط کند. سپس تعاملات ضبط شده بازنویسی شدند و طبق مدل dubravac (2002) و dalleکه شامل چهار نوع سوال (سوالاتی که جواب آنها در متن نیست، سوالات تلویحی، سوالات صریح.و دانش زبانی)میشدند، دسته بندی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سوالات پرسیده شده معلم ها در هر دو کلاس خواندن درک ومفاهیم رشته ادبیات زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی عمدتا سوالات دانش زبانی بودند. علاوه بر این، توجه کمتر به پرسیدن سوالاتی که پاسخ آنها درمتن نیست و همچنین سوالات تلویحی نشان بر عدم توجه معلم ها به پرسیدن سوالاتی که باعث پیشرفت تفکر انتقادی میشود، است.

نگرشی چند وجهی به راهکارهای استفاده شده در ترجمه ی عناوین موجود در موزه ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    پریسا سادات صدری     کتایون افضلی

اخیرا ترجمه عناوین در موزه ها مورد توجه محققین مطالعات ترجمه قرار گرفته است. از آنجاییکه مترجمین متوجه چند وجهی بودن محیط موزه ها نشده و بر این باورند که بازدید کننده ها توجه چندانی به ترجمه ها نمیکنند، بنابراین به حقایق مهم دخیل در ترجمه عناوین نقاشی ها در موزه توجه لازم را مبذول نمی دارند. از اینرو عناوین نقاشی ها یا عکس ها و ترجمه هایشان با فضای چند وجهی موزه ها مطابقت ندارد. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان ارتباط بین اطلاعات نوشتاری و علائم تصویری در فضای چند وجهی موزه ها می باشد. بدین منظور در ابتدا سی تابلوی نقاشی و عناوین فارسی و ترجمه انگلیسی آنها از دو موزه اصفهان که بیشترین تعداد بازدید کننده را داشتند یعنی موزه چهلستون و کلیسای وانک انتخاب شدند.سپس نقاشی ها و همچنین عناوین فارسی و ترجمه انگلیسی آنها بر اساس مدل کرس و ون لیوون ) 2006 ( تجزیه و تحلیل شدند. پس از آن تعداد و درصد هر کدام از قسمت های مدل که در نقاشی مورد استفاده قرار گرفته ولی در عنوان فارسی و ترجمه انگلیسی مورد توجه قرار نگرفته بود محاسبه گردید تا مشخص شود که آیا ارتباطی بین اطلاعات نوشتاری و علائم تصویری وجود دارد یا خیر. با بررسی داده ها مشخص شد که 31.64 % از عناوین فارسی و ترجمه های انگلیسی شان با علائم تصویری مطابقت ندارند. در پایان، نتایج بدست آمده مشخص نمود که رابطه بین اطلاعات نوشتاری و علائم تصویری را می توان از طریق جلب توجه مترجمین به عناوین با در نظر گرفتن فضای چند وجهی موزه ها تقویت نمود

نقش قوانین موسسات در ایجاد تغییر در ترجمه توسط مترجمین: مورد بروشور دارویی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    عاطفه مدنی     کتایون افضلی

موسسات ونقش آنها در استراتژیهای به کاررفته توسط مترجمان امروزه مورد توجه محققین مطالعات ترجمه قرار گرفته است.مهمترین اهداف این تحقیق بررسی استراتژیهای به کار رفته توسط مترجمان در ترجمه بروشور داروها و نقش قوانین موسسات در ایجاد تغییر در ترجمه توسط مترجمین است. به این منظور30 بروشوردارو و ترجمه فارسی آنها مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت تا استراتژیهای به کار رفته توسط مترجمان مشخص شود و همچنین با 10 مسئول موسسسه دارویی مصاحبه به عمل آمد تا دلایل استفاده از این استراتژی خاص مشخص گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که پرکاربردترین استراتژیهای مورد استفاده توسط مترجمین در ترجمه بروشور داروها اضافه ، حذف و نویسه گردانی است. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها ، مترجمان با اتخاذ این استرتژیهای خاص در فرآیند ترجمه سعی در اجرای قوانین موسسه ومنطبق ساختن خود با موسسه را داشته اند. بنابراین قوانین موسسه می تواند استراتژ یهای به کار رفته توسط مترجمان را تحت تاثیر قرار دهد.

شخصیت پردازی در ترجمه ادبیات دفاع مقدس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    مولود ذاکرزاده خوشرودی     کتایون افضلی

شخصیت پردازی یکی از عناصر مهم در داستان نویسی است. شخصیت ها در انتقال درون مایه و پیام داستان نقش مشخص و معینی دارند. تحقیق پیش رو، تاثیر تغییرات ترجمه بر ترسیم شخصیت ها را در داستان های ترجمه شده ادبیات جنگ از فارسی به انگلیسی مورد مطالعه قرار داد. به این منظور، سه رمان برای انجام این مطالعه انتخاب شد: سفر به گرای 270 درجه نوشته احمد دهقان، شطرنج با ماشین قیامت نوشته حبیب احمدزاده و فال خون نوشته داود غفارزادگان.ابتدا جملات، مکالمات و بخش هایی از رمان های انتخاب شده که در شخصیت پردازی نقش مهمی ایفا کرده اند جمع آوری شده و با ترجمه انگلیسی آنها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند تا تغییرات موجود در ترجمه مشخص شود. پس از آن، تغییرات موجود در ترجمه طبق مدل میسن (1994) به سه دسته پیوستگی واژگانی، ساز و کار آغازه-پایانه و ساختار متن تقسیم شدند. سپس، درصد تغییر شخصیت پردازی در هریک از این دسته ها در ترجمه ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پیوستگی واژگانی در 100% موارد ترجمه شده، ساز و کار آغازه-پایانه در 40% موارد ترجمه شده و ساختار متن در 75% موارد ترجمه شده باعث تغییر در شخصیت پردازی رمان ها در زبان مقصد شده است. نتایج همچنین حاکی از آن بود که این تغییرات در شخصیت پردازی می تواند با تاکید بر بیگانه بودن زبان مبدا و کامل بودن زبان مقصد در خدمت استعمارگران قرار گیرد.

