translation of collocations from english into persian, based on ghazalas theory

پایان نامه
چکیده

غزالا همایندها را به صورت ترکیبی از دو یا چند واژه که همواره در متون مختلف زبان ها همراه با هم می آیند تعریف می نماید. از دیدگاه او روند رو به رشد میل به ترجمه ی همایندها در مطالعات ترجمه، به دلیل اهمیت آنها در انسجام ساختار زبان است. این پایان نامه اساسا به ترجمه ی همایندها منحصر شده است. هدف آن بررسی کاربرد راهکارهای غزالا در مورد ترجمه ی همایندها از انگلیسی به فارسی است. هدف دیگر آن یافتن پر بسامدترین شیوه اتخاذ شده از سوی مترجم می باشد. برای نیل به این هدف رمان غرور و تعصب اثر جین اوستین و ترجمه ی فارسی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از پنجاه همایند یافته شده تنها در سه مورد، راهکارهای غزالا به کار نرفته بود و همچنین ترجمه ی معنا پر بسامدترین شیوه ی اتخاذ شده از سوی مترجم بود. اما ترتیب و تقدم راهکارهای غزالا در فارسی متفاوت بود، زیرا غزالا ترجمه ی همانند را به دیگر ترجمه ها ترجیح داد و ترجمه ی معنا چهارمین راهکار او بود. اما در ترجمه ی فارسی این ترتیب تغییر یافت و ترجمه ی معنا به ترجمه ی همانند ترجیح داده شد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a study of translation of english litrary terms into persian

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

15 صفحه اول

skopos theory and translating strategies of csis in translaed literary texts from english into persian

abstract translation has become a cultural act which plays a significant role in human life. with the emergence of functional translation theories, and skopos theory in particular, translation has been considered as a purposeful, interpersonal and intercultural activity which is produced for particular recipients and directed by a specific purpose. this purpose determines the translatio...

15 صفحه اول

grammatical adjustments in translation from english into persian by iranian students

بمنظور مشخص نمودن ارتباط میان برخی از ساختارهای دستور زبان انگلیسی و میزان دشواری این ساختارها در ترجمه سولات تحقیق و فرضیات صفر بشرح ذیل مطرح گردید: 1 - آیا دانشجویان ایرانی مشکلاتی در ارتباط با سازش دستوری در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی دارند؟ 2 - آیا رابطه ای بین فرمهای دستوری زبان انگلیسی و میزان دشواری این فرمها در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی وجود دارد؟ فرضیه 1 : دانشجویان ...

15 صفحه اول

problems and strategies of translating persian lexical collocations into english: the case of noun-verb and noun-adjective collocations

در محیط های دانشگاهی ایران ، آموزش ترجمه واژگان هم آیند که به منزله امری لاینفک برای دانش جویان رشته مترجمی زبان می باشد، تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است . این واقعیت باعث شده است تا دانش جویان رشته مترجمی زبان در ترجمه ی واژگان هم آیند اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. این پژوهش توجه ویژه ای به ترجمه واژگان هم آیند داشته است. برای مشخص نمودن مشکلات و استراتژی های مورد استفاده ی دانش جویان در ترجم...

15 صفحه اول

strategies applied in translation of culture-specific items in translation of the i. r. i. constitution &the civil code (from persian into english(

این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...

The Most Common Challenges Facing Iranian English Majors in the Translation Process from English into Persian

The main priority for university translation educators is to improve the quality and outcomes of translation courses. To achieve such a goal, the instructors are required to integrate learners' needs, identified with the help of a needs survey, into syllabus content. Accordingly, the present study was conducted to identify the Iranian English majors' difficulties in translating English texts si...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023