بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین ( مطالعه موردی : شهر تهران )

پایان نامه
چکیده

این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین طی سالهای 1390- 1386 می باشد و در پنج فصل تدوین شده است. چارچوب کلی این مطالعه به این صورت است که در فصل اول کلیاتی را پیرامون موضوع تحقیق بیان می کنیم یعنی به بیان مساله تحقیق و اهمیت انجام آن می پردازیم. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات تحقیق بیان می گردد. فصل دوم، به ادبیات موضوع اختصاص دارد، تاریخچه بیمه عمر، بررسی وضعیت بیمه عمر در ایران و خارج از ایران،تعریف انواع بیمه عمر، بیان ویژگیها و امتیازات بیمه عمر از جمله مواردی هستند که مورد نظر قرار گرفته است. در ادامه بحث، در فصل سوم، به مطالعات نظری پیرامون بیمه عمر و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. فصل چهارم نیز به تدوین الگوی تقاضا برای بیمه های عمر و برآورد مدل اختصاص دارد.و بعد از معرفی مدل ارائه شده، الگوی مورد نظر استخراج گردیده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.نتایج حاصل از برآورد الگو نیز در ادامه مورد بحث قرار گرفته است در فصل پنجم، نتایج بدست آمده را تشریح کرده و همچنین بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه پیشنهادات می پردازیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر براعتماد مردم

بیمه های عمر یکی از مهمترین انواع بیمه های اشخاص است و بیمه های عمر و پس انداز یکی از ابزارهای مهم پس اندازهای مالی به شمار می آیند .با در نظر گرفتن مدت طولانی بیمه نامه های عمر و تعهداتی که بیمه گر تقبل نموده، یکی از مباحثی که بیان آن بسیار مهم می باشد مسئله مربوط به اعتماد مردم به شرکت های بیمه است و این که با توجه به طولانی مدت بودن بیمه نامه ها، افراد تا چه میزان حاضرند به شرکت های بیمه اعت...

متن کامل

عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی عمر در ایران

بیمه یکی از ابزار مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سالهای ( 1388 - 1358 ) می باشد. عوامل موثر برتقاضای بیمه عمر در ایران تابعی از درآمد سرانه واقعی، نرخ تورم انتظاری، نرخ پس انداز، نرخ بهره و نرخ باسوادی در نظر ...

15 صفحه اول

تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران

در بسیاری از مطالعات وجود رابطه معنی دار میان رشد اقتصاد ملی و گسترش بازار های بیمه ای نشان داده شده است. این بازارها با بسیج پس اندازها و هدایت آنها به بازار سرمایه، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نمایند. در سالهای اخیر، سیاست خصوصی سازی صنعت بیمه رونق گرفته و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و تحلیل رفتاری ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه های عمر در کشور

اندیشه برقراری تامین از راه بیمه ریشه درگذشته های دور دارد. یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای رویارویی با حوادث و تامین برخی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی پدیده بیمه است. بیمه های عمر یکی از مهمترین انواع بیمه های اشخاص است و بیمه های عمر و پس انداز یکی از ابزارهای مهم پساندازهای مالی به شمار می آیند. با توجه به ماهیت کار بیمه ای، جلب اعتماد مردم ضامن بقای یک شرکت بیمه و سودآوری آن در ب...

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر از دیدگاه کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر از دیدگاه کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران به روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان حوزه بیمه های اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران می باشد که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال 1393 مجموعاً 215 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه_ای به حجم 138 نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران انتخ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}