بررسی هنجارهای ترجمه ی ترانه های کارتونهای کودکان از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    راضیه کیانی طهرانی     کتایون افضلی

هدف مطالعه کنونی تعیین هنجارهای حاکم بر ترجمه ی آهنگهای کارتونها میباشد . به این منظور 30 آهنگ انگلیسی کارتونها و دوبله ی فارسی آنها انتخاب و بررسی شدند. ابتدا بر اساس مدل,low (2013) ترجمه آهنگها به سه دسته تقسیم شدند: 1) .song replacement (3 ,song adaptation (2 ,song translation سپس استراتژیهایی که مترجمین در جهت غلبه بر محدودیتهای ترجمه آهنگها به کار برده بودند بر اساس مدل ,low (2013) تعیین شدند: 1) حذف 2) اضافه و 3) تغییر. پس از آن بر اساس مدل ,chaume (2004a) هنجارهای حاکم بر انتخاب استراتژیهای نامبرده مشخص شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که پرتکرارترین هنجارهای مورد استفاده توسط مترجمان در ترجمه ی آهنگهای کارتونها, modification, replacement sound arrangement code (on-screen, off-screen)هستند و به طور کلی مترجمان بیشتر تمایل به نوشتن شعری جدید برای آهنگهای کارتونها دارند.

بررسی ترجمه و بازترجمه های مکالمات در ادبیات کودک با توجه به نظریه ی ادب: بررسی موردی داستان شاهزاده و گدا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    مریم حبیبی     منصور کوشا

چکیده مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تغییرات رخ داده در طول زمان در ترجمه و باز ترجمه های فارسی مکالمات بین شخصیت های مختلف در یک داستان انگلیسی در ژانر کودک با توجه به نظریه ی ادب انجام شد

بررسی بازخوردهای فرا زبانی و آنی زبان آموزان سطح متوسط در کلاس های نگارش زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مهرناز بهرامی مقصود بیکی     کتایون افضلی

انواع روش های باز خورد تصحیح کننده در کلاس های نگارش زبان آموزان انگلیسی برای سالیان متوالی موضوعی بحث – برانگیز در میان محققین بوده است.به علاوه اکنون اتفاق نظر وجود دارد که روش های باز خورد زبانی به طور قطع منجر به پیشرفت نگارش زبان آموزان میشود.این تحقیق در نظر دارد تاثیر بررسی بازخورد فرا زبانی و بازخورد سریع زبان آموز بر پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی را بررسی نماید. به منظور دستیابی به هدف مذکور،90 زبان آموز ایرانی از آموزشگاه زبان گویش بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد (opt) انتخاب شدند و به سه گروه 30 نفره تقسیم شدند.سپس سه گروه 30 نفره به نام های گروه کنترلی, گروه بازخورد فرا –زبانی وگروه بازخورد سریع زبان آموزان بر این اساس شکل گرفت. ابتدا آزمون مقدماتی که شامل نوشتن پاراگرافی با یک موضوع خاص بود به عمل آمد. پس از آن، گروه ها تحت تعلیم قرار گرفتند. روش انتخابی جهت تعلیم نگارش، روش برجسته سازی داده ها بود. به این معنا که مطالب با روش هایی از جمله خط کشیدن زیر غلط ها، رنگین سازی و غیره برجسته شده بودند. در طول دوره ی 10 جلسه ای، زبان آموزان پاراگراف هایی با موضوعات متفاوت نوشته و به معلم مربوطه ایمیل می کردند.بازخورد در اولین گروه آزمایشی(فرا زبانی) شامل یک سری کد,اطلاعات و نظراتی در مورد قسمت های نادرست از لحاظ ساختار قواعد بود این در حالی است که بازخورد در دومین گروه آزمایشی (بازخورد سریع) تنها از طریق یک سری تذکرات غیر مستقیم انجام پذیرفت .سر انجام و پس از اتمام مرحله ی آزمایش، جهت بدست آوردن نتایج نهایی، آزمون نهایی به عمل آمد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون های t و تحلیل واریانس، نتایج نشان داد که ابتدا ارایه ی روش بازخورد فرازبانی منجر به بهبود نگارش فراگیران شد. دوم اینکه شیوه ی بررسی بازخورد سریع زبان آموز منجر به پیشرفت نگارش فراگیران گردید. سوم اینکه در حالی که دو متغیر مستقل در تحقیق نسبت به گروه کنترلی از قدرت عملکرد بیشتری برخوردار بودند، اما تفاوت چشمگیری میان این دو متغیر مشاهده نشد. این تحقیق کاربردهایی عملی برای معلمان، مصححان و حتی فراگیران زبان دارد.