نام پژوهشگر: ابراهیم عباسی

انتخاب پرتفوی مناسب جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1388
  مرضیه شهمیرزادی   ابراهیم عباسی

سرمایهگذاری و تشکیل پرتفوی مناسب از مهمترین مسائل روز مدیریت مالی محسوب میشود. یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین موضوعات در ادبیات مالی، مدیریت اوراق بهادار و تحلیل سرمایهگذاری است. از آنجایی که سرمایهگذاران تمایل دارند ریسک سرمایهگذاریشان به حداقل برسد، به همینمنظور سعی شده است تا تعیین شود که در بازار سرمایه ایران با چند نوع سهم، ریسک غیر سیستماتیک از بین میرود. در این تحقیق سوال پژوهشی و فرضیه که در نظر گرفته شده است به شرح زیر میباشد: 1- تعداد مطلوب سهام یک سبد به منظور کاهش ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چقدر است؟ 2- بین تعداد تنوع سهام تشکیلدهنده سبد سهام و ریسک آن رابطه معکوس وجود دارد. به همین منظور با جمعآوری اطلاعات تاریخی سهام در طی یک دوره دوازده ساله (حدفاصل سالهای 1374 تا 1385) مبادرت به تهیه لیستی از شرکتهایی شد که بطور مستمر نامشان در تابلو اعلانات بورس تهران وجود داشت و نیز اطلاعات قیمت سهام و اطلاعات مالی آنها در دسترس میباشد و در نهایت تعداد 100 شرکت انتخاب شدند که با تکیه بر روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر مورد آزمون فرضیه قرار گرفتند. این تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات نشان داد که یک رابطه معکوس بین تنوع پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون t از طریق آزمون اختلاف میانگین متوالی ریسک پرتفویها نشان داد که ریسک پرتفوی با افزایش تعداد تنوع سهام سریعاً کاهش می یابد و وقتی تعداد اوراق بهادار از 30 نوع سهام بیشتر میشود اثر تنوع بخشی کمتر شده است.

ارزیابی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  فرزانه اسکندری   ابراهیم عباسی

ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حائز اهمیت است زیرا شکست شرکت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو، استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه دانشگاهیان، اعتبار دهندگان، سهامداران و تحلیل گران مالی بوده است. ارزیابی و پیش بینی بموقع و صحیح می تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری نماید. تاکنون از مدل های بسیاری جهت ارزیابی درماندگی مالی استفاده شده است . مدل های بکار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این مدل ها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود یابد. در این پژوهش، که هدف اصلی آن بررسی کارایی استفاده از تحلیل پوششی داده ها (dea) در ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها می باشد، نتایج مدل dea با رگرسیون لجستیک (lr) قیاس شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدل های dea (ccr، bcc و مدل جمعی) به نتایج یکسانی در طبقه بندی شرکت های سالم و درمانده دست یافته اند در حالیکه مدل lr نسبت به مدل dea در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای بطور معناداری بهتر عمل کرده است.

بررسی ناثیر داراییهای نامشهود مادی و غیرمادی بر قیمت سهام شرکتهای بورسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1388
  الناز اسماعیل پور دیلمقانی   ابراهیم عباسی

داراییهای نامشهود از مهمترین عوامل رشد و توسعه شرکتها هستند، این داراییها به دو و داراییهای نامشهود غیر (keymoney) گروه داراییهای نامشهود مادی تقسیم می شوند. اگر نتیجه کلیه فعالیتهای شرکتهای پذیرفته شده (goodwill) مادی در بورس اوراق بهادار را تولید سود و ارزش افزوده مالی در نظر بگیریم ،تاثیر داراییهای نامشهود به ویژه از جنبه غیر مادی و سود آوری شرکتها آشکار است . هدف از انجام این پایان نامه بررسی چگونگی تاثیر این دو گروه داراییهای نامشهود و ارزش بازاری سهام شرکتهای نمونه شده بورس اوراق بهادار تهران است . این بررسی با استفاده از مدل آماری شناخته شده رگرسیون تک متغییره و چند متغییره خطی برای سالهای 82 الی 86 در مورد 58 شرکت نمونه گیری شده انجام شده است . داده های مربوط به داراییهای نا مشهود مادی از ترازنامه استاندارد شرکتها اخذ شده و داده های مربوط به داراییهای نامشهود غیر مادی با استفاده از پرسشنامه و کمی سازی متغییر های کیفی از سطح شرکتها اخذ شده است داده های مربوط به ارزش بازاری سهام نیز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده نتیجه تحقیق نشان می دهد که داراییهای نا مشهود مادی و غیر مادی با ارزش بازاری سهام رابطه خطی برقرار می سازد .

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  سودابه شعبانی جفرودی   ابراهیم عباسی

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین در این مطالعه نتایج تعدیل شده حاصل از هر یک از روش ها نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند . نتایج حاصل از مقایسه دو روش سری زمانی فازی و روش آرما نشان می دهدکه در هفت سال روش آرما از کارایی بالاتری نسبت به روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل (تپیکس) برخوردار است و در چهار سال دیگر هیچ کدام از مدل ها بر دیگری برتری ندارد . همچنین نتایج حاصل از مقایسه دو مدل تعدیل شده سری زمانی فازی و مدل آرما بر اساس متدلوژی باکس جنکینز نشان می دهد که عملکرد دو مدل با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد .

بررسی اثر متغیرهای کلان بر بازده بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  زهرا نیازی   ابراهیم عباسی

هدف از این تحقیق بررسی اثر متغیر های کلان بر بازده صنایع در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 -1379 به صورت ماهانه است. اثر یازده متغیر کلان شامل نرخ ارز ، حجم پول ، تورم غیر منتظره ، تولیدات صنعتی غیر منتظره ، نرخ بازده سود سهام پیش بینی نشده ، ساختار زمانی نرخ بهره ، صرف ریسک ، تولید ناخالص داخلی ، قیمت نفت ، قیمت مسکن ، قیمت طلا ،مورد بررسی قرار می گیرد . متغیرها به طور یکسان وارد مدل چن ، رول و راس (1986)،می شوند. با استفاده از تکنیک ols تحقیق به این نتیجه دست یافته است که اثر این متغیرها بر صنایع مختلف متفاوت است.قبل از تفسیر نتایج ols مشکل همخطی ، نرمالیتی ، خودهمبستگی ، ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت هایی که مشکل وجود داشت ، رفع شدند.

بررسی اثرات شوکهای درآمدی و قیمتی بر تابع تقاضای برق در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1389
  کیمیا رضا زاده   ابراهیم عباسی

چکیده: اهمیت صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی و پایهای در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است و قطعا این مساله در کشور ما نیز دارای اهمیت بسیار بالایی است، بویژه اینکه کشور ما در شرایط رشد و توسعه اقتصادی است و بدون تردید تامین انرژی الکتریکی در ابعاد مورد نیاز بسیار ضروری و لازم است. با توجه به اهمیت و نقش برق به عنوان یکی از اصلیترین نهادههای مورد نیاز در تولید، تعیین میزان تاثیرپذیری تقاضای بخشهای مختلف برای برق ، ضرورت کامل دارد.این مطالعه سعی بر آن دارد تا با تبیین تقاضای برق در ایران ، محاسبه کششهای درآمدی و قیمتی و نیز بررسی شوک های قیمتی و درآمدی اثر گذار بر این تابع , گامی هر چند کوچک در ایجاد نگرشی نو در سیاست گذاری در این زمینه بر دارد . با توجه به مباحث فوق، اهداف این تحقیق شامل بررسی و تجزیه وتحلیل اثر شوکهای قیمتی و درآمدی بر تابع تقاضای برق، دستیابی به رابطه تقاضای برق و قیمت آن و نیزدستیابی به رابطه تقاضای برق و درآمد ملی میباشد. به منظور بررسی و تخمین تابع تقاضای برق کشور، مصرف برق 24استان کشورشامل آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،چهارمحالبختیاری،بوشهر،اصفهان،فارس،گیلان،همدان،هرمزگان، ایلام، کرمان، کرمانشاه، خراسان، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، لرستان، مرکزی، مازندران، سمنان، سیستان و بلوچستان، تهران، یزد و زنجان را طی سالهای 1371 تا 1386 به عنوان متغیر وابسته (d) و به صورت دادههای مقطعی وارد نرمافزار5 eviews گردید.

ارزیابی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی برق دماوند با روش هزینه - فایده
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1389
  نسیم حاجی حاجی آقازاده   غلامرضا عباسی

چکیده پایان نامه ? هدف از این پژوهش بررسی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی برق دماوند می باشد این تحقیق برای پاسخگویی به این سوال است که آیا ایجاد این نیروگاه توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در این بررسی از تکنیکهای تحلیل هزینه – فایده مانند ارزش فعلی خالص (npv) دوره برگشت سرمایه و نرخ برگشت سرمایه و نقطه سربسراستفاده شده است که تمامی این محاسبات توسط نرم افزار کامفار انجام شده است . ارزش فعلی خالص در نرخ تنزیلهای مختلفی بررسی شده است مثلا" در نرخ 18%، ارزش فعلی خالص 513018/81 ونرخ بازده داخلی نیز 18/92% می باشد . دوره برگشت سرمایه گذاری پویا برای نرخ تنزیل12 % و14 % به ترتیب 13/65یعنی سال 1395 و 14/92 سال یعنی سال 1396 می باشد. با توجه به نتایج محاسباتی برای شاخصهای نامبرده با توجه به اهمیت ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری مانند این طرح توجیه می شود که نهادهای تخصصی و حرفه ای برای بررسی تمام جوانب اقتصادی فنی و فنی اجتماعی چنین طرحهایی ایجاد شود.

روشهای تامین مالی پروژه های مکانیسم توسعه پاک(cdm)درایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1389
  الهه ادیب   ابراهیم عباسی

این پایان نامه با هدف برسی موانع موجوددر اجرای پروژه های مکانیسم توسعه پاک و ارائه راهکارهایی برای مرتفع نمودن آنها و نیز شناسایی راههای تامین مالی پروژه ها به بررسی آمارسرمایه گذاری خارجی در ایران و نیز موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی و مشکلات ساختاری در اجرای پروژه های مکانیسم توسعه پاک(cdm)پرداخته و نتیجه گیری می شود که در شرایط فعلی ساختار مناسبی برای تامین مالی پروژه های مکانیسم توسعه پاک در ایران وجودندارد.

بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه
پایان نامه دانشگاههای خارج کشور واقع در قاره اروپا - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده علوم اقتصادی 1390
  احسان عزتی   ابراهیم عباسی

در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر پرداخته شده است. متغیر مستقل برای بررسی ،محافظه کاری حسابداری و متغیر وابسته،هزینه سرمایه است. از این رو فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد. در این تحقیق 98 شرکت از شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند طی سال های 88-84 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین هزینه سرمایه و محافظه کاری حسابداری وجود دارد که با نتایج تحقیق های انجام شده توسط اعتمادی (1389) ، چان و لین(2009) مطابقت دارد . به عبارت دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معکوسی برقرار است که چنانچه تصمیم گیرندگان واحد اقتصادی خواهان اعمال درجه بالایی از محافظه کاری حسابداری باشند، این امر منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت خواهد گردید.

تاثیر گرایش به برند بر عملکرد تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر در شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  صفورا ترکش اصفهانی   ابراهیم عباسی

چکیده پژوهش پیرامون بازارهای صنعتی در مقایسه با بازارهای مصرفی به ویژه درکشورمان اغلب مورد کم کاری قرار گرفته است. در صنعت طلا و جواهر ایران در مقایسه با کشورهای دیگر ، به برند کالاهای لوکس ، بهای لازم داده نشده است. تغییرات اخیر محیطی ، که اهم آن تغییر سیاست ها و مقررات دولتی می باشد ، برای تولید کنندگان طلا و جواهر فرصت هایی را به منظور کسب مزیت رقابتی و ایجاد تمایز برای ادامه حیات و مقابله با شرایط متغیر محیطی ایجاد کرده است. در این راستا ، این نیاز احساس می شود که باید بررسی عمیق تری از وضعیت موجود صنعت طلا و جواهر در زمینه ی استفاده از برند صورت گیرد تا بتوان راهبردها و سیاست های مناسبی را برای ساختن و ارتقاء برند تدوین و اجرا کرد . این پژوهش به دنبال اندازه گیری تاثیر گرایش به برند بر عملکرد تولیدکنندگان صنعتی است . از این رو در این تحقیق بر معنی داری اثر گرایش به برند بر عملکرد برند به صورت مستقیم تاکید شده است . هم چنین این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین گرایش به برند و عملکرد برند به صورت غیر مستقیم بوده است که در برگیرنده تمایز برند و نوآوری نیز می باشد ، چرا که با این کار درک بهتری نسبت به گرایش ، ساخت و مدیریت برند هایی دست یافته می شود که توسط شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد . جامعه آماری پژوهش تولید کنندگان طلا و جواهر در شهر اصفهان هستند . روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به لحاظ آزمون آماری از نوع علی می باشد . مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل شامل موانع برند ، گرایش به برند ، تمایز برند ، نوآوری ، عملکرد برند و عملکرد مالی می باشد . در این پژوهش برای اعتبار سنجی مدل های اندازه گیری از لیزرل و برای تخمین مدل ساختاری از pls استفاده شده است . یافته های به دست آمده از این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که ؛ موانع برند بر گرایش به برند اثر منفی دارد ، گرایش به برند بر تمایز برند اثر مثبت دارد ، تمایز برند بر نوآوری اثر مثبت دارد ، نوآوری بر عملکرد برند اثر مثبت دارد و عملکرد برند بر عملکرد مالی اثر مثبت دارد . نتایج حاصل نشان می دهد که تنها گرایش به برند از طریق تمایز برند و نوآوری به عنوان متغیرهای میانجی بر عملکرد برند تاثیر غیر مستقیم دارند و مسیر مستقیم گرایش به برند بر عملکرد برند به عنوان کم اهمیت ترین مسیر( رد فرضیه ) شناخته شد . از این رو سازمان ها باید از طریق نوآوری ، عملکرد برند را ارتقاء داده و نهایتا به عملکرد مالی مورد نظر دست یابند. زیرا میزان این تاثیرگذاری بیش تر از میزان تاثیر گذاری گرایش به برند بر عملکرد برند است . برای دستیابی به مراحل ساخت و مدیریت برند پیشنهاد می شود تولید کنندگان تمرکز خاصی بر تمایز برند به منظور جلب مشتریان از برند داشته باشند و برای بهره مندی از عملکرد برند در بلند مدت فقط از طریق تمایز برند و نوآوری اکتفا نکنند ، نتیجه کلی این که تقویت گرایش به برند در تولید کنندگان دستیابی به عملکرد برند را مستقیم و کوتاهتر می نماید .

بررسی تعامل تجارت الکترونیکی و مصرف انرژی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  حامد عبدالهی   ابراهیم عباسی

امروزه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات همه عرصه های زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است. تجارت الکترونیکی به عنوان نماد عینی این انقلاب, شیوه سنتی تجارت را متحول کرده است. حجم تجارت الکترونیکی و سهم آن از کل تجارت جهانی از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است. در این پایان نامه برآن بودیم تا دریابیم که آیا تجارت الکترونیکی می تواند سبب کاهش مصرف انرژی گردد یا خیر. برای این کار از یک مدل اقتصاد سنجی استفاده نمودیم روش کار براساس دادهای پنل استوار گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی تاثیر معنی داری بر مصرف انرژی ندارد. علت اینگونه توجیح می گردد که تجارت الکترونیکی تاثیری دوگانه برمصرف انرژی دارد، از یک سو سبب کاهش مصرف انرژی به علت افزایش بهره وری می گردد واز سوی دیگر به علت انکه تجارت الکترونیکی سبب کاهش وقت کاربران خود می شود و در این زمان مازاد مصرف انرژی اقزایش می یابد در نتیجه بخشی از اثر کاهشی خنثی می گردد.

ارزیابی مقایسه ای عملکرد بانکهای غیردولتی (خصوصی) نسبت به بانکهای تجاری دولتی براساس شاخصهای مالی وبهره وری در ایران (طی دوره 1381-1384)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1387
  مانیا سلطان زاده   رافیک نظریان

این پایان نامه ابتدا به مغرفی شبکه بانکی ایران از آغاز تا تاسیس بانکهای خصوصی می پردازد و سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد خصوصی سازی وبیان دلایل تاسیس بانکهای خصوصی به بررسی تجربیات سایر کشور ها در این زمینه خواهد پرداخت و با معرفی برخی شاخصای مالی وبهره وری به دوُسوال ذیل پاسخ می دهد که اولا باتوجه به شاخصهای معرفی شده در این تحقیق آیا بانکهای خصوص عملکرد موفق تری نسبت به بانکهای دولتی داشته اند؟ وثانیادرصورت مثبت بودن پاسخ فوق این موفقیت در چه زمینه هایی بوده است؟ برای این منظور بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار وسرمایه در بانکهای خصوصی و دولتی در سالهای پیش و پس از حضور بانکهای خصوصی اندازه گیری گردیده و از شاخص دیویژیا استفاده شده است و در این روش ستاده برحسب ارزش افزوده اندازه گیری گردیده و مشخص می شود نرخ رشد بهره وری عوامل تولید 2 برابر و بهره وری نیروی کار 8/1 برابر و بهره وری سرمایه 23/3 برابر ودر اعطای تسهیلات 73/3 برابر افزایش داشته است. با اندازه گیری شاخص camel مشخص خواهد شده که نسبت سرمایه به دارایی های ثابت 73/3 و نسبت بازدهی سرمایه32/1 و نسبت بازده دارایی ها 42/4 و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 88/1 و نسبت هزینه های پرسنلی به درآمد کل 84/0 و نسبت سپرده بلندمدت از کل سپرده ها 12/1 افزایش داشته اند این بدان معنی است که شاخصهای مزبور70درصد رشد داشته ولیکن در 30درصد این شاخصها تغیر محسوسی مشاهده نشده است.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  معصومه تقی آبادی   ابراهیم عباسی

انسان، موجودی آسیبپذیر است و همواره در زندگی در معرض خطرات متعدد از جمله بیماری قرار دارد و نمیتواند زمان بروز این گونه خطرات را پیشبینی نماید. پس بدیهی است که هر انسان محتاط، متفکر و دوراندیش این دغدغه ذهنی را دارد که خود و وابستگانش را در برابر این خطرات ایمن نماید و زمانیکه این آرامش خاطر برای او ایجاد شد کارائی او بالا میرود. از آنجا که یکی از راههای کسب این آرامش بیمه درمان تکمیلی است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اثر بسزایی در ارتقاء رفاه شخص و توسعه اقتصادی کشور دارد. نظر به اهمیت بیمه درمان تکمیلی در ایران، در این مقاله، با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقبیمههای دریافتی) مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون همجمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا جمعآوری شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رابطهای بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافتههای مقاله دلالت براین دارد که درآمد سرانه ملی و نرخ باسوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنیدار دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنیداری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارند.

ارزیابی اقتصادی انرژی های نو (انرژی خورشیدی.انرژی برق آبی کوچک.انرژی باد)در بخش روستایی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1383
  مریم سیف   امیر عباس صدیقی

تهیه اطلاعات کافی در زمینه پتانسیل های محلی و ظرفیت های بالقوه انرژی های نو در مناطق روستایی می باشد.باتوجه به امکانات و شرایط آب و هوایی هر منطقه . انرژی نو متناسب باآن منطقه تعیین می شود.

ارائه مدل تامین مالی پروژه های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  معصومه سعدآبادی   ابراهیم عباسی

این پژوهش به بررسی و مطالعه ابزارهای مالی جدید، به خصوص ابزارهای مالی اسلامی و مقایسه آن ها با ابزارهای مالی متعارف پرداخته است. ابزارهای مالی اسلامی به علت اتکا به یک دارایی مالی واقعی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی که دارای بازارهای مالی توسعه یافته ای نیز هستند، روزبه روز در حال گسترش است. در این پژوهش ابتدا اوراق سفارش ساخت(صکوک استصناع) به عنوان یک ابزار تامین مالی اسلامی معرفی می شود و ابعاد مختلف آن بررسی می شود. سپس سایر روش های تامین مالی پیمانکاری نیز توضیح داده می شود. پس از معرفی و شناسایی این ابزار و سایر ابزارهای مشابه، فرایند انتشار و رویه اجرایی اوراق سفارش ساخت طی یک مدل عملیاتی ارائه می گردد.در طراحی این مدل از مدل های طراحی شده در تحقیقات گذشته و رویه اجرایی انتشار سایر اوراق در سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان مثال اوراق اجاره، استفاده شده است. با هدف مقایسه این ابزار با سایر ابزارهای رایج، اوراق مشارکت به علت مشابهت های ساختاری با اوراق سفارش ساخت، به عنوان نماینده ابزار متعارف در نظر گرفته شده است. ریسک به عنوان یک شاخصه مهم ابزار مالی جهت تصمیم گیری سرمایه گذار، عامل مقایسه اوراق سفارش ساخت و اوراق مشارکت تعیین شد و توسط ابزار گردآوری پرسشنامه، از خبرگان موضوع اطلاعات جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده به دو روش آکار توصیفی و آمار استنباطی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل نشان دهنده این نکته است که ریسک اوراق سفارش ساخت در حالت کلی با ریسک اوراق مشارکت به عنوان نماینده ابزار متعارف یکسان است. بررسی ها به صورت گروهی و موردی نیز انجام گرفته و به عنوان مثال در مورد ریسک ورشکستگی ریسک اوراق استصناع کمتر از ریسک اوراق مشارکت به دست آمده است.

ارزیابی سطح آمادگی شرکت های ایرانی جهت پیاده سازی راهکار هوشمندی تجاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  ژیلا غفاری   قاسمعلی بازآی

مدیران و تصمیم گیران سازمانی به منظور حفظ بقا و سودآوری در محیط رقابتی و پرتلاطم امروز، نیازمند تصمیم گیری لحظه ای بر بستر اطلاعات به موقع، دقیق و جامع می باشند. افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری سبب افزایش چالاکی در پاسخگویی به تغییرات محیطی می گردد. هوشمندی تجاری (business intelligence) مجموعه ای از متدولوژی ها، ابزارها و فناوری ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها است که منجر به بهبود سرعت و کیفیت فرایند تصمیم گیری می گردد. از این رو شرکت ها سرمایه گذاری های کلانی را در حوزه چنین سیستم هایی صرف کرده اند. ارزیابی های انجام شده در خصوص پروژه های هوشمندی تجاری نشان می دهد، تعداد زیادی از این پروژه ها، علی رقم صرف هزینه های فراوان، به دلیل عدم آمادگی و تامین پیش نیازهای پیاده سازی سیستم، موفق به ارزش افزایی در سازمان نبوده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی معیارهای آمادگی پیاده سازی راهکار هوشمندی تجاری و سنجش سطح آمادگی شرکت های ایرانی از نظر معیارهای شناسایی شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، معیارهای آمادگی با بررسی پژوهش ها و مطالعات پیشین شناسایی شدند. معیارهای استخراج شده با نظر خبرگان و پیاده سازی در چند شرکت موفق در حوزه bi نهایی و بر اساس آنها پرسشنامه ای تنظیم شد. پایایی پرسشنامه نهایی با انجام پیش آزمون در 30 نمونه و محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و توسط 138 عضو جامعه تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری به وسیله ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن نشان داد آمادگی سازمانی با همه معیارهای ذکر شده دارای رابطه معنا داری است و شرکت های ایرانی به جز در یکی از معیارها، فاقد آمادگی لازم برای پیاده سازی راهکار هوشمندی تجاری می باشند.

بررسی جنبه های رفتاری تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  اشرف جعفری باقرآبادی   حسن قالیباف اصل

در دهه های اخیر تحقیقات مالی متمرکز بر مطالعه ناهنجاری ها در بازارهای مالی بوده است. بسیاری از این ناهنجاری ها و بی قاعدگی ها، ناشی از مسائل روانشناختی و رفتاری است. از همین رو، آمیزش اقتصاد با مسائل روانشناختی موجب پیدایش رویکرد جدیدی در دانش مالی با عنوان مالی رفتاری گردیده است. رفتار شناسی مالی علم نسبتاً جدیدی است که در پی تلفیق تئوری های رفتاری و شناختی روانشناسی با اقتصاد سنتی و دانش مالی است. در زمینه مالی- رفتاری مطالعات زیادی درباره رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار سرمایه انجام شده است، اما این مطالعات به ندرت بر روی رفتار توده وار مدیران متمرکز شده است. پژوهش حاضر به بررسی رفتار توده وار مدیران در تعیین ترکیب ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور یافتن پاسخ این سوال که آیا شرکت ها در تعیین ترکیب ساختار سرمایه خویش از میانگین صنعت یا رهبران صنعت پیروی می کنند، شش صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، شیمیایی، سیمان، دارو و مواد غذایی انتخاب؛ و نسبت بدهی 179 شرکت زیرمجموعه آنها در طی 8 سال (1389- 1382)، بررسی گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هیچ ارتباط معنادار مثبتی بین نسبت بدهی شرکت ها و نسبت بدهی میانگین صنعت نمی توان یافت. فرض عدم تقلید شرکت ها از ترکیب ساختار سرمایه رهبران را نیز، در چهار صنعت نمی توان رد کرد، اما در دو صنعت سیمان و خودرو و قطعات، شواهد آماری بیانگر ارتباط معنادار مثبت بین نسبت بدهی رهبران و سایر شرکت ها در این دو صنعت می باشد. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق که از نوع پانل می باشند، با استفاده از نرم افزار eview انجام شده است.

بهینه سازی اقتصادی مصرف انرژی درصنعت سیمان باتاکیدبراستفاده ازکک نفتی(موردمطالعه سیمان ارومیه)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  منصور جودی   محمدعلی خطیب سمنانی

صنعت سیمان یکی ازبزرگترین وزیربنائی ترین صنایع محسوب می شود.بررسی های بازارسیمان وانرژی نشان می دهدهنگامی که صنایع انرژی بری همچون صنعت سیمان بابحران انرژی وچالشهای مرتبط باآن همراه باشدویاهنگامی که ظرفیت تولید ازمیزان تقاضاپیشی گرفته باشدواحدهای بسیاری سعی دربهبودفعالیت های رقابتی فروش محصول خودازطریق کاهش درهزینه های مستقیم تولید می نمایندکه مهمترین این هزینه هامربوط به سوخت مصرفی می باشد.مزیت های فراوان سوخت ضایعاتی کک نفتی ونیز اهمیتی که حفظ منابع باارزش نفت وگاز برای کشورداردباعث شده تاجایگزینی حامل های انرژی باکک نفتی به عنوان یکی از گزینه های بسیارمناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی موردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق ضمن توضیح مبانی نظری بهینه سازی اقتصادی مصرف انرژی وآشنائی کلی باصنعت سیمان ایران وجهان روندمصرف سوخت درکارخانه سیمان ارومیه موردبررسی قرارگرفته است محاسبه شدت مصرف انرژی حرارتی انواع سوخت مصرفی دراین کارخانه براساس نتایج حاصل ازممیزی انرژی درآن نشان می دهد مصرف سوخت دراین کارخانه ازاستانداردجهانی بالاتربوده ودارای شرایط بهینه ومطلوب نمی باشد.روش مورداستفاده برای ارزیابی اقتصادی تغییر سوخت کارخانه ارزش فعلی خالص بارسم جریان نقدی می باشد.دراین روش استفاده ازانواع سوخت شامل مازوت گاز کک نفتی واستفاده توام ازدوسوخت کک نفتی بامازوت وکک نفتی باگاز مقایسه شده وبا درنظر گرفتن نرخهای تنزیل مختلف ودرشرایط متفاوت بررسی گردیده است.نتایج این بررسی هانشان می دهدکه جایگزینی سوخت کک نفتی به جای مازوت وگاز منجربه افزایش ارزش فعلی خالص کارخانه شده وعلی رغم اینکه نرخ بازده داخلی آنرابه میزان ناچیزی کاهش داده است میزان نرخ بازده داخلی بیشترازمقادیر قابل قبول برای سرمایه گذاری بوده وطرح دارای توجیه اقتصادی می باشد

ارزیابی باور، نگرش و پاسخ های رفتاری نسبت به تبلیغات اینترنتی (پیمایش پیرامون دانشجویان شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  مریم میرزاپور کلشتری   ابراهیم عباسی

امروزه اینترنت به عنوان یک ابزار جامع برای بازاریابی و تبلیغات مطرح شده است، تأثیر تبلیغات اینترنتی هنوز نیز به عنوان یک موضوع قابل بحث در میان محققان بازاریابی و دانشمندان باقی مانده است.از آنجاکه جوانان دانشجو جزء اقشاری از جامعه هستند که به جهت استفاده بیشتر از اینترنت بیشتر در معرض تبلیغات اینترنتی قرار دارند، لذا این تحقیق با هدف بررسی باور، نگرش و پاسخ های رفتاری آنها نسبت به تبلیغات اینترنتی صورت گرفته است. بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران (دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس،امیرکبیر،علامه طباطبائی و صنعتی شریف) هستند که از این جامعه آماری 369 نمونه برای آزمون درنظر گرفته شده است. روایی تحقیق براساس مدل مورد استفاده وانگ و سان صورت گرفت وچون ترجمه به یک زبان دیگر شده بود از اعتبار محتوایی صوری استفاده شده است.روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی از نوع "همبستگی" و همچنین تحلیل به شیوه معادلات ساختاری انجام شده که با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است. مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل، عوامل باور(اطلاعات، سرگرمی،اعتبار، اقتصاد و ارزش )، نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی، کلیک روی تبلیغات و خرید اینترنتی می باشد.برای بررسی فرضیات تحقیق از تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون تی استیودنت استفاده شده است. نتایج تحقیق بدست آمده نشان داد تاثیر مستقیم عوامل سرگرمی، اعتبار، ارزش بر نگرش نسبت به تبلیغات تایید، اطلاعات و اقتصاد رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات تاثیر مثبت بر پاسخهای رفتاری مشتریان داشته و امکان کلیک روی تبلیغات و خرید اینترنتی را افزایش می دهد. با استناد به یافته های پژوهش، موسسات تبلیغاتی بایستی سرمایه گذاری مطلوبی در جهت غنی سازی اطلاعاتی تبلیغات، جذاب کردن تبلیغات به ویژه برای گروه سنی جوانان به عنوان مخاطبان اصلی،ایجاد اعتماد بین مخاطبان نسبت به تبلیغات اینترنتی و در نهایت ایجاد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات اینترنتی داشته باشند. واژگان کلیدی: تبلیغات اینترنتی، نگرش، باور، پاسخهای رفتاری، بازاریابی الکترونیکی

طراحی مدل کسب و کار در تجارت همراه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  عاطفه السادات حسینی کیا   نسترن حاجی حیدری

با گسترش استقبال افراد و کسب و کارها از تجارت همراه، در صورتی که سازمان های فعال در این بخش نتوانند مدل های کسب وکار مناسب با شرایط بازار خود را مورد استفاده قرار دهند، ناگزیر از تکرار مجدد اشتباهات هستند و از گردونه رقابت ها حذف خواهند شد. مدل های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی سازی و شخصی سازی را به مشتریان خود در سرویس پیشنهادی ارائه نمایند. این پژوهش به دنبال آن است که مفهوم تجارت همراه را تبیین کرده، سپس به طراحی اجزای آن با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر بپردازد. در نتیجه این فعالیت پژوهشی اجزای مختلف مدل کسب و کار تجارت همراه در سطح کلان طراحی و صحه گذاری می گردد. به این صورت که ابتدا با استفاده از روش فرا تلفیق، عوامل موثر در مولفه های مدل کسب و کار تجارت همراه استخراج می گردد. جهت صحه گذاری عوامل شناسایی شده از روش مصاحبه با خبرگان استفاده شده سپس با تبیین سه فرضیه از مدل یابی معادلات ساختاری با هدف بررسی روابط بین واسط مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه های مالی با ارزش قابل ارائه در جهت خلق ارزش در تجارت همراه استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده تاثیر گذاری سه بعد اصلی واسط مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه های مالی روی محصول در مدل کسب و کار تجارت همراه است. اما در تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین ارزش پیشنهادی با مدل درآمدی و ساختار هزینه ای تائید نگردید. نتایج این پژوهش برای بازیگران فعال در شبکه ارزش تجارت همراه از جمله بانک ها، اپراتورها، فراهم کنندگان سرویس های ارزش افزوده، قابل استفاده می باشد. تا کنون پژوهش های معدودی به طراحی مدل کسب و کار در تجارت همراه پرداخته اند. بنابراین پژوهش حاضر می تواند در پیشبرد علم در حوزه طراحی مدل های کسب و کار سهم داشته باشد.

تاثیر محیط امنیتی و استراتژیک خلیج فارس بر سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1390
  احمد ماله میر   فرهاد قاسمی

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت های مهم منطقه ای و به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیک،ژئواکونومیک و ژئوکالچری با تهدیدات راهبردی مختلفی روبرو می باشد و به دلیل حضور قدرت های فرامنطقه ای و مداخله گر در سیستم های تابعه آن مجبور به طراحی سیستم های مدیریتی مختلفی خواهد بود. در این میان منطقه خلیج فارس از جمله مناطقی است که هم برای ایران دارای ارزش راهبردی است و هم کانون تهدیدات قدرت های مخالف و مداخله گر علیه این کشور می باشد.در این راستا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات چنین قدرت هایی نیازمند سیستم های کنترلی از جمله سیستم بازدارندگی منطقه ای می باشد. این سیستم تحت تاثیر متغیرهای سیستم منطقه ای خلیج فارس خواهد بودو بر اساس چنین متغیرهایی مدل منطقی و فیزیکی آن شکل می گیرد. لذا پژوهش ضمن بررسی بنیان های نظری بازدارندگی و ارائه مدل تحلیلی بازدارندگی منطقه ای به بررسی ویژگی های محیط امنیتی و راهبردی سیستم خلیج فارس پرداخته و سرانجام مدل بازدارندگی منطقه ای ج.ا.ایران را درچنین محیطی ترسیم می نماید.

بررسی اثرات قیمت های بازار جهانی نفت خام بر بازارهای سهام کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی ایران و ترکیه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  سمیرا اسدیان   ابراهیم عباسی

این تحقیق درصدد یافتن جزئیات رابطه بین بازارهای نفت خام و بازارهای سهام کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت می باشد. داده های روزانه شامل قیمت های نقد wti و brent و قیمت های آتی های یک تا چهار ماهه wti و شاخص های قیمت و قیمت و بازده نقدی کشور ایران و شاخص های قیمت و بازده کشور ترکیه بوده؛ که دامنه داده ها از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2010 و مشتمل بر 1408 داده مشترک به ازای همه بازارها می باشد. ابتدا از داده ها بازده روزانه گرفته و پس از تأیید مانایی و عدم وجود خودهمبستگی و وجود اثرات arch و garch در همه داده ها، آن ها را با دو مدل اصلی همبستگی های شرطی ثابت (ccc) بولرسلف (1990) و همبستگی های شرطی پویا (dcc) انگل (2002) و سه زیر مدل gjr, egarch, igarch برازش کردیم. نتایج حاکی از عدم کفایت مدل egarch بوده، شواهد حاکی از آن است که مدل dcc نسبت به مدل ccc برتری داشته و هیچ اثری از سرریزی های شرطی یک یا دو طرفه (اتکا متقابل) بین بازارها یافت نشد که از این لحاظ هیچ تفاوتی بین ایران و ترکیه وجود ندارد. بازده قیمت های بازارهای جهانی نفت نوسانات بازار سهام ترکیه به عنوان کشوری وارد کننده را بهتر تبیین می کنند و از بین نوع بازارها، بازار نقد brent و بازارهای آتی های با سررسید طولانی تر بهتر روابط را بیان می دارند این خود تأییدی بر این نکته است که بازارهای مالی بازارهایی با سررسید بلند مدت می باشند. تفاوت مقداری آماره گاما بین دو نوع شاخص سهام کشورهای ایران و ترکیه بدین صورت است که شاهد افزایش چند برابری آماره گاما در شاخص قیمت و بازده نقدی ایران هستیم که بیانگر این موضوع است که اثرات عدم تقارنی تأثیر به سزایی بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؛ و برای ترکیه آماره گاما مقدار چند برابری برای شاخص قیمت داشته؛ که بیانگر اثرات به سزای عدم تقارنی بر قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول می باشد.

شاخص های کیفیت بازارهای مالی و تاثیر آن بر حد نوسان قیمت و نقدشوندگی بازار سرمایه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  زهرا طاهری   حسن قالیباف اصل

اعتماد عمومی به سلامت بازارهای مالی قدرت نقدشوندگی و کارآیی آنها را افزایش داده و رشد مستمر اقتصادی را به همراه دارد. میزان اعتماد عمومی به بازار سرمایه به شفافیت موجود در این بازار بستگی دارد. در چنین شرایطی دستکاری با ایجاد شرایطی غیرشفاف در روند عمومی قیمت مانعی بر سر راه فرآیند کشف قیمت بوده و با ایجاد تصویری غیر واقعی از فعالیت بازار در اذهان سرمایه گذاران اعتماد عمومی به بازار و در نتیجه نقدشوندگی آن را کاهش می دهد. به این ترتیب در بازارهایی که هزینه ی دستکاری بواسطه عدم سلامت محیط پایین باشد؛ احتمال دستکاری و متعاقبا امکان استفاده از مکانیزم های کنترلی چون حد نوسان قیمت افزایش می یابد. لذا می توان سلامت بازار را یکی از عوامل دخیل در بکارگیری قوانین حد نوسان قیمت دانست. از مهم ترین شاخص هایی که هر ساله به منظور ارزیابی سلامت محیط از سوی سازمانهای بین المللی گزارش می شود؛ می توان به شاخص ادراک فساد، حمایت از سرمایه گذاران و آزادی اقتصادی اشاره کرد. در این تحقیق رابطه ی میان شاخص های فوق با حد نوسان قیمت و نقدشوندگی بازار در نمونه ای از 41 بازار سرمایه در سطح جهانی طی سال های 2006 تا 2010 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین سطح فساد و استفاده از حد نوسان قیمت ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که هر چقدر سطح فساد بالا باشد؛ احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش می یابد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که هیچ ارتباط معناداری میان کیفیت حمایت از سرمایه گذاران و آزادی اقتصادی با حد نوسان قیمت نمی توان یافت. نتایج بدست آمده در مورد نقدشوندگی نیز نشان می دهد بین شاخص های ادراک فساد و آزادی اقتصادی با نقدشوندگی بازار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

بانک توسعه اسلامی و همگرایی اقتصادی در خاورمیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390
  یوسف علیمردانی   ابراهیم عباسی

همگرایی فرایندی است که نادیده انگاشتن آن هر روز سخت تر می‏شود. تئوری‏های سیاسی و اقتصادی متعددی به تبیین این فرایند پرداخته‏اند. از این میان؛ نظریات کارکردگرایان، نوکارکردگرایان و مکتب ارتباطات به نحو بهتری به این مسئله پرداخته‏اند. این تئوری‏ها بر این اعتقادند که برای رسیدن به همگرایی باید فعالیت‏ها و تلاش‏های همگرایانه از مسائل ابتدایی اقتصادی آغاز شود. زیرا همکاری در زمینه اقتصادی می‏تواند به نحو موثرتری نسبت به همکاری در حوزه‏های دیگر موجب تقویت و ارتقا همکاری در سطوح مختلف میان کشورها ‏گردد. فرض مهم پژوهش حاضر آن است که بانک توسعه اسلامی با فعالیت های گسترده خود جهت همگرایی خاورمیانه به آغاز مرحله خیزش مورد نظر نوکارکردگریان و برخی از عوامل همگرایی مورد نظر نظریه پردازان مکتب ارتباطات و کارکردگرایان کمک کرده است.این بانک که یک نهاد مالی توسعه‏ای وابسته به سازمان همکاری اسلامی است و تمامی کشورهای اسلامی عضو آن می‏باشند، همکاری‏های اقتصادی گسترده‏ای با اعضا دارد و فعالیت‏های متعددی در حوزه‏های تجاری، مالی، توسعه نیروی انسانی و سرمایه‏گذاری مالی و کاهش فقر و ...انجام می ‏دهد که این فعالیت‏ها موجب تقویت تجارت، ارتقای سرمایه‏گذاری، بهبود زیر ساخت‏ها و تقویت نیروی انسانی و کاهش فقر می‏گردد. این مسائل موجب پیوند بیشتر کشورهای خاورمیانه شده و آنها را برای همکاری بیشتر ونیل به همگرایی مجاب می‏کند. این پژوهش، مسیر اثبات این فرض را با روش تحلیل محتوای فعالیتهای گوناگون بانک مزبور در پنج فصل دنبال می نماید

تحلیل هزینه – فایده تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  عبدالکریم زالی   محمد علی خطیب سمنانی

عرضه انرژی الکتریکی در ایران همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، ساختاری انحصاری داشته و بخش های تولید، انتقال و توزیع برق بین گروه های مشترکین و در نقاط مختلف کشور به صورت یکپارچه و ادغام عمودی اداره می شود و تقریباً مالکیت تمامی تأسیسات به دولت تعلق دارد. در سال های اخیر مصرف انرژی الکتریکی رشدی شتابان داشته است و بطور متوسط بین 5/8 تا 9 درصد در سال به میزان مصرف افزوده می شود و این در حالی است که میزان ظرفیت تولید برق کشور در حال حاضر نزدیک به 40 هزار مگاوات بوده و چنانچه روند رشد تقاضا و مصرف برق کشور با همین روند ادامه پیدا کند، پیش بینی می شود ظرف ده سال آینده به ظرفیتی دو برابر ظرفیت تولیدی موجود نیاز داشته باشیم. در صورتی که سرمایه گذاری مورد نیاز این صنعت از طریق منابع دولتی قابل تأمین نبوده و برای تأمین این بودجه نیازمند همراهی بخش خصوصی هستیم. بر اساس نتایج بدست آمده از طرح، فرضیه توجیه پذیر بودن ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی از نظر مالی با داشتن ارزش خالص فعلی مثبت و همچنین نرخ بازدهی داخلی طرح (15/15 درصد) بزرگتر از نرخ تنزیل طرح (5/13 درصد)، مورد قبول قرار گرفت. البته قابل ذکر است که چون در این طرح از وام با نرخ بهره پایین (5/6 %) استفاده شده، نرخ تنزیل آن برابر با 5/13 درصد در نظر گرفته شده است که تقریباً برابر با میانگین وزنی هزینه فرصت وجوه مورد استفاده در طرح می باشد. گرچه استفاده از نرخ تنزیل 5/13 درصد در این طرح سبب توجیه پذیری آن شده است ولی با دقت داشته باشیم اگر که در این طرح از وام استفاده نکنیم، باز هم بر اساس نتایج بدست آمده در تحقیق این طرح تا نرخ تنزیل 29% (نرخ بازدهی داخلی طرح در صورتی که تمام سرمایه گذاری طرح از آورده نقدی سرمایه گذاران تأمین شود) دارای توجیه مالی خواهد بود. نکته دیگری که در این بخش به آن اشاره شد، کاهش هزینه های عملیاتی با استفاده از گاز و گازوئیل، به عنوان سوخت های مورد استفاده نیروگاه بود، که می توانست هزینه های عملیاتی را درحدود 4/1 درصد کاهش دهد. نظر به اینکه ایران دارای ذخایر گاز فراوانی است ـ قرار گرفتن ایران در رتبه دوم جهان از نظر ذخایر گازی موجود ـ در صورت توسعه منابع گازی نیروگاه ها می توانند از سایر سوخت ها بی نیاز شده و با کاهش هزینه های عملیاتی سودآوری آنها افزایش یابد. که این امر پاسخ دهنده سوالات طرح مبنی بر توجیه پذیری طرح در استفاده از گاز به عنوان منبع مورد استفاده برای تأمین سوخت می باشد. در بخش ارزیابی اقتصادی نیز ارزش فعلی خالص مثبت طرح (1004756.63 میلیون ریال) و همچنین نرخ بازده داخلی آن (4/19 %) فرضیه توجیه پذیری طرح از نظر اقتصادی را تأیید می کنند. این نتایج که با در نظر گرفتن قیمت های اقتصادی برای اقلام عمده طرح بدست آمد بیانگر توجیه پذیری ایجاد طرح با هدف صادرات برق نیز بود. همچنین از دید ملی نیز این طرح باعث ایجاد 738 فرصت شغلی در صنعت برق و ایجاد سالانه در حدود 22224349 میلیون ریال ارزش افزوده می شود. در بخش دیگری از نتایج ارزیابی اقتصادی طرح، با محاسبه هزینه های زیست محیطی، شاهد کاهش قابل توجه نرخ بازدهی داخلی طرح در اثر این هزینه ها هستیم که نشان دهنده نقش بسزای اینگونه طرح ها در ایجاد هزینه های زیست محیطی می باشد.

شناسایی دیدگاه های خبرگان نسبت به مسائل و مشکلات معماری سازمانی در شرکت های منتخب ایرانی: پژوهشی ترکیبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  سمیرا پارسا   نسترن حاجی حیدری

هدف از انجام این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان به شناسایی مشکلات اجرای معماری سازمانی بپردازیم. در این راستا با بکارگیری روش شناسی فراترکیب و روش شناسی کیو، به دنبال شناخت ذهنیت مجریان و خبرگان در خصوص مشکلات اجرای معماری سازمانی هستیم. بر این اساس بعد از مطالعه ادبیات موضوع به وسیله روش شناسی فراترکیب و به کارگیری تحلیل محتوا و همچنین مصاحبه با چند تن از خبرگان معماری سازمانی نمونه کیو انتخاب شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 21 نفر از مدیران و متخصصان معماری سازمانی بودند. فضای گفتمان پژوهش حاضر به وسیله روش شناسی فراترکیب از منابع گوناگونی جمع آوری گردید و پس از تحلیل محتوا و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان تعداد 110 عبارت کوتاه به مثابه عبارات کیو انتخاب گردید. بعد از نظرسنجی از خبرگان، در نهایت تعداد 43 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو انتخاب گردید. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. تحلیل توزیع نشان داد که می توان تعداد 6 الگوی ذهنی متمایز را در میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد بررسی مشکلات معماری سازمانی شناسایی نمود که (70.770) درصد از واریانس کل را تبیین نمودند . این 6 الگوی ذهنی به ترتیب با نام های «مدیریت گرایان»، «کنترل کنندگان هوشیار»، «پیچیده نگران»، «معماران همکار»، «تحلیل گران» و نهایتاً «معماران دقیق» نام گذاری گردید. اهمیت و اولویت بندی مشکلات شناسایی شده بر اساس الگوهای ذهنی صورت گرفت.

تأثیر چرخه ی سیستمی قدرت بر ناکارآمدی رژیم منطقه ای کنترل تسلیحات وخلع سلاح در منطقه ی خاورمیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390
  زهرا پوردست   فرهاد قاسمی

وجود معمای امنیت و پایداری آن، کشورها را متوجه رژیم های امنیتی نموده است. اما سیستم بین الملل، دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها تأثیر مستقیمی بر شکل گیری، کارآمدی و ناکارآمدی چنین رژیم های امنیتی خواهد داشت. در این میان، چرخه ی سیستمی قدرت، یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای است که تأثیر مستقیمی، بر موضوع مذکور دارد.لازم به ذکر است، که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط ها، می تواند عامل تسهیل کننده یا مانع چنین رژیم هایی باشد. در این میان، سیستم منطقه ای خاورمیانه نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست. به همین علت، پرسش اساسی طرح می شود که چرخه ی مذکور در سطح جهانی ومنطقه ای وتلاقی آنها با یکدیگر چه تأثیری بر شکل گیری، کارآمدی یا ناکارآمدی رژیم منطقه ای کنترل تسلیحات وخلع سلاح، به عنوان یکی از الگو های رژیم امنیتی خواهد داشت؟ به همین منظور، این پژوهش، ضمن توجه به چرخه ی قدرت، به بررسی پیامد های آن در خصوص رژیم کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقه می پردازد وبر این باور است که به دلیل اینکه محیط خاورمیانه، با نوعی بی ثباتی استراتژیک روبرو است، زمینه های شکل گیری چنین رژیمی مهیا نمی باشد. یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک درعرصه روابط بین المللی کشورها وحوزه ی امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح می باشد. تصوررایج و ابتدایی براین است که حذف ابزارهای درگیری وتعارض ویاکنترل آن ها، می تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها ودرنتیجه افزایش سطح همکاری وصلح پایدارگردد. این تصوریا فرض در قالب برخی ازدیدگاه ها ونظریه های روابط بین الملل، مانند آرمانگرایی نیز خود را آشکار ساخته و در قالب ایجاد سازمان های جهانی و منطقه ای واقتدار بخشیدن به آن ها و برترساختن آن ها در روابط بین الملل ویا امضاء معاهدات متفاوت نمایان گردیده است . علاوه بر آن تلاش های متعددی را نیزدرسطح بین المللی به دنبال داشته است. (درموردساختارگسترش تسلیحات رجوع شود:(bracken,2003:399-413 برای نمونه و دراین راستا اعلامیه 1868سن پترزبورگ با محوریت روسیه، شاید اولین گام درراستای شکل بخشیدن به یک رژیم خلع سلاح جهانی بود.در سال های 1899و1907درکنفرانس لاهه نیزاین تلاش ها مشاهده می گردد، در پروتکل 1925 ژنوتعهدات جهانی ممنوعیت استفاده ازسلاحهای خاص (شیمیایی) مورد توافق گرفت. درمنشورسازمان ملل متحد نیز، به این موضوع پرداخته شده است ودرماده11و26 و مسئله ی خلع سلاح اشاره می نماید. معاهده قطب جنوب (1959) مربوط به منع فعالیت نظامی درقطب جنوب، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (1963) مربوط به منع آزمایش سلاح های هسته ای درجو، ماوراءجو وزیر آب معاهده (npt، (1968سالت 1و2 مربوط به محدود نمودن سلاح های استراتژیک بین آمریکا وشوروی،کنفرانس امنیت وهمکاری دراروپا (1975)،کنفرانس عالی ژنو(1985) بین آمریکا وشوروی، معاهده نیروهای هسته ای میان برد میان آمریکا و شوروی(1987) نیز به این موضوع پرداخته اند. به طورکلی، با پیدایش سلاح هسته ای وکاربردآن ها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای (1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای در سال 1968از جمله مهم ترین تلاش های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای وعدم موفقیت کشورها درمهار گسترش آن ها درسطح جهانی، تلاش ها در عرصه روابط بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف گردید. دراین میان، کنترل تسلیحات درسطح منطقه ای وتلاش برای شکل دادن به ر ژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات ، در دستورکار برخی از مناطق جهان قرارگرفت تا ازاین طریق، ازگسترش سلاح های هسته ای بادیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری به عمل آورده وبه نقطه ای ازصلح وثبات دست یافت. از این رو برخی ازپیمان های منطقه ای شکل گرفت ومفهومی تحت عنوان منطقه ی عاری ازسلاح های هسته ای به عرصه ادبیات روابط بین-الملل اضافه شد. براساس ماده 6 (npt) تمام هم پیمان ها متعهد میشوند، مذاکراتی را به منظور توقف تولید سلاح های هسته ای وهمچنین خلع سلاح های هسته ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل وعام با مقررات دقیق وموثر با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند. ماده7 نیز تلاش های منطقه ای را دراین خصوص به رسمیت شناخته است. براساس ماده 7هیچ نکته ای دراین پیمان ، ناقض حق دولت هایی نخواهد بود که به منظورحصول اطمینان از عدم وجود سلاح های هسته ای در قلمروخود وارد پیمان های منطقه ای شده اند. درعرصه عمل نیز مناطق مختلفی اقدام به امضای معاهده مناطق عاری از سلاح های هسته ای کرده اند.ازجمله منطقه آسیای مرکزی و براساس پیمان 8دسامبر2006که با امضاءوتصویب توسط ازبکستان وقرقیزستان پایه گذاری شد.درمنطقه آفریقا و براساس معاهده پلین- دابا سال1996کشورهای آفریقایی متعهد به ایجادمنطقه عاری ازسلاح های هسته ای شده اند.درمنطقه جنوب شرقی آسیاپیمان بانکوک دردسامبر1995،توسط ده کشوردرسال 1985،در اروتونگای جزایر کوک به امضاء رسید.در منطقه آمریکای لاتین وحوزه دریای کارائیب هم طرح های متعددی مطرح شده است. در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در npt در سال 1995 مطرح گردید یا در قطعنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی a/res/58/68) ) نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت و همچنین طرح کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی نیز ارائه گردیده است.به این ترتیب تلاش برای کنترل تسلیحات چه درسطح جهانی وچه درسطح منطقه ای وایجادر‍ژیم های مرتبط به آن ازهمان ابتدا به عنوان یکی از دلمشغولی های کشورها مطرح بوده وتلاش های متعددی نیزدراین راستا صورت گرفته است.اماعلیرغم تلاش های صورت گرفته موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح موفقیت چندانی نداشته است. چراکه شکل گیری رژیم های کنترل تسلیحات بر مجموعه ای ازپیش زمینه های نظری و عملی استواراست که تکامل وکارآمدی رژیم ها بر آن مبتنی است.ازجمله مهم ترین متغیر تاثیر گذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات وخلع سلاح، متغیر چرخه سیستمی قدرت در عرصه منطقه ای و جهانی و همچنین تلاقی آنها در نقطه تعادلی خاصی از مرحله حیات سیستم بین المللی است.در این میان شکل گیری رژیم های کنترلی به ویژه در مناطق خاص مانند خاورمیانه شدیداً از این متغیر متاثر می باشد.به همین سبب این پژوهش برمحوریت این موضوع شکل می گیرد.

نفت و سیاست خارجی عراق در نظم نوین منطقه خاورمیانه پس از صدام(با تأکید بر ایران )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  سمیه محمودی   ابراهیم عباسی

عراق به عنوان یکی از واحدهای مهم منطقه ی خاورمیانه، از بازیگران اصلی عرصه ی نفت در جهان و زیر سیستم خلیج فارس است. سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و ایران، از گذشته ای دور در چارچوب دولت عثمانی بر مبنای ملاحظات ایدئولوژیک استوار بود و پس از شکل گیری دولت سکولار در عراق بر ملاحظات سرزمینی استوار شد و تعارضات ادامه یافت. اما به نظر می رسد سیاست خارجی آن در مقطع جدید تاریخ آن کشور با سرمایه گذاری های زیاد در حوزه نفت به سمت ملاحظات دیگری سیر می کند. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است نفت چه تأثیری بر سیاست خارجی خاورمیانه ای عراق به ویژه در رابطه با ایران داشته است؟ هدف، بررسی تأثیر نفت بر سیاست خارجی عراق در نظم نوین منطقه ی خاورمیانه پس از صدام (با تأکید بر ایران ) است. در این رساله با استفاده از اصول نظریات همگرایی, منطقه گرایی و پتروپلیتیکس، چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری نفت بر سیاست خارجی عراق بررسی می شود. فرض اصلی این نوشتار آن است که در کنار متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی منطقه ای عراق، از جمله ( قومیت ها، تنگناهای ژئوپلیتیک، پان عربیسم حزب بعث و ساختارهای سیاست گذاری داخلی آن، ایدئولوژی سنی و شیعی، رقابت برای حضور گسترده در منطقه ی خلیج فارس و…)، نفت نیز متغیری تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور در گذشته و حال بوده و در برخی مواقع سایر عناصر را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است؛ نقشی که در آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ به طوری که این عنصر در گذشته، سیاست خارجی عراق را در رابطه با همسایگان بویژه ایران رادیکال و در حال حاضر نیز باعث رقابت در خاورمیانه و ایران خواهد شد. این پژوهش روش اثبات این فرض را با روش تحلیلی-توصیفی و تحلیل محتوای آماری در پنج فصل دنبال می-نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد نخستین بار است که ملاحظات ژئواکونومیکی بر ملاحظات ایدئولویکی و سرزمینی در سیاست خارجی عراق در حال پیشی گرفتن است. لیکن این ملاحظات باز هم در چارچوبی رقابتی دنبال می شود. نیاز عراق به سرمایه گذاری در میادین مشترک و تنگنا های آن کشور در صدور نفت بویژه در خلیج فارس باز هم سیاست خارجی آنرا رادیکال خواهد کرد.

بررسی اثر تغییرات میزان نقدینگی بانک ها بر توانایی اعطای تسهیلات( نمونه موردی بانک کشاورزی)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  پیام فاضل همدانی   ابراهیم عباسی

بانک کشاورزی بعنوان یکی از بانکهای تخصصی و مهم کشور، دارایی های بسیاری را در بین موسسات و شرکتهای فعال به خود اختصاص داده است لذا کنترل دارایی ها با این حجم، نیازمند کنترل منظم و مستمرمی باشد چراکه ضعف سیستم در یکی از ابعاد فعالیت این بانک می تواند داراییهای آنرا در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی فعالیت گسترده و رو به افزایش بانکهای خصوصی و رقابت موجود بین بانکهای دولتی با یکدیگر و بانکهای خصوصی، مزید بر علت گردید واهمیت تخصیص مطلوب اعتبارات و سرعت اعطای تسهیلات، محقق را برآن داشت تا در زمینه سیستم اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی، به بررسی و تجزیه وتحلیل بپردازد. در پژوهش حاضر با توجه به عوامل اثر گذار بر اعطای تسهیلات از قبیل نقدینگی ،سرمایه، دارایی و سپرده ها و استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی(حداقل مربعات معمولی) رابطه بین تغییرات نقدینگی(یعنی افزایش یاکاهش آن) و توانایی اعطای تسهیلات در بانک تخصصی کشاورزی با استفاده از داده های سری زمانی طی سالهای 1363-1386 ارزیابی شده است. نتایج حاصله حاکی از این بود که میزان نقدینگی و داراییهای بانک کشاورزی بر توانایی اعطای تسهیلات بانک اثر مثبت ومستقیم دارد . واژه های کلیدی : نقدینگی، تسهیلات بانکی، ols(حداقل مربعات معمولی)، دارایی بانک، سرمایه بانک

مطالعه اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد در مقایسه با انرژیهای فسیلی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1389
  اسماعیل بحرایی   ابراهیم عباسی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق به بررسی احداث نیروگاه برق بادی و تولید برق بادی با توجه به شرایط اقتصاد و جغرافیایی حال حاضر کشور پرداخته شده. اهداف تحقیق شامل 1- بررسی صرفه های اقتصادی حاصل از استفاده از انرژی باد به جای سایر انرژیهای فسیلی 2-شناخت مناطق جغرافیایی مناسب و مستعد برای استفاده از انرژی باد در کشور3-شناخت محدودیت های استفاده از انرژیهای بادی و فسیلی بوده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارcomfar iii به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی را برآورد کرده ایم. هزینه تولید برق در نیروگاههای برق فسیلی که با توجه به سوخت مصرفی و با یارانه دولتی که دریافت می شود برابر 773 ریال برای هر کیلوات ساعت برق میباشد که دولت برق تولید شده را با قیمت 170 ریال در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. به هر حال دولت ما به التفاوت را که 603 ریال میباشد تحت عنوان یارانه تقبل می کند.با فرض اینکه یارانه های انرژی حذف شوند با فرض ثبات سایر هزینه ها قیمت برق مصرفی به حدودا سه برابر قیمت فعلی برای هر کیلوات ساعت خواهد رسید. این مبلغ دوبرابر قیمت تمام شده برق بادی بر اساس نتایج تحقیق می باشد.از طرفی هزینه سوخت مصرفی نیروگاه بادی صفر است و این یعنی هزینه تولید برق نیروگاه بادی از حذف یارانه های انرژی متاثر نخواهد شد و همچنین با کاهش اثرات زیست محیطی و زیان بار مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاههای برق مواجه خواهیم شد. با توجه به موارد مطرح شده در این تحقیق نرخ بازگشت داخلی سرمایهirr برای احداث یک نیروگاه 10 مگاواتی معادل94/14 می باشد و در سال هفتم تولید برق بازگشت سرمایه صورت می گیرد.این نرخ بازگشت سرمایه با توجه به سود دهی سپرده های بانکی در چهار سال که بالغ بر 80/16% و پنج ساله 58/17% می باشد برای بخش خصوصی جذابیت چندانی نخواهد داشت. ولی با توجه به موراد مطرح شده در تحقیق که نشان می دهد که نیروگاههای برق فسیلی هزینه های خود را به واسطه یارانه های دولتی تا سه برابر کاهش داده اند و همچنین اثرات زیست محیطی و مواردی مانند پروژه های مکانیسم توسعه پاک cdm و سایر موارد می تواند در صورت حذف یارانه های انرژی برای بخش دولتی جذابیت داشته باشد.

تحلیل هزینه – فایده تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی قم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  محمد کشاورز حداد   ابراهیم عباسی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): بخش برق یک بخش اساسی و زیر بنایی در کشور است که کلیه فعالیت ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به آن وابسته است . تولید و استفاده مطلوب از این انرژی لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی است و به همراه توسعه اقتصادی ، توسعه و گسترش این بخش ضرورت می یابد . در سالهای اخیر ساختار تولید برق در جهت افزایش سهم نیروگاه های سیکل ترکیبی تغییر یافته و از سوی دیگر با نظر به محدودیت های ارزی و سرمایه بر بودن صنعت برق آگاهی یافتن از بار مالی و اجتماعی ایجاد شده به واسطه اجرای طرحهای این صنعت لزوم و اهمیت مطالعه فنی و اقتصادی را اجتناب ناپذیر نموده است . بخش خصوصی برای ارزیابی یک طرح تنها به تحلیل مالی بسنده می کند. لیکن از دیدگاه بخش عمومی علاوه بر تحلیل مالی برای ارزیابی بهتر و جامع تر نیاز به تحلیل اقتصادی می باشد . در ارزیابی مالی طرح ، سیستم قیمت گذاری از قیمت های موجود در بازار استفاده می شود در حالیکه برای ارزیابی اقتصادی طرح برای محاسبه فایده ها و هزینه ها بجای استفاده از قیمت های بازار از قیمت های سایه ای که در حقیقت مصرف هزینه های فرصت از دست رفته اجتماعی است لحاظ می گردد. در این پایان نامه تحلیل هزینه – فایده تولید برق ذر نیروگاه سیکل ترکیبی قم با استفاده از ابزارهای ارزیابی در نرخ های تنزیل 24،16،12،8،3 درصد انجام یافته است . با محاسبه ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار طرح در نرخ های تنزیل مفروض بجز 24 درصد دارای توجیه می باشد. بر اساس تحلیل حساسیت طرح مذکور نسبت به قیمت فروش برق نسبت به دیگر عوامل(هزینه سوخت و هزینه های ثابت تولید ) حساسیت بیشتری نشان می دهد . با بکار گیری قیمت های سایه ،نیز در اقتصاد ارزش فعلی خالص در نرخ های تنزیل مفروض اعدادی منفی بدست آمده ،لذا تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی قم با در نظر گرفتن قیمت های واقعی توجیه پذیر نمی باشد .

پیش بینی تقاضای کوتاه مدت برق، شبکه ی جنوب غرب با استفاده از شبکه عصبی (1368-1389)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  رضا فریدونی   محمد علی خطیب

شبکه های عصبی اخیرا توسط بسیاری از پژوهشگران برای پیش بینی بار کوتاه مدت پیشنهد شده اند.این مطالعات قابلیت های این مدلها را مورد بررسی قرار می دهد.این مطالعه همچنین می تواند به عنوان یک معیار برای کاربردهای پیش بینی های حقیقی بکار گرفته شود. ابتدا،یک مرور بر منابع انجام شد.اکثر مدلهای گزارش شده بر اساس شبکه پرسپترون چند لایه قرار دارند.پیشنهادات مدل سازی فراوانی وجود دارد،اما فراوانی متغیرها و فقدان مقایسه ها کارکرد روش های پیشنهاد شده را مشکل میکند.در نتیجه یک مطالعه ی مقایسه ای از مدل های مختلف ضروری به نظر می رسد. مدل های مختلفی پرداخته شدند و بر روی داده های حقیقی بار از یک شبکه الکتریکی کاربرد پذیر مورد آزمایش قرار گرفتند.بیشتر آنها از یک شبکه ی mlp برای مشخص کردن روابط مفروض بین بار آینده و بار ابتدایی و دما استفاده می کنند. مدل ها به دو دسته تقسیم شدند.یک،پیش بینی بار برای یک روز کامل که یک بار مورد مطالعه قرار گرفته شد.همچنین،مدل های ساعتی،که قابلیت بروزرسانی پیش بینی ها همزمان با رسیدن داده های جدید را دارند،در نظر گرفته شدند. آخرین نتایج نشان دادند،مدل های ساعتی برای پیش بینی مناسب ترند.خطا های پیش بینی این مدل که در آن تست ها با یک هدف مقایسه ای انجام شدند نسبت به مدل sarimax کوچکتر بودند.این مطالعه پیشنهاد می کند که این مدل شبکه ی عصبی ساعتی باید برای تست های آنلاین به کار گرفته شوند تا بتوان یک اظهار نظر نهایی بر روی کارایی این مدل ارائه کرد.

اندازه گیری بلوغ سازمانی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ‏و بررسی تأثیر آن بر موفقیت پروژه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  ساره موحدنژاد   نسترن حاجی حیدری

فضای متحول کسب و کار امروز، سازمان ها را با این چالش مواجه می کند که برای رسیدن به اهداف ‏استراتژیک سازمانی از تحویل بهنگام و موفق پروژه های سفارش مشتریان خود اطمینان حاصل کنند. سازمان ‏ها برای بقاء در محیط رقابتی نیاز دارند تا خروجی هایشان را ارزیابی کنند و بهبود ببخشند و راهکارهای برتر ‏را نیز در سطح سازمان گسترش دهند. در این راستا مدل های ارزیابی مقایسه ای وجود دارند که از ‏استانداردسازی و به روز رسانی و انطباق فرآیندهای کاری در سراسر سازمان پشتیبانی می کنند و سازمان را ‏به ایجاد بهبود بیشتر در فرآیندها سوق می کنند. به منظور اجرای بهبود مستمر، لازم است روش هایی برای ‏نگهداری و گسترش دانش و تخصص ها در سازمان ها پیاده سازی شوند.‏ در تحقیق حاضر سعی شد تا با مطالعه معیارهای موفقیت پروژه در پروژه های فناوری اطلاعات سازمان های ‏itگستر کشور، وجود و نوع رابطه بین بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و موفقیت پروژه بررسی شود. به نظر می ‏رسد موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات از طریق توسعه راهکارها، ابزار و تکنیک های استاندارد سازمانی ‏مدیریت پروژه و به کارگیری نواحی دانش مدیریت پروژه ‏‎(pmbok)‎‏ محقق می شود؛ به عبارت دیگر با ‏افزایش بلوغ سازمانی مدیریت پروژه این امر امکان پذیر است.‏

بررسی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر تقاضای گاز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  فهیمه حسنوی   ابراهیم عباسی

اتحادیه اروپا (eu)بین مناطق مختلف جهان دارای کمترین میزان ذخایر میباشد و 5/14 درصد از مصرف کل جهان رابه خود اختصاص داده است و نفت ، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، انرژی هسته ای ، به ترتیب پرمصرفترین و از اجزای مهم و عمده تامین انرژی اولیه به شمار میروند. کل تولید انرژیهای اولیه اتحادیه اروپا در سال 2009 ،6/792 میلیون تن معادل نفت خام بوده است .بنابراین اتحادیه اروپا سیاست انرژی تا سال 2050تدوین کرد که طی این مدت در بخش نیرو سعی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا80-95% داشته ودر اهداف کوتاه مدت اتحادیه اروپا تا سال 2020 باید 20% ازمصرف ناخالص نهایی انرژی اش از تجدیدپذیرها تامین شده باشد. وابستگی اتحادیه اروپا به واردات منابع انرژی ظرف 20 سال آینده از 50درصد به 70 درصد افزایش خواهد یافت. در این پایان نامه ،جهت تخمین تابع تقاضای گازطبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عوامل موثربرآن ، روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی (پنل دیتا) انتخاب گردید. این روش ترکیبی از اطلاعات سری زمانی (2009-1997) و داده های مقطعی (20 کشور ) می باشد .بر این اساس مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گازطبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ؛ قیمت گازطبیعی ، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و دمای هوا انتخاب گردیدند. به طور خلاصه ،کلیه ضرایب معنی داربوده ، ضریب دمای هوا (1/0 ) و قیمت گاز( 07/0)منفی شده و بیانگر رابطه معکوس بین دمای هوا و قیمت با مصرف گازطبیعی می باشد و اینکه گازطبیعی کالایی کم کشش است و کشش قیمتی کوچکی دارد. و همینطور ضرایب تولید ناخالص داخلی (55/0)و قیمت نفت (04/0)مثبت برآورد شده است و کشش درآمدی تقاضای گاز کوچکتر از یک بوده ونشان می دهد گازطبیعی کالایی ضروری بوده و افزایش درآمد باعث افزایش میزان استفاده از آن میشود.قیمت نفت نیز بطور مستقیم بر میزان تقاضای گازطبیعی تأثیر دارد.

برآورد تقاضای گاز مایع(lpg) و بررسی امکان جایگزینی آن با بنزین بدون سرب در ناوگان حمل ونقل شهری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد 1389
  مرضیه ملکی   عباسعلی ابونوری

هدف از تحقیق در واقع بررسی جایگزینی گاز مایع با بنزین در بخش حمل و نقل بوده و روش تحقیق ارائه شده به صورت کتابخانه ای همراه با استفاده از ترازنامه انرژی و جداول و روش های اقتصاد سنجی صورت گرفته است.که در این راستا به تشریح ضرورت جانشین سازی گاز مایع بجای بنزین پرداختیم . بعلت آنکه تولید نفت خام درایران رو به کاهش گذاشته است و این در حالی است که مصرف با سرعت در حال افزایش است. لذا برای کاهش مصرف نوعی از انرژی ایجاد انواع جانشین آن ضرورت دارد . و با توجه به اینکه بنزین نیز یکی از فراورده های نفتی است که مصرف آن رو به تزاید است بنابراین به بررسی جانشینی گاز مایع با بنزین پرداختیم . مطالعه در زمینه روند شاخص های عمده اقتصاد انرژی از جمله شاخص مصرف سرانه انرژی و شاخص یارانه انرژی نشان داد که شاخص مصرف سرانه در کشور های در حال توسعه کمتر از توسعه یافته است . و بررسی یارانه بنزین و گاز مایع نشان می دهد که یارانه اعطایی به بنزین بیشتر از یارانه اعطایی به گاز مایع در بخش حمل و نقل می باشد. حال اگر یارانه پرداختی به بنزین کاهش و یا حذف گردد فواید زیر را حاصل می گردد: 1-کاهش واردات بنزین . 2-کاهش آلودگی هوا در امر خارج شدن خودروهای فرسوده 3-کاهش بار ترافیک 4-کاهش هزینه های عمومی دولت 5-تشویق به کاز سوز نمودن خودروها و جایگزینی گاز مایع با بنزین 6-با توجه مزایای سوخت گاز مایع پیشنهادی که برای تامین سوخت خودروها داده می شود به این صورت است که با محدود کردن مصرف گاز مایع برای سوخت در منازل را انجام پروژه های گاز رسانی در منازل و تغییر الگوی مصرف از طریق آگاهی دادن به مردم، مقدار گاز مایع برای جایگزینی با بنزین موتور در وسایل نقلیه کافی است. بررسی وضعیت فراورده های نفتی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف پنج فراورده اصلی به گونه ای است که لزوم بهینه سازی مصرف می بایستی از اولویتهای دولت در کشور محسوب شود. هزینه پالایش و به تبع آن هزینه تولید فراورده های نفتی مشتق ازآن به عواملی که مهمترین آن قدمت پالایشگاه(هزینه استهلاک)، نحوه نگهداری و بهره برداری و تعمیرات ونوسازی آن در گذشته ومحل آ ن است لذا هزینه تولید در پالایشگاه های موجود در ایران متفاوت است. هزینه انتقال و توزیع فراورده های نفتی شامل هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های مربوط به عملیات تاسیسات (مخازن،انبارها،خط لوله) می باشد. همچنین قیمت اسمی واقعی فروش فراورده های نفتی به گونه ای است که پایین بودن قیمت فراورده های نفتی و نا مناسب بودن تغییرات آن با تغییرات شرایط اقتصادی از جمله تورم باعث شده است که قیمت های مر بوط به فراورده های نفتی قادر نباشند وظیفه اصلی خود مبنی بر هدایت بازار را ایفا نمایند. افزایش قیمت فراورده های نفتی به گونه ای است که هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم باعث افزایش قیمت ها و همین طور افزایش هزینه های خانوار های شهری و بویژه روستایی می گردد. با توجه به ادامه این روند می توان امیدوار بود که با تداوم اعمال سیاست های انجام شده ازجمله اصلاح تدریجی قیمت های نسبی و جایگزینی سوخت ها در جهت بهینه سازی مصرف بتوان واردات فراورده های نفتی را کاهش داد. از نظر رشد اقتصادی با توجه به بهبود قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته وپیش بینی ادامه این روند انتظار میرود که با افزایش درآمد های ارزی کشور و در نتیجه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای رشد اقتصادی افزایش یابد. چرا که ساختار گذشته نشان میدهد که تولید بیشترین تاثیر پذیری را از واردات دارد .با بررسی بخش حمل و نقل در ایران پی بردیم مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بستگی به جرمی که حمل می شودو به فاصله ای که این جرم منتقل میشود و به این نتیجه رسیدیم که فناوری مورد استفاده تعیین کننده بازدهی ای است که این جرم حمل می شود. ساختار های اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی تعیین کننده مسافت پیموده شده می باشند. بنابراین برای کاهش مصرف انرژی می توان فناوری را ارتقا یخشید یا جرم مورد حمل و یا فاصله پیموده شده را کاهش داد. با بررسی امکان جایگزینی و استفاده بهینه از گاز مایع و بنزین نتایج زیر حاصل شد:. 1- گاز مایع در ایران بصورت مخلوطی از پروپان و بوتان عرضه و به مصرف می رسد. 2- بنزین موتور عرضه شده در ایران با توجه به شماره اکتان ،و جود املاح سرب و ایجاد گازهای آلاینده در احتراق از نظر کیفیت پایین تر از سطح بین المللی است. 3- به بررسی میزان تولید گاز مایع و بنزین در پالایشگاه های کشور پرداخته و تولید گاز مایع کمتر بوده است و برنامه پیش بینی شده تحقق نیافته است ولی در مورد میزان تولید بنزین طبق برنامه بوده است. 4- از لحاظ مصرف گاز مایع به دو صورت خانگی و حمل ونقل استفاده می گردد و مصرف بنزین از رشد فزاینده ای در سال های قبل را نشان می دهد و آن به دلیل قیمت ارزان و مصرف بدون کنترل اتومبیل های پر مصرف و ادامه روند تولید اتلاف بنزین در جایگاه ها و عدم رشد امکانات حمل و نقل شهری است. 5- بعلت ارزش حرارتی بالاتر و سادگی طراحی وسایل مصرف کننده و همینطور از نظر اقتصادی تا وقتی که قیمت بین المللی گاز مایع در هر تن کمتر یا برابر با هر یک از فرآورده های نفتی مایع است جایگزینی گاز مایع بجای آن فرآورده مقرون بصرفه است گاز مایع هم مستقیم و هم غیر مستقیم جایگزین می گردد . 6- مشکلات جایگزینی گاز مایع: الف- عدم گستردگی جایگاه های عرضه گاز مایع ، ب- مسئله قیمت گذاری گاز مایع ، ج- موانع مربوط به حمل ونقل گاز مایع که بدلیل کمبود ذخایر روزانه گاز مایع اهمیت حمل بهینه گاز مایع از مبادی تولید به مراکز مصرف بیشتر خود را نشان می دهد. 7 - امکان جایگزینی بنزین موتور به سبب ماهیت آن بعنوان سوخت موتورهای احتراق داخل جرقه با سایر حامل های انرژی وجود ندارد. 8- انتخاب و مصرف نوع انرژی به عوامل زیادی مانند کیفیت و قابل مصرف بودن ، در دسترس بودن، نیروی انسانی و از همه مهمتر قیمت آن بستگی دارد لذا با تغییر عوامل یاد شده در طول زمان مصرف نوع انرژی نیزتغییر می کند لذا قیمت جز اصلی است بنابراین هزینه کل که از جمع هزینه سرمابه گذاری و هزینه جاری است محاسبه کرده و قیمت فرآورده را بدست می آوریم. 9- هزینه انتقال و توزیع گاز مایع بمراتب بیش از هزینه های مشابه برای فرآورده های مشتق ازنفت خام است. 10- قیمت تمام شده گاز مایع و بنزین : هزینه تولید برابر است با مجموع ارزش محتوی نفت خام با هزینه عمومی پالایش و هزینه اختصاصی پالایش بدست می آید و از مجموع هزینه تولید با انتقال و توزیع فرآورده قیمت تمام شده بدست می آید. 11- طرح گاز سوز کردن خودروها در شرکت ملی گاز ایران با توجه به آلودگی هوا و کمک به حفظ محیط زیست در دهه 50 پایه گذاری شد. 12- در مقایسه اقتصادی استفاده از گاز مایع با استفاده از بنزین موتور در خودروها که توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در ترازامه سال86 انجام گرفته است هزینه تغییر سوخت خودرو را معادل 3000000 ریال برآورد گردید و اگر در یک سرمایه گذاری 6 ساله در نظر بگیریم و هزینه استهلاک سالانه 500000 ریال باشد با فرض مصرف20لیتر بنزین در روز و با نظر به اینکه هر خوردو در سال 300 روز کارکند لذا صرفه جویی ناشی از گاز سوز کردن خودرو 4697320 ریال است. بنابراین گاز سوز کردن خودروها به صرفه است. 13- بررسی روند مصرف گاز مایع و بنزین نشان می دهد که همراه با افزایش مصرف گاز مایع مصرف بنزین نیز افزایش یافته است از سوی دیگر کمبود جایگاه های گاز مایع و همینطور نارسایی هایی نیز در توزیع گاز مایع وجود داشته است. از نظر اقتصادی تا وقتی که قیمت بین المللی گاز مایع در هر تن کمتر یا برابر از بنزین است جایگزینی گاز مایع بجای بنزین مقرون به صرفه است زیرا حتی با قیمت های برابر ، ارزش حرارتی بالاترگاز مایع بازای هر کیلوگرم ( حدود6%) و امتیازات کاربرد این سوخت از لحاظ کاهش آلودگی هوا ، جبران هزینه بالاتر ذخیره سازی ، انتقال و عرضه داخلی ان را می کند. لذا مقایسه اقتصادی جایگزینی lpg بجای بنزین حکایت از اقتصادی بودن این جایگزینی دارد به شرط آن که هزینه های مربوط به تغیرسوخت و معاینه خودروهای گاز مایع سوز ثابت باقی بماند. در بحث تقاضای سوخت مدل های تقاضای سوخت به 3 دسته تقسیم می شود: الف: مدل هایی که ارتباط مصرف و کل متغیرهای اقتصادی را آزمون می کند. ب: مدل هایی که تقاضای سوخت (مصرف) را دربخش یا زیربخش ویژه اقتصادی بررسی می کند. ج: مدل هایی که تقاضای سیستم های انرژی بویژه سوخت که بررسی کل از عرضه و تقاضا برای انواع سوخت و مقایسه های بین المللی را ممکن می سازد. در این تحقیق تمرکز روی مدل دوم با توجه به جایگزینی حامل های انرژی بوده است. مدلی که برای بررسی جایگزینی گاز مایع با بنزین آمده است رابطه بین مقدار مصرف گاز مایع عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد سرانه واقعی و قیمت واقعی بنزین و تعداد خودروها در کشور را بررسی می کند و فرضیه های تحقیق بررسی و اثبات گردید . لازم به یادآوری است که تعیین قیمت بنزین از طرف دولت در بررسی مدل تاثیر گذار بوده است . جهت برآورد تقاضای گاز مایع نیز مدلهای متفاوتی در نظر گرفته شد که در این مدلها به بررسی تاثیر تعداد خودرو(tb) ، درآمد ملی(gdp) ، قیمت بنزین(pbv) و قیمت گاز مایع(pg) بر روی تقاضای گاز مایع پرداخته شد. جهت تعیین بهترین مدل از بین مدلهای در نظر گرفته شده و همچنین متغیرهایی که باید در مدل وارد شودند بر اساس آزمون های معنی داری t , f و همچنین آزمون خوبی برازش (r2)تخمین کلی مدل که همه متغیرها را شامل شود منجر به تناقض بین آزمونهای t,f می شود، که می تواند ناشی از وجود همخطی و تاثیر متغیرهای مستقل مدل بر روی همدیگر باشد ، لذا جهت بررسی بهتر دو مدل متفاوت را در نظر گرفتیم ، که درمدل اول تاثیر درامد ملی و قیمت بنزین بعنوان کالایی جانشین و همچنین قیمت کالا را بر روی تقاضای گاز مایع بررسی می کنیم، درمدل دوم نیز به بررسی تاثیر میزان خودروموجود برروی تقاضای گاز مایع می پردازیم، مدلهای درنظرگرفته شده بصورت لگاریتمی میباشند ولذا ضرایب برآورد شده درهردو مدل معرف کششهای متقاطع می باشند. لازم است ذکر شود که در این تحقیق از داده های سالیانه در دوره1370تا 1385 استفاده شده است. الف)در مدل اول تابع رگرسیونی زیر را تخمین می زنیم : lcg=?_0+ ?_1 lpg+?_2 lpbv+?_3 lgdp+?_4@trend نتایج برآورد مدل مذکور بر اساس r2 = 0.93 می باشد که نشان دهنده آن است که 93 درصد تغییرات مصرف گاز مایع توسط متغیرهای مستقل قابل توضیح می باشد و بعبارت دیگر قدرت توضیح دهندگی مدل برابر 93 درصد می باشد. جهت انجام آزمون معنی داری کلی رگرسیون از آماره f استفاده می شود ، که در آن معنی داری کلی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته می شود . مقدار محاسبه شده آماره ی f مساوی با 38 است و prob آن نیز مساوی با صفر بدست آمده معنی داری کلی رگرسیون پذیرفته می شود .برای آزمون ناهمسانی واریانس که یکی از فروض مدل کلاسیک می باشد آزمونهای زیادی وجود دارد ، در این اینجا از 2 آزمون گلچسر و آزمون بروش - پاگان -گادفری جهت آزمون همسانی واریانس استفاده می کنیم مقدار محاسبه شده آماره ی f و prob دو آزمون مذکور تاکید میکنندکه همسانی واریانس پذیرفته شده وهیچ مدرکی دال بروجود ناهمسانی وجود ندارد و یکی از فروض کلاسیک مدل رگرسیون مبنی بر همسانی واریانس در مدل وجود دارد عدم خودهمبستگی بین جملات اخلال یکی از فروض مدل رگرسیون کلاسیک به شمارمی رود؛جهت آزمون فرضیه مذکور از آزمون lm correlation (بروش – گادفری) میکنیم. باتوجه به آماره های بدست آمده وهمچنین probability وجود خود همبستگی بین جملات اخلال تایید نمی شود. و فرض عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته می شود. با توجه مطالب گفته شده به این نتیجه میرسیم که فروض کلاسیک مدل رگرسیون در مدل مورد نظر تامین شده اند. مهمترین نتیجه تخمین فوق این است که می توان گاز مایع وبنزین را بعنوان دو کالای جانشین درنظر بگیریم و امکان جانشینی بین دوکالای مورد نظر وجود داردو براورد به صورت زیر قابل قبول می باشد: lcg= - 3.124- 0.080lpg+0.158lpbv+0.432lgdp ضریب متغیر (b1) lpg برابر(0.080 -) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش قیمتی گاز مایع است و نشان می دهد چنانچه قیمت گاز مایع یک درصد افزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع (0.080) درصد کاهش می یابد.علامت این ضریب با تئوری اقتصادی درمورد تقاضای کالاوارتباط معکوس بین قیمت و میزان تقاضا سازگاری دارد. ضریب متغیر(b2) lpbv برابر ( 0.15 ) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش متقاطع گاز مایع نسبت به قیمت بنزین است است و نشان می دهد چنانچه قیمت بنزین یک درصد فزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع (0.15) درصد افزایش می یابد . .با مثبت بودن این ضریب فرضیه اول تحقیق (کشش متقاطع تقاضای گاز مایع نسبت به قیمت بنزین مثبت است.)پذیرفته می شود. b3 ضریب متغیر lgdp برابر ( 0.43 ) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش متقاطع گاز مایع نسبت به درآمد ملی می باشد و نشان می دهد چنانچه میزان درآمد ملی یک د رصد افزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع ( 0.43 ) درصد افزایش می یابد و چون این کشش بین صفر و یک است فرضیه دوم تحقیق( گاز مایع در ناوگان شهری یک کالای ضروری محسوب می گردد.) نیز پذیرفته می شود. ب ) مدل دوم شامل لگاریتم مصرف گاز طبیعی به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر مستقل لگاریتم قیمت گاز طبیعی، لگاریتم تعداد خودرو و لگاریتم درآمد سرانه می باشد. فرم مدل به صورت زیر می باشد: lcg = b0 +b1 lgdp +b2 lpg+b3 ltb ضریب لگاریتم قیمتی برآورد شدهb1 برابر 0.3132 می باشد. مثبت بودن این ضریب نشان دهنده ارتباط مستقیم بین مصرف گاز مایع و درآمد سرانه است. همچنین این پارامتر نشان می دهد که در صورت افزایش یک درصد درآمد سرانه مصرف گاز مایع 0.3132 درصد افزایش خواهد یافت و نتیجه ای است که انتظار می رود در دنیای واقعی اتفاق بیفتدهمچنین نیز در این مدل نیز این ضریب بین صفر و یک بوده و فرضیه دوم تحقیق (گاز مایع در ناوگان شهری یک کالای ضروری محسوب می گردد) در این مدل هم پذیرفته می شود. . در مورد لگاریتم قیمتی گاز مایع b2 انتظار داریم پارامتر براورد شده منفی باشد زیرا تئوری تقاضا به ما می گوید ارتباط مقدار تقاضا شده از یک کالا و قیمت آن به صورت عکس می باشد. از روی جدول واضح است که ضریب لگاریتم قیمتی گاز مایع -0.0791 برآورد شده است. از انجایی که این ضریب منفی بدست آمده است می توان گفت با نتایج مورد انتظار انطباق دارد. همچنین کوچکتر از یک بودن این عدد نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای گاز مایع است و بیان می کند که اگر قیمت گاز مایع یک درصد افزایش یابد تقاضا برای آن -0.0791 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت به تفسیر ضریب لگاریتم تعداد خودرو b3 خواهیم رسید. این ضریب کشش تقاضای گاز مایع را نسبت به تعداد خودرو را نشان می دهد. منفی بودن آن نشان دهنده ارتباط عکس دو کالا و مثبت بودن آن بیانگر ارتباط مستقیم بین گا ز مایع و تعداد خودرو می باشد. با ملاحظه جدول نتایج متوجه می شویم که پارامتر براورد شده برابر با -0.3515 است. همانطور که مشاهده می شود علامت آن منفی است در نتیجه در تفسیر آن می توان گفت با افزایش تعداد خودرو مصرف گاز طبیعی کاهش خواهد یافت. البته هر چند نتیجه بدست آمده از لحاظ آمار معنی دار است ولی مطابق با انتظار نیست زیرا انتظار داشتیم با افزایش تعداد خودرو مصرف گاز طبیعی افزایش یابد . با توجه به توضیحات فوق مدل دوم به شرح زیر به دست آمده است: lcg = 3.728 +0.313 lgdp – 0.079 lpg - 0.351 ltb همچنین r2=0.94 محاسبه شده است و بیان می کند که 94 درصد از تغییرات گاز مایع توسط متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده یعنی قیمت گاز مایع، درآمد سرانه و تعداد خودرو توضیح داده می شود. همچنین آماره f محاسبه شده 67 می باشد. از انجایی که از این آماره برای معنی داری کل رگرسیون استفاده می شود ، بزرگ بودن مقدار عددی این اماره نشان از معنی داری کل رگرسیون می باشد. برای بررسی آزمون ناهمسانی واریانس که یکی از فروض مدل رگرسیون کلاسیک است از 2 آزمون گلچسرو آزمون بروش- پاگان -گادفری جهت آزمون همسانی واریانس استفاده می کنیم ، طبق نتایج آزمونهای فوق هیچ مدرکی دال بروجود ناهمسانی وجود ندارد و یکی از فروض کلاسیک مدل رگرسیون مبنی بر همسانی واریانس در مدل وجود دارد .عدم خود همبستگی بین جملات اخلال نیزیکی از فروض رگرسیون کلاسیک به شمار می رود. جهت آزمون فرضیه مذکور همانند بخش قبلی از آزمون lm correlation (بروش پاگان – گادفری ) استفاده می کنیم با توجه به آماره های بدست آمده و همچنین probability وجودخود همبستگی بین جملات اخلال تایید نمی شود . و فرض عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته می شود. با توجه به مطالبی که در جمع بندی و نتیجه گیری آن عنوان شد پیشنهاد می شود گاز مایع بعنوان سوختی تمیز و قابل حمل براحتی می تواند جایگزین بنزین موتور بعنوان سوخت وسایل نقلیه سبک شود. علاوه بر این می تواند در فرایندهای تبدیلی برای اختلاط با بنزین موتور بعنوان یک جز مهم تولید این فرآورده استفاده کرد.

مدلسازی پیش بینی مصرف گاز طبیعی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  سولماز فرشادپور   ابراهیم عباسی

شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل روی آوردن جهان به مصرف گاز طبیعی را مشمولیت ذخایر این انرژی پاک دانست. گاز طبیعی یکی از منابع انرژی است که مصرف آن روزانه با توسعه اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش است. روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی در سال 1 تا 3 درصد است که علت این افزایش بی ثباتی بازار نفت و تلاش در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی است. این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان پرداخته و با معرفی انواع روشهای پیش بینی، مصرف گاز طبیعی را با روشهای رگرسیون خطی و شبکه عصبی gmdh پیش بینی می کند. در این طرح تحقیقاتی از نرم افزارهای eviews، excel وmatlab استفاده شده است. در این پایان نامه مصرف در شهر تهران، به عنوان پایتخت کشور ایران و بزرگترین مصرف کننده مورد بررسی و پیش بینی قرار گرفته و داده های مورد استفاده داده های روزانه مربوط به اول مرداد ماه سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد که در مجموع 1702 داده را شامل می شود. نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی و شبکه عصبی gmdh با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی، rmse و آماره uتایل با یکدیگر مقایسه شده و نتایج نشان می دهد الگوهای شبکه عصبی gmdh در پیش بینی به مراتب از کارایی بیشتری نسبت به روش رگرسیون خطی برخوردارند. از بین متغیرهای مورد بررسی، مصرف گاز طبیعی با یک وقفه( عادات مصرفی) بیشترین اثر را بر روی مصرف گاز طبیعی دارد. به عبارت دیگر مصرف گاز طبیعی با یک وقفه، موثرترین متغیر در پیش بینی مصرف گاز طبیعی می باشد.

بررسی تابع تقاضای انرژی در ایران با رویکرد آینده صادرات نفت خام
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  فاطمه غرقانی   ابراهیم عباسی

در این رساله به برآورد تابع تقاضای انرژی کل کشور و تابع تقاضای نفت خام پرداخته شده و سپس با در نظر گرفتن آهنگ رشد تولید و نیز جایگزینی متغیرها در تابع تقاضای نفت خام درسالهای آینده با توجه به پیش بینیهای انجام شده در مورد نرخ رشد آنها، به بررسی میزان باقیمانده برای صادرات اقدام گردیده است. جهت برآورد تابع تقاضای انرژی از مدل var به منظور بررسی تأثیر پذیری متغیر وابسته از متغیرهای قیمت انرژی، gdp و جمعیت، استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر تأثیر پذیری تقاضای انرژی از جانب دو متغیر قیمت انرژی و gdp می باشد. همچنین جهت برآورد تابع تقاضای نفت خام، از مدل رگرسیونی به صورت لگاریتمی استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر کشش 07/0- برای قیمت نفت خام و 946/0 برای gdp سرانه می باشد. در خصوص صادرات نفت خام، پیش بینی می شود بر اساس سناریو پایه (8% کاهش سالیانه تولید)، میزان صادرات در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (4% کاهش تولید)، به 57% کاهش یابد.

بررسی اشکال مختلف قراردادهای نفتی و ارائه یک شکل بهینه برای ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد 1391
  lمحمدحسین میثاقی   علی اصغر اسمعیل نیا کتابی

چکیده: این پایان نامه با عنوان"بررسی اشکال مختلف قراردادهای نفتی و ارائه یک شکل بهینه برای ایران"، به معرفی و تحلیل انواع روش های انعقاد قراردادهای همکاری مابین کشورهای دارای مخازن هیدروکربوری و شرکت های فعال این حوزه پرداخته و با توجه به شرایط خاص ایران، روش کارآمد و موثر را برای این کشور ارائه نموده است. مسئله اصلی این تحقیق آن است که با لحاظ نمودن وضعیت ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، از میان فرم های مختلف قراردادی در حوزه نفت و گاز، کدامیک برای این کشورمفید و موثرتر است. در فصل اول این پایان نامه که "کلیات" ذکر شده است، فصل دوم به مروی بر انواع مختلف قراردادهای نفتی و ویژگی های آن پرداخته است.درفصل سوم روند تاریخی قراردادهای نفتی ایران تبیین شده و فصل چهارم مربوط به بررسی پیشینه موضوع این تحقیق است. در فصل پنجم بررسی مبانی نظری و روش و تجزیه و تحلیل تحقیق بیان شده و بررسی قراردادهای نفتی ایران با رویکرد تحلیل استراتژیک در فصل ششم انجام گرفته است. فصل هفتم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات را شامل می شود. اما پس از تحلیل اشکال مختلف قراردادی با استفاده از "روش برنامه ریزی استراتژیک و ماتریس swot " به این نتیجه رسیدیم که روش "بیع متقابل" که در حال حاضر در ایران استفاده می شود، روش کارآمد و بهینه ای نیست اما با توجه به موانع قانونی که در خصوص انعقاد قرارداد با طرف خارجی برای ایران وجود دارد، تنها راه ممکن تا قبل از اصلاحات قانونی، همین روش است. منتها باید با اعمال تغییرات فراوان در این روش (که در فصل پایانی آورده شده است) زمینه رابرای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران فراهم نمود.

بررسی تاثیرگسترش بانکهابرکارایی سودبانکهای ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  نیلوفر قدیانی   ابراهیم عباسی

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرگسترش بانکها برکارایی سودآنهامی باشد. بدین منظورتاثیرعوامل گسترش بانکها(تعدادشعب، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، میانگین وزنی سپرده ها، تلفنبانک وهمراه بانک) برکارایی سود برای6 بانک خصوصی طی سالهای1389-1385و11بانک دولتی طی سالهای1389-1380 بااستفاده ازمدل تلفیقی وبه روش پولینگ دیتا موردبررسی قرارگرفت. دراین تحقیق پس ازجمع آوری داده ها ومحاسبه نسبت های سودآوری، رابطه سودآوری بااندازه بانک موردبررسی قرارگرفت وپس از محاسبه نقطه بهینه سودآوری هربانک باتوجه به اندازه آن ومقایسه آن بامقادیرواقعی همان بانک، تاثیرعوامل گسترش بانکهابر کارایی سودآنها بررسی شد. نتایج نشان داد،تعدادشعب، دستگاه های خودپردازووجودهمراه بانک دارای تاثیرمثبت ومعناداروتعدادپایانه های فروش تاثیرمنفی ومعناداربرکارایی سود بانک های خصوصی دارد وتعدادشعب دارای تاثیرمنفی ومعناداروتعداددستگاه های خودپردازدارای تاثیرمثبت ومعنادار، برکارایی سودبانکهای دولتی دارد.

بررسی حباب سفته بازی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران و صنایع منتخب با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  زهرا اعتمادی   ابراهیم عباسی

در تاریخ بازارهای مالی ، بازار سهام همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. نوسانات قیمت ها جزء ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج و جای خود را به صعود های افسار گسیخته و سقوط های ناگهانی می دهند و ضربات جبران ناپذیری به بورس وارد می کنند. با نگاهی به تاریخ مشاهده می شود که بسیاری از نوسانات غیر عادی بازار اوراق بهادار، نشان دهنده وجود یک دوره حبابی می باشد. حباب قیمتی در واقع به انحراف ارزش سهام از ارزش تعادلی بلندمدت آن گفته می شود و زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و به دلایل غیر عقلایی افزایش یافته و سپس سقوط کند. طرح واژه حباب از آن رو است که قیمت ها همچون حباب صابون رشد می کند و سرانجام به نقطه ای می رسد که می ترکد و با شدت سقوط می کند. در این تحقیق سعی شده است وجود و یا عدم وجود حباب سفته بازی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران و صنایع منتخب]1) استخراج کانه های فلزی2) بانک ها ،موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی3) خودرو و ساخت قطعات4) سیمان،آهک و گچ 5) فلزات اساسی 6) محصولات شیمیایی 7) صنعت قند و شکر[ در دوره زمانی 1390-1383 با استفاده از روش مارکوف-سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان دادند که بازده بورس اوراق بهادار تهران و 6 صنعت از بین صنایع منتخب از فرایند تغییر رژیم مارکوف پیروی می کند. همچنین مشاهده شد که فرایند تغییر رژیم 3 صنعت از بین صنایع منتخب ناشی از وجود حباب می باشد به عبارت دیگر وجود حباب سفته بازی عقلایی در صنایع استخراج کانه های فلزی، بانک ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی مورد تایید قرار گرفت.

بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسانپذیری قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  فاطمه معلمی   ابراهیم عباسی

در این تحقیق، تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسانپذیری قیمت سهام بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، نوسانپذیری قیمت سهام، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 231 توقف معاملاتی مربوط به 50 شرکت به روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار spss و روش مقایسه میانگین صورت پذیرفت. نتایج نشان داد حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی تفاوت معناداری ندارد و همچنین دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی است و بعد توقف نیز بیشتر از قبل توقف است. عمق بازار سهام دوره غیرعادی با دوره عادی تفاوت معناداری ندارد و همچنین دوره قبل توقف با دوره بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسانپذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی است و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  سعیده ریاستی   ابراهیم عباسی

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تأثیر کارایی عناصر سه گانه سرمایه فکری (فیزیکی، انسانی و ساختاری) بر مبنای مدل پالیک، بر عملکرد شرکت در چهار بعد ارزش بازار، سودآوری، ارزش افزایی و رشد شامل شاخصهای q توبین، نرخ بازده داراییها، سود باقیمانده و نرخ رشد درآمد برای 72 شرکت طی سالهای 89-1385 به روش رگرسیون پانل دیتا بررسی شد. اندازه شرکت، اهرم مالی و توان سرمایه فیزیکی نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، تأثیر کارایی سرمایه فیزیکی و ساختاری بر هر چهار متغیر وابسته مثبت و معنادار بوده و کارایی سرمایه انسانی، تأثیری افزایشی بر نرخ بازده داراییها و نرخ رشد درآمد شرکت دارد. از بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر سود باقیمانده داشته و اهرم مالی بر شاخص q توبین و نرخ رشد درآمد تأثیری افزایشی و بر نرخ بازده دارایی ها اثری کاهنده دارد. توان سرمایه فیزیکی نیز رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده داراییها و نرخ رشد درآمد دارد.

بررسی و تبیین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری بانکها در نظام بانکداری ایران با رویکردی بر بانکهای تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  ناهید ضرغام تبار   ابراهیم عباسی

هدف سیستم بانکی از فعالیت در جامعه، جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها بسوی فعالیتهای اقتصادی است، لذا یکی از ضرورت ها حفظ سرمایه های اصلی بانک ها یعنی مشتریان می باشد. هر چه مقدار سوددهی بانک ها بیشتر باشد، مسلماً مشتریان تمایل بیشتری به نگه داشتن اندوخته های خود نزد بانکها دارند. بعلاوه، در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه بانکداری خصوصی و احتمالا در آینده در معرض ورود بانک های خارجی و لذا تشدید جنبه های رقابتی است، توجه به اصلاحات ساختاری در بانکداری و تحقیقات کاربردی در زمینه فاکتورهای مهم سودآوری امری ضروری است. در این پژوهش برخی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکهای تجاری، چگونگی و شدت تاثیر این عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. داده های لازم با مطالعه اطلاعات مندرج در ترازنامه و صورتهای مالی ریالی سالانه شعب بانک صادرات ایران از سال 1369 تا 1389 جمع آوری گردیده و برای تحلیل داده ها از روش های اقتصادسنجی (مدلardl) استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اگر هرگونه شوک یا عدم تعادل در الگوی سود ناخالص بانک (بعبارتی در یکی از متغیرهای موثر برسودآوری) ایجاد شود، تقریباً دو سال طول خواهد کشید تا دوباره به تعادل بازگردد.

عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی عمر در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  سمانه درخشیده   ابراهیم عباسی

بیمه یکی از ابزار مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سالهای ( 1388 - 1358 ) می باشد. عوامل موثر برتقاضای بیمه عمر در ایران تابعی از درآمد سرانه واقعی، نرخ تورم انتظاری، نرخ پس انداز، نرخ بهره و نرخ باسوادی در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصاد سنجی ، مدل خود بازگشت برداری (var) استفاده شده است وبر اساس نتایج به دست آمده ، متغیرهای درآمد سرانه ، نرخ بهره ونرخ پس انداز با تقاضای بیمه عمر رابطه معنی دار و مثبت دارند. متغیر نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر رابطه معنی دار و منفی دارد. اما بین متغیرنرخ باسوادی و تقاضای بیمه عمر رابطه معنی داری وجود ندارد.

بررسی عوامل موثربر مطالبات معوق بانکی اشخاص حقیقی ،ارائه راهکارها (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان گیلان )
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  حبیب پیشگو   ابراهیم عباسی

در بررسی های توصیفی و کمی در مورد افراد متقاضی تسهیلات درک روشنی از وضعیت شخصیتی و نیز وضعیت مالی و اعتباری مشتریان ارائه می گردد . بنابراین می توان به این مهم پی برد که این بررسی ها از اهمیتی خاصی برخوردار است . و می توان از آنها در اتخاذ تصمیم گیری برای اعطای اعتبار و تسهیلات به افراد کمک گرفت . با رعایت اصول اطمینان و حسن شهرت تجاری و ایفای به موقع تعهدات متقاضی و شناخت از فعالیت متقاضی و نگاه به عملکرد گذشته می توان به پیش بینی عملکرد آینده متقاضی و طبقه بندی آن یکی از بخش های اقتصادی (صنعت ، بازرگانی ، خدمات ، کشاورزی ، مسکن ، راه و ساختمان و صادرات و واردات) می توان به مقدار واقعی تسهیلات مورد نیاز متقاضی پی برد و می توان در چارچوب یکی از اعطای تسهیلات و یا شناخت و اخذ اطلاعات مورد نیاز از مشتری از جمله نوع متقاضی ، سن متقاضی ، رشته فعالیت اقتصادی او ، توان مدیریتی و نوع وثایقی که ارائه خواهد داد و ... و با شناخت نسبی از مشتری می توان نسبت به اعطای اعتبار اقدام کرد

شناسایی عوامل موثر بازاریابی در طراحی سیستم مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه(بیمه ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  فاطمه منصوری   معصومه حسین زاده شهری

مدیریت زنجیره تقاضا تئوری مدیریتی است که بر مبنای ترکیب دو مفهوم مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی ایجاد شده است و مزایای رقابتی کسب وکار را آشکار می کند مدیریت زنجیره تقاضا به عنوان تعمیم نگرش به عملیات از یک واحد کسب و کار منفرد به کل زنجیره یک سازمان تعریف می شود. این مفهوم، بر نیاز به اتصال زنجیره تامین با ویژگی های بازار تاکید می کند. بنیان این مفهوم بر مبنای این حقیقت، که مشتریان به طور فزاینده ای پیچیده تر می شوند و بازار نمی تواند توسط یک بخش نمایش داده شده و توسط یک استراتژی زنجیره تامین اداره شود، قراردارد. پیوند نزدیک خلق تقاضا و فرآیندهای تامین، شرکت را قادر به فهم انتظارات فعلی و آینده مشتریان برای توسعه پاسخ های جانشین در دسترس برای تامین آن ها می کند. وجود بازاری بزرگ برای صنعت بیمه، از سویی و میزان پایین حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه در کشور ما از دیگر سو، موجب بهره گیری از مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا برای کاوش در ارزش از نگاه مشتریان به عنوان عنصر کانونی مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا، و سپس تبیین و طراحی این سیستم با استفاده از روش نگاشت علی در این پژوهش شد. مسئله ای که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن است، لزوم توجه به ترجیحات و تمایلات مشتریان در بازار، به منظور کسب مزیت رقابتی و کاوش در زنجیره تقاضا برای فهم تقاضاهای مشتریان، و ترجمه آن ها به محصولات و خدمات جدید است. اهداف کلی این تحقیق سنجش ارزش از نگاه مشتریان(کمی) و تبیین نقشه علی مدیریت زنجیره تقاضا(مدل سازی کیفی) می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در بخش کمی پیمایشی و در بخش کیفی به صورت نگاشت علی می باشد. تحقیق پیمایشی در قالب دوپرسش نامه، یک نمونه 30 تایی از پرسش نامه باز با تکنیک تداعیات آزاد و یک پرسش نامه 384 نفری به بررسی ارزش محصولات و خدمات شرکت سهامی بیمه ایران از نگاه مشتریان پرداخته است و سپس نقشه علی با استفاده از مصاحبه هایی با خبرگان واحدهای سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران که با فعالیت های بازاریابی سطح مدیریت استراتژیک آن سازمان مرتبط بوده اند تهیه شده است. در این پژوهش در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه مشتریان از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته اند. در بخش کیفی، از روش نگاشت شناختی و به طور مشخص نگاشت علی و تهیه نقشه علی خبرگان بهره برده شده است. و داده های حاصل از این بخش با استفاده از نرم افزار هایdecision explorer،ucinet ، cognizerو spss تحلیل شده اند. یافته های تحقیق در بخش نخست نشان داد که در نگاه مشتریان شرکت سهامی بیمه ایران ارزش دریافتی از محصولات و خدمات این سازمان در چهار بعد ارزش مبتنی بر محصول، ارزش مبتنی بر خدمات، ارزش مبتنی بر روابط و ارزش مبتنی بر هزینه قرار دارد و در راستای تبیین نقشه علی ادغامی مدیریت زنجیره تقاضا، ارزش مبتنی بر محصول بر تحلیل بازار تاثیرداشته، ارزش مبتنی بر خدمت بر مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد، ارزش مبتنی بر روابط بر مدیریت زنجیره تامین و چرخه خرید مشتری تاثیر گذار است و ارزش مبتنی بر هزینه بر تحلیل بازار، مدیریت زنجیره تامین و چرخه خرید مشتری تاثیردارد و فرآیندهای تحلیل بازار، مدیریت زنجیره تامین و چرخه خرید مشتری، ارزش پیشنهادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

برآورد تابع تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  عاطفه حیدری   ابراهیم عباسی

در حال حاضر صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن واز قویترین و مهم ترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود و به عنوان بزرگترین بخش های اقتصادی ،سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد. در این تحقیق پس از بررسی اجمالی روند تغییرات و وضعیت فعلی صنعت بیمه بالاخص بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی در اقتصاد ایران تابع تقاضای بیمه های مهندسی در ایران برآورد شده است.برای این منظور از نرم افزار evieuse و روش tsls (داده های تلفیقی نامتوازن)استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی کل کشور و از لحاظ زمانی از سال 1382 تا سال 1389 هجری شمسی می باشد. نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درآمد ملی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد و با افزایش یک درصد درآمد ملی ، تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی 16.17%افزایش می یابد. بین خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.59% افزایش خواهد یافت.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین ( مطالعه موردی : شهر تهران )
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  اکرم رحیمی   ابراهیم عباسی

این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین طی سالهای 1390- 1386 می باشد و در پنج فصل تدوین شده است. چارچوب کلی این مطالعه به این صورت است که در فصل اول کلیاتی را پیرامون موضوع تحقیق بیان می کنیم یعنی به بیان مساله تحقیق و اهمیت انجام آن می پردازیم. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات تحقیق بیان می گردد. فصل دوم، به ادبیات موضوع اختصاص دارد، تاریخچه بیمه عمر، بررسی وضعیت بیمه عمر در ایران و خارج از ایران،تعریف انواع بیمه عمر، بیان ویژگیها و امتیازات بیمه عمر از جمله مواردی هستند که مورد نظر قرار گرفته است. در ادامه بحث، در فصل سوم، به مطالعات نظری پیرامون بیمه عمر و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. فصل چهارم نیز به تدوین الگوی تقاضا برای بیمه های عمر و برآورد مدل اختصاص دارد.و بعد از معرفی مدل ارائه شده، الگوی مورد نظر استخراج گردیده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.نتایج حاصل از برآورد الگو نیز در ادامه مورد بحث قرار گرفته است در فصل پنجم، نتایج بدست آمده را تشریح کرده و همچنین بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه پیشنهادات می پردازیم.

بررسی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه های مهندسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391
  سید مهدی وهابی   ابراهیم عباسی

رشته بیمه های مهندسی engineering insurance ) ) در ایجاد تامین امنیت و آسایش برای مجریان طرح ها نقش بسزایی بعهده دارند. امروزه بیمه های مهندسی یکی از شاخص های انجام فعالیت های تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر کشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی و سازندگی می باشد و برعکس کاهش آن نمایانگر رکود این گونه فعالیتها است. در این تحقیق پس از بررسی اجمالی روند تغییرات و وضعیت فعلی صنعت بیمه بالاخص بیمه های مهندسی در اقتصاد ایران عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه های مهندسی در ایران بررسی شده است.برای این منظور از نرم افزار spss و آزمون های همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی کل کشور و از لحاظ زمانی از سال 1380 تا سال 1389 هجری شمسی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین درآمد ملی و میزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در درآمد ملی میزان افزایش 1.25 واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت. بین خسارت پرداختی بیمه های مهندسی ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در خسارت پرداختی میزان افزایش 2.58واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت. بین بازاریابی ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در بازاریابی میزان افزایش 13.69واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت .بین نرخ تورم و میزان فروش بیمه های مهندسی ضریب همبستگی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و رابطه معنی داری وجود ندارد .. بین رضایت مشتریان ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در رضایت مشتریان میزان افزایش 3.66واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت .

هزینه فایده تولید همزمان برق و حرارت در حرم - مطهر امام رضا)ع(
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  الهه نقشینه   محمد علی خطیب سمنانی

در سده اخیر با رشد همه جانبه جوامع بشری و توسعه شتابان تکنولوژی، استفاده از منابع انرژی با حداکثر بازده تولید و خدماتدهی مطلوبتر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر منابع انرژی مورد استفادهاغلب با محدودیت ذخائر همراه بوده و شرایط به گونهای رقم خورده که با تمایل بیشتر به استفاده از منابع، ذخائر محدود آنها رو به کاهش نهاده است. در این شرایط استفاده بهینه از منابع در کلیه بخشها امری بدیهی و ضروری به نظر میرسد. یکی از مهمترین پتانسیلهای استفاده بهینه در مبحث انرژی، بالا بردن راندمان تولید برق است. تولید همزمان برق و حرارت یا chp و گرمایش منطقهای، یک روش صرفهجویی انرژی است که در آن برق و حرارت به طور همزمان تولید میشود و از گرمای به دست آمده در گرمایش مناطق خانگی و تجاری استفاده میشود به طوریکه میتواند راندمان نیروگاه را تا دو برابر افزایش دهد. هدف این پژوهش تحلیل هزینه فایده طرحخصوصی سازی تولید همزمان برق و حرارت در حرم - مطهر رضوی و اماکن متعلق به آستان قدس میباشد. نتایج طرح با استفاده از چهار معیار متداول خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی درآمدها به هزینهها و دوره بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار گرفت که هر چهار معیار نشان از اقتصادی بودن این طرح دارد.

بررسی اثر اعتبارات بانکی بر میزان سرمایه گذاری بنگاه های کوچک ومتوسط ایران 86-1375
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  طلایه سادات قاسمی پور   سکینه صفری

هدف پژوهش حاضر شناخت جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوسط (smes )در اقتصاد کشور ومعرفی مسائل و نارسایی های موجود در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی و توسعه ای برای تامین مالی آن ها از طریق نظام بانکی می باشد.به منظور بررسی اثر اعتبارات پرداختی نظام بانکی کشور بر سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط از مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل مارکوس ابرهارد (2009) با به کارگیری روش اطلاعات سری زمانی – مقطعی (اطلاعات تلفیقی )استفاده گردیده و برآورد رابطه همگرایی پانل پدرونی میان سه شاخص میزان سرمایه گذاری smes و کارمزد پرداختی به بانک ها ( جانشینی برای توصیف دسترسی به منابع بانکی برای بنگاه) ومیزان فروش صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه اعتبارات بانکی بر سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد ومیزان اثرگذاری تسهیلات بانکی بیشتر از ارزش فروش تولیدات بخش های صنعتی کوچک و متوسط در زمینه سرمایه گذاری آن ها می باشد. ضریب فروش (sit )نشان می دهد که به طور متوسط یک درصد افزایش در فروش بنگاه های کوچک و متوسط 0.02 درصد سرمایه گذاری این بنگاه ها را افزایش داده و ضریب کارمزد بانکی (rit )نشان می دهد یک درصد افزایش در کارمزد 7.9 درصد سرمایه گذاری این بنگاه ها را افزایش داده است.

تحلیل هزینه - فایده نیروگاه خورشیدی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  محمد مهدی فتاحیان   ابراهیم عباسی

در این تحقیق به بررسی احداث نیروگاه برق خورشیدی و تولید برق خورشیدی با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور پرداخته شده . اهداف تحقیق شامل 1- بررسی صرفه های اقتصادی حاصل از استفاده انرژی خورشیدی به جای سایرانرژیهای فسیلی 2- شناخت مناطق جغرافیایی مناسب و مستعد برای استفاده از انرژی خورشیدی در کشور در این تحقیق با استفاده از نرم افزار comfar به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی را برآورد کرده ایم . هزینه تولید برق در نیروگاه های برق فسیلی که باتوجه به سوخت مصرفی و با یارانه دولتی که دریافت می شود برابر 773 ریال برای هر کیلو وات ساعت برق می باشد که دولت برق تولید شده را با قیمت 170 ریال در اختیار مصرف کننده قرار می دهد . به هر حال دولت ما به التفاوت را که603 ریال می باشد تحت عنوان یارانه تقبل می کند . با فرض اینکه یارانه های انرژی حذف شوند با فرض ثبات سایر هزینه ها قیمت برق مصرفی به حدودا سه برابر قیمت فعلی برای هر کیلو وات ساعت خواهد رسید که این مبلغ دو برابر قیمت تمام شده برق خورشیدی بر اساس نتایج تحقیق می باشد . با توجه به موارد مطرح شده در این تحقیق نرخ بازگشت داخلی سرمایه irr احداث یک نیروگاه 40 کیلوواتی معادل 51/36 می باشد و در سال 4 تولید برق بازگشت سرمایه صورت می گیرد. این نرخ بازگشت سرمایه با توجه به سود دهی سپرده های بانکی در چهار سال که بالغ بر 5/19% و پنچ ساله 20% می باشد برای بخش خصوصی جذابیت بالایی خواهد داشت.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی (مطالعه موردی:بانک پارسیان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  صدیقه آریانی   ابراهیم عباسی

بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. بازارگرایی، فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار فراهم می کند. بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه است در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در بانک پارسیان پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بازاریابی داخلی به طور مثبتی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی تاثیر دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی به طور مثبتی بر بازارگرایی تاثیر دارد.

جایگاه عراق در مجموعه امنیتی خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت منطقه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  ایوب فرج زاده   فرهاد قاسمی

امنیت منطقه خلیج فارس همیشه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشورهای این حوزه و حتی قدرت های برون منطقه ای مطرح بوده است. اما کشورهای منطقه خلیج فارس به دلیل هم جواری جغرافیایی و قرار گرفتن در مجموعه امنیتی مذکور در معرض پیامدهای امنیتی ناشی از رفتارهای سایر قدرت های همسایه بوده است. در این میان کشورهای مجموعه امنیتی خلیج فارس با توجه به جایگاه خود در این مجموعه بصورت مستقیم و غیره مستقیم بر امنیت منطقه تأثیر گذاشته و خواهند گذاشت. در این میان عراق از جمله کشورهای است که از ویژگی های خاصی در تأثیر گذاری بر امنیت منطقه برخوردار می باشد به همین سبب دغدغه پژوهش حاضر یافتن پاسخی برای تأثیر جایگاه عراق در امنیت منطقه خلیج فارس می باشد. اما به نظر می رسد در حوزه روابط بین الملل در خصوص کنکاش تأثیرگذاری چنین قدرت های بر امنیت منطقه ای نظریه های موجود کارآمدی لازم را ندارند به همین جهت با بهره گیری از نظریه های مجموعه امنیتی اما با ترکیب نقاط قوت این نظریه ها و بهره گیری از سایر نظریه های موجود ابتدا به ترسیم مدلی از تأثیر گذاری قدرت های منطقه ای اقدام نموده و بر این اساس به کالبد شکافی موضوع پرداخته شده است. بر اساس مدل مورد نظر هر مجموعه امنیتی شامل دو بخش اساسی ساختارها و فرایندها می باشد. در واقع ساختارها و فرایندها به عنوان متغیرهای میانی محسوب می شوند که یک قدرت منطقه ای از طریق تأثیر بر آن ها می تواند امنیت را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت پژوهش حاضر بر محور این پرسش شکل می گیرد که عراق چه جایگاهی در مجموعه امنیتی خلیج فارس دارد و چه تأثیری بر امنیت منطقه دارد؟ و در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح گردیده که مجموعه امنیتی خلیج فارس دارای ساختار چند قطبی و نا کامل می باشد، و عراق از توان های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بالایی برخوردار است به گونه ای که به عنوان یکی از قطب های اصلی این مجموعه امنیتی مطرح و وجود آن سبب شکل گیری ساختار چند قطبی مجموعه امنیتی می باشد. در همین راستا عراق به عنوان یک قدرت منطقه ای از طریق تاثیرگذاری بر ساختارهای منطقه خلیج فارس از جمله ساختار ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری از یک سو و فرایندهای ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری از سوی دیگر؛ و در نهایت با پیوند یافتن این دو بخش سبب تقویت دینامیک های ادغام کننده و تجزیه کننده در وضعیت های متفاوت می شود و از این طریق امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد

بررسی وابستگی قیمت گاز طبیعی به قیمت نفت خام در بازارهای عمده جهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390
  مریم واحدیان بیکی   ابراهیم عباسی

نفت یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی می باشد. گاز طبیعی به لحاظ داشتن امتیازهای زیست محیطی و گستردگی ذخایر در جهان به عنوان بهترین جایگزین برای نفت مطرح شده است. قیمت گذاری یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی های بلندمدت به شمار می رود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و قیمت گذاری بایستی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. لذا بررسی تغییرات قیمتی این دو ماده ارزشمند و شناخت اثرات آنها روی یکدیگر جهت پیش بینی رفتار آینده در بازار و اقتصاد کشور حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی وابستگی قیمت گاز طبیعی به قیمت نفت خام در بازاهای عمده جهان شامل بازار اروپا، امریکا و ژاپن، طی دوره 1989-2010 پرداخته شده است. در این خصوص با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری(var) ، اثرات سری های زمانی متغیرهای قیمت نفت خام و میزان مصرف کل گاز طبیعی، روی قیمت گاز طبیعی مورد نظر قرار گرفته است.نتایج حاصله نشان می دهد که افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و نیز افزایش قیمت نفت در افزایش قیمت گاز طبیعی اثر مثبت دارد.البته در مناطق مختلف، میزان اثرگذاری متغیرها متفاوت است.در بین سه منطقه امریکا،اروپا و ژاپن، تأثیر متغیر قیمت نفت برقیمت گاز طبیعی، در کشور ژاپن بیشتر می باشد

کاربست نظریه موازنه قوا در سازماندهی نظم مجموعه های امنیتی منطقه ای (مطالعه موردی: مجموعه امنیتی خاورمیانه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  سمانه کمالی دولت آبادی   سید جواد صالحی

موردنظر باری بوزان و از طریق سیستم موازنه قوا، به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین انواع مکانیسم های سازماندهی نظم و امنیت منطقه ای می باشد. در این راستا، پرسشی که محور این پژوهش قرار می گیرد، به این صورت است که کارکرد و کاربست موازنه قوا در سازماندهی نظم و امنیت مجموعه های امنیتی منطقه ای چگونه می باشد و براساس مدل حاصله از چنین کارکردی، سیاست گذاری و سازماندهی نظم و امنیت مجموعه امنیتی خاورمیانه، دارای چه ویژگی هایی است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که موازنه قوا به عنوان یک نظریه در روابط بین الملل و یک سیستم کاربردی در عرصه نظم جهانی و منطقه ای، دارای دو دستورکار متمایز و به هم وابسته تحت عنوان دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده تجزیه و دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده ترکیب می باشد. بنابراین این مدل در قالب موازنه تجزیه ای و موازنه ترکیبی شکل می گیرد و در همین راستا مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین مجموعه های امنیتی، بر اساس مدل موازنه قوا دارای دو مدل موازنه قوای تجزیه ای و ترکیبی است. بنابراین فرآیند پاسخ گویی به پرسش اساسی و آزمون فرضیه این قالب پژوهشی، در طی چندین مرحله شکل می گیرد. در مرحله اول، در راستای سازماندهی و سیاست گذاری نظم و امنیت منطقه ای و در چارچوب نظریه موازنه قوا، چندین دستورکار امنیتی مبتنی بر موازنه قوا و در قالب دو قاعده تجزیه و ترکیب، مطرح می گردد. در ادامه و مرحله دوم، بر مبنای روش مدل سازی تحلیلی، به شبیه سازی کاربرد این دو دستورکار امنیتی در مجموعه های امنیتی منطقه ای پرداخته می شود. پس از آن نیز به منظور تفهیم هرچه بیشتر، این شبیه سازی در گونه استاندارد مجموعه های امنیتی، مورد اعمال و تحلیل قرار می گیرد. سرانجام نیز در مرحله سوم، بر اساس روش مطالعه موردی و در قالب مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یک نمونه عینی از مجموعه های امنیتی استاندارد، این مدل تحلیلی و سناریوها و نتایج حاصله از آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاثیر ساختار قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه بر روند صلح اعراب و اسرائیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  سیده لیلا موسوی انیجدان   سید جواد صالحی

موضوع امنیت و الگوی امنیتی یکی از دغدغه های اصلی سیاست بین لملل است تا از طریق آن تهدیدات و جنگ ها کاهش یابد. الگوهای امنیتی در هر سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مطرح بوده و در هر دوره یکی از سطوح مذکور بر سایرین اولویت داشته است. اما طی دهه های اخیر سطح منطقه ای به عنوان یک الگوی امنیتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. برخی مناطق به جهت ویژگی های خاص به سمت همگرایی حرکت کرده و برخی دیگر عکس این روند را طی می کنند. یکی از این مناطق خاورمیانه است که به جهت ویژگی های خاص خود همواره یک منطقه تنش زا بوده و حضور قدرت های خارجی نیز این فرایند را تقویت کرده است. این پژوهش با استفاده از مکتب انگلیسی مولفه های امنیت منطقه ای را در خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهد. این مولفه ها عبارتند از: نزدیکی و مجاورت جغرافیایی، وابستگی متقابل امنیتی، الگوهای دوستی و دشمنی، وجود حداقل دو بازیگر، استقلال نسبی و دو عامل فرعی فرهنگ، قومیت و نژاد و مورد اقتصاد. اما در این میان ساختار قدرت تاثیر زیادی را بر منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته و قدرت های بزرگ، منطقه مذکور را به جهت موقعیت ژئواستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مورد توجه قرار داده اند. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت برتر در خاورمیانه ظهور کرده و نقش جدی در منطقه ایفا می کند. این پژوهش همچنین با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی بوزان، نقش و حضور آمریکا در دروه اوباما را بررسی کرده که آن تاثیر جدی بر تحولات خاورمیانه و بویژه صلح اعراب و اسراییل بر جای گذاشته است، چون مناقشه اعراب و اسراییل نقش مهمی در امنیت منطقه ای ایفا می کند و تمام تحولات منطقه بنحوی با این موضوع گره خورده است. با توجه به مولفه های فوق این سوال مطرح می گردد که ساختار قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه چه تاثیری بر روند صلح اعراب و اسراییل دارد؟فرضیه این پژوهش معتقد است که با توجه به ساختار قدرت در منطقه خاورمیانه و حضور پررنگ آمریکا در روند صلح اعراب و اسراییل به عنوان دوست و متحد استراتژیک آن در منطقه، به جای اینکه به حل مسئله و ایجاد صلح و ثبات کمک کند، به بدتر شدن اوضاع منطقه و بحران های متعدد دیگری منتهی شده است.

تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی و سیاستهای پولی بر وام دهی بانکها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  مریم فراهانی   ابراهیم عباسی

وام دهی بانکی و ارتباطات آن با اقتصاد کلان و متغییرهای مالی موضوعی است که در سال های اخیرتوجه چندانی را به خود جلب کرده است. در عین حال عدم اطمینان مالی ممکن است نقش مهمی در تصمیمات وام دهی داشته باشد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می‏گذارد. بنابراین با توجه به اهمیت وام دهی بانکی و ارتباطات آن با اقتصاد کلان و متغییرهای مالی، هدف این تحقیق تعیین رابطه شاخص های کلان اقتصادی و سیاست های پولی با وام دهی بانک ها می‏باشد. جامعه آماری پژوهش را بانکهای تجاری دولتی، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی، که اطلاعات مالی آنها از فروردین سال 1385 تا پایان اسفند سال 1390 در دسترس بود تشکیل می دهند. با توجه به اطلاعات موجود 12 بانک انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از شاخص های کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) بر وام دهی بانکها تاثیر ندارند. همچنین از میان سه متغیر سیاست های پولی: نرخ سپرده قانونی و نرخ ارز تاثیر معناداری بر وام دهی بانکها دارند و ارتباطی میان نرخ بهره و وام-دهی بانکها وجود ندارد.

برآورد " ارزش در معرض ریسک " فلزات اساسی با استفاده از رویکرد garch چند متغیره
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  فاطمه صادقی   ابراهیم عباسی

در این پژوهش به محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم می پردازیم. به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از مدل های گارچ چندمتغیره ی پارامتریک استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا یک الگوی سیستم معادلات را به منظور تعریف ارتباط متقابل بین متغیرها تشکیل می-دهیم. معادلات این الگو شامل وقفه های دیگر متغیرها نیز می باشد. سپس با استفاده از سه مدل تصریح واریانس شرطی، یعنی vech، bekk و ccc به تخمین ماتریس کواریانس شرطی با دو فرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها و دارا بودن توزیع t- استیودنت برای آن ها می پردازیم. پس از تخمین تمامی حالات و مقایسه ی معیارهای اطلاعاتی، بهترین وقفه برای هر مدل انتخاب می شود. سپس پرتفوی فلزات را یکبار با اوزان بهینه و بار دیگر با اوزان مساوی تشکیل داده و ارزش در معرض ریسک آن ها محاسبه و با هم مقایسه شده اند. در پایان نیز از طریق آزمون پس نگر مبتنی بر تابع زیان و آزمون نسبت شکست های احتمالی کوپیک، دقت مدل های var بررسی شد. تمامی مدل ها از لحاظ آماری پذیرفته شده و قابل قبول هستند. نتایج نشان می دهد وقتی از اوزان بهینه برای تشکیل پرتفوی استفاده می کنیم، در سطح اطمینان 95%، مدل vech و در سطح اطمینان 90%، مدل bekk، تخمین مناسب تر و کم ریسک تر را نسبت به بقیه ارائه می دهند. با استفاده از اوزان بهینه در سطح اطمینان 95%، مدل bekk با تفاوت کمی از مدل ccc، مدل بهتر شناخته می شود، که این در حالی رخ می دهد که دقت مدل ccc و vech از مدل bekk بیشتر است. . نکته ی جالب توجه، بهتر نبودن همیشگی استفاده از اوزان بهینه به عنوان جایگزین اوزان مساوی می باشد و باید با توجه به نوع مدل انتخاب صورت گیرد.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتهای بورسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
  مریم حبیبی   ابراهیم عباسی

چکیده: بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه، بدهی بلند مدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. ساختار سرمایه مورد هدف یکی از مشکل ترین تصمیمات در مدیریت سازمانی است بطوریکه همیشه یک معضل میان سودآوری شرکت (از طریق سود مالی ارائه شده) و ریسک (شرکت زمانی با آن روبرو می شود که تقسیم بدهی به کل دارایی ها شروع به غلبه بر حقوق صاحبان سهام می کند) است. بنابراین با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تاثیر آن بر ارزش، سودآوری و عملکرد واحد اقتصادی، هدف این تحقیق تعیین رابطه ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها از فروردین سال 1386 تا پایان اسفند سال 1390 در دسترس بود تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش شامل 92 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس شرکت ها بر اساس میزان کل سرمایه سال 1390 در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت های کوچک و متوسط نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت خالص بدهی ها به کل دارایی ها بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر دارند. ولی در شرکت های بزرگ چنین رابطه ای برقرار نیست. همچنین در هر سه نوع شرکت نسبت بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلند مدت و نسبت خالص بدهی ها به کل دارایی ها بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارند. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت های بورس.

مدل تحلیلی تحولات شبکه ژئوکالچری و امنیت ملی "مطالعه موردی: تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه و امنیت ملی ج.ا.ایران"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  سعید ساسانیان   فرهاد قاسمی

چکیده مدل تحلیلی تحولات شبکه ژئوکالچری و امنیت ملی "مطالعه موردی: تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه و امنیت ملی ج.ا.ایران" به کوشش سعید ساسانیان با بروز تحولات مختلف در سیستم بین الملل ابعاد نوینی در امنیت ملی واحدها مطرح گردیده است. امروزه با پیچیده شدن سیستم بین المللی و گسترش فرایند ارتباطات بین واحدهای آن? پدیده نوینی تحت عنوان ژئوکالچر نیز مطرح شده است که تاثیر بسیار عمده ای بر امنیت ملی خواهد داشت. از سوی دیگر مبتنی بر دیدگاه نوین شبکه ای به روابط بین الملل، اهمیت فهم شبکه های ژئوکالچر و نسبت تحولات آن با امنیت ملی کشورها، می تواند در سیاست گذاری شبکه ای در راستای تامین امنیت ملی موثر واقع شود. این پژوهش در این راستا با تشریح مفهومی و ساختاری شبکه ژئوکالچر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که؛ فرایند اثرگذاری تحولات شبکه های ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها چگونه است؟ در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، در پی یافتن مدلی تحلیلی از چگونگی اثرگذاری تحولات شبکه ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها است. به همین منظور، ضمن توجه به چرخه قدرت در این نوع از شبکه ها، تاثیر تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه از اواخر سال 2010 میلادی بر امنیت ملی ایران مورد کنکاش واقع می شود. یافته های این پژوهش بر این اساس است که این تحولات موجب تغییر در آرایش واحدهای خوشه های شبکه ژئوکالچری خاورمیانه گردیده و به طور عمده، ارتباطات دو خوشه شیعی و سنی را متحول کرده است. این تحولات، فرصت ها و تهدیداتی را برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است که باید در یک چارچوب شبکه ای فهمیده شود و مبنایی برای سیاست گذاری امنیتی کلان واقع گردد.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  مهدیه خواجه صالحانی   ابراهیم عباسی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر در تهران انجام می شود تا با شناسایی این عوامل و تعیین میزان اهمیت هر یک از آن ها، راهکارهای پیشنهادی جهت رشد بازار این بیمه ارائه شود. بدین منظور، اهالی بالای 18 سال شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفت. پس از شناسایی 14 متغیر مالی و اقتصادی با استفاده از مطالعات پیشین، مدل رگرسیونی ارتباط میان این متغیرها با میزان خرید بیمه عمر به کمک نرم افزار eviews تدوین شد و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. دستاورد این مرحله، تعیین مثبت یا منفی بودن رابطه میان متغیرهای مالی و اقتصادی با خرید بیمه عمر بود. سپس با بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss، عوامل منتج از این متغیرها شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پنج عامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر در تهران به ترتیب اولویت عبارت اند از توان مالی افراد، وضعیت اقتصاد کلان، میزان عایدی افراد از سرمایه گذاری، میزان پرداختی بابت سرمایه گذاری و صاحبخانه بودن. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، راهکارهایی اجرایی برای سیاست گذاران و شرکت های بیمه گر جهت بهبود متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر خرید بیمه عمر ارائه گردید.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک madm
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  محمد امین مسگری   ابراهیم عباسی

چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارتست از مجموع دارایی های ( یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که ارزشی به خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود می افزاید(کم میکند). هر ساله این ارزش توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد، ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیش تر است. با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، و خصوصیات مقصد های گردشگری ایران، این نوشتار بر اساس ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از یک مدل ترکیبی از مدل های کونکنیک (2007) و مدل گیل(2007) و با استفاده از تکنیک madm تدوین شده است. جامعه آماری، شامل گردشگرانی است که در دوره زمانی1 فروردین تا 15 فروردین سال 1392 از استان آذربایجان غربی بازدید کرده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک madm با استفاده از روش تاپسیس استفاده شده است. این تحقیق در پی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان آذربایجان غربی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که تصویر برند در تایید مطالعات 30 سال گذشته، به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است، در اولویت های بعدی آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، خانواده، قیمت، ترفیعات و در آخر تبلیغات قرار می گیرند.

بررسی عوامل موثر بر بهره وری در بخش کشاورزی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  مینا عابدی   ابراهیم عباسی

هدف ما در این تحقیق اندازه گیری بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی ایران و بررسی عوامل موثر بر بهره وری هر یک از این دو عامل است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار کلان اقتصادی سال های 87-1353 و بهره گیری از رهیافت بهره وری متوسط تعمیم یافته (gap)، به محاسبه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. بکارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید بخش کشاورزی است، لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی (تابع تولید کاب داگلاس) تخمین زده می شود. سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه، تأثیر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل و بخش کشاورزی، صادرات کل و بخش کشاورزی، نسبت نیروی کار به سرمایه و متغیر روند زمانی و به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، تأثیر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل و بخش کشاورزی، صادرات کل و بخش کشاورزی، نسبت نیروی کار به سرمایه، نرخ رشد متوسط درآمد روستاییان، نرخ رشد بارندگی و متغیر روند زمانی از طریق تخمین مدل به روش ardl سنجیده شد. جهت تخمین رگرسیون های مربوط به بهره وری نیروی کار و سرمایه ابتدا ایستایی متغیرها از طریق آزمون های دیکی-فولر، فیلیپس-پرون وkpss بررسی شد. طبق نتایج متغیرهای صادرات بخش کشاورزی، نسبت نیروی کار به سرمایه، نرخ رشد درآمد روستاییان و نرخ رشد بارندگی i(0)، و سایر متغیرها i(1)، می باشند. بر اساس نتایج حاصل از الگوی بلندمدت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، دارای رابطه معنادار و معکوس با بهره وری سرمایه است و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشاورزی، صادرات کل و بخش کشاورزی، نسبت نیروی کار به سرمایه ومتغیر روند رابطه مستقیم با بهره وری سرمایه دارند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از الگوی بلندمدت بهره وری نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، صادرات بخش کشاورزی، نسبت نیروی کار به سرمایه، نرخ رشد درآمد روستاییان رابطه مثبت و معنادار با بهره وری نیروی کار دارند و صادرات کل رابطه معکوس و معنادار با بهره وری نیروی کار دارد، همچنین ضریب متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی و نرخ رشد بارندگی بی معنی است.

ارزیابی مقایسه ای نیروگاههای کوچک مقیاس زیست توده در شهرهای کرج و شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  علی سلیمی یکتا   ابراهیم عباسی

در این پایان نامه، با توجه به نقش حیاتی برق در پیشرفت و توسعه کشور و با در نظر گرفتن روند صعودی تقاضای برق برای مصارف خانگی و همچنین حرکت سریع کشور به سمت صنعتی شدن و به دنبال آن افزایش تقاضا برای برق جهت مصارف صنعتی و محدود بودن انرژی های فسیلی و آلوده کننده بودن آنها در سطح محیط زیست، مبادرت به ارزیابی یک نیروگاه با سوخت زیست توده می کنیم. با تخمین تمامی هزینه ها و درآمدهای این نیروگاه، شاخص های مالی و اقتصادی این طرح را محاسبه و به تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها کمک کنیم. برای توسعه انرژی های نو، استان هایی همچون استان البرز در اولویت میباشند که میتوان افزایش شدید جمعیت این استان افزایش تقاضای انرژی در آینده ای نه چندان دور را در بر خواهد داشت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار comfar و با تکیه بر اصول ارزیابی اقتصادی و همچنین اصول مدیریت و پسماند و توسعه پایدار محاسبه و به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بیوگازی در شهر کرج را برآورد کرده ایم. لذا نتایج شاخص های اقتصادی آن به صورت زیر می باشد : نرخ بازده داخلی (irr) در حالت فروش انتشار گواهی کاهش دی اکسید کربن برابر با 88/29% و خالص ارزش فعلی(npv) طرح برابر است با 73.098 میلیون ریال و دوره بازگشت سرمایه (pbp) آن 36/4 سال خواهد بود. و همچنین قیمت تمام شده 851 ریال برآورده گردیده است.

تبیین عوامل تاثیرگذار بر جریان های نقد عملیاتی غیر نرمال
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  مینا جلالی علی آبادی   بهمن بنی مهد

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بیش نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی در یک دوره 8 ساله از سال 1383 الی 1390 در 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش همبستگی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مدیریت سود، اندازه شرکت، گزارش زیان و سودآوری از عوامل تاثیرگذار در بیش نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی هستند. هم چنین شواهد این پژوهش نشان می دهد متغیرهای نسبت اهرمی، تغییر مدیریت و جریان نقدی عملیاتی غیر عادی سال قبل در تبیین عوامل تعیین کننده بیش نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی اثر گذار نیستند. نویسندگان مقاله به تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می نماید تا در تجزیه و تحلیل جریان های نقدی واحدهای تجاری، متغیرهای شناسایی شده در این پژوهش را در تحلیل خود به کار گیرند.

بررسی مزیت نسبی صادرات کشمش و انگور
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  میعاد پورمیدانی   ابراهیم عباسی

کشمش وانگور یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت صحیح می تواند نقش مهمی در اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشدو بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند. در نتیجه توجه به جنبه های اقتصادی این محصولات به منظور تامین نیازهای داخلی و خارجی ضروری است.بر این اساس، در این رساله مزیت نسبی صادرات محصولات کشمش وانگور را در طی سری زمانی83-70بررسی می شود. بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت خوار و بار جهانی (f.a.o)، به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده (rca)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن (rsca)، پرداخته شده است. وبه منظور بررسی عوامل موثر بر صادرات انگور و کشمش و تخمین تابع عرضه صادرات این محصولات و بررسی پویایی مدل در کوتاه مدت و بلند مدت از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی(ardl) استفاده گردید. نرم افزار excel برای دسته بندی و محاسبات آمار توصیفی و نرم افزارهای eviews 7 و microfit برای تحلیل های اقتصادسنجی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است نتایج مطالعه براساس شاخص rca بدست آمده برای انگور ایران نشان میدهد که این کالای کشاورزی در هیچ یک از سالهای مورد بررسی دارای مزیت نسبی صادرات نبوده است زیرا rca در تمامی سالها کوچکتر ازیک بوده است ونشان دهنده این است که ایران در صادرات انگور فاقد مزیت نسبی میباشدوکشورهای ترکیه ومصر در منطقه خاورمیانه نسبت به ایران دارای وضیت بهتری هستند،اما در مورد محصول کشمش نتایج نشان میدهد که ایران در طی این سالها دارای مزیت نسبی صادرات میباشد وکشور ایران بعد از ترکیه وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها دارد و مهم ترین عوامل موثر بر صادرات انگور و کشمش در ایران عبارتند از نرخ ارز واقعی، میزان تولید انگور و کشمش، قیمت صادراتی انگور و کشمش و قیمت های داخلی این کالاها به نحوی که به غیر از قیمت داخلی کالاها بقیه عوامل تاثیر مثبت بر افزایش صادرات انگور و کشمش در ایران طی دوره مورد بررسی دارند.

بررسی راهکارهای دستیابی به انرژی پایدار و پاک با تاکید بر انرژی باد در ایران(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  حبیب خدایی   محمد علی خطیب سمنانی

در این پژوهش به بررسی و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی در منطقه بینالود استان خراسان رضوی پرداخته شده است. و از روش ارزش فعلی خالص،دوره بازگشت سرمایه، روش نرخ بازده داخلی و همچنین از طریق تحلیق هزینه-فایده استفاده شده است.در هرکدام از این روشها از دو سناریو استفاده شده است. سناریو اول(بدون در نظر گرفتن توسعه انرژی پاک و پایدار)و سناریو دوم(با درنظر گرفتن توسعه انرژی پاک و پایدار) اهداف این پژوهش ارزیابی صرفه اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه بادی در منطقه مورد مطالعه و همچنین کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی است. با توجه به نتایج پژوهش میتوان دریافت که در هز دو سناریو طرح از توجیه اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. و در روش ارزیابی مالی سناریو دوم توجیه پذیری بیشتری دارد.

تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  مریم لطفی پور   علیرضا امینی

تجارت خدمات، نقش کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان در سالهای اخیر داشته است و هم اکنون شامل سهم بالایی در کل تجارت جهانی می شود. آزاد سازی تجاری بخش خدمات نیزعموماً از طرق متفاوت مانند: wto و موافقت نامه های تجارت منطقه ای صورت می پذیرد. در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات و خدمات مالی و ارتباطی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است .متغیر وابسته در الگو، بهره وری کل عوامل(tfp) در سطح کل اقتصاد کشورهای مورد بررسی است.شاخص درجه باز بودن که از تقسیم حجم تجارت بخش خدمات بر ارزش افزوده این بخش بدست می آید به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بخش خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.در ضمن،به منظور کنترل اثر سایر عوامل موثر بر بهره وری، از متغیرهای کنترل مانند شاخص های سرمایه انسانی ، نرخ اختراعات ثبت شده ، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری ، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.همچنین، بین شاخص های سرمایه انسانی ، نرخ اختراعات ثبت شده و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و بهره وری رابطه مثبت و معنادار و بین نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و بهره وری کل عوامل ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.نتایج حاصل از برآورد دو الگوی اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی و ارتباطی بر بهره وری نیز موید وجود رابطه مثبت و معنادار بین آزادسازی تجارت خدمات مالی و ارتباطی و بهره وری کل عوامل است. واژه های کلیدی: آزاد سازی ، تجارت خدمات، بهره وری کل عوامل، سرمایه انسانی، فناوری و کارایی

بررسی رابطه میان قیمت نفت،قیمت طلا و بورس های مهم جهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  ابراهیم حاج خان میرزای صراف   ابراهیم عباسی

این تحقیق به بررسی رابطه میان قیمت نفت ،قیمت طلا و بورس های مهم جهان می پردازد.در این تحقیق قیمت طلا به عنوان نماد رکود اقتصادی وشاخص های بورسی به عنوان نماد رونق اقتصادی در نظر گرفته شده اند وسعی بر این بوده است تا روابط میان این متغیرها و اثرگذاری آن بر روی قیمت نفت توضیح داده شود. قیمت نفت قیمت ،قیمت روزانه نفت وست تگزاس اینتر مدیت،قیمت طلا ،قیمت روزانه اونس جهانی و بورس های مهم جهان نیز با کمک شاخص های بورسی مربوط به این بورس هادر قیمت بسته شدن بازارها مورد بررسی قرار گرفته اند . شاخص های بورسی به کار رفته در این مطالعه عبارتند از شاخص بورسی دکس،شاخص بورسی فوتسی،شاخص بورسی داو جونز،شاخص بورسی کک و شاخص بورسی نی کی می باشد.که این تحقیق سعی دارد به توضیح روابط میان این بورس ها بپردازد. هدف این تحقیق بیان کردن چگونگی رابطه میان قیمت نفت ،قیمت طلا و بورس های مهم جهان می باشد.برای رسیدن به این هدف با بررسی همبستگی میان متغیر ها،وجود رابطه میان متغیرها بررسی گردیده و با کمک آزمون علیت گرنجر،علیت این متغیر ها بررسی گردید و با کمک مدل های خود توضیح میانگین متحرک و هموارسازی به بیان رفتار تک تک متغیر ها می پردازد و در پایان سری زمانی های مشابه را بایکدیگر مقایسه می کند. با توجه به یافته های آزمون،در بازه زمانی مورد مطالعه،رابطه میان قیمت نفت و قیمت طلا منفی بوده اما هیچ یک از این دو متغیر علیت دیگری در این رابطه منفی نبوده اند. قیمت طلا با تمام شاخص های بورسی رابطه ای معکوس دارد بجز شاخص داو جونز که خود می تواند تایید کننده این موضوع باشد زمانی که رونق اقتصادی رخ می دهد با بازگشت اطمینان به بازارها، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در تولید می پردازند و برعکس زمانی که رکود اقتصادی رخ می دهد سرمایه گذاران برای فرار از ریسک های بازار ها به سمت بازار طلا حرکت کرده و بر قیمت طلا از طریق افزایش تقاضا تاثیر می گذارند.

بررسی رابطه مصرف برق و ارزش افزوده در صنایع پایه منتخب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  الهام باغانی   علی اصغر اسماعیل نیا کتابی

دراین تحقیق رابطه مصرف انرژی الکتریکی و ارزش افزوده صنایع پایه منتخب (کدهای 26-29 از کدهای بین المللی isic ) مورد بررسی قرار داده شد. داده های این تحقیق از اطلاعات مرکز آمار ایران دربازه زمانی 1374 تا 1388 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به این تحقیق طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این تحقیق تعیین رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و ارزش افزوده صنایع پایه منتخب شامل کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی، ماشین آلات و تجهیزات می باشد. که این امر برای اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین در این تحقیق به شناخت روند بهره وری انرژی برای هر یک از صنایع پایه منتخب که نشان دهنده کارایی مصرف انرژی در این صنایع می باشد، پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری و اقتصاد سنجی استفاده می شود. در این تحقیق برای تخمین مدل و آزمون فرضیه ها از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنا داری بین مصرف انرژی الکتریکی و ارزش افزوده صنایع پایه منتخب وجود دارد.با توجه به هدف اصلی تحقیق و مبانی نظری، عوامل موثر بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی عبارتند از:مصرف انرژی الکتریکی؛ سرمایه فیزیکی؛ نیروی کار؛ سرمایه انسانی؛نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده. در این مطالعه به منظور تقویت جنبه نظری دو مدل برآورد می گردد که عبارتند از: مدل 1: مشتمل بر متغیرهای نیروی کار، سرمایه فیزیکی و مصرف انرژی الکتریکی؛ مدل 2: مشتمل بر متغیرهای سرمایه انسانی(پراکسی کیفیت نیروی کار)، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده(پراکسی کیفیت سرمایه فیزیکی) و مصرف انرژی الکتریکی؛ در این تحقیق برای تخمین مدل و آزمون فرضیه ها از روش پانل دیتا(داده های تابلویی) استفاده شده است. پانل دیتا ترکیبی از سری زمانی و داده های مقطعی است. گفتنی است، مدل هایی که بر پایه سری زمانی یا داده های مقطعی هستند، معمولاً با مشکلاتی مواجه هستند که با استفاده از مدل پانل دیتامی توان آنها را رفع کرد. در مدل های سری زمانی خود همبستگی و در آمارهای مقطعی واریانس ناهمسانی وجود دارد. در روش پانل دیتا با تلفیق این دو گروه اطلاعات، با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی، مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی کاهش می یابد و کارایی تخمین اقتصادسنجی افزایش می یابد. در ضمن واریانس پارامترها کاهش یافته و به طور معمول برآورد آن نااریب و سازگار است. نتایج حاصل از تخمین مدل(1) و (2) نشان می دهد قدرت تشریح تعدیل شده رگرسیون در مدل های (1) و (2) به ترتیب برابر 82 و 95 درصد است که به معنای این است که متغیرهای مستقل در مدل(1)، 82 و در مدل(2)، 95 درصد از تغییرات متغیر وابسته(رشد ارزش افزوده) را توضیح می دهند و مبین آن است که متغیرهای موجود در مدل(2)"مدل کیفی رشداقتصادی" از توانایی بالاتری برای توضیح رشداقتصادی برخوردارند. شایان ذکر است، آماره دوربین واتسون در مدل (1) و (2) به ترتیب 1.63 و 1.91 است که وجود خودهمبستگی در مدل های برآوردی را رد می کند.

بررسی رابطه نرخ تورم و پس انداز در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  شیرین نادرزاده   ابراهیم عباسی

در پژوهش حاضر محقق به دنبال بررسی رابطه بین تورم و پس انداز طی سالهای 1387-1357 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا اهداف و سیاستهای زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند:آزمون اثربخشی و چگونگی تأثیر گذاری نرخ تورم بر پس انداز و بررسی روند آنها.نتایج تحقیق نشان می دهد ضریب نرخ تورم معناداربوده و اثر مثبت برنرخ پس انداز در ایران دارد یعنی هرچه نرخ تورم افزایش یابد نرخ پس انداز نیز می تواند افزایش یابد وبرعکس هرچه میزان نرخ تورم کاهش یابد این امر سبب کاهش نرخ پس انداز خواهد شد و علت آنرا می توان رابطه عکس تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس دانست بطوریکه با افزایش تورم نرخ بیکاری کاهش یافته و با افزایش اشتغال نرخ پس انداز جامعه نیز در حال افزایش می باشد

تحولات قانون اساسی ترکیه و اثرات آن بر سیاست خارجی این کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  علی ماندگار   سید جواد صالحی

در این چکیده کشور مسلمان ترکیه که با جمعیت تقریبی 80 میلیون نفر و مساحت 714578 کیلومتر مربع می باشد را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم. باید گفت این سرزمین فاقد منابع مهم انرژی بوده ولی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی منطقه تماس بین اورسیا محسوب می شود. در این راستا موارد را به صورت مختصر مشتمل بر اهداف و انتظارات و شیوه های اجرا، در چهارچوب تحلیلی نظریه تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، که تغییر در برخی از اصول قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تأثیر این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ فرضیه این پژوهش این است که اصلاحات قانون اساسی ترکیه موجب تحول در ماهیت، آهنگ و آینده سیاست خارجی این کشور گردیده که دستاورد آن موجب: 1- محدود کردن اختیارات بی حد و حصر ارتش، به دادگاه های نظامی و تفویض اختیار به دادگاه های عمومی 2- دادگاه قانون اساسی و محفوظ بودن حق شکایت شهروندان 3- اصلاحات بنیادین و اساسی و رابطه فرد و دولت 4- ارتقای وزن و سهم سیاسی اسلام گرایان 5- تحکیم استقلال نهاد قضائی 6- تحقق آزادی های سیاسی در قالب احزاب و گروه ها روش بررسی ما در این پژوهش بیشتر توصیفی یا تبیینی بوده است که ابتدا ادبیات بحث در این زمینه را بررسی کرده و سپس ابهامات پیش رو با تنی چند از کارشناسان مسائل ترکیه به بحث گذاشته ایم. به طور کلی اهمیت بحث فوق در این است که ترکیه، هم به عنوان بازیگر مستقل و هم به عنوان یکی از شرکای قدرت های بین المللی می تواند در زمینه های زیر تحرکات خارجی موثری را داشته باشد: الف) تشکیل بلوک کشورهای میانه رو و اسلامی ب) ایفای نقش پیوند بخش، میان جهان عرب و جهان اسلام ج) ارائه الگویی غیر غربی برای توسعه سیاسی و اقتصادی د) تنظیم و مهندسی نوع و میزان مداخله نظامیان در سیاست خلاصه اینکه تغییر قانون اساسی و افق چشم انداز سیاست خارجی ترکیه امروز تشویق تجارت آزاد، خصوصی سازی صنایع دولتی، ارائه مدل غیر غربی و شرقی جهت توسعه سیاسی و اقتصادی، برقراری رابطه مسالمت آمیز با دنیای عرب و جهان اسلام می باشد.

بررسی رابطه ی نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  جعفر غلامی   ابراهیم عباسی

این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه ی نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی1390-1388 انجام گردید. با‏ توجه‏ به‏ اهمیت‏ مبحث نقدشوندگی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام و همچنین بررسی رابطه بین نوسان پذیری نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام، می باشد. در این تحقیق به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. از آزمونهای چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیر مستقل بر وابسته استفاده شد. در این راستا پس از آزمون رابطه بین دو متغیر ،متغیر های اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شدند . نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنادار بین معیار نقدشوندگی نسبی بازار و نوسانات نقدشوندگی با بازده اضافی سهام است . این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد که باعث افزایش قیمت سهام و در پی آن افزایش بازده سهام باشد و هرچه نوسانات نقد شوندگی بیشتر باشد عدم اطمینان سرمایه گذار از سرمایه گذاری در بازار مالی بیشتر شده و بنابراین انتظار دریافت بازده بیشتری را دارند.

تأثیر مسابقه تسلیحاتی بر نظم های منطقه ای (مطالعه موردی : مسابقه تسلیحاتی و نظم منطقه ای خاورمیانه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  بهاره پورجم   فرهاد قاسمی

نظام بین الملل هرج و مرج گونه و وجود معمای امنیت در آن از گذشته، عامل اصلی شکل گیری مسابقه تسلیحاتی بوده است. از سوی دیگر، مسابقه تسلیحاتی دارای نقاط ثبات و بی ثباتی راهبردی است ؛ چنان که می تواند عامل ثبات یا بی ثباتی در شبکه های منطقه ای محسوب گردد. به همین علت، تأثیر مسابقه تسلیحاتی بر نظم های منطقه ای و به طور موردی، تأثیر مسابقه تسلیحاتی بر نظم منطقه ای خاورمیانه تبدیل به پرسش اصلی این پژوهش شده است. در همین راستا این فرضیه مطرح گشته که در صورتی که مسابقه تسلیحاتی، ثبات راهبردی را در موازنه قوا و بازدارندگی ؛ در قالب نقطه تعادل راهبردی در پی داشته باشد، مسابقه تسلیحاتی ثبات زا و در حالتی که باعث ایجاد بی ثباتی در موازنه قوا و بازدارندگی گردد، مسابقه تسلیحاتی بی ثبات کننده می باشد. لذا پژوهش حاضر، ابتدا به تحلیل بنیان های نظری و مفهومی در مدل سازی مسابقه تسلیحاتی و همچنین، نظم های منطقه ای در سه گونه از شبکه های منطقه ای سامان یافته، تصادفی، و فاقد معیار می پردازد. سپس، در تطبیق شبکه منطقه ای خاورمیانه با شبکه منطقه ای فاقد معیار با توجه به ویژگی های مربوطه، به این نتیجه می رسد که تهدیدات راهبردی که به صورت بالقوه و بعضاً بالفعل در شبکه منطقه ای خاورمیانه وجود دارند، با تحت تأثیر قراردادن چرخه استراتژی کشورهای این منطقه، آن ها را به سمت مسابقه های تسلیحاتی کمّی و کیفی سوق داده اند ؛ بروز مسابقه تسلیحاتی به ویژه از نوع کیفی در منطقه خاورمیانه، به دلیل محیط راهبردی بی ثبات منطقه، به عنوان یکی از راهکارهای برقراری ثبات راهبردی در این منطقه مطرح است ؛ از این منظر که مسابقه تسلیحاتی، پس از رسیدن به نقطه ثبات می تواند گامی در جهت ایجاد رژیم امنیتی کنترل تسلیحات در منطقه خاورمیانه محسوب گردد.

بنیان های نظری سیاستگذاری خارجی منطقه ایی در روابط بین الملل : مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  منظر امرایی   فرهاد قاسمی

سیاستگذاری به ویژه سیاستگذاری خارجی همواره به عنوان یکی از ضروریات زندگی و بالاترین سطح سیستم مدیریت در سیستم بین المللی مطرح بوده است. در همین راستا در نظریه های روابط بین الملل نیز به این حوزه توجه شده است. اما تحول سیستم بین الملل و شکل گیری سیستم های پیچیده و آشوبی ر وش های سنتی را ناکارآمد و واقعیات نوینی را مطرح ساخته است. به این جهت پژوهش حاضر بنیانهای نظری و مفهومی سیاستگذاری در وضعیت سیستم های پیچیده و آشوب را به عنوان سوال اصلی مطرح ساخته است.بر این اساس این فرض را مطرح می نماید که سیستم های مذکور به دلیل پیچیدگی و تنوع متغیرها در پدیده ها و رفتارهای خود با ابهام روبرو می باشند، بنابراین مدل سازی در خصوص سیاستگذاری در وضعیت پیچیدگی بایستی بر اساس این وضعیت صورت گیرد. روش فازی و کاربرد سیستم های استنتاج فازی از جمله روش هایی است که می تواند در چنین وضعیتی کاربرد داشته باشد لذا پژوهش حاضر ضمن تبیین چنین سیستمی به شبیه سازی آن در حوزه سیاستگذاری منطقه ای اقدام نموده و مدل سیاستگذاری چند لایه ای را برای سیاستگذاری خارجی منطقه ای در وضعیت پیچیدگی طراحی نموده است و همچنین با توجه به مدل طراحی شده، مدل سیاستگذاری خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را طراحی می نماید. واژگان کلیدی: سیستم های پیچیده و آشوب، قدرت هوشمند، منطق فازی، مدل سیاستگذاری خارجی منطقه ای، سیستم سیاستگذاری چند سطحی، سیستم سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران

ارزیابی اقتصادی استفاده از گاز طبیعی جهت صنایع پتروشیمی و استفاده از آن جهت صادرات
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  مژگان شجاعی   محمد علی خطیب سمنانی

با رشد روزافزون صنایع در دنیا بویژه در کشورهای صنعتی و نیاز شدید به انرژی، گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگیهایی همچون پراکندگی ذخایر ، هزینه استخراج کمتر ، قیمت مناسب و رقابتی آن وآلایندگی کمتر محیط زیست(در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی)و.... نقش مهمی در تامین انرژی جهان در سالهای آتی خواهد داشت.پس از کشف منابع عظیم گاز پارس جنوبی، ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گازطبیعی در جهان شناخته شده است.برای استفاده از منابع گازی ایران گزینه های مختلفی از جمله مصرف در صنایع پتروشیمی،صادرات،ذخیره سازی،تزریق در مخازن نفتی و.... وجود دارد.دراین تحقیق بر مبنای تخصیص بهینه منابع و با استفاده از روش تحلیل هزینه-فایده و بکارگیری نرم افزار کامفار سه گزینه استفاده از گاز جهت صادرات از طریق خط لوله، تولید ال ان جی و تولید آمونیاک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با توجه به سودده بودن هر سه پروژه رتبه بندی بین آنها صورت گرفته است; براساس نتایج حاصله پروژه صادرات گاز از طریق خط لوله در اولویت اول،تولید آمونیاک در اولویت دوم و در نهایت تولید ال ان جی در اولویت سوم قرار گرفته است.

فرصتهای اقتصادی بهینه سازی و ممیزی انرژی : مطالعات موردی در ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ، برج سپهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  محمد جواهری   محمد علی خطیب

در پژوهش پنج طرح بهینه سازی که عبارت است از:موتورخانه هوشمند،استفاده از دمپر خودکار موتورخانه،عایق کاری لوله ها،ترموستات فن و تعویض چیلر موجود با چیلر جذبی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در فصل قبل ملاحظه شد طرح های بهینه سازی مصرف انرژی مورد مطالعه را در دو قیمت داخلی و آزاد مورد بررسی قرار دادیم. درقیمت های داخلی چهار طرح موتورخانه هوشمند،دمپرخودکار موتورخانه،عایق کاری لوله ها و ترموستات فن دارای توجیه اقتصادی بود. همانطور که ملاحظه شدnpv اجرای طرح موتورخانه هوشمند با قیمت داخلی انرژی برابر714.243.071 ریال بودوnpvطرح در قیمت های آزاد انرژی نیز برابر 5.681.823.036ریال بود.این نتایج نشان دهنده توجیه بالای اقتصادی این طرح است.همچنینirr بسیار بالا و دوره بازگشت بسیار پایین همگی نشان دهنده ی توجیه بالای این طرح است.هزینه پایین این طرح یکی از مزیت های خوب آن نسبت به طرح های دیگر است. طرح استفاده از دمپرخودکار موتورخانه نیز مانند موتورخانه هوشمند دارای npv زیادی است.npvاین طرح در قیمت های داخلی انرژی برابر با628.981.356 ریال و در قیمت های آزاد انرژی برابر 4.912.360.168 ریال است.همچنین دوره بازگشت بسیار کم و همچنینirr بسیار زیاد این طرح نشان دهنده ی توجیه بالای اقتصادی آن است.هزینه ی اجرای این طرح نیز بسیار کم است. همانطور که در فصل قبل ملاحظه شد npv طرح عایق کاری لوله ها در قیمت داخلی انرژی برابر259.494.339 ودر قیمت های آزاد انرژی3.571.207.539 می باشد.با توجه بهirr و دوره بازگشت سرمایه این طرح نیز دارای توجیه اقتصادی می باشد ولی در مقایسه با دو طرح قبل از توجیه کمتری برخوردار است.دوره بازگشت سرمایه این طرح نیز در مقابل دو طرح قبل بسیار زیاد تر است. در مورد طرح ترموستات فن ،با توجه به مقدارnpvدر قیمت های داخلی و آزاد که به ترتیب برابر 1.973.320.760 و12.358.079.652 می باشد،این طرح نیز دارای توجیه اقتصادی می باشد.همچنین از نظرirrنیز این طرح دارای توجیه اقتصادی است.ولی این طرح نسبت به دو طرح اولی که مطرح شد دارای توجیه کمتری است.دوره بازگشت سرمایه در این طرح هم نسبت به طرح های قبل زیاد است. در میان طرح های مطرح شده طرح تعویض چیلر موجود با چیلر جذبی خورشیدی به دلیل منفی شدنnpvدر قیمت داخلی دارای توجیح اقتصادی نمی باشد.همچنین از نظرirrنیز این طرح از نظر اقتصادی رد است.دوره بازگشت سرمایه ی این طرح نیز بسیار بالاست.این موارد همه نشان دهنده ی این موضوع است که این طرح از نظر اقتصادی توجیه ندارد.اما در قیمت های آزاد انرژی به دلیل قیمت های بالای حامل های انرژی این طرح توجیح اقتصادی پیدا می کند.

تنگه هرمز و جایگاه استراتژیک آن در رویکردهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  صغری طالبی   ابراهیم عباسی

اصولا کشورها به دنبال امنیت در حوزه های استراتژیکی خود هستند، و هدف اساسی نیز دستیابی به بالاترین حد از امنیت در این حوزه ها می باشد، هر واحد سیاسی ایجاد امنیت در حوزهای جغرافیایی خود را در راستای امنیت ملی خود ارزیابی می کند و از این طریق در صدد اتخاذ مناسب ترین الگوی امنیتی که متناسب با اهداف و منافع ملی کشور باشد گام بر می دارد، لذا سوال اصلی پژوهش در این راستا قرار می گیرد که ایران با بکارگیری چه نوع الگوی امنیتی که در بر دارنده ی منافع حیاتی کشور باشد در جهت تامین امنیت ملی خود در حوزه ی استراتژیک تنگه هرمز تلاش می نماید ؟ با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ساختار امنیت ملی ایران فرض مهم این پژوهش آنست که با توجه به تغییر در عناصر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری در خلیج فارس و تنگه هرمز و در نتیجه تغییر در محیط امنیتی این حوزه، گسترش قدرت مداخله گر و افزایش قدرت ایران، به نظر می رسد این کشور به سمت تغییر در الگوی امنیتی گذشته و اتخاذ الگوی امنیتی جدید به نام بازدارندگی با رویکرد واقع گرایی تدافعی حرکت کرده است. این رویکرد با رویکردهای یک سده اخیر متفاوت می باشد. برای اثبات این فرضیه، پژوهش مزبور در پنج فصل به بررسی اهمیت تنگه های عمده بین المللی و جایگاه استراتژیک آنها در مقایسه با تنگه هرمز، جایگاه استراتژیک تنگه هرمز در امنیت ملی ایران، الگو های امنیتی موجود در خلیج فارس و نقاط ضعف و قوت آنها و نهایتا به عملیاتی کردن فرضیه و ویژگی های الگوی امنیتی جدید با روش تحلیلی- تبیینی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تغییر در محیط امنیتی خلیج فارس و تحولات عراق و حضور بیشتر قدرت مداخله گر، ایران الگوی بازدارندگی تدافعی با ویژگی های مانند بالابردن توان نظامی ایران در منطقه ومقابله با قدرت برون منطقه ای را اتخاذ کرده است ،که با الگوهای امنیتی تقابل گسترده در رژیم پیشین و تدافعی- تهاجمی دهه اول و انقلاب اسلامی و الگوی تدافعی مشارکت جویانه دهه دوم متفاوت است. کلید واژه ها: تنگه هرمز،ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر،الگوی امنیتی، رویکرد تدافعی

پیش بینی میزان تولید، مصرف و صادرات نفت خام در افق 1404
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  علیرضا اقبالی پور   محمدعلی خطیب سمنانی

اطلاع از میزان تولید , مصرف و صادرات برای نفت خام در هر دوره زمانی و همچنین پیش بینی آن یکی از مباحث حائز اهمیت برای شرکت ملی نفت است چرا که در عین حال که برای پاسخگویی به مراجعان و مصرف کنندگان داخلی چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی و کشاورزی به آن نیاز دارد , آگاهی از آن به جهت برنامه ریزی برای طرحهای آتی صادراتی بسیار حائز اهمیت است . در دهه های اخیر اقتصادددانان و علمای مدیریت برای برآورد تقاضا و تعیین میزان مصرف از روشهای اقتصاد سنجی استفاده کرده اند . در این رساله توابع تولید و مصرف و صادرات که از ما به التفاوت تولید و مصرف بدست آمده با استفاده از روش arima محاسبه شده و در ادامه کار مقدار آن در افق 1414 با استفاده از نرم افزار excel پیش بیین کردیم . نتایج تحقیق حکایت از این دارد که میزان تولید و مصرف نفت خام در طی دوره مورد بررسی یعنی 1360 تا 1387 و همچنین سالهایی که در آنها پیش بینی تحقیق انجام شده روندی رو به رشد داشته است . در مورد صادرات نفت خام نیز مشاهده کردیم که صادرات طی سالهای گذشته و سالهای پیش بینی شده آینده روندی نوسانی در فاصله این سالها داشته البته این روند نوسانی روندی فزاینده می باشد که تا سال 1414 این روند نوسانی فزاینده ادامه پیدا کرده است و این نشان دهنده این است که در سالهای آینده ما ظرفیت و توان لازم برای صادرات این سوخت حیاتی را داریم . اما مسئولین و دست اندر کاران باید به این مسئله توجه کنند که بحث تولید و صادرات نفت خام باید با برنامه ریزی و مطالعات دقیقی که پیرامون آن انجام می شود به پیش رود

بررسی مقایسه ای توان رقابتی صادرات گاز ایران و قطر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  المیرا غفاری راشد   ابراهیم عباسی

درتحقیق پیش رو با توجه به نقش و جایگاه انرژی به ویژه گاز طبیعی در زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی ،سیاسی و ... و لزوم برنامه ریزی های دقیق و کاریردی در آینده در این زمینه ، به برآورد توان صادراتی گاز ایران در مقایسه با کشور همسایه قطر که دارای ذخایر مشترک می باشند پرداخته شد. بدین منظور برآورد میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در این دو کشور با استفاده از مدل arima در فاصله سالهای 1389-1360 صورت گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار excel به پیش بینی تولید و مصرف و صادرات گاز طبیعی برای ایران و قطر در دوره زمانی 1414-1390 پرداختیم.برآوردها نشان از بالاتر بودن توان رقابتی کشور قطر نسبت به ایران در زمینه صادرات گاز طبیعی دارد و بنابراین با ثبات شرایط موجود با کاهش توان صادراتی ایران در طول سالهای پیش بینی مواجه خواهیم بود.

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال تحولات اخیر سوریه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رحمت الله ملک   ابراهیم عباسی

تحولات جهان عرب و رویکردهای دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه نشان دهنده ی آن است که، این دو کشور با توجه به منافع خود در حوزه های مختلف سیاست های خاص و تا حدی متفاوت را دنبال می کنند. آنچه ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم پاسخ به این سوال است که تهران و آنکارا در قبال بحران سوریه در تحولات اخیر (2011) چه مواضعی را اتخاذ نموده اند، فرضیه ما در پاسخ به آن با بهره گیری از نظریه سازه انگاری و مفاهیم مرتبط با آن اینست که ترکیه به عنوان عضوی از ناتو و بر پایه ی اندیشه ی داوود اوغلو مبنی بر بازیابی قدرت دوباره ی عثمانی و نگاه خاورمیانه ای، همراه با غرب و کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در پی تضعیف و تغییر حکومت بشار اسد در سوریه است، در حالی که ایران خواستار تداوم بقای دولت بشار اسد به عنوان بازیگر کانونی محور مقاومت است و از رویکرد ترکیه در اعمال فشار بر حکومت سوریه ناخرسند است. این تعارض منافع و رویکرد های ایران و ترکیه در سوریه، ناگزیر بر روابط دو کشور نیز تأثیرگذار است و در حالی که دو کشور در سال های گذشته موفقیت های مهمی در توسعه ی روابط داشته اند، شرایط سوریه دو کشور را با تناقضات و دشواری های مهمی روبرو ساخته است. در این نوشتار به بررسی نظریه سازه انگاری، سیاست خارجی ایران و ترکیه و روابط آنها، تحولات خاورمیانه و سوریه و بررسی رقابت ها و تعارضات ایران و ترکیه در سوریه پرداخته می شود.

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین b2c (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  احسان صلواتی حصاری   ابراهیم عباسی

با افزایش رقابت در بازار اینترنت، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در جذب و حفظ مشتریان محسوب می شود. این مطالعه به منظور شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در خرده فروشی های آنلاین واهمیت این عوامل از دید مشتریان اینترنتی انجام شده است. در این راستا با مطالعه و بررسی ادبیات و تحقیقات موجود در زمینه کیفیت خدمات الکترونیکی، آیتم ها و ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت خدمات الکترونیکی شناسایی و از طریق نظر سنجی از 392 نفر از افرادی که تجربه خرید آنلاین داشتند مورد بررسی ادبیات و تحقیقات موجود در زمینه کیفیت خدمات الکترونیکی، آیتم ها و ابعاد تأثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیکی شناسایی و از طریق نظرسنجی از 392 نفر از افرادی که تجربه خرید آنلاین داشتند مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روی متغیرها، 12 عامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی شامل : ظاهر وب سایت، سهولت استفاده ، دسترسی پذیری، انعطاف پذیری، ارایه اطلاعات، اجرا (قابلیت اطمینان)، پاسخگویی، جبران خسارت، امنیت، حریم خصوصی، اعتماد و شخصی سازی شناسایی شد. به منظور آزمون اعتبار مدل 12 عاملی کیفیت خدمات الکترونیکی تحلیل عاملی تاییدی بر روی مدل انجام شد که نتایج، بارهای عاملی قوی هر متغیر بروی عامل مربوطه را نشان داد و کلیه بارهای عاملی در سطح 99 درصد معنی دار بودند و شاخص های برازش نیز در حد مطلوبی قرار داشتند.

تاثیر ازادسازی قیمت برق خانگی بر میزان مصرف
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد 1389
  فریبا تیموری   ابراهیم عباسی

دغدغه اصلی جهان پر مصرف انرژی ،ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای حاملهای انرژی است.دولت جهت پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار بالایی بعنوان یارانه انرژی می پردازد. آزاد سازی قیمت برق خانگی یکی از ابزارها در جهت کنترل رشد فزاینده مصرف برق و بهینه سازی آن می باشد . این پژوهش به بررسی اثرات عواملی همچون تولید ناخالص داخلی ، متوسط دمای هوا ، قیمت برق خانگی بر میزان مصرف در سالهای 1385-1379 با استفاده از مدل پول دیتا پرداخته و مشاهده می شود که ضریب تولید ناخالص مثبت و با افزایش درآمد ،سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها افزایش و منجر به خرید بیشتر وسائل برقی و افزایش میزان مصرف برق می گردد. ضریب دمای هوا مثبت.ولی ضریب قیمت منفی است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش میزان مصرف می شود ولی از آنجایی که کشش بدست آمده کمتر از یک می باشد این تغییر در مصرف در کوتاه مدت ناچیز می باشد و با افزایش قیمت میزان مصرف در کوتاه مدت کاهش ناچیزی خواهد داشت .

ارزیابی تولید گروه های قطع و تبدیل در جنگل با توجه به دما و بارندگی (مطالعه موردی: جنگل های تحت مدیریت شرکت نکا چوب)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1392
  ابراهیم عباسی   مجید لطفعلیان

بهره برداری از طراحی شروع و شامل مولفه هایی مانند قطع درخت، سرشاخه زنی، بینه بری، حمل ونقل اولیه، بارگیری، حمل ونقل ثانویه و تخلیه تقسیم می شود. قطع و تبدیل دو مولفه مهم از بهره برداری هستند. قطع درخت از مولفه های حائز اهمیت در سیستم بهره برداری است که زیر مولفه های قطع و انداختن درخت، سرشاخه زنی، بینه بری و تاج بری را شامل می شود. این تحقیق برای ارزیابی قطع و تبدیل درخت در جنگل های تحت مدیریت شرکت نکا چوب در شمال ایران انجام گرفت. اهداف این تحقیق عبارت اند از ارزیابی اثر شرایط برخی از عوامل آب و هوایی بر تولید ساعتی، مطالعه زمانی عملیات قطع و تبدیل درخت، برآورد و محاسبه نرخ تولید و هزینه اره موتوری و همچنین معرفی مدل رگرسیونی پیش بینی زمان قطع و تبدیل درخت. معادله رگرسیون چندگانه زمان قطع، تابعی از متغیر قطر و فاصله بین درختان قطع شده و دمای هوا در لحظه قطع درخت و همچنین معادله رگرسیون چندگانه زمان تبدیل، تابعی از متغیر قطر و طول درختان، بوده است. در این تحقیق مقدار تولید ساعتی قطع 61/44 مترمکعب در ساعت (حدود 8 درخت در ساعت) و تولید ساعتی تبدیل 88/16 مترمکعب در ساعت (7/3 درخت در ساعت) است. با افزایش قطر، مقدار تولید در قطع و تبدیل به صورت رابطه توانی افزایش می یابد. هزینه واحد تولید در قطع و تبدیل با اره موتوری با افزایش قطر به صورت توانی کاهش می یابد.

ارزیابی مدلهای قیمت گذاری چندعاملی کارهارت و چن در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  سیده سپیده جلالی   ابراهیم عباسی

با توجه به اهمیت مسئله ریسک و بازده برای سرمایه گذاران وعلاقه مندان به حوزه ی مالی ،ازچند دهه گذشته تا کنون مطالعات زیادی به شناسایی عوامل موثربربازده پرداخته اند که ازجمله ی این عوامل میتوان عاملهای ریسک بازار،اندازه وارزش شرکت رانام برد.اما تحقیقات بعدی دراین زمینه نشان داد عوامل نام برده شده به تنهایی قادر به توضیح تمام ناهمسانی های موجود دربازارهای مالی نیست. بنابراین می بایست عوامل دیگری هم باشند که بربازده تاثیرگذارندوقادرند قدرت توضیحی مدلها را در تبیین مازاد بازده افزایش دهند .دراین راستا دراین پژوهش که در محدوده ی سالهای 1381 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است ،ابتدا تاثیرهریک از عاملهای شتاب و ریسک عدم نقدشوندگی برقدرت توضیحی مدل سه عاملی فاماوفرنچ مطابق با مدلهای پیشنهادی کارهارت و مارسلو مورد بررسی قرارگرفته است،سپس مدل جدید وسه عاملی چن که در ان از عوامل ریسک بازار ،سوداوری وسرمایه گذاری برای تبیین مازاد بازده پرتفولیو استفاده شده است نیز دربورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش قرارگرفت ودرمرحله اخر قدرت توضیحی سه مدل مطرح شده در این پژوهش برای پاسخگویی به دو ناهمسانی مطرح در بازارهای مالی که ناشی از اقلام تعهدی شرکتها و رشد داراییهای شرکتها است نیز با یکدیگر مقایسه شدند .برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد و نتایج ازمون حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین تمام عوامل بکاربرده شده در مدلهای این پژوهش که شامل عوامل بازار ،اندازه شرکت،ارزش دفتری به ارزش بازار،شتاب ،ریسک عدم نقدشوندگی،سوداوری و سرمایه گذاری می باشد با مازاد بازده پرتفولیو شد.هریک ازعاملهای شتاب و ریسک عدم نقدشوندگی نیز قدرت توضیحی مدل فاماوفرنچ رابه طورمیانگین به ترتیب 11 و9 درصد افزایش دادند .ازطرفی قدرت توضیحی مدلهای کارهارت و مارسلو در پاسخگویی به ناهمسانی های مطرح شده در این ازمون با یکدیگر برابر و بیشتر از مدل چن بوده است هرچند بیشتر قدرت توضیحی مدلها به خاطر عوامل بازار و اندازه ی شرکت بوده است و سایر عوامل مطرح شده در بالا با توجه به نتایج این پژوهش قدرت توضیحی چندانی در تبیین مازاد بازده ناشی از این ناهمسانی ها ندارند .

بررسی اثرات شوک های نفتی بر شاخص های کلان اقتصادی کشورهای عضو اوپک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  عهدیه شاهینی   ابراهیم عباسی

بررسی روند تغییرات قیمت نفت نشان می دهد که بازار نفت خام طی سالها10 20-1970 با پنج شوک عمده افزایش قیمت نفت در سالهای,2008 2003،,1990 1979 و 1973 و سه شوک کاهش شدید قیمت نفت خام در سالهای ,2008,1999, 1986 مواجه بوده است. . این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو اوپک است.برای تخمین مدل با استفاده از روش تخمین پانل پویا با استفاده از برآوردگر gmm پرداخته می شودو می توان چنین نتیجه گرفت که نوسانات قیمت نفت چه به شکل افزایش و چه به شکل کاهش قیمت نفت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت منتخب عضو اوپک بر رشد و تورم در بلند مدت می گذارد. در نتیجه به نظر می رسد به کارگیری ابزارهایی نظیر حساب ذخیره ارزی در صورت پیاده سازی صحیح آن می تواند مانع انتقال این نوسانات به اقتصاد این کشورها شود و در جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کنترل نرخ تورم موثر واقع شود.

تاثیر چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و آشوب بر مدل دیپلماسی منطقه ای (مطالعه موردی : دیپلماسی منطقه ای در خاورمیانه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  مریم صالحی فر   فرهاد قاسمی

از مهم ترین جدال های پاردایمی که از2001به این سو عرصه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است، جدال بین پاردایم های خطی و غیرخطی است که از یک سو منجر به شکل گیری سیستم-های نوین پیچیده و آشوب با اصول کاربردی و منطقی خاص شده است و از دیگر سو نظم منطقه ای را به عنوان تابعی از نظم سیستمی تحت تاثیر قرار داده و بازتعریف منطقه در قالب شبکه های منطقه ای با شاخه های نظمی نوین را ضروری ساخته است. .شکل گیری این سیستم ها همچنین منجر به تغییر در بنیان های نظری بسیاری از نظریه های بنیادی روابط بین الملل از جمله نظریه چرخه قدرت گردیده است. از دیگر سو دیپلماسی نیز به عنوان بخشی از سیستم های کنترلی و مدیریت نظم تحت تاثیر چرخه قدرت و الگوهای نظم می باشد، بنابراین تغییرو تحول در مبانی چرخه قدرت در این سیستم ها و تاثیر آن بر دیپلماسی، بازنگری در مدل دیپلماسی به خصوص در سطح منطقه ای را ضروری ساخته است. بر این اساس پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و آشوب چه تاثیری بر مدل دیپلماسی منطقه ای در خاورمیانه وکشورهایی از جمله ج.ا.ایران بر جای می گذارد،در گام اول به بررسی جایگاه چرخه قدرت و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد،در گام دوم با بهره گیری از اصول سیستم های پیچده و آشوب به گونه شناسی چرخه قدرت پرداخته و در گام سوم پیوند بین چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و مدلهای دیپلماسی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با طی مراحل مذکور این نتیجه حاصل شده است که اصول منطقی سیستم های پیچیده و آشوب چرخه قدرت را از شکل کلاسیک و سنتی خود که مبتنی بر قدرت سخت بود خارج نموده است و منجر به شاخه ای شدن چرخه قدرت در قالب چرخه قدرت سخت، نرم و هوشمند شده است و این امرمنجر به تغییر در وضعیت راهبردی دیپلماسی گردیده است در این راستا منطقه خاورمیانه از شکل سنتی خود خارج شده است و شبکه منطقه ای نوینی با شاخه های نظمی جدید جایگزین آن گردیده است و دیپلماسی کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از واحدهای تاثیرگذار منطقه ای به شدت تحت تاثیر پیچیدگی و چرخه قدرت در چنین سیستمی گردیده است. بنابراین طراحی الگوی دیپلماسی نوینی تحت عنوان دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز برای چنین قدرتهایی از جمله ضرورت های موجود در سیاست بین المللی منطقه ای است و مهم ترین راهبردهای دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز ج.ا.ایران کاربست دستورکار دیپلماسی مبتنی بر برنامه سازی خواهد بود که در شاخه های نظمی تعارض محور و نامطلوب،برنامه سازی جهت مدیریت تعارضات در قالب الگوهای دیپلماسی فردگرایانه خواهد بود و در شاخه های نظمی مطلوب و جذاب،برنامه سازی در قالب ایجاد تعمیق ساختاری و پیوندهای هم افزا کننده بیرونی در قالب الگوی دیپلماسی همکاری جویانه و ادغام شبکه ای خواهد بود. واژگان کلیدی: سیستم های پیچیده و آشوب،شاخه ای شدن چرخه قدرت،چرخه قدرت سخت،نرم و هوشمند، شبکه منطقه ای، دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز،خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران .

پارادوکس نفت و توسعه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  پرهام پرهیخته   محمد علی خطیب سمنانی

در این تحقیق سعی بر آن است که اثر رشد درآمدهای نفتی بر ارتقای توسعه اقتصادی ایران بررسی گردد و موانع و مشکلات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و سرانجام به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده ای در جهت بهبود روند توسعه اقتصادی و ارتقای کارایی استفاده از منابع نفتی منجر گردد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای آمار و اطلاعات، مباحث تئوریک و پیشینه ی تحقیق جمع آوری شده و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات ادبیات تحقیق و مدنظر قراردادن شرایط اقتصاد کشور ایران، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (arch) و همچنین مطالعات تجربی نوسانات و شوک های قیمتی نفت مدل سازی و محاسبه می شوند و سپس تاثیر این نوسانات و شوک ها روی فرایند توسعه (رشد اقتصادی، تورم و اشتغال) به روش اقتصادسنجی مدل های خودرگرسیون برداری (var) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در مجموع بر اساس بردارهای نرمالیزه شده در بلندمدت شوک های منفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و شوک های مثبت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین هر دو نوع شوک های تاثیر مثبت بر تورم و اشتغال دارند. همچنین، بر اساس بردارهای نرمالیزه شده در بلندمدت نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم تاثیر مثبت دارند اما این تاثیر بر رشد اقتصادی تقریبا برابر با صفر اما بر سطح عمومی قیمت ها قابل ملاحظه می باشد. باید عنایت داشت که براساس نتایج تأثیر تکانه ای یا ضربه ای شوک های نفتی؛ می توان گفت که شوک های منفی درآمدهای نفتی رشد اقتصادی و تورم را کاهش می دهند اما بر روی اشتغال تاثیر قابل ملاحظه ای ندارند. اما شوک های مثبت منجر به افزایش تورم، اشتغال و رشد اقتصادی می شود. در ضمن، براساس نتایج تأثیر تکانه ای یا ضربه ای نوسانات نفتی؛ می توان گفت در بلندمدت نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد؛ البته در حالت کلی نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. همچنین، نوسانات درآمد نفت نقش قابل توجهی در سطح تورم کشور و کاهش اشتغال دارد.

بررسی تاثیر مصرف انرژی بر روی چهار بخش اقتصاد ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1391
  نیر السادات آتشی   محمد علی خطیب سمنانی

کشورایران دارای منابع غنی وگسترده می باشد،لذاازموقعیت مناسب وممتازی نسبت به سایر کشورهابرخوردارمی باشد. این منابع عظیم درصورتی می توانندبه عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادی به شمارروندکه استفاده بهینه ومناسب از آنها به عمل آید. درصورت عدم استفاده بهینه وکارا،این امکان وجودداردکه بخش انرژی به عنوان یک بخش ناسازگارباسایربخشهای اقتصادی درآیدوموجب رشدناهمگون برخی بخشهاگردیده ودرنهایت باعث عدم تعادل اقتصادی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر گذاری مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی در بخشهای چهارگانه اقتصاد ایران می-باشد. بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق حاضر وجود رابطه مستقیم میان مصرف انرژی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی ایران است. جهت بررسی و پاسخگویی به فرضیه های انتخابی برای هر یک از بخشهای در نظر گرفته شده یک مدل بر اساس الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برآورد گردید. که در هر قسمت الگوی پویا و الگوی بلند مدت برآورد گردیدند. براساس نتایج بدست آمده، مصرف انرژیدر کوتاه مدت و بلند مدت بر روی ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ارزش افزوده در بخش صنعتوارزش افزوده در بخش نفت اثر مثبت دارد. همچنین مصرف انرژی در کوتاه مدت بر روی ارزش افزوده در بخش خدمات اثر مثبت دارد اما در بلند مدت رابطه معنی داری میان مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش خدمات وجود ندارد.نتایج این مطالعه نیزنشان دهنده تأثیرمثبت ونقش بااهمیت انرژی دررشدارزش افزوده اکثربخشهای اقتصادی کشورمی باشد.

تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  رضا علی محمدی   مرجان دامن کشیده

درفصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسله اهداف فرضیات تحقیق ارائه شده است فرضیه تحقیق عبارت است از نااطمینانی قیمت نفت اثر معنی دارو منفی بر روی رشد اقتصادی دارد که تحقیق حاضر به بررسی فرضیه تحقیق با استقاده از روش های اقتصاد سنجی پرداخته است در فصل دوم مبانی نظری بیان شده در واقع با استفاده از الگوی رشد سولو که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی هردو را در بر میگیرد همچنین از تابع کاپ داگلاس که فرض می شود الگو را قابل ردیابی ساخته وتحیلی کمی ساده تر میکند استفاده گردیده همچنین در فصل سوم روند تحولات قیمت نفت که از سال 1950 چندین بحران شدید نفتی در سال های مختلف وجود داشته که هدف در واقع توضیحاتی پیرامون نوسانات قیمت نفت و روند قیمت نفت اروپا ارائه گردیده سپس روند سایر متغیرها از جمله نیروی کار و سرمایه فیزکی مورد بررسی قرار گرفت در فصل چهارم نوسانات قیمت نفت توسط مدل archوegarch براورد شدکه در ادامه با ازمون علیت گرنجر به بررسی این موضوع پرداخته شد که ایا نوسانات قیمت نفت علت گرنجری رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است پرداخته همچنین با استفاده از توابع تجزیه واریانس و عکس العمل انی رشد اقتصادی با نفت وبدون نفت مورد ازمون قرار گرفت

انتشار سهام جایزه و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 0
  ابراهیم عباسی   علی جهانخانی

این مطالعه یک تحقیق پیمایشی است در تهیه فصول دوم، سوم و چهارم از مجلات، مقالات و کتب لاتین استفاده شده است. فصل دوم به تئوریهای و کلیات مربوط به سیاستهای تقسیم سود و شیوه های پرداخت سود سهام می پردازد. فصل سوم مباحث خاصی را در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام بیان می دارد. فصل چهارم به ادبیات تحقیق می پردازد که در آن سوابق علمی و انواع مطالعات انجام شده در گذشته مطرح می شود. در فصل پنجم روش تحقیق توضیح داده می شود. در فصل ششم آمار و اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتایج فرضیات بیان می شود. برای تهیه داده های فصول چهارم و پنجم از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهره برداری شده است.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و وضعیت منابع وجه نقد قابل سرمایه گذاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1391
  سجاد طاهری سرتشنیزی   ابراهیم عباسی

این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن وجه نقد قابل سرمایه گذاری پرداخته است. به این منظور تعداد 124 شرکت در طی دوره زمانی 1380-1389 انتخاب گردید. در این تحقیق کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک متغیر مستقل در کنار متغیر ثانویه وجه نقد که منجر به کارایی سرمایه گذاری بهینه می گردد در نظر گرفته شده است. با بررسی متغیر های مذکور مشخص گردید که میان متغیر های کیفیت گزارشگری و سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد رابطه معکوس وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی واحد تجاری به عنوان متغیر ثانویه مشخص گردید که هر چقدر وجه نقد آزاد و وجه نقد پایان دوره بیشتر و همچنین محدودیت تأمین مالی واحد تجاری کمترباشد شدت رابطه مستقیم بین متغیرهای نقدینگی و سرمایه گذاری بیش از حد بیشتر خواهد بود و نیز هر چقدر میزان وجه نقد آزاد و وجه نقد پایان دوره کمتر و محدودیت تأمین مالی واحد تجاری بیشتر باشد وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای نقدینگی و سرمایه گذاری کمتر از حد با شدت بیشتری نمایان می گردد. این نتیجه موید آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیران واحد تجاری و نیزکاهش گزینش و انتخاب نامطلوب توسط مدیران منجر به کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران واحد تجاری از یک سو و انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت از سوی دیگر خواهد شد که بدنبال آن از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. نتیجه این تحقیق بیانگر افزایش کارایی سرمایه گذاری از طریق تصمیم گیری بهینه در اثر افزایش کیفیت گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان اعم از سهامداران، مراجع تأمین کننده منابع مالی و مدیران واحد های تجاری و سایر استفاده کنندگان می باشد.

کاربرد معیار ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  عارفه مولایی   ابراهیم عباسی

هدف از پژوهش ، استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی به عنوان سنجه ریسک نامطلوب در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است . cvar به عنوان میانگین وزنی زیان مورد انتظار فراتر از var تعریف می شود و دارای ویژگی تحدب و زیرجمع پذیری است . داده های مورد استفاده در این پژوهش ، بازده 15 روزه ، 45 شرکت در بازه زمانی 01/07/1388 تا 31/05/1392 می باشد . با استفاده از آزمون نقطه شکست چاو ، تاریخ 01/07/1392 به عنوان نقطه شکست بازار انتخاب شد . بنابراین داده ها به دو دوره زمانی قبل و بعد از نقطه شکست تقسیم شدند . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج – نمونه ای نشان می دهد که cvar مربوط به دو دوره با هم متفاوت بوده و cvar دوره دوم بزرگتر از cvar دوره اول می باشد و متناسب با آن بازده مورد انتظار بالاتری در دوره دوم داریم . سپس 10 پرتفوی بهینه برای هریک از دوره ها و در سطوح اطمینان مختلف بر اساس معیار cvar محاسبه شد و مرز کارای مربوطه رسم گردید . مرز کارا نیز نشان از رونق بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوم می باشد .

بررسی و ارزیابی کارآیی شعب بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(dea)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  علیرضا مرادی   ابراهیم عباسی

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های زیر مجموعه های خود، به یک نظام ارزشیابی، برای سنجش این مطلوبیت نیاز دارد. بانکها نیز به عنوان یک سازمان از این قاعده جدا نیستند. اما بررسی روش های موجود ارزیابی عملکرد بانکی نشان می دهد، این روشها به نوعی تجربی و در بردارنده یک رشته نسبت های مالی است که به دلیل استاندارد و ناهمگونی فعالیت های بانکها، نتایج آنها در شعبه های مختلف در خور مقایسه نیست. امروزه فنون جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (dea) است. این تکنیک مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی است و هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه (dmuها) است که مقدار ورودی های مصرفی و خروجی های تولیدی متفاوتی دارند دراین تحقیق برای ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران، از دو مدل پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مدل ccr و bcc با ماهیت خروجی) استفاده گردیده و پس از مشخص کردن میزان کارآیی هر شعبه رتبه آن شعبه نیز بر اساس مدل اندرسون- پیترسون ارائه شده است.

رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشداقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  پریا ابراهیمی   ابراهیم عباسی

در سال های اخیر بسیاری از محققین تلاش کرده اند دریابند که آیا برای رشد اقتصادی تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و پایان پذیر کافی به نظر می رسد یا اینکه باید از انرژی های تجدیدپذیر نیز به منظوررشد اقتصادی بیشتر استفاده نمود؟ در این پژوهش رابطه ی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (gmm) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل : اتریش ـ بلژیک ـ بلغارستان ـ جمهوری چک ـ دانمارک ـ استونی ـ فنلاند ـ فرانسه ـ آلمان ـ یونان ـ مجارستان ـ ایرلند ـ ایتالیا ـ لاتویا ـ لیتوانی ـ لوکزامبورگ ـ هلند ـ لهستان ـ پرتغال ـ رومانی ـ جمهوری اسلوواکی ـ اسلوونی ـ اسپانیا ـ سوئد ـ بریتانیا، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا برابر 038/0 بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار مصرف انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی می باشد

تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بورس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1392
  محمد جواد برهانی   آزاده محرابیان

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها براساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگا ه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. بخش از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. در این میان، نوسانات قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1387-1390و با استفاده از روش گشتاورهای تخمین یافته (gmm)، تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام را بر شاخص قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو متغیر نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت بر شاخص قیمت سهام شرکت های پتروشیمی از خود نشان می دهد، در صورتی که تاثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام شرکت های پتروشیمی تاثیر منفی داشته است

بررسی تاثیر آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی بر روی رشد اقتصادی بخش صنعت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  محمدرضا بستام   محمد علی خطیب سمنانی

طرح تحول اقتصادی دارای هفت حوزه کلیدی مشتمل بر نظام بهره وری ، یارانه ، مالیات ، گمرک ، نظام بانکی، ارزشگذاری پول ملی و نظام توزیع است. یکی از مهمترین محور های طرح تحول اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن قیمت هاست که به واسطه آثار گسترده آن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اصولا یارانه ها یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت هستند که برای حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت می شوند. بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبیعی، 33 درصد از برق، و 38 درصد از نفت کوره ، حدود 18درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. حال با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزادسازی قیمتها، ما در این تحقیق به دنبال بررسی اثر اجرای این طرح ( خصوصا آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی) بر روی رشد اقتصادی بخش صنعت می باشیم. در انجام این تحقیق از داده های سری زمانی طی سالهای 1370 تا 1390 بصورت ماهانه وفصلی و با استخراج از آمارهای رسمی کشور مانند بانک اطلاعات سریهای زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران و ستاد هدفمند کردن یارانه ها استفاده شده است. از آنجا که وقتی حجم نمونه آماری کوچک است استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی به دلیل در نظر نگرفتن واکنشهای پویای کوتاه مدت موجود بین متغیرها، برآورد بدون تورشی را ارایه نخواهدکرد، معادلات الگو با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) تخمین زده میشوند که برای انجام آن از نرم افزار microfit و eviews استفاده خواهد شد. به لحاظ اینکه پایایی یا ناپایی یک متغیر سری زمانی، پیامدهای مهمی را هم از جنبه سیاستگذاریهای اقتصادی و از هم نظر برآورد معادلات در پی دارد، مرتبه پایایی هر متغیر به روش دیکی فولر تعمیم یافته تعیین میشود. همچنین وجود خود همبستگی پیاپی، واریانس ناهمسانی شرطی و نرمال بودن جملات خطا و نیز تصریح صحیح مدل بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها: الف - الگوی پویا: تاثیر هدفمند سازی یارانه بر تولید بخش صنعت منفی و معنی دار می باشد یعنی با اجرای این طرح، نه تنها موجب بهبود تولید در بخش صنعت نشده است بلکه اثری عکس داشته است که می تواند نتیجه سیاست های غلط در نحوه اجرا کردن این طرح باشد که ضریب آن منفی می باشد. ب- الگوی بلندمدت: اثرمنفی هدفمندسازی یارانه ها بر بخش صنعت در بلند مدت تاثیر بیشتری دارد. ج- الگوی کوتاه مدت: در هر سال 096/0 از عدم تعادل یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود و پس از هر تغییر مسیر از رابطه ی بلندمدت، تولید بخش صنعت تقریبا پس از 11 ماه به مسیر تعادلی بلند مدت باز می گردد.

بررسی رابطه بین نقدشوندگی و رانش قیمت پس از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1391
  عبدالستار بی مراک   ابراهیم عباسی

در تحقیق حاضر رابطه بین نقدشوندگی و رانش قیمت پس از اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. لذا تعداد 40 شرکت طی سال های 1387 تا پایان 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. سوال اصلی تحقیق بدین شرح مورد آزمون قرار گرفت: آیا بین رانش قیمت پس از اعلان سود و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟ در ادامه فرضیه اصلی تحقیق بصورت: بین رانش قیمت پس از اعلان سود و نقدشوندگی سهم رابطه معنی دار منفی وجود دارد. متغیرهای حجم سهام معامله شده و تعداد روزهای معاملاتی سهام برای محاسبه نقدشوندگی بکار گرفته می شود. متغیر رانش قیمت پس از اعلان سود نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق در مدل رگرسیون وارد می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نقدشوندگی و رانش قیمت پس از اعلان سود رابطه معنادار منفی وجود دارد و این بدین معنی است که رانش قیمت پس از اعلان سود در سهم هایی بیشتر اتفاق می افتد که نقدشوندگی آن پایین تر است. لذا هرچه نقدشوندگی سهمی بهتر باشد بی نظمی رانش قیمت در آن کمتر است.

تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  محسن دیهیمی   محمدعلی خطیب سمنانی

در تحقیق حاضر، هرف اصلی تحلیل رابطه درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران طی دوره 1348 الی 1390 بوده است. به این منظور، ابتدا مرور کلی مفاهیم مربوط به مباحث مربوط به توزیع درآمد صورت گرفت. سپس انواع شاخص های اندازه گیری و بررسی توزیع درآمد معرفی و تحلیل شدند و با توجه به ویژگی های شاخص ها و داده های در دسترس، دو شاخص نسبت دهک ها و ضریب جینی انتخاب شدند. در ادامه، مهمترین مطالعات انجام شده در مورد موضوع مورد مطالعه ارائه شدند. با توجه به مطالعات ارائه شده، روش برآورد خود توضیح با وقفه های گسترده برای برآورد انتخاب گردید. در فصل سوم روش اقتصادسنجی مورد نظر برای برآورد رابطه مطرح شده مرور شد. نتیجه برآورد رابطه ardl برای متغیر ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته بر روی متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال، تعداد دانشجویان و درآمدهای نفتی، به این صورت است که متغیر درآمدهای نفتی و تعداد دانشجویان اثری بر توزیع درآمد ندارند. همچنین برآورد رابطه برای متغیر نسبت دهک ها نشان داد شاخص تحصیلات بر توزیع درآمد اثر معنی داری ندارد. اما اثر متغیر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد منفی است. در مدل برآورد شده برای متغیر نسبت دهکها، نرخ تورم دارای بیشترین اثر بر بدتر شدن توزیع درآمد بوده است. همچنین نتیجه آزمون علیت گرنجر، نشان داد که درآمد نفتی، برای شاخص ضریب جینی علیت گرنجری نیست اما برای نسبت دهک ها در سطح 90 درصد علیت گرنجری محسوب می شود.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  حوری غفوری   ابراهیم عباسی

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران طی دوره 1390-1374 می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (var) و روش هم انباشتگی یوهانسن- یوسلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری، رابطه بین تقاضای بیمه درمان مکمل و عوامل موثر بر آن مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن – یوسلیوس، نشان می دهد که یک رابطه هم انباشتگی بلند مدت مثبت بین متغیرهای مذکور وجود دارد. به طوری که نتایج حاکی از این است که متغیرهای درآمد سرانه و نرخ باسوادی دارای رابطه مثبت و معنی دار و بین نرخ بیکاری، تورم و میزان حق بیمه تکمیلی درمان با تقاضای بیمه های درمان تکمیلی، رابطه عکس وجود دارد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که در کوتاه مدت درصد باسوادی و نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر تقاضای بیمه درمان دارند. در میان مدت، به ترتیب درصد باسوادی، درآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بیشترین تاثیر را بر تقاضای بیمه دارند.

تشکیل صندوق سهام شاخصی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1392
  صمد اکبری   ابراهیم عباسی

امروزه پیچیدگی بازارهای مالی، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آن ها، همچنین بحران های مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار کرده است. به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مسئله انتخاب و بهینه سازی مجموعه دارایی ها رو به رو هستند، به همین دلایل لزوم بهره گیری از یک راهبرد کم ریسک با بازده مناسب بیش از پیش آشکار می گردد. یکی از این راهبردها تلاش برای دست یابی به عملکردی مشابه عملکرد شاخص از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده آن شاخص است که به این راهبرد در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری تشکیل صندوق شاخصی گفته می شود. در واقع صندوق های شاخصی پرتفوی هایی هستند که طوری طراحی می شوند که بتوانند ضمن کاهش هزینه های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار ایجاد نمایند. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال تشکیل یک صندوق شاخصی است که بتواند بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نماید. در این تحقیق برای انتخاب سهام شرکت هایی که می بایست در صندوق شاخصی قرار گیرند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد که سهم هایی را که بیش ترین تأثیر را بر شاخص می گذارند انتخاب می کند، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک وزن های بهینه این سهم ها به دست خواهد آمد. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.

رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلهای الکتره ترای و تاپسیس بر پایه شاخص های مالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1391
  سیدعلی خوش رفتار   ابراهیم عباسی

پویایی و تداوم سریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است و از آنجایی که نقاط قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند، فهرست های رتبه بندی، مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای را فراهم می کند که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایای تازه ای گردد. طبقه بندی و رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود بشمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل طبقه بندی، معیارها و تکنیک های ریاضی مناسب جهت طبقه بندی و در نهایت رتبه بندی می باشد. تا کنون هیچ گونه تکنیک کیفی که بتوان بر اساس آن شرکتها را در دسته های مختلف اعم از موفق(عملکرد مالی خوب)، کمتر موفق(عملکرد مالی متوسط) و ناموفق(عملکرد مالی ضعیف) دسته بندی کرد، نه تنها در بورس اوراق بهادار بلکه در ایران نیز انجام نشده است. در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از روش electre-tri ، شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده و آنها را در سه طبقه موفق(عملکرد مالی خوب)، کمتر موفق(عملکرد مالی متوسط) و ناموفق(عملکرد مالی ضعیف) بچینیم. قرار گرفتن هر یک از این شرکتها در طبقات ذکر شده با استفاده از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه و بر اساس شاخص های تعریف شده انجام می شود. سپس در دل هر یک از طبقات رتبه بندی انجام شده و در نهایت روش مذکور با روش topsis مقایسه گردیده و مزایای آن نسبت به topsisنیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بررسی نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی (مطالعه موردی: سازمانهای فناوری اطلاعات در سطح شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  شهرام مختاریان دهکردی   رضا رسولی

امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبهرو هستند که به واسطه نوآوریهای تکنولوژیکی، تغییر محیطهای بازار و نیازهای درحال تغییر مشتریان؛ شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمدهای در چشمانداز استراتژیک سازمان، اولویتهای کسب وکاری، و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدلهای نسبتاً معاصر به منظور بهبود فعالیت رقابتی در اینگونه محیطها شده است. بهعبارتی میتوان گفت که: رویکردها و راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی را از دست دادهاند؛ یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند. از اینرو، یکی از راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی و بهبود فعالیت رقابتی از طریق چابکی استراتژیک سازمان است. چابکی استراتژیک به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است. همانند تولیدکنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن حاضر به دنبال چابکی و تقویت ابعاد چابکی از طرق مختلف باشند. در حالی که تحقیقات زیادی در مورد اینکه چابکی چیست انجام شده است ولی تحقیقات اندکی در شناسایی توانمندسازهای ابعاد چابکی در سازمان صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که با استفاده از دید گاه قابلیتهای پویا در محیطهای رقابتی به بررسی ابعاد چابکی در سازمان بپردازیم. با بررسی ادبیات موجود مهمترین قابلیت پویای موثر بر چابکی و ابعاد چابکی سازمان قابلیت فناوری اطلاعات شناسای شده است به همین منظور هدف تحقیق حاضر بررسی نقش قابلیت فناوری اطلاعات (گزینه های دیجیتال) بر شکل گیری ابعاد چابکی سازمان و در نهایت بهبود فعالیت رقابتی است.در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به دو سوال زیر هستیم. 1. چگونه قابلیت پویای فناوری اطلاعات ، ابعاد احساس، پاسخگویی و یادگیری چابکی استراتژیک سازمان را تقویت می نمایند؟ 2. چگونه چابکی استراتژیک سازمان منجر به توسعه فعالیت رقابتی در سازمان می شوند؟

تاثیر ضریب نفوذ تلکام بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از روش gmm
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  آرمینه مو سی خان   آزاده محرابیان

پایان نامه بنده شامل تحقیق در مورد تاثیر تلکام بر رشد اقتصادی است هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر فناوری ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین بررسی اثر متغیرهایی مانند موجودی سرمایه به و سرمایه انسانی می‏باشد.روش مورد استفاده روش gmm می باشد ومتغیر های وارد شده ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت شاخص باز بودن اقتصاد هزینه های دولتی درصدی از gdp و رشد جمعیت است و نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت رشد جمعیت و شاخص باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنا بر رشد gdpدار د.

بررسی اثر شوک های اقتصادی حاصل از نوسانات درآمدهای نفتی بر پس انداز خصوصی کشورهای عضو اوپک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1391
  آزاده درویش منش   ابراهیم عباسی

پس انداز عاملی تعیین کننده در رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری به حساب می آید . در کشور های در حال توسعه , از جمله کشورهایی که از ثروت طبیعی برخوردارهستند , بخش عمده ای از درآمد آنها از صادرات منابع طبیعی مانند نفت وغیره حاصل می شود , افزایش سطح درآمد های حاصل از صادرات این منابع تاثیر قابل توجهی بر پس انداز خصوصی نداشته است.به عبارتی دیگردر این کشورها عواملی مانند سرمایه گذاری های نامتناسب , ناکارامدی بنگاهها , الگوی مصرفی نادرست منجربه اتلاف منابع می شود و هیچ گونه اثری از رشد پایدار در این کشورها دیده نمی شود. در این مطالعه , تاثیر متغیر های تعیین کننده و تاثیر گذار از جمله نااطمینانی درآمدهای نفتی را بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار می دهیم .بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل با استفاده از روش gmmوarch نااطمینانی درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل تاثیر گذار , نیز دارای اثرات غیر قابل ملاحظه ای بر پس انداز خصوصی می باشد. نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم نیز دارای تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای بر پس انداز خصوصی می باشد .نرخ مبادله نیز به عنوان عامل تاثیر گذار دیگر دارای تاثیرات مثبت اما اندک می باشد.

بررسی مقایسه ای انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی پروژه های حوزه نفت و انرژی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  راحله احمدی نژاد   ابراهیم عباسی

با توجه به موقعیت خاص ایران در حوزه انرژی در جهان و همچنین اهمیت استراتژیک منابع هیدروکربنی در اقتصاد ایران و جهان و با توجه به تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه ایران در سال های اخیر و محدود بودن منابع ارزی کشور برای تامین مالی پروژه های حوزه نفت و انرژی، مساله سرمایه گذاری در پروژه های این حوزه بیشتر از پیش اهمیت پیدا می کند. مساله اساسی این تحقیق بررسی انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی این پروژه ها می باشد. در این تحقیق ابتدا انواع روش ها، تکنیک ها و ابزارهای تامین مالی بیان و ضمن معرفی انواع بازارها و نظام های اقتصادی، اوراق صکوک به طور کامل معرفی و نقش هریک از این اوراق در تامین مالی پروژه های نفتی بیان و تجربه سه کشور قطر، بحرین و مالزی و ساختارهای زیربنایی این سه کشور درخصوص انتشار اوراق یاد شده بررسی و ضمن بیان تاریخچه اوراق صکوک در ایران ساختارهای این سه کشور و ایران با هم مقایسه شدند. در پایان با استفاده از مدل ahp و بهره مندی از نظر کارشناسان اعتباری و کارشناسان حوزه نفت از بین 5 نوع اوراق صکوک ( مرابحه، اجاره، سلف، مشارکت و استصناع) اوراق مشارکت ارجح ترین نوع اوراق برای تامین مالی این حوزه انتخاب شد.

ارائه مدلی برای بهینه سازی تعدیلات و اصلاحات پرتفوی با در نظر گرفتن فازی بودن نرخ بازده های سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  دلژین محمدی   ابراهیم عباسی

مسئله کلاسیکی بهینه سازی پرتفوی، انتخاب کردن یک پرتفوی است که تناسب را بین دو هدف، بازدهی بالا و ریسک پایین، را برقرار کند. مطالعات بسیاری مبتنی بر مدل میانگین- واریانس که در سال 1952 توسط مارکوئیز عنوان شد، صورت گرفته است که همه ی آنها بر هدف بهینه سازی سبد سهام تاکید داشتند، اما آنچه که واضح است این است که نرخ بازده دارایی های ریسکی بعد از مدتی بدلیل تغییرات بازار تغییر می کنند، و سرمایه گذاران نیز در پاسخ به شرایط تغییر یافته در بازار های مالی، اقدام به تعدیل پرتفوی موجود می نمایند، لذا امکان دارد سرمایه گذاران سهامی را خریداری نمایند یا بفروشند، در هر صورت سرمایه گذار باید هزینه ی را برای خرید یا فروش سهام پرداخت کند، که از آن به عنوان هزینه معاملاتی یاد می شود. بر اساس تئوری میانگین- واریانس، این تحقیق با مسئله تعدیل پرتفوی با فرض فازی بودن نرخ بازده های سهام و در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی مواجه می شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است که مدل بهینه سازی تعدیلات پرتفوی همراه با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی ارائه شود.

بررسی سودمندی به کارگیری تکنیک های داده کاوی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1390
  یوسف قنبری   جمال شهرابی

پیش¬بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، امروزه نقش مهمی در تحقیقات مالی و حسابداری ایفا می¬نماید؛ به گونه¬ای که با پیش¬بینی به موقع و پیشگیری تدبیرانه از وقوع آن، می¬توان هزینه¬های اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به جامعه را کاهش داد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی به پیش¬بینی درماندگی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال¬های 1383 تا 1387 پرداخته شده است. تعداد شرکت¬های درمانده مالی برای دوره مزبور 35 شرکت بود که 35 شرکت نیز به طور تصادفی به عنوان نمونه شرکت¬های سالم انتخاب گردید. این تحقیق از نوع هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر تحلیل داده¬ها از نوع تحقیقات همبستگی بوده و انتظار می¬رود مدل¬های بدست آمده از تکنیک¬های داده¬کاوی با دقت بالایی درماندگی مالی شرکت¬ها را پیش¬بینی کند. تکنیک¬های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از درخت تصمیم، شبکه¬های عصبی و ماشین بردار پشتیبان که با استفاده از این تکنیک¬ها درماندگی مالی شرکت¬ها برای سال وقوع، یک سال قبل و دو سال قبل از وقوع درماندگی مالی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که تکنیک درخت تصمیم با دقت کلی 98.57% برای سال وقوع درماندگی مالی، 92.86% برای یک سال قبل از وقوع درماندگی مالی و 80% برای دو سال قبل از وقوع درماندگی مالی نسبت به تکنیک¬های شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان برای تمامی سال¬های فوق از توان پیش¬بینی کنندگی بالایی برخوردار می¬باشد.

بررسی رابطه بلندمدت میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  الهام نادری   ابراهیم عباسی

انرژی یکی از مهمترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. وابستگی روز افزون جوامع به انرژی، به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوریهای انرژی بر، سبب شده است که انرژی به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی گردد و در کارکرد بخشهای مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ، بین کشورهای منتخب درحال توسعه، طی سالهای 2011-2000 از تکنیک همگرایی پانل استفاده شده است. رابطه تعادلی و بلند مدت (همگرایی) الگوی مورد نظر با استفاده از آزمون پدرونی مورد ارزیابی قرار گرفته است، نتایج نشان دهنده رابطه قوی بین مصرف و رشد برقرار می باشد. سپس با استفاده از فرم تابعی تولید کاپ داگلاس، اثر انرژی بر رشد gdp مورد بررسی قرار گرفته.سپس با استفاده از الگوی تعدیل جزئی تابع بلندمدت را بدست اوردیم. در نهایت با استفاده از آزمون سارجنت و همبستگی پسماندها به بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری پرداختیم . سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه علی یک طرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی حاصل شد.

بررسی امنیت انرژی در اقتصاد ایران در افق بیست و پنج ساله
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  فرهاد فارغی علمداری   ابراهیم عباسی

انرژی یکی از اساسی ترین بخش ها در اقتصاد جهانی است. امنیت انرژ‍ی برای کشورهای مختلف براساس شرایط جغرافیایی، روابط بین الملل، سیستم سیاسی و در نهایت وضعیت اقتصادی شان معنای متفاوتی دارد. در حالی که واردکنندگان انرژی خواستار امنیت عرضه انرژ‍ی و قیمت های پایین هستند، صادر کنندگان انر‍ژی امنیت تقاضا را جستجو می کنند. ساختار تک محصولی اقتصاد ایران، اتکاء دولت به درآمدهای حاصل از صادرات حامل های انرژی و مصرف انرژی در داخل کشور، ضرورت برآورد مدل های عرضه و تقاضای انرژی در داخل کشور و نیز توجه خاص به مقوله امنیت انرژی را در جهت برنامه ریزی آینده مطرح می سازد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی امنیت انرژی ایران در افق بیست و پنج ساله می باشد که با استفاده از روش sur مبتنی برمدل معادلات همزمان و با بهره گیری از داده-های سالیانه در دوره زمانی 1388-1367 انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عرضه و تقاضای انرژی ایران در افق بیست و پنج ساله افزایش خواهند داشت. نتیجه گیری پایانی این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه در کوتاه مدت و میان مدت در مورد افزایش عرضه و تقاضای انرژی در ایران این کشور در معرض عدم امنیت انرژی در بلند مدت قرار دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری بازاریابی بیمه عمر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  فرزانه امیدوار قوچان   قاسمعلی بازآیی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : اهداف این تحقیق 1- ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره وری بازاریابی بیمه عمر2- شناسایی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بهره وری بازاریابی بیمه عمر3- ارائه راه حل های عملی جهت افزایش بهره وری بازاریابی بیمه عمر میباشد. که شامل 5 فرضیه بر اساس مدل تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری شده, روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف ازنوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون سوالات و فرضیه ها، روش توصیفی- میدانی خواهد بود که از نظر نوع، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران بازاریابی، آمار و اطلاعات بازاریابی شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه عمرپارسیان می باشد اندازه نمونه برابر 96 که برای بدست آوردن آن از فرمول نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و روش های آماری فریدمن و رگرسیون استفاده شده است. به این منظور از نرم افزار spss نسخه ی 5/11 بهره گرفته شده است . اعتبار روایی این پرسشنامه توسط چند نفر از افراد مطلع از جمله اساتید بیمه اشخاص مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین روایی سازه نیز در بخش تحلیل عاملی تاییدی متنی بر نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای 26 سوال(کل پرسشنامه) برابر با 74 بدست آمد و این امر حاکی از میزان پایایی پرسشنامه است. بر اساس نتایج از فرضیه 1 هرچه قیمت محصول بیشتر باشد، بهره وری بازاریابی بالاتر می باشد, فرضیه 2 سرمایه گذاری روی منابع اولیه بازار تاثیر منفی بر بهره وری بازاریابی ندارد, فرضیه 3 هرچه منابع بازاریابی افزایش یابد، بهره وری بازاریابی بالاتر می باشد, فرضیه4 سرمایه گذاری بازاریابی با همبستگی جزئیِ منفی 851/0- نقش خود را در بهره وری بازاریابی ایفا می نماید, فرضیه 5 هرچه کارآیی مالی شرکت ها افزایش یابد، بهره وری بازاریابی نیز بیشتر خواهدبود.

بررسی صرفه اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق با توجه به قیمت نفت؛ « ارزیابی اقتصادی ایجاد نیروگاه خورشیدی در کشور»
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  زینب زنجانی   ابراهیم عباسی

مسئله اصلی این تحقیق، بررسی و تایید توجیه اقتصادی داشتن استفاده از نیروگاههای خورشیدی در مقایسه با نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی با در نظر گرفتن هزینه های جانبی و پنهان آن می باشد. ایران، با مساحت وسیعی از مناطق بیابانی و خشک در معرض تابش شدید نور خورشید قرار دارد و پتانسیل بسیار عظیمی در استفاده از انرژی رایگان خورشیدی دارد.ولی به دلیل اینکه هزینه سرمایه‏گذاری اولیه برای یک نیروگاه گاز طبیعی به ازای هر کیلو وات کمتر از یک پنجم هزینه تأسیسات در مقیاس مشابه برای یک‏ نیروگاه خورشیدی است، لیکن در یک تحلیل بلند مدت باید موارد زیر رادرنظرگرفت: هزینه‏های بعدی تأمین گاز، حداقل مقیاس، هزینه های شبکه انتقال، هزینه های پنهان و اجتماعی قابل توجه در تولید برق از انواع سوختهای فسیلی؛ که از جمله این هزینه ها یارانه های مستقیم و غیرمستقیم اعطایی به سوختهای فسیلی، هزینه های اجتماعی و هزینه های مربوط به آلودگی محیط زیست و کنترل آلودگیهاست. برای محاسبه بهای تمام شده هر کیلو وات برق خورشیدی و حرارتی با لحاظ نمودن تمام هزینه های آشکار و پنهان آن وبررسی توجیه اقتصادی داشتن تولید برق خورشیدی از دو روش هزینه تراز شده انرژی(lcoe) و محاسبات نرم افزار کامفار استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار کامفار اطلاعات مربوط به دو پروژه نیروگاه حرارتی و خورشیدی برای داشتن سطح معنی داری از بازدهی داخلی، حداقل قیمت فروش برق برای دو پروژه محاسبه شده و با هم مقایسه شده است. براساس محاسبات هزینه تراز شده یک کیلووات برق حرارتی، 21744 ریال و برای یک کیلووات برق خورشیدی عدد 32888 ریال بدست آمد. مقایسه دو هزینه تراز شده بدست آمده برای نیروگاه حرارتی و خورشیدی با احتساب هزینه فرصت استفاده از سوختهای فسیلی نشان از نزدیکی هر چه بیشتر هزینه تولید برق خورشیدی به دیگر روشهای مرسوم دارد. اما در محاسبات نرم افزار کامفار در قیمت 19000 ریال برای هر کیلووات برای حرارتی، خالص جریانات نقدی تجمعی 22815524381 ریال و نرخ بازده داخلی 1.31 % می باشد. و برای نیروگاه خورشیدی، در قیمت فروش 7000 ریال برای هر کیلوات، میزان خالص جریانات نقدی تجمعی 1700719419 ریال و نرخ بازده داخلی 1.01 % می باشد. باتوجه به پایین بودن نرخ بازدهی داخی برای نیروگاههای خورشیدی به این نتیجه رسیدیم که درشرایط فعلی این پروژه ها دارای صرفه اقتصادی نمیباشند.

بررسی رابطه بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاس‏های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  لیلا دهقان نیری   ابراهیم عباسی

ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده‏اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، اما هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده‏است. مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. مطالعه رابطه حجم معاملات با بازده سهام و نوسان بازده در بازارهای مالی در درجه اول سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می‏شود و در درجه دوم باعث شناخت بهتر عملکرد بازار می‏شود. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‏ها زمانی این متغیرها، سری‏های زمانی را با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن‏ها را محاسبه کرده و سپس رابطه میان سری‏ها را با استفاده از آزمون علّیت گرنجری مورد بررسی قرار داده است. در واقع ویژگی اصلی این پژوهش، بررسی روابط بین متغیرها در مقیاس‏های زمانی متفاوت است. نتایج به دست آمده از بررسی سری‏های زمانی حجم معامله و بازده شاخص کل (بازده سهام) و نوسان بازده طی سال‏های 1386 الی 1392 نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس‏های زمانی متفاوت است. چنانکه در برخی از مقیاس‏ها، آزمون علّیت گرنجر وجود رابطه علّی میان سری‏های زمانی را تأیید کرده و البته در برخی از مقیاس‏های زمانی این رابطه وجود ندارد.

بررسی وجود حباب قیمت عقلایی شرکت‏های عرضه شده اصل 44 قانون اساسی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  سعیده عسکری   ابراهیم عباسی

بیشتر بازارهای مالی، به علت ضعف در سیستم های قانونی و مکانیسم های نظارتی خود، به طور گسترده با همه اشکال حباب مواجه اند که یکی از عوامل مهم در عدم تکامل بازار سرمایه و نبود اعتماد عمومی به این بازارهاست. هدف این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در شرکت های عرضه شده اصل 44 قانون اساسی در بورس اوراق بهادار تهران است. قیمت سهام شرکتهای اصل 44 از تاریخ عرضه اولیه اولین شرکت اصل 44 (شرکت صنایع ملی مس ایران به عنوان اولین شرکت‏ مشمول اصل 44 در تاریخ 25/11/1385 عرضه شد) تا انتهای سال 91 از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مساله است که آیا قیمت سهام شرکتهای مشمول اصل 44 از تاریخ 25/11/85 تا انتهای سال 91 حبابی بوده است و یا اینکه به خاطر رشد سودآوری و چشم انداز مناسب شرکت‏ها بوده است؟ از آنجایی که قیمت در اثر عواملی مانند افزایش سرمایه، سود تقسیمی و ... قبل و بعد از مجمع سازمان تغییرات ناگهانی دارد ، نمی توانست مبنای محاسبه قرار گیرد بنابراین برای رفع این مشکل ابتدا با استفاده از مدل نرخ بازده سرمایه گذاری از شاخص بازدهی سرمایه گذاری به عنوان متغیر مدل استفاده شد. در این پژوهش از آزمون مانایی، تسلسل و تابع مخاطره برای تشخیص وجود یا عدم وجود حباب استفاده شد. گرچه آزمون مانایی و تسلسل وجود حباب را نشان داد، ولی از آنجایی که این آزمون ها ممکن است قانع کننده نباشند از آزمون تابع مخاطره نیز استفاده گردید . در برازش مدل لگاریتم بازدهی سرمایه گذاری مبنای آزمون ها قرار گرفت. این آزمون¬ها توسط نرم¬افزار spss و نرم¬افزار اقتصادسنجی eviews انجام شد. تمامی شرکت های عرضه شده اصل 44 قانون اساسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت و با سطح اطمینان 95 درصد مشخص گردید که در شرکت های مذکور حباب قیمتی رخ داده است.

تخمین تابع تقاضای انرژی های تجدید پذیر در کشورهای منتخب oecd
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  بهداد عزیزپور   ابراهیم عباسی

در این پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژیهای تجدید پذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پرداخته شده است. برای این منظور از روش پانل دیتا برای سالهای 2005 تا 2011 و برای 21 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه استفاده شده است. در تحقیق حاضر درآمد ملی، کل مصرف انرژی و دسترسی به منابع نفتی مهمترین عوامل موثر بر تقاضای انرژی تجدید پذیر در کشورهای مورد بررسی تشخیص داده شده است که درآمد ملی و دسترسی به منابع نفتی تاثیر مثبت و کل مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی تاثیر منفی بر تقاضای انرژی های تجدید پذیر دارند. در پایان با استفاده از معادله بدست آمده برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط ایران پیشنهادهایی برای افزایش تولید و مصرف انرژی¬های تجدید پذیر در ایران ارائه شده است.

بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر تولید کشاورزی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  زهرا رحیمی جاوید   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های بیمه ای بر کارایی صنعت بیمه در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  کیوان وفادار   حسن اسماعیل پور

با توجه به جمعیت روزافزون جهان و محدود بودن منابع، توجه به عملکرد کارای بخش های مختلف اقتصادی، به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود، بسیار حائز اهمیت است. با عنایت به نقش مهمی که صنعت بیمه کشور به عنوان واسطه مالی دارد، عملکرد کارای شرکت های بیمه و در بحث کلان صنعت بیمه، نه تنها برای مدیران این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه مسئولین اقتصادی کشور نیز به این مهم توجهی ویژه دارند. لذا در این تحقیق، بهاندازه گیری کارایی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها dea و مقایسه کارایی از 3 دیدگاه توانگری، پوشش اجتماعی و اقتصادی پرداخته ایم. در این تحقیق ابتدا کارایی فنی تمامی شرکت های بیمه ای را طی 7 سال متوالی 1385 تا 1391 اندازه گیری کرده و سپس شرکت ها را به 2 بخش دولتی و خصوصی تقیسم نموده ومیانگین کارایی وزنی و غیر وزنی هر بخش رامحاسبه کرده و کارایی های بدست آورده را با یکدیگر و با کارایی کل صنعت بیمه سنجیده ایم. که در این قسمت مشخص شد کارایی بخش خصوصی از 2 دیدگاه توانگری و پوشش اجتماعی از بخش دولتی بالاتر است و کارایی بخش دولتی از دیدگاه اقتصادی از بخش خصوصی بالاتر می باشد.

بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  بهنام جهانگیرزاده سوره   ابراهیم عباسی

اهمیت نفت خواه بر اقتصاد کشورهای صادرکننده ی این ماده که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی این کشورها را تشکیل می دهد و خواه در کشورهای واردکننده ی نفت، به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولیدی در توابع تولید، انکارناپذیر است. از این رو، هدف مطالعه ی حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، با استفاده از نرم افزار eviews و مدل var-bekk می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی در دوره قبل بر رشد اقتصادی در دوره جاری تأثیر مثبت دارد. همچنین درآمدهای نفتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و در پژوهش حاضر و طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی بر درآمدهای نفتی تأثیری ندارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که درآمدهای نفتی در دوره قبل تأثیر مثبت بر درآمدهای نفتی در دوره جاری دارد و بر اساس ضرایب آرچ و گارچ به دست آمده در مدل می توان نتیجه گرفت که نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و نوسانات درآمدهای نفتی طی دوره مورد بررسی باعث افزایش رشد اقتصادی شده است و در نتیجه فرضیات پژوهش پذیرفته شده اند.

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی مخارج عمرانی دولت سالهای 1390-1375
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  علیرضا شریف دینی   ابراهیم عباسی

ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده نفت در جهان به شمار می رود.وهنوز 60 در صد منابع درآمدی در بودجه کشور ایران از طریق صادرات نفت تامین می شود.از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی پیوسته در نوسان و نا اطمینانی است. لذا بررسی اثرات و پیامد های نوسان قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصاد کلان وعملکرد اقتصادی دولت دارای اهمیت به سزایی می باشد. در این پژوهش آثار نوسانات قیمت نفت که به واسطه تغییرات در بازارهای جهانی بروز پیدا می کند، بر روی مخارج عمرانی دولت ،یکی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران بررسی شده است. اهداف پژوهش عبارتند ازچگونگی و بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر مخارج عمرانی دولت در جمهوری اسلامی ایران وبررسی جایگاه و میزان اهمیت درآمدهای نفتی در اختصاص بودجه به اعتبارات عمرانی دولت. از مدل garch برای داده های سری زمانی فصلی سالهای 75 تا 90 برای برآورد نوسانات قیمت نفت واز مدل خودرگرسیونبرداری(var?) برای برآوردهای نهایی ,وتعیین روابط کوتاه مدت و ازالگوی تصحیح خطای برداری(vecm برای تعیین روابط بلند مدت و به عنوان مدل اصلی استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر متغیر نوسان قیمت نفت، بر اساس مطالعات تجربی انجام گرفته متغیر قیمت نفت نیز استفاده شده است. برای اندازه¬گیری متغیر نوسان قیمت نفت، از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده و این دو متغیر به عنوان متغیر مستقل ومتغیر مخارج عمرانی به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده اند. و نتایج به شرح زیر است.با توجه به نتایج بدست آمده این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت با مخارج عمرانی دولت رابطه معنا دار دارد و تاثیر منفی بر روی آن دارد.ولی در بلند مدت رابطه معناداری مشاهده نشد.ولی متغیر قیمت نفت هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار با مخارج عمرانی دارد.

مقایسه تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (با تاکید بر انرژی برق آبی)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  آیلار یاشار   ابراهیم عباسی

در سال های اخیر بسیاری از محققین تلاش کرده اند که آیا برای رشد اقتصادی تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و پایان پذیر کافی به نظر می رسد یا اینکه باید از انرژی های تجدیدپذیر نیز به منظوررشد اقتصادی بیشتر استفاده نمود؟ در این پژوهش رابطه ی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا(gmm) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ،29 کشورهای منتخب شامل : 7 کشور درحال توسعه و 22 کشور توسعه یافته می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه برابر 077/0 و در کشورهای توسعه یافته برابر063/0 می باشد بنابراین فرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی دار مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی مورد قبول واقع شد.

روش های تامین مالی پروژه های صنعت نفت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  ایمان مصطفوی   ابراهیم عباسی

درآمد های حاصل از صادرات محصولات هیدروکربوری از جمله نفت و گاز نقش عمده و محوری در اقتصاد ، ثبات سیاسی و امنیت کشورهای تولید کننده ایفا می کند . کشورهای تولید کننده نفت و گاز اغلب در دسته بندی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرند و برای دسترسی به منابع زیر زمینی خود تا حد زیادی نیازمند سرمایه گذاری ، مدیریت و تکنولوژی پیشرفت شرکتهای نفتی خارجی می باشند .از سوی دیگر شرکتهای نفتی بین المللی به دنبال امنیت سرمایه گذاری و سود پایدار و بلند مدت هستند . این دو دسته را قراردادهای نفتی به هم پیوند می زند که ضمن آن شرایط حقوق و تعهدات و منافع ملی هر یک از طرفین پیش بینی و توافق می شود . محدودیت های قانونی ، سوابق تاریخی ، پیشینه فرهنگی ، اوضاع سیاسی و اقتصادی و گروهی از عوامل دیگر موجب می شوند تا کشورها و شرکتهای نفتی در تنظیم روابط خود از قالبهای مختلف و متنوع قراردادی استفاده نمایند . به کارگیری یک قالب قراردادی خاص در بلند مدت می تواند شرایط را تا حد زیادی به نفع یا به ضرر کشورهای تولید کننده تغییر دهد . تحقیق حاضر ضمن مرور روشهای تامین مالی رایج در صنعت نفت و مقایسه آنها ، پس از بررسی نقاط ضعف و قوت هدف خود را پیشنهاد گزینه های مناسب برای کشور ایران قرار داده است .به این منظور در جهت انتخاب روشهای مناسب تامین مالی پروژه ها در صنعت نفت ایران در بخش بالادستی با توجه به قوانین و ساختار های سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آنها ، سه گزینه امتیازی ، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل سلسه مراتبی ( ahp ) با هم مقایسه شده و در راستای آن ، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است .جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و بکارگیری نرم افزار ec از معیار های درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آنها به روش علمی دلفی عمل شده است . این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روشهای تامین مالی در میادین مستقل و برای روشهای بیع متقابل ، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب 3/63 ، 4/25 و 2/11 بوده و درمیادین مشترک 45 ، 49 و 6 می باشد

بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش بیمه عمر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  ارزو بهرامی زنوز   احمد ودادی

در حاضر و با پیشرفت روز افزون تکنولوژی جامعه و افراد آن نیز به تبع این تکنولوژی با خطرات و ریسک های زیادی مواجه می شوند که یکی از راه های مقابله با این خطرات و ریسک ها بیمه می باشد. هدف از پژوهش حاصل بررسی تاثیر تبلیغات در فروش بیمه های عمر می باشد تحقیق حاصل بر اساس هدف,کاربردی و از نظر روش گرد اوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق,مشتریان شرکت های بیمه ای در شهر تهران بوده و به روش نمونه گیری خوشه ای جامعه با 385 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های دو جمله ای و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. این تحقیق شامل 16 فرضیه می باشد که 4 تبلیغات تلویزیونی,رادیی:بیلبورد و اینترنتی را با استفاده از متغیر های مدل aida (جلب توجه,ایجاد علاقه,ایجاد تمایل,قصد خرید) مورد سنجش قرار گرفت که نتایج زیر به دست امده است: در بین رسانه ها تلویزیون بیشترین و اینترنت کمترین تاثیر را دارند واما هر کدام از رسانه ها با توجه به ابعاد مدل ایدا در یکی از این ابعاد بیشترین تاثیر را دارند که تلویزیون در ایجاد تمایل، رادیو و بیلبورد در قصد خرید و اینترنت در ایجاد علاقه بیشترین تاثیر را دارند. کلمات کلیدی:بیمه عمر,تبلیغات,تبلیغات در فروش بیمه,مدل aida

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آوری بانک های خصوصی(مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  مونا امینی   ابراهیم عباسی

نوسانات متغیرهای کلان، انعکاس بحران ها، اعمال سیاست ها و هر نوع شوکی اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های خصوصی پرداخته خواهد شد. در تخمین مدل تابع عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های خصوصی از اطلاعات بانک های سامان، سینا، کارافرین، انصار، پاسارگاد، سرمایه، اقتصاد نوین، دی و پارسیان در فاصله زمانی 1385-1390 استفاده شده است. برای بررسی نحوه اثرگذاری شاخص های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های خصوصی از مدل های پانل استفاده خواهد شد. جهت تخمین این معادلات در فضای نرم افزار ایویوز 7 اقدام به محاسبه نتایج شده است. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بوده است: متغیرهای مخارج دولت و تورم تأثیر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی تأثیر مثبت بر سودآوری بانک های خصوصی داشته اند. همچنین میزان ضریب تعیین مدل 91 درصد بوده که بیانگر قدرت بالای متغیرهای توضیحی در توضیح دهندگی تغییرات متغیر وابسته است. بر اساس نتایج حاصله بیشترین تأثیر عوامل کلان اقتصادی (صرف نظر از تأثیر مثبت و منفی) به ترتیب بر بانک پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و... دارد.

بررسی رابطه رشد اقتصادی با انتشار گاز دی اکسید کربن (کشورهای منتخب اپک و غیر اپک)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  میلاد افشاری خامنه   ابراهیم عباسی

رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه اثرات مثبت و منفی بسیاری از خود به جای گذاشته است، از یک طرف با فراهم آوردن امکانات رفاهی باعث بهبود وضع معیشت مردم شده است و از سوی دیگر با تخریب محیط زیست باعث کاهش رفاه جامعه شده.در این تحقیق قصد داریم آثار رشد اقتصادی بر تولید دی کسید کربن در 4 کشورهای منتخب را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای این منظور ما کشورهای ایران و عربستان را به عنوان کشورهای عضو اپک و ترکیه و مالزی را به عنوان کشورهای غیر اپک را انتخاب کردیم.هدف از این تحقیق یافتن رابطه ای میان رشد اقتصادی و میزان تولید گاز دی اکسیدکربن است که با استفاده از تخمین رابطه رشد اقتصادی و تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار می گیرد و این نشان دهنده آن است که کشورها در پاسخ به تقاضای انرژی از چه روشی استفاده می کند و چه میزانی از انرژیهای نو برای تامین این نیاز استفاده می شود.برای رسیدن به اهداف تحقیق از مدل سیستم معادلات همزمان مدلهای var استفاده شد تا رابطه میان رشد اقتصادی با تقاضای انرژی و تولید دی اکسید کربن در کشور های مختلف مشخص شود مقایسه ای بین این کشورها انجام گرفت. در این راستا از داده هایی مانند gdp تولید ناخالص داخلی، encکه نشان دهنده تقاضا برای انرژی است و co2 نشان دهنده تولید میزان گاز کربن دی اکسید است استفاده می شود.در همه کشورهای تحت بررسی یکی از علت های انتشار گاز دی اکسید کربن مصرف انرژی است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که این متغیر هم در کشورهای اپک، ایران و عربستان و هم در کشورهای غیر اپک ترکیه و مالزی علت انتشار دی اکسید کربن است.از طرفی درجه آسیب پذیری زیست محیطی نسبت به مصرف انرژی در این کشورها متفاوت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز، نشان دهنده آن است که بیشترین میزان آسیب پذیری محیط زیست نسبت به سرانه مصرف انرژی به ترتیب در ترکیه، مالزی، عربستان و ایران مشاهده می شود.

بررسی اثرات حذف یارانه های انرژی بر اشتغال در بخش صنعت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  همایون میرسعید قاضی   ابراهیم عباسی

انرژی به عنوان موتور محرکه فعالیت های تولیدی نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی به طرز محسوسی بالا می رود، فشار فزاینده ای بر منابع وارد می شود. در این راستا، تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، نیاز به سرمایه و تجهیزات سرمایه ای و مصرف مواد خام و انرژی افزایش می یابد از این رو، ارتباط بین رشد اقتصادی و مصرف حامل های مختلف انرژی مانند فرآورد ههای نفتی، گاز طبیعی و برق به عنوان عوامل مهم تولید، توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی را به خود جلب کرده است.تحقیق حاضر در پی آن است تا با استفاده از اطلاعات آماری بین سال های 1360 تا 1390 و با بکار گیری روش خودرگرسیون برداری رابطه میان حذف یارانه های انرژی و اشتغال را در بخش صنعت تبیین کند. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین یارانه انرژی و اشتغال بخش صنعت یک رابطه مستقیم و مثبت است. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت حذف یارانه های انرژی بخش صنعت منجر به افزایش اشتغال شود اما در بلند مدت می تواند منجر به کاهش اشتغال این بخش گردد.

تخمین تابع تولید گندم در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی دوره 1390-1373
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  بهمن وطن خواه حاجی خواجه لو   ابراهیم عباسی

غلات به عنوان یکی از عمده ترین تولیدات بخش کشاورزی، از مهمترین منابع مستقیم و غیرمستقیم غذای بشر است. در این میان، گندم به عنوان عمده ترین محصول غله در جهان و اصلی ترین منبع تأمین پروتئین و کالری موردنیاز روزانه بدن انسان، حائز اهمیت فراوانی است. این محصول استراتژیک در کشور ما هم، از اصلی ترین منبع غذایی مردم به شمار می رود که درصد قابل توجهی از تولید داخلی آن در دشت مغان خصوصاً شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام می گیرد. این منطقه با داشتن شرایط مناسب آب و هوایی و خاکهای حاصلخیز، یکی از مناطق مهم کشاورزی کشورمان به شمار میرود. هدف از رساله حاضر بررسی توانمندی شرکت کشت و صنعت مغان در تولید محصول گندم و برآورد توابع تولید این محصول استراتژیک و متعاقباً پاسخ به این سوالات می باشد که تغییر مقدار نهاده های بذر، نیروی کار، سم و آب تا چه میزان در تولید گندم اثر گذار می باشند؟ و اینکه آیا قیمت واقعی ذرت درسطح زیر کشت گندم موثر است یا خیر ؟. جهت پاسخگویی به این سوالات و پیدا کردن راههائی که بتواند تولید گندم را افزایش دهد و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش راندمان تولید گندم در این واحد، از آمارهای سری زمانی طی سالهای90-1373 استفاده و از طریق نرم افزار eviews توابع تولید و سطح زیرکشت گندم برآورد شد و نیز با استفاده از توابع، کشش عوامل تولید و نواحی سه گانه تولید را برای هر کدام بدست آوردیم. همچنین در فرآیند تحقیق نتایج زیر نیز بدست آمده است: 1) بهترین مقدار مصرف بذر در کشت گندم آبی 247 و در کشت دیم 96 کیلوگرم در هکتار می باشد. 2) بهترین مقدار مصرف کود در کشت گندم آبی 491 و در کشت دیم 94 کیلوگرم در هکتار می باشد. 3) سطح زیرکشت گندم با قیمت واقعی گندم و عملکرد دوره قبل محصول رابطه مستقیم دارد. 4) قیمت ذرت روی سطح زیرکشت گندم اثر معکوس دارد بنابرین ذرت رقیب گندم محسوب می شود. 5) بهترین میزان استفاده از نیروی انسانی در کشت گندم آبی 41 نفر ساعت کار و در کشت دیم نیز 12 نفر ساعت کار می باشد.

بررسی تطبیقی متدولوژی استفاده از درآمدهای ارزی در ایران و کشورهای منتخب (نروژ، کویت، ونزوئلا)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  مریم پورمحمدی پسیخانی   ابراهیم عباسی

رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف گردیده است و ارز را به جزئی لاینفک از این مبادلات تبدیل نموده است ؛ این در حالی است که بخش اعظم ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه نفت خیز ، از صادرات نفت خام حاصل می شود . ؛ لذا بدون تردید در هنگامه وقوع تکانه های نفتی ، درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی نقش عمده ای را در تامین نیازهای وارداتی و پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می نماید ؛ از این رو نحوه تخصیص بهینه منابع ارزی ، در این کشورها اهمیتی دو چندان می یابد . لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عملکرد کشورهای نروژ،کویت ، ونزوئلا و ایران در خصوص متدولوژی استفاده از منابع ارزی طی سالهای 2012 - 2005 می باشد ؛ در این راستا ابتدا شاخص هایی شامل ساختار ، شفافیت و مدیریت ، رفتار و سهم نفت از درآمدهای ارزی ، از مطالعات کارشناسان مالی صندوق بین المللی پول استخراج و در قالب روشهای بنچ مارک بیان گردید و پس از مقایسه تطبیقی عملکرد کشورهای منتخب بر اساس امتیازات این شاخص ها که توسط کارشناسان مالی و نخبگان اقتصادی تعیین گردید، در قالب مدل تاپسیس ، به رتبه بندی عملکرد این کشورها پرداخته شد؛ نتایج حاکی از آن بود که در میان کشورهای منتخب ، کشور نروژ در زمینه تخصیص بهینه و مدیریت کارامد منابع ارزی رتبه نخست را به خود اختصاص می دهد و کشورهای کویت ، ایران و ونزوئلا به ترتیب در رده های دوم تا چهارم این رتبه بندی قرار می گیرند .

فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام در سطح جهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  محمد رضایی   ابراهیم عباسی

گاز طبیعی علاو ه بر اینکه یک کالای نهایی است، به عنوان کالای واسطه ای و نیز به عنوان یک نهاده مهم در فرآیند تولید نقش ایفا می کند. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت خام و گاز طبیعی نشان می دهد که بازار نفت خام وگاز طبیعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اما قیمت¬گذاری گاز طبیعی تحولات زیادی را طی چند دهه اخیر داشته است. در ابتدای بهره برداری از گاز طبیعی این صنعت برخلاف نفت، بیشتر از مولفه ها و متغیرهای منطقه ای پیروی نموده است. بازار نفت یک بازار بین المللی است در حالی که بازار گاز یک بازار منطقه ای و کوچک است و قیمت آن براساس توافق های طرفین تعیین می شود که باعث می شود قیمت نفت در قیمت گاز نقش اساسی را ایفا کند. در حال حاضر در اروپا، آسیا و آمریکا هر کدام مکانیسم قیمت¬گذاری مختص به خود را دارند. در این تحقیق به بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و نفت خام در دو کشور ایالات متحده و ژاپن پرداختیم. برای درک این رابطه، بازراهای نفت و گاز طبیعی ایالات متحده و ژاپن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی در ایالات متحده برقرار نیست و به عبارتی قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام بطور نمایان گسسته شده است و برای ژاپن رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی برقرار می باشد بطوری که قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام پیروی می کند.

بررسی تطبیقی بازده حاصل از کاربرد تحلیل های تکنیکال و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  سمیه حاجی حسن زاده   ابراهیم عباسی

بررسی تطبیقی بازده حاصل از کاربرد تحلیل های تکنیکال و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این پژوهش بازدهی حاصل از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکی و روش خرید و نگهداری در فرض قابل پیش بینی بودن قیمت ها و عدم وجود شکل ضعیف فرضیه بازار کارا که توسط فاما در سال 791 مطرح گردیده است ، فعالیت میکند . در این مطالعه چهار روش از پر کاربردترین و معتبر ترین روش های تحلیل تکنیکی مورد بررسی قرار گرفته است . این روش ها عبارتند از : میانگین متحرک ساده یگانه ، میانگین متحرک ساده دوگانه ، میانگین متحرک نمایی و باندهای بولینگر . بدین منظوراز قیمت های روزانه سهام 32 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره هفت ساله از نیمه فروردین 231 تا نیمه خرداد سال 237 استفاده شده و به منظور بررسی بهتر ، این دوره به سه دوره یک ساله ، سه ساله و هفت ساله که نمایانگر دوره کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت هستند ، تقسیم گردیده است . بر مبنای این مطالعه وجود روند در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران تأیید شده و در نتیجه شکل ضعیف فرضیه بازار کارا رد گردیده است . همچنین نتایج حاصل ازاین تحقیق بیان میکند که در دوره زمانی یک ساله میانگین بازدهی روش های تکنیکی بررسی شده ، نسبت به روش خرید و نگهداری در هر دو روش بدون احتساب هزینه و بازده بدون ریسک و با احتساب هزینه و بازده بدون ریسک برتری ندارد . در دوره زمانی سه ساله بازدهی این چهار روش تکنیکی با احتساب هزینه معاملات و بازده بدون ریسک بیشتر از روش خرید و نگهداری است و بدون احتساب این عوامل ، تفاوت معنا داری بین بازده روش های تکنیکی ذکر شده و خرید و نگهداری دیده نشد . در دوره زمانی هفت ساله نتایج نشان میدهد که بازدهی روش های میانگین متحرک ساده و باندهای بولینگر با احتساب هزینه و بازده بدون ریسک بیشتر از روش خرید و نگهداری است . اما بدون احتساب این عوامل بین بازده این روش ها و خرید و نگهداری تفاوت معناداری دیده نشد . اما بازدهی روش های میانگین متحرک دوگانه و نمایی نسبت به روش خرید و نگهداری بدون احتساب و با احتساب هزینه معاملات و بازده بدون ریسک برتری ندارد . کلید واژه ها : تجزیه و تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکی ،استراتژی خرید و نگهداری ، روش میانگین متحرک ساده ، روش میانگین متحرک دوگانه ،روش میانگین متحرک نمایی ، روش باندهای بولینگر، بازده . the return of technical trading rules and buy and hold strategy in the tehran stock exchange abstract in this research we have investigated the returns to technical analysis and buy and hold strategy on the tehran stock exchange . the technical analysis goes against the fulfillment of the weak form of the efficient market hypothesis raised by fama (0791) . we have assessed four techniques of technical analysis. these four techniques are : simple moving average , dual moving average , exponential moving average and boolinger bands . we have used daily data for prices of the 23 firm of the tehran stock exchange , covering the seven-year period from april 3th, 1113 to june 01th,1100 . also we have divided relative period to three subperiods including one year , three years and seven years periods . in the present investigation , the continuation of the past prices is confirmed and so weak form of the efficient market hypothesis is refused . our finding indicate that in the one year period , returns mean that is obtained from studying the four techniques both with and without considering transaction cost and risk free ratio are equal to those achieved from the buy and hold strategy . returns mean that is obtained from studying the four techniques both with and without considering transaction cost and risk free ratio are equal to those achieved from the buy and hold strategy .in the three years period , returns mean that is obtained from studying the four techniques without considering transaction cost and risk free ratio are equal to those achieved from the buy and hold strategy. but with considering transaction cost and risk free ratio the above mentioned techniques are more than that achieved from the buy and hold strategy. in the seven years period , returns mean that is obtained from studying the dual moving average and the exponential moving average techniques both with and without considering transaction cost and risk free ratio are equal to those achieved from the buy and hold strategy. returns means obtained from studying the simple moving average and boolinger bands techniques with considering transaction cost and risk free ratio are more than that achieved from the buy and hold strategy. but without the preceding considerations , are equal to those achieved from the buy and hold strategy.

رابطه بین شاخص بورس اوراق بهادار و رشد اقتصادی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  مرجان کریمیان مفرد   ابراهیم عباسی

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید و نقش آن در تامین مالی طرحها و پروژه ها بیشتر نمایان می شود. از طرفی بازار سرمایه به دلیل آثار ضد تورمی در مقایسه با بازار پول در تامین طرحهای مالی طرحهای سرمایه گذاری از اولویت بیشتری برخوردار است. بازار بورس از طریق اثرگذاری بر سرمایه گذاری در کلیه بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی روی بازدهی این بخشها و در نهایت کل اقتصاد ،اثر می گذارد. همچنین نقش بورس در خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بورس تهران می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در اقتصاد کشور در جهت خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و نیز به عنوان یک ابزار بسیار پیشرفته در تامین مالی بلند مدت شرکتهای تولیدی عمل نماید و از طرف دیگر عدم توسعه کافی بازار بورس به دلیل وجود موانع عمده ای که بر سر راه این بازار قرار دارد ، باعث عدم پویایی و عدم تحقق آثار مثبت آن می گردد لذا در این تحقیق سعی خواهد شد مشکلات و نارساییها شناسایی و پس از بررسی به آثار مثبت بازار بورس توسعه یافته بر رشد اقتصادی پرداخته شود. . مطالعات مختلفی در زمینه اثر شاخص بورس بر رشد اقتصادی انجام گرفته است.اکثر مطالعات، وجود بازارهای بورس توسعه یافته را در ارتقای رشد موثر می دانند. همچنین اکثر مطالعات تایید میکنند رابطه دو طرفه ای بین رشد اقتصادی و شاخص بورس وجود دارد، ولی در بعضی کشورها، ارتباط از سوی شاخص بورس به رشد اقتصادی است. فرضیه تحقیق وجود رابطه بین شاخص بازار بورس و رشد اقتصادی است و اینکه این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت به چه شکل می باشد. با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روشهای ardl و ecmبه برآورد الگوی تحقیق پرداخته و در نهایت نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رابطه بین شاخص بورس و رشد اقتصادی در ایران از سوی رشد اقتصادی به سمت شاخص بورس اوراق بهادار بوده و وجود این رابطه در کوتاه مدت معنی دار نیست ولی در در بلند مدت این رابطه معنی دار می باشد.

بررسی هم حرکتی بازده در میان صنایع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز توابع موجک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  سمیه محمدی   ابراهیم عباسی

بررسی هم حرکتی بخش ها نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی ساختار همبستگی بازده میان ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران از دو بعد زمان و مقیاس زمانی با استفاده از دو رویکرد مبتنی بر موجک می پردازد، تا معین گردد آیا هم حرکتی بازده شاخص های صنایع بورس اوراق بهادار تهران دارای ویژگی های پویای در طی زمان ودر طی مقیاس است یا خیر؟ و درصورت وجود اثرات مقیاسی، بهترین مقیاس های زمانی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری معرفی گردد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو نگرش 1. همبستگی شرطی پویای گارچ مبتی بر تبدیل موجک گسسته و 2. همبستگی موجکی مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته و با داده های روزانه از اول مهر 1385 تا 14 آبان 1392 نشان داد ساختار همبستگی میان بازده شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران از مدل شرطی پویا در طی زمان تبعیت می کند. به عبارتی دیگر، همبستگی های شرطی ثابت نبوده و از مقادیر گذشته خود تاثیر می پذیرند. همچنین، بررسی تاثیر پذیری ساختار همبستگی ها از مقیاس های زمانی، نشان داد ساختار همبستگی ها با تغییر مقیاس های زمانی تغییر می نماید. بنابراین، سرمایه گذاران با افق های سرمایه گذاری مختلف با تشکیل سبد سهام از میان صنایع یکسان به یک میزان منتفع نمی گردند. با توجه به نتایج پژوهش بهترین افق سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از مزایای تشکیل سبد سرمایه گذاری از میان سهام موجود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، مقیاس های زمانی 2 تا 32 روزه برآورد گردید.

جایگاه عراق در تعارضات خاورمیانه ای تهران-واشنگتن (2003-2014)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  کاظم عالی بیگی   جواد صالحی

سرنگونی صدام در جنگ مارس 2003 و اشغال عراق به عنوان یکی از همسایگان اصلی ایران توسط آمریکا ، مباحثات علمی فراوانی را در مورد جایگاه عراق نسبت به تشدید یا کاهش تعارضات تهران- واشنگتن به وجود آوردکه در این راستا با¬علم به اهمیت موضوع درصدد هستیم که تاثیرجایگاه عراق به عنوان یک متغیر مستقل در کاهش یا افزایش تعارضات خاورمیانه ای تهران – واشنگتن، مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین به منظور رسیدن به این هدف، سوال اصلی پژوهش بدین صورت مطرح می گردد که جایگاه عراق چه تاثیری بر تعارضات خاورمیانه ای تهران – واشنگتن دارد؟ براساس سوال مذکور، فرضیه پژوهش، بدین صورت بیان می گردد: اهمیت عراق باعث شده که این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان دوقدرت صاحب نفوذ در این کشور، از جایگاه برجسته ای برخوردار شود وتقابل تاریخی آمریکا وایران سبب گردیده تا حوزه های تعارض در روابط دو جانبه افزایش یابد که مظاهر آن را می توان در شکل وماهیت حکومت، نحوه حضور سیاسی دو کشور و رویکرد نسبت به بازیگران داخلی، ژئوپلتیکی و انرژی عراق مشاهده نمود. بر این اساس نتایج حاصله از بررسی ها وتجزیه وتحلیل های انجام گرفته حاکی از این است که ارزیابی رویکرد دو کشور نسبت به عراق در چارچوب مسائل داخلی این کشور نظیر ژئوپلتیک، ژئواکنومیک (با تاکید بر انرژی)، نوع سیستم سیاسی وجهت گیری نسبت به بازیگران داخلی (شیعیان، کرده، اهل سنت) علی رغم پتانسیل بالا در اشتراک منافعی همچون امنیت سازی و توزیع قدرت بر پایه ی گسترش ساختارهای دمکراتیکی، به سمت تلاش هر یک در راستای کاهش نفوذ یا حذف دیگری در عرصه تعاملات سیاسی عراق نشانه رفته است. بنابراین جایگاه عراق به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های مناسبات تهران - واشنگتن، به عنوان زمینه ساز تشدید مخاصمات و گستردگی رقابت این دوکشوردر منطقه خاورمیانه، قابل تحلیل است. با این وجود جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت پتانسیل درونی خود در جهت رقابت با واشنگتن و گسترش حوزه نفوذ خود در خاورمیانه و مخصوصاً عراق از یک سو باید به سمت اعتمادزایی و تنش زدایی با بازیگران داخلی (کردها، اهل سنت، شیعیان) منطقه ای (اعراب خلیج فارس و ترکیه ) وجهانی (اتحادیه اروپا )پیش رود و از سوی دیگر به تقویت مبادلات اقتصادی و فرهنگی با کشور عراق بپردازد. واژگان کلیدی: تعارض، سیاست خارجی ،ایران ،آمریکا ، عراق.

متغیرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای برنج در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1393
  معصومه حسینی امیرهنده   هادی محمدی

برنج از جمله غلاتی است که منحصرا برای تغذیه و مصارف انسانی کشت می شود وپس از گندم، دومین غله تامین کننده عمده کالری خانوارها به ویژه خانوارهای اسیایی است. این گیاه در مناطق معتدل و دارای شرایط اب و هوایی مناسب یعنی دمای بالا و اب فراوان کشت میشود. از این رو ، مناسب ترین مناطق جهت کشت این محصول استانهای شمالی کشور می باشد. امروزه برنج جزء کالاهای ضروری و اساسی بوده و تقریبا تصور سفره خالی از برنج محال بنظر میرسد. از اینرو با توجه به اهمیت این کالای اساسی و استراتژیک تصمیم بر ان شد که پژوهشی در قالب رساله ای تحت عنوان بررسی متغییرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای برنج در ایران صورت گیرد.این رساله در 5 فصل تنظیم شده است در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به برنج ، مقوله گیاه شناسی برنج و همچنین گونه های برنج مورد بررسی قرار گرفت.تاریخچه این محصول در ایران و کشورهای دیگر نیز بیان شد.. فصل بعدی اختصاص دارد به مطالعات انجام شده در ایران و کشورهای دیگر ، که بیشتر مطالعات گفته شده از سیستم معادلات همزمان در مورد محصولات کشاورزی نظیر خرما و پسته بود.فصل سوم این رساله چارچوب نظری تحقیق میباشد که در ان چارچوب نظری تابع تقاضا و چارچوب نظری تابع عرضه را در ابتدا بیان کرده و در ادامه به بسط مبانی نظری در قالب محصول برنج پرداخته. قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول میباشد. و مکان ان نیز هم سه استان شمالی کشور گیلان ، مازندران و گلستان است. قلمرو زمانی نیز از اطلاعات اماری سالهای 1380 الی 1390 استفاده شده است.روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق ، روش کتابخانه ای میباشد که در ان ، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی استفاده شده است همچنین اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق از اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی ، مرکز امار ایران، سایت بانک مرکزی و سالنامه اماری استانها جمع اوری شده است.در فصل چهارم ابتدا به مبانی نظری روش داده های تلفیقی اشاره شده وسپس با استفاده از روش پانل دیتا به براورد توابع تولید و قیمت برنج داخلی در استانهای گیلان ، مازندران و گلستان پرداخته شده.فصل پایانی این پژوهش نیز به جمع بندی و تشریح نتایج بدست امده اختصاص دارد و تلاش شده که پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و موانع موجود در تحقیقات اتی ارائه گردد.

تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری سهام بر اساس رویکرد یکپارچه dematel و anp در محیط فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت 1393
  وحید فضل زرندی   ابراهیم عباسی

هدف اصلی این پایان نامه، ارائه چارجوبی نظام مند و فرآیندی یکپارچه جهت شناسایی، رتبه بندی و اولویت بندی عوامل اثر بخش بر سرمایه گذاری سهام است. از این رو، شاخص های اساسی و اثربخش سرمایه گذاری سهام، با بررسی ادبیات مربوط به سرمایه گذاری سهام، شناسایی می شود و با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره چارچوبی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری سهام ارائه می گردد. بدین منظور از تکنیک¬ ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره شامل روش های دیمتل برای شناسائی روابط و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای پیدا کردن وزن شا خص ها و رتبه¬بندی نهائی عوامل موثر استفاده می شود. همچنین، رابطه علت و معلولی بین عوامل، میزان اثر گذاری عوامل بر روی هم و روابط داخلی فاکتورها تعیین می گردند. از تئوری مجموعه های فازی به منظور لحاظ کردن ابهام موجود در عبارات زبانی در تصمیم گیری ها استفاده می شود. براساس نتایج به دست آمده، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری سهام عبارتند از سودآوری، مشخصه های شرکت، قیمت و عوامل روانی. مهم ترین زیر شاخص های سودآوری شامل بازده، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم، و سود نقدی هر سهم هستند. روند قیمت سهام، نوسانات قیمت سهام و وضع بازار به ترتیب به عنوان مهم ترین زیرشاخص های قیمت شناسایی شده اند. مهم ترین زیر شاخص های مرتبط با عامل مشخصه¬های شرکت به ترتیب عبارتند از مدیریت، محل اصلی عملیات شرکت، مبنای شناخت، و افزایش سرمایه. انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت، میزان درجه ریسک پذیری، قدرت تحلیل ذاتی و میزان اعتماد به نفس به ترتیب مهم ترین زیر شاخص¬های عوامل روانی می باشند.

مقایسه هزینه تولید برق در نیروگاه های سیکل مشترک و نیرو گاه برق آبی کوچک با مطالعه برآلاینده های هوا (co2)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  سعید طایفه   محمد علی خطیب سمنانی

این تحقیق بصورت پژوهش کاربردی و بر اساس روشهای تحلیلی و توصیفی و گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و استفاده از آمارهای تفصیلی صنعت برق و گزارشات بین المللی می باشد. در پایان با استفاده از روش هزینه های تراز شده lcoe به ارزیابی اقتصادی و بدست آوردن قیمت تمام شده برق چند نیروگاه برق آبی و سیکل ترکیبی در ایران پرداخته است .(با احتساب تعداد ساعات کارکرد هر نیروگاه ، به ازائ هر کیلو وات ساعت در یک سال،) این نتیجه حاصل میگردد که در مجموع قیمت تمام شده برق در نیروگاه های برق آبی کوچک از بعد زیست محیطی در مقایسه با نیروگاه سیکل ترکیبی از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار می باشد.

بررسی اثر نرخ ارز و تورم بر بازدهی شرکت های پر ریسک و کم ریسک بورس اوراق بهادار تهران در بازارهای رونق و رکود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  جلال ییلاقی   ابراهیم عباسی

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تورم و نرخ ارز بر بازدهی سهام پر ریسک و سهام کم ریسک در بازار رونق و بازار رکود می باشد. ابتدا با استفاده از آزمون hodrich-prescott filter دوره رونق و رکود مشخص شد. در گام بعد داده های بازده سهام شرکت های ریسکی و کم ریسک در دو بازار رونق و رکود و داده های مربوط به نرخ تورم و دلار آزاد جمع آوری گردید. تست نرمال بودن داده های بازده سهام در هر چهار حالت انجام گردید و در مرحله بعد در چهار وضعیت بررسی سهام پرریسک و کم ریسک در هر دو بازار، مدل های پانل دیتا اجرا شد و نتایج بدست آمد. بر طبق نتایج، مدل های مربوط به بازده سهام کم ریسک، پانل دیتا از نوع اثرات ثابت و مدل های مربوط به بازده سهام پرریسک، پانل دیتا از نوع اثرات تصادفی بدست آمده اند. همچنین افزایش نرخ دلار و نرخ تورم باعث افزایش بازده سهام کم ریسک در هر دو بازار، و کاهش سهام پرریسک در بازار رکود می شود. همچنین بازده سهام پرریسک در بازار رونق، با افزایش دلار، کاهش و با افزایش نرخ تورم، افزایش می یابد. در صورتی که نرخ دلار و نرخ تورم هیچ کدام تغییر نکنند، بازده ماهیانه سهام پرریسک و کم ریسک در بازار رکود و بازده سهام پرریسک در بازار رونق افزایش و بازده سهام کم ریسک در بازار رونق کاهش می یابد.

عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر درآمدهای نفتی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  مسعود زرمهرزمین   محمدعلی خطیب سمنانی

در بررسی روند تحولات نظریات مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین کننده رشد معرفی شدهاند. اما به دلیل ناکافی بودن موارد یادشده در توضیح دادن تفاوت در رشد اقتصادی کشورهای مختلف، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عواملی که دارای تاثیر قابل توجه بر رشد اقتصادی است، در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی وارد شده است. از سوی دیگر، یکی از عوامل اثر گذار بر روند رشد و توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بهرهمندی از درآمدهای ارزی برای کشوری است که به دنبال تسریع در روند توسعه اقتصادی است. لذا از این زاویه میتوان انتظار داشت وجود درآمدهای نفتی میتواند به عنوان یک عامل شتاب دهنده روند توسعه مطرح باشد. اما مطالعه مسیر طی شده توسط کشورهای دارای درآمدهای نفتی، نشان دادهاست که این کشورها در استفاده مناسب از این درآمدها چندان موفق عمل نکردهاند. وجود درآمدهای سهل الوصول نفتی - و به طور خاص، نوسانات در این درآمدها که برنامهریزی برای آن را با دشواریهای فراوان مواجه میکند- میتواند باعث بروز عوارض نامطلوب متعددی در کشور میزبان باشد. از جمله بیماری هلندی و عوارضی شبیه به آن، تشدید فساد و رانت خواری به هدف جذب این درآمدها در دولت، بروز انواع بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی، کم بازده شدن فعالیت های تولیدی، صنعتی یا کشاورزی در مقایسه با فعالیتهای غیر مولد به دلیل امکان بهرهمندی از درآمدهای آسان نفتی به کمک واسطههای با نفوذ و مواردی از این دست. لذا میتوان انتظار داشت که تاثیر درآمدهای نفتی در اقتصاد بسیار پیچیده باشد و مجاری این تاثیر نیز متعدد و متنوع باشند. یکی از راههای تاثیر درآمدهای نفتی- و به ویژه نوسانات این درآمدها- در اقتصاد، سرمایه اجتماعی است. در این تحقیق به دنبال بررسی تئوریک و تکنیکی این رابطه هستیم.

بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  سمانه دری   محمد علی خطیب سمنانی

تورم یکی از پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات بدی بر اقتصاد یک کشور دارد و آسیب رساننده ترین اثر آن بر اقتصاد، نا اطمینانی تورم است. نا اطمینانی تورم بر فعالیت های اقتصادی اثر می گذارد و هزینه های جدی بر اقتصاد تحمیل می کند هدف این مطالعه آزمون یک فرضیه است که در آن نا اطمینانی تورم اثر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران دارد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس نا همسانی شرطی خود رکرسیو و گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. نتایج بیان می دارد که نا اطمینانی تورم اثر معکوس و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران دارد.

امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار مالی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  آمنه جلیلوند   ابراهیم عباسی

هر فعالیت تجاری، به مثابه منافعی که برای افراد ایجاد می کند، با خطراتی نیز مواجه است. صنعت بانکداری نیز با ریسک های متداولی مواجه است که از بین این ریسک ها، ریسک اعتباری که بیانگر عدم ایفای تعهد اعتبارگیرنده در عمل به تعهداتش می باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مدیریت ریسک اعتباری ابزارهایی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می تواند برای این منظور بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار مالی ایران می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع مقایسه ایی می باشد و از حیث هدف کاربردی است، ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعه کتب و مقالات تخصصی و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز صاحب نظران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه که با این ابزار و کاربرد آن در مدیریت ریسک اعتباری آشنایی دارند، می باشد. نمونه انتخابی، از بین جامعه آماری، به روش سرشماری انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ها را با استفاده از دو نرم افزار expert choice و spss را تحلیل کردیم و نتایج به دست آمده در این پژوهش، نشان می دهد که امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پولی ایران، در قالب قرارداد جدیدی از عقد ضمان همراه با اجرت و نیز در قالب قرارداد بیمه، وجود دارد ولی برای استفاده از این ابزار در بازار سرمایه، نیازمند اصلاحاتی در قوانین و مقررات بازار سرمایه هستیم. واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری، مشتقات اعتباری، سوآپ نکول اعتباری.

تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1393
  مارال دلقندی   ابراهیم عباسی

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم. در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم. نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و ریسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه با تاکید بر توسعه پایدار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  پرتو فضلی   ابراهیم عباسی

شدت مصرف انرژی، شاخصی مهم هم از بعد توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. چرا که شدت مصرف انرژی کاهنده هم با رشد اقتصادی سازگار بوده و همسو با توسعه پایدار است. هدف این مطالعه، مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب توسعه یافته(7 کشور) و درحال توسعه(7 کشور) با تاکید بر توسعه پایدار طی بازه زمانی 2010-1990 می باشد. بدین منظور ابتدا با روش های تحلیلی و توصیفی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی کاهش شدت انرژی تبیین گردید. در ادامه با استفاده از مدل اقتصادسنجی تصریح شده اثر درآمد سرانه، قیمت انرژی، شاخص صنعتی شدن، درجه شهرنشینی و تشکیل موجودی سرمایه بر شدت مصرف انرژی به روش حدقل مربعات پویایی پانلی(pdols) بررسی گردید. کشش قیمتی شدت مصرف انرژی کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه بوده و کشورهای توسعه یافته نسبت به افزایش قیمت انرژی حساسیت بیشتری را نشان می دهند(شدت انرژی را کاهش می‎د هند). درجه شهرنشینی اثر مثبت و معنی دار بر شدت مصرف انرژی کشورهای درحال توسعه داشته درحالی که برای کشورهای توسعه یافته بی معنی است. برای هر دو گروه از کشورها صنعتی شدن تأثیر مثبت و معنی دار بر شدت مصرف انرژی داشته و کشش صنعتی شدن شدت انرژی برای هر دو گروه از کشورها بزرگتر از واحد می باشد. بالا بودن متوسط شدت انرژی کشورهای منتخب درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته بیانگر این مهم است که کشورهای درحال توسعه پتانسیل های فراوانی برای کاهش شدت انرژی دارند و می توانند با کاهش شدت انرژی نگرانی های زیست محیطی را نیز بکاهند.

امکان سنجی شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن اقتصاد در شورای همکاری خلیج فارس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  محسن شکری   رضا اکبریان

طی دو دهه اخیر ، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی تحت عنوان « جهانی شدن» با ابعاد همچون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشد . جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از بارزترین و مهمترین ابعاد جهانی شدن مطرح می باشد که درآن بر تحرک کالا ، تحرک سرمایه و تحرک نیروی کار ، یکپارچگی اقتصادهای بین المللی و... تاکید می شود .در چهارچوب روابط اقتصاد بین الملل پس از جنگ سرد ، روند جهانی شدن اقتصاد هرچه بیشتر دولتها را به تلاش در جهت ورود گسترده تر و همه جانبه تر در دسته بندی های منطقه ای برای افزایش مانور اقتصادی ترغیب می کرد که ورود به آن می تواند باعث ظهور و رشد هویت سیاسی و منطقه ای جدید بشود . منطقه خاورمیانه نیز از تبعات این پدیده چند وجهی مصون نماند. این منطقه از جمله مناطقی است که هدف نیروی خودسر جهانی شدن اقتصاد قرار گرفت .در این راستا ، دولتهای منطقه برای مقابله با چالش های جهانی شدن اقتصاد همکاری ها و تعاملات منطقه ای را در قالب سازمانها و پروژه های همگرایی افزایش دادند . یکی از این سازمان ها ، « شورای همکاری خلیج فارس » می باشد که از سوی سازمانها و نهاهای بین المللی معتبر جهان چون بانک جهانی و صندق بین المللی پول به عنوان مهمترین و مدرن ترین پروژه همگرایی و منطقه گرایی اقتصادی در خاورمیانه شناخته شده است . در این راستا و با علم به اهمیت موضوع، در این پژوهش در صدد هستیم که به تأثیر جهانی شدن اقتصادی به عنوان یک پدیده چند وجهی ، را بر شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس پرداخته و امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی را در این سازمان مورد سنجش قرار دهیم. این پژوهش از بعد روشی از روش های روشی تلفیقی – تجویزی (مشتمل بر روش های توصیفی- تاریخی ، تحلیلی – سیستمی ، آماری – مقایسه ای ) و به لحاظ نظری از نظریات مهم منطقه گرایی برای تجزیه و تحلیل و بحث استفاده کرده است . بر این اساس ، نتایج حاصله از بررسی ها و تجزیه و تحلیل های انجام گرفته حاکی از این است که شورای همکاری خلیج فارس در بستر یک سامانه منطقه ای مهیا فرآیند تعمیق همگرایی اقتصادی سرعت بخشیده و در این راستا، امروز نوع متفاوتی از منطقه گرایی اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا نشان می دهد که در نتیجه این شرایط می توان گفت امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس در آینده با تردید روبه رو نیست .

بررسی راهکار های صرفه جویی در کارخانه های لبنی(پگاه خرم آباد-کیمیا توفیق الشتر- کهمان الشتر)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  محمد علی حسنوند   ابراهیم عباسی

بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ایران در افق 1404 می بایست کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در منطقه باشد. بنابراین ارتقاء سطح بهره برداری در بخش انرژی، به ویژه از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی از ضرورتهای غیرقابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک است علاوه براین در بعد خارجی کشور به دلایل مختلف مانند تحریم های همه جانبه بیش از هر زمان دیگر نیازمند تأکید و پیگیری سیاستهای صرفه جویی در مصرف انرژی است. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعه میدانی و همچنین روش های npv و irr ، اهدافی از جمله: 1- منطقی کردن مصرف انرژی در بخش صنایع لبنی کشور2-جایگزینی استفاده از گاز طبیعی به جای سایر حامل های انرژی در بخش صنعت درجامعه مورد مطالعه؛ کارخانه های لبنی استان لرستان (کارخانه های لبنی پگاه خرم آباد- کهمان الشتر- کیمیاتوفیق الشتر) وبررسی توجیه پذیری سرمایه گذاری در طرح تغییر سوخت کارخانه ها مد نظر می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تولید لبنیات در استان لرستان بااتلاف انرژی همراه است و طرح گاز سوز نمودن کارخانه ها براساس نرخ بهره و قیمت سوخت دارای توجیه اقتصادی می باشد و زمان برگشت سرمایه با نرخ بهره رابطه عکس، و با قیمت سوخت رابطه مستقیم دارد. با توجه به سناریوهای مطرح شده و عمر مفید طرح ها، سرمایه گذاری دراین طرح ها دارای توجیه اقتصادی می باشد.

سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  سپیده عباسیان ابیانه   ابراهیم عباسی

در گذشته تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات به مشتریان بانکها در ایران به روش سنتی و بر پایه قضاوت شخصی در مورد ریسک عدم بازپرداخت صورت می پذیرفت. لیکن افزایش فزاینده تقاضای تسهیلات بانکی از سوی بنگاه های اقتصادی و خانوارها از یکسو و افزایش رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دیگر موجب به کارگیری روش های نوین از جمله روش های آماری در این زمینه شده است. امروزه بانک ها به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت تسهیلات و طبقه بندی متقاضیان خود از رتبه بندی اعتباری مشتریان بهره می گیرند؛ که صرفه جویی در زمان و هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان انواع تسهیلات از جمله مزایای آن می باشد. روش های آماری مختلفی همچون تحلیل ممیزی، رگرسیون لجستیک، هموارسازی ناپارامتریک و نیز روش هایی چون شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. از این میان شبکه های عصبی به دلیل قابلیت طبقه بندی، تعمیم و یادگیری الگوها نسبت به سایر روش ها از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار بوده و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر شاخص های بانکی و فردی بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان با استفاده از دو روش لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گر فته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت نشان دهنده این است که ضرایب متغیرهای نوع وثیقه، جنسیت، تعداد اقساط، وضعیت اشتغال، نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام معنادار هستند؛ متغیرهای جنسیت، سکونت، تعداد اقساط، نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام و نرخ سود تسهیلات در جدول علامت مثبت داشته اند یعنی رابطه منفی با خوش حساب بودن مشتریان بانک دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل با روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد متغیر نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام بیشترین اهمیت را در رتبه بندی مشتریان دارد. متغیر نرخ تسهیلات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تعداد اقساط مشتری نیز از اهمیت بسزایی در رتبه بندی مشتریان بانک برخوردار است. متغیرهای جنسیت و سکونت از اهمیت کمتری در رتبه بندی اعتباری مشتریان برخوردار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل شبکه عصبی در برآورد دقت مدل بسیار بهتر عمل نموده و خطای کمتری در پیش بینی نسبت به مدل لاجیت داشته است.

نقش آرم های تجاری برعملکردشرکت(مطاله موردی شرکت لبنیاتی پگاه فارس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  احمد قایدی   ابراهیم عباسی

مدیران شرکت‏ها باید آرم تجاری را به عنوان ابزاری قدرتمند و تاثیر گذار در رابطه با تعهد نشان تجاری مشتری بیش از پیش، در نظر بگیرند، روابط قوی مشتری با نشان تجاری، پیش راننده‏ای قوی در سرمایه در گردش آینده شرکت‎هاست که بر عملکرد مالی شرکت و ارزش سهام آن ها تاثیر گذاراست. و از شرکت در برابر تهدیدات رقابتی محافظت می‏کند لذا مدیران در طراحی و انتخاب آرم تجاری (لوگوبرند) شرکت باید دقت خاصی داشته باشند. این پژوهش نقش آرم‏های تجاری(لوگوبرند) را بر عملکرد شرکت را در صنایع لبنی پگاه فارس بررسی نموده که در آن نقش متغیرهای مزایای شباهتی/توضیحی، منافع عملکردی آرم تجاری، گرایشات زیبایی شناسی آرم ، نوع آرم، توسعه برند و تعهد نشان تجاری مشتری را بر عملکرد شرکت بررسی کرده است پرسشنامه بین 384 نمونه از جامعه آماری که شامل کلیه مشتریان و مصرف کنندگان مواد لبنی پگاه فارس در سال(1392)در سطح شهر شیراز می‏باشد توزیع شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و به لحاظ روش ،پیمایشی می باشد. ابتدا ویژگیهای فردی نمونه آماری نشان داده است و در بخش بعد رابطه بین متغیرها با استفاده از روش‎های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار حداکثر و حداقل نمره داده‏های حاصل از پرسشنامه توصیف می‏شود. جهت تجزیه وتحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون طی دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، رتبه بندی فریدمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده‏ها داده ها از نرم افزار اس پی اس استفاده شده است. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر مثبت همه متغیرها برعملکرد شرکت می‎باشد. واژگان کلیدی: آرم‏های برند( لوگو) ، برند، شرکت‏های لبنیاتی، مزایای شباهتی/ توضیحی ، منافع عملکردی آرم تجاری، زیبایی شناسی، توسعه نام تجاری، تعهد نشان تجاری مشتری ،عملکردشرکت

برآورد تقاضای جهانی مس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  شیدا حسنی   ابراهیم عباسی

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جهان، فلز مس یکی از فلزات پرکاربرد در جهان می باشد که در صنایع مختلف بکار برده می شود و نیز با توجه به محدود بودن معادن مس در دنیا و اختصاص داشتن فقط چند کشور در جهان به معادن مس تقاضا برای دیگر کشورها به این فلز افزایش می باید. در این تحقیق ما به بررسی جهانی مس پرداخته و به چهار گروه آمریکا، آسیا، اروپا و افریقا تقسیم شده و هر قاره رو جداگانه به بررسی میزان تقاضای آن و نیز عوامل موثر در ایجاد تقاضا پرداخته ایم ، عوامل تاثیر گذار در تقاضای مس: قیمت مس ، قیمت کالای جانشینی که در اینجا آلومینیوم بوده است ، درآمد و میزان توسعه یافتگی اقتصاد و واردات و صادارات مس و نرخ ارز با توجه به نرم افزار eviews به مدل کردم دیتا های که از هر قاره پیدا کردیم نموده و با استفاده از پنل دیتا مدل را برآورد کردیم. در فصل یک به بیان مسیله پرداخته و تاریخچه مقالاتی در مورد تقاضا مس کار شده بود، فصل 2 به عوامل موثر در تقاضا و چگونگی استخراج معادن مس و در فصل سه به بیان ریاضی و توضیح دادن مدل پنل دیتا. در فصل 4 برآورد مدل و نمودارهای که از نرم افزار eviews بدست آمده بود و جداول آن پرداخته و در فصل آخر به نتیجه گیری که با توجه به 5 مدل پنلی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده بود، مدل جهانی(کلی) نشان میداد که مس با عواملی که باعث تقاضای مس می شود رابطه مستقیم داشته است.

بررسی تأثیر افزایش قیمت گاز بر مصرف خانگی مشترکین گاز شهرستان سمنان پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  ساجد کاشفی   آزاده محرابیان

نظر به اینکه بررسی نتایج واقعی به دست آمده از اجرای یک طرح اقتصادی مثل طرح هدفمندی یارانه ها می تواند نقش مؤثری در پیمودن گام های بعدی ایفا نماید؛ تأثیر اجرای این قانون بر مصرف مشترکین خانگی شهرستان سمنان ( به عنوان شهرستان پایلوت اقلیم 3 آب و هوایی ) هدف اصلی این مطالعه قرار گرفت. لذا در این تحقیق با روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm به عنوان شیوه تخمین به برآورد تابع مصرف گاز طبیعی مشترکین خانگی شهرستان سمنان از فرودین 1385 تا اسفند 1391 پرداخته شده است. متغیر وابسته در این تحقیق مصرف سرانه گاز طبیعی شهرستان سمنان است. و سایر متغیرها به شرح زیر می‏باشند:قیمت گاز طبیعی، وقفه مصرف سرانه، دما، وقفه درآمد سرانه، قیمت سوخت های جایگزین و متغیر مجازی (به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها به عنوان یک متغیر کیفی) که کلیه متغیرها به صورت ماهانه لحاظ گردیده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان می دارد: مصرف گاز طبیعی رابطه ای معکوس با قیمت آن دارد. ضریب متغیر وقفه مصرف گاز طبیعی رابطه ای مثبت و معنی دار با مصرف دوره جاری دارد. دما به عنوان یک عامل تأثیرگذار در مصرف گاز طبیعی محسوب گردیده و رابطه عکس با مصرف گاز طبیعی دارد. ضریب وقفه درآمد سرانه خانوار معنی دار بوده و یک درصد افزایش درآمد سرانه دوره قبل خانوار؛ منجر به کاهش 1.61 درصد در مصرف گاز طبیعی می گردد. در این مطالعه رابطه معناداری بین قیمت برق و مصرف گاز طبیعی به دست نیامده و در نتیجه این مطالعه جانشینی انرژی برق به جای گاز طبیعی را به اثبات نرسانده است. از آنجایی که ضریب متغیر مجازی به دست آمده از نظر آماری معنادار نمی باشد؛ لذا این مطالعه شکست ساختاری در الگوی مصرف مشترکین را به اثبات نرسانده است.

آسیب شناسی جریان موسوم به بیداری اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  حسین دارابی   بهرام اخوان کاظمی

چکیده آسیب شناسی جریان موسوم به بیداری اسلامی به کوشش حسین دارابی این رساله با موضوع آسیب شناسی جریان موسوم به بیداری اسلامی به بررسی علل پیدایش خیزش های مردمی کشورهای عربی و بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی این کشورها ( تونس ، مصر، لیبی، یمن و بحرین) می پردازد.از مهمترین چالش های پیش روی این کشورها می توان به تاثیر دخالت قدرت های خارجی به لحاظ اقتصادی و سیاسی ، ضعف در نهادسازی پس از انقلاب و فقدان اجماع نخبگان و ضعف عملکردی آنها در نظام سیاسی نوین، دیکتاتوری و خفقان سیاسی و ... اشاره کرد. بررسی ریشه های اعتراضات در این کشورها و واکاوی علل عام آنها از جمله مباحث مطروحه در این رساله می باشد. در ادامه تاثیر مولفه بحران اقتصاد جهانی، کاهش ورود سرمایه به کشورهای بحران زده اروپایی به خصوص اروپای شرقی و جاری شدن سرمایه های قدرت های نوظهور از قبیل چین ، برزیل و هندوستان به سمت خاورمیانه را قبل از این انقلاب ها شاهد هستیم. در همین راستا می توان این فرض را مطرح کرد که ریشه این تحرکات در تصمیمات واشنگتن در جهت ناامن کردن محیط سرمایه گذاری برای رقبای خود و حفظ موقعیت کشورهای دوست در خاورمیانه بوده است. در ادامه شرایط دولت سازی قبل و بعد از انقلاب های اخیر را به طور کلی مورد بررسی قرار دادیم .نتیجه آن که شرایط جدید به وجود آمده ما را به سمت این فکر هدایت می کند که حتی اگر این تحرکات بر اساس خواست قدرت های فرا منطقه ای شکل گرفته باشد نیز در ادامه مسیر انقلاب ها برگشت به مدل دیکتاتوری های غیر پاسخگو و خود کامه برای ملت های انقلاب کرده غیر قابل تحمل می باشد .

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران از فرآیند پرداخت خسارت بیمه های شخص ثالث (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  مهرنوش مرزوقی   مهدی حقیقی کفاش

از نظر شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است. زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با این وسیله سروکاردارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل به مثابه ویترینی هستند که بیمه گران سایرکالاها وخدمات خود را در آن، در معرض دید مصرف کنندگان و بیمه گذاران قرار می دهند. لذا بقا در بازار بیمه و خصوصا بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری (بیمه گذار) و جلب رضایت اوست. رقابت شدید در حوزه صنعت بیمه موجب شده است منابع و توان خود را از خدمت محوری به خدمات و توانایی های مشتری محور تبدیل کنند، در این راستا رضایت و خشنودی بیمه گذاران از خدمات بیمه ، اولویت و اهمیت یافته است. هدف اصلی این پژوهش در این تحقیق پاسخ به این سوال می باشد که آیا بیمه گذاران بیمه آسیا از روند پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث رضایت دارند؟ به این منظور ، بیمه گذاران خسارت دیده در شهر تهران به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته اند. قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه آسیا(در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق 4 ماه اول سال 1392 انجام شده است. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. بعد از توزیع پرسشنامه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بیمه گذاران از سرعت پرداخت خسارت ، مبلغ خسارت، سادگی مراحل رضایت ندارند ولی از دسترسی مستقیم و نحوه برخورد کارکنان رضایت دارند. با توجه به تعریف تحقیق کاربردی ، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گرد آوری داده ها روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و میدانی است ، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

نقش و جایگاه تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان گرگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  یاسر کردی   ابراهیم عباسی

در حال حاضر یکی از چالش های اصلی درآمدی کشاورزان، نحوه عرضه محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن سهم دریافتی آنها از قیمتی است که مصرف کنندگان نهایی پرداخت می نمایند. بیشتر کشاورزان و کارشناسان، این امر را ناشی از نقائص موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی می دانند. از طرفی با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه مهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی که هم اکنون یکی از چالش های اساسی در اقتصاد ملی محسوب می گردد. فقدان جایگاه و رویکرد بازاریابی محور در بخش کشاورزی بویژه در تشکل ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی، بعنوان متولیان قانونی امر خرید و فروش و بازریابی در بخش کشاورزی و ضعف مفرط در آشنایی مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره حدود 6500 شرکت تعاونی و اتحادیه های تعاون روستایی کشاورزی با بازاریابی، حتی در سطح ملی و داخلی و مهم تر از همه بین المللی ، لزوم توجه هر چه بیشتر به رود علمی و عملی به مبحث بازاریابی را می طلبد. در همین راستا تحقیق حاضر با بررسی نقش و جایگاه تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی استان گلستان، برنامه ای جامعه در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق حاض از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بدین منظور پرسشنامه ای با 22 سوال طراحی گردیده است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده آزمون t، برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش جهت تایید یا رد این فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های تعاونی روستایی بر شاخصهای محصول، توزیع، و ترفیع تاثیر دارند ولی بر شاخص قیمت تاثیری ندارند. در پایان، ضمن جمع بندی و بیان نتایج تحقیق، پیشنهادات مرتبط با آن و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

بررسی تاثیر اجزای ترفیع تجاری بر وفاداری مشتریان شعب بانک وحدت شهرستان گرگان و رتبه بندی عوامل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  حبیبه عقیلی   ابراهیم عباسی

امروزه تحقیقات بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شکل دهنده مبانی تصمیم مدیران، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. به گونه ای که در سازمانهای آشنا با تفکر نوین بازاریابی، اتخاذ بسیاری از تصمیمات حیاتی سازمان منوط به نتایج حاصل از اجرای اینگونه تحقیقات می باشد. یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی و اجرای تحقیقات بازاریابی، آشنایی با اصول، قوائد و فنون خاص مورد نیاز اینگونه از تحقیقات می باشد. در راستای توجه و اهمیت دادن به بازاریابی و بطور خاص وفاداری مشتریان بعنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و شعب بانک وحدت گرگان بصورتی خاص، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اجزای ترفیع تجاری بر وفاداری مشتریان شعب بانک وحدت شهرستان گرگان انجام شده است و به همین منظور در این تحقیق، ابتدا سعی شده تا مدلهای موجود در زمینه ترفیع تجاری و وفاداری مشتریان شناسایی گردد و سپس با توجه به آنها یک مدل نظری به عنوان مدل نظری تحقیق انتخاب گردید. سپس عوامل معرفی شده در مدل بر روی جامعه آماری مورد نظر و نمونه آماری که 288 نفر از مشتریان شعب بانک وحدت شهرستان گرگان در شش ماهه اول سال 1389 بودند مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات (با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و بویژه پرسشنامه) لازم در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، و نیز استفاده از نرم افزار spss جهت اجرای آزمونهای آماری مربوطه به بررسی اینکه کدام یک از این متغیرها بر وفاداری مشتریان شعب بانک وحدت شهرستان گرگان تاثیر می گذارد، پرداخته شده است . نتیجه تحقیق نشان داده است که همه این متغیرها تاثیر گذارند و میزان تاثیر گذاری هر یک از این متغیرها چشم گیر و مناسب بوده است. در پایان، ضمن جمع بندی و بیان نتایج تحقیق، پیشنهادات مرتبط با آن و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

مدل نظم در شبکه ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  الهام میر حسینی   فرهاد قاسمی

امنیت ملی یکی از مهمترین دلمشغولی های کشورها در سیستم منطقه ای و جهانی است. این موضوع با شکل-گیری سیستم بین الملل به مفهوم وستفالیایی آن از برجستگی و اهمیت زیادی در روابط بین الملل برخوردار گردیده است و یکی از دغدغه های اصلی آن چگونگی مواجه شدن با چنین معضلی است. اما امنیت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داردکه در این میان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورها حوزه های منطقه ای و ویژگی های ژئوپلیتیکی آن است که در آن قرار گرفته اند. با تحول سیستم بین الملل و تشدید روند منطقه گرایی در آن و منطقه ای شدن امنیت در سیستم بین الملل، بر اهمیت سطح منطقه ای در تبیین امنیت ملی واحدها افزوده شده است. در این میان، این روند با افزایش سطح و میزان ارتباطات و جهانی شدن فرایندهای آن و تغییر و تحول در سازه های منطقه ای سیستم بین الملل همچنان بر اهمیت آن افزوده می گردد. در همین راستا در حوزه نظری نیز شبکه منطقه ای جایگزین مناسبی برای مفهوم کلاسیک منطقه خواهد بود. این شبکه ها دارای ساخت بندی و گونه های مختلفی هستند که در برابر متغیرها پاسخ های متفاوتی راخواهند داشت که یکی از مهمترین این متغیرها، متغیرهای ژئوپلیتیکی است که بر وضعیت امنیتی شبکه های منطقه-ای تأثیرگذار است و به دلیل تمایز شبکه ها، محیط و وضعیت های امنیتی متفاوتی را سبب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیکی، امنیت ملی آن تحت تأثیر نظم شبکه ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه قرار می گیرد که با توجه به ویژگی های نظم شبکه ژئوپلیتیک خاورمیانه که از نوع فاقدمعیار است تهدیدات امنیتی متفاوتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می-سازد.

مدل ژئواکونومیک امنیت در شبکه های منطقه ای سیستم جهانی نوین : مطالعه موردی خاورمیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  ملیحه کریمی   فرهاد قاسمی

چکیده: امنیت از مهم ترین مسائل نظام بین الملل است که تلاش واحدها معطوف به تامین آن بوده است. امنیت در طی فرآیند زمانی، به دلیل تحول در چارچوب سیستمیِ نظام بین الملل، ابعاد مختلفی را در خود تجربه کرده که نتیجه ی آن، تحول فزآینده در ارکان ساختاری و فرآیندی و میزان و سطح ارتباطات ، کارگزاران، آسیب پذیری ها و ارزش ها بوده است. تغییر در مرزبندی های سیستم، سبب گسترش روابط متقابل گردیده که بالطبع، مفاهیم جدیدی را جهت توضیح این روابط به همراه داشته است. مفهوم منطقه در کنار سایر سازه های امنیتی (ملی و جهانی) از یک سو به پیچیدگیِ هرچه بیشتر روابط دامن زده و از سوی دیگر، در قالب پیوندهای اساسی با سایر مفاهیم امنیت ساز - بالاخص در دوره ی زمانیِ پس از جنگ جهانی دوم - سبب بازآزمون ساختار تئوریک مطالعات منطقه ای در نظام بین الملل گردیده است. مفهوم منطقه همچنین با مطرح شدن در قالب امواج اولیه و ثانویه، عبور از ابعاد صرفا نظامی و توجه به سطوح ملی پس از پایان جنگ سرد، به ترسیم نوعی حاکمیت منطقه ای در لایه های متعدد از جمله اقتصادی همت گماشته است. از این رو با ایجاد نوعی نظم منطقه ایِ نوین، به بیان گرایش های نو در مسیر جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیِ فزآینده در روابط و سلسله مراتبی شدن حاکمیت پرداخته، به این وسیله نقاط اتصال مناطق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را برجسته تر می سازد. درجهان امروز که تمامیِ اندیشه ها به نوعی در پیوند و نقطه ی اتصال قرار دارند، ایجاد زمینه ای مناسب جهت درک پیچیدگی های امنیت، تلاش واحدهای گوناگون را می طلبد و این امر بدون ارائه ی مدلی تحلیلی و جامع در توصیف میزان حساسیت و آسیب پذیری های موجود امکان پذیر نمی باشد. از این منظر، هدف پژوهش ارائه ی چارچوب یا مدل تحلیلی امنیت منطقه ای با تاکید بر ابعاد ژئواکونومیک ایجادکننده ی این امنیت است که با استفاده از ترکیب چارچوب های نظری و در راس همه، نظریات سیستم جهانیِ والرشتاین به آن پرداخته شده است. این مسئله می تواند زمینه ساز اثبات این فرضیه ، یعنی امکان ایجاد مدل امنیتیِ منطقه ای در نتیجه ی تعامل ویژگی ها ی ژئواکونومیکیِ سیستم جهانی و امنیت شبکه ایِ ژئواکونومیک منطقه ای گردد. ایجاد این مدل و درک آن بدون توجه به آزمون آن توسط شبکه های منطقه ای بی نتیجه خواهد ماند. از این رو بررسی شبکه ی منطقه ایِ خاورمیانه به عنوان یک نمونه ی موردی از شبکه های منطقه ای، مصداق این کار پژوهشی قرار گرفته است.

تاثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  علی مهرنوش   ابراهیم عباسی

در سال های اخیر بسیاری از محققین تلاش کرده اند که آیا برای رشد اقتصادی تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و پایان پذیر کافی به نظر می رسد یا اینکه باید از انرژی های تجدیدپذیر نیز به منظوررشد اقتصادی بیشتر استفاده نمود در این پژوهش تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر وتجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین مطالعه از مدل سری زمانیols استفاده گردیده است. نمونه آماری در این پژوهش ، کشورهای توسعه یافته عضو توسعه همکاری اقتصادی oecd می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی برابر 92/0 و مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی برابر 083/0 می باشد بنابراین فرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی دار مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی مورد تایید قرار میگیرد.

رابطه بین آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای mena
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  خاطره درخشان فر   عباسعلی ابونوری

آزادی اقتصادی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی موضوعی است که در دهه های اخیر مورد بحث اقتصاددانان بوده است. پایان نامه حاضر، به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منا می پردازد. بدین منظور برای ارزیابی از روش برآورد داده های تابلویی پویا یا در واقع روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) بر پایه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که در کشورهای منتخب حوزه منا، اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی منفی و معنا دار است. رشد اقتصادی دوره قبل اثر مثبت و کاملاً معناداری بر رشد کنونی دارد، علاوه بر این شاخص آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، آزادی مالیاتی، آزادی از فساد، آزادی تجارت خارجی و جمعیت اثر مثبت و شاخص های آزادی کسب و کار، مخارج مصرفی دولت، حقوق مالکیت و آزادی پولی اثر منفی بر روی رشد اقتصادی دارند. منفی بودن تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب می تواند ناشی از وابستگی بیش از حد این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت باشد که موجب ناکارآیی اقتصادی شده است.

بررسی تاثیر شوک نفت بر سودآوری بانکهای کشورهای تولیدکننده نفت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  حسین کورانی مسکن   محمد علی خطیب سمنانی

این مطالعه به بررسی تأثیر شوک قیمت نفت بر میزان سودآوری بانک¬های کشورهای تولید کننده نفت با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده¬های تابلویی ایستا طی دوره زمانی 2005 تا 2010 پرداخته است. برای سودآوری بانک¬ها نیز از حاشیه بهره خالص استفاده شده است که بیانگر تفاوت میان درآمد بهره-ای ایجاد شده توسط بانک و هزینه¬های بهره¬ای نسبت به دارائیهای جاری است. همچنین علاوه بر شوک قیمت نفت، تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای استخراج شوک قیمت نفت نیز از دو رویکرد فیلتر هودریک-پرسکات و تفاضل لگاریتمی قیمت نفت استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می¬دهند که شوک قیمت نفت استخراج شده بر اساس روش هودریک-پرسکات، تأثیر مثبت و معنی¬داری بر سودآوری بانک¬ها در کشورهای تولید کننده نفت دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی¬دار بر سودآوری بانک¬ها دارند. در طرف مقابل، نرخ تورم تأثیر منفی و معنی¬داری بر سودآوری بانک¬ها در این گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی بر پایه شوک قیمت نفت استخراج شده به روش تفاضل لگاریتمی قیمت نفت نیز نتایج مشابهی را گزارش می¬کند. بنابراین می¬توان از صحت نتایج بدست آمده و عدم حساسیت ضرایب متغیرها به نحوه استخراج شوک قیمت نفت، اطمینان حاصل کرد.

بررسی ارتباط بین مانده وجه نقد و کفایت وجه نقد با هزینه سرمایه و شاخص سودمندی وام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده امور اقتصادی 1393
  امیر شاه و لدی   ابراهیم عباسی

این تحقیق به بررسی ارتباط بین مانده وجه نقد و کفایت وجه نقد با هزینه سرمایه و شاخص سودمندی وام در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 107 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید. در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مانده وجه نقد و کفایت وجه نقد با هزینه سرمایه و شاخص سودمندی وام در بازار سرمایه ایران برای دوره 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 535 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین مانده وجه نقد با هزینه سرمایه و شاخص سودمندی وام به صورت مستقیم می باشد و همچنین رابطه بین کفایت وجه نقد با شاخص سودمندی وام و هزینه سرمایه نیز به صورت مستقیم است.

اندازه گیری ریسک سبد دارایی اعتباری بانک با استفاده از مدل ارزش درمعرض خطر (مطالعه موردی بانک ملت)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  آرش حسن وند   غلام رضا عباسی

هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است که برخی از آنها در کنترل و برخی خارج از کنترل بنگاه است.بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند لذا تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثر سازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذاران از جهت بازگشت اصل سرمایه، بانکها را بر آن داشته تا توجه ویژه ای به ارزش پرتفوی بنمایند.از آنجاکه بانک¬ها نمی توانند ریسک را بطور کامل حذف نمایند برای ایجاد تعادل میان ریسک و بازده خود، با فرآیند مدیریت ریسک، آنرا شناسایی، اندازه گیری و کنترل می کنند. هدف از این پژوهش اندازه گیری ریسک ارزش در معرض خطر سبد دارایی اعتباری بانک ملت با استفاده از مدل var می باشد و راهکارهایی برای مدیریت ریسک آن ارائه می نماید.ارزش در معرض خطر (var) معیاری است برای کشف حداکثر زیان مورد انتظار روی سبد داراییها که بوسیله روشهای پارامتریک و غیرپارامتریک قابل اندازه گیری است.این تحقیق با اشاره به مبانی نظری موجود در این زمینه و روش شناسی پیرامون شبیه سازی تاریخی و مدل garch،ارزش در معرض خطر سبد دارایی اعتباری بانک ملت را به تفکیک اقلام جاری و معوق در طی سالهای 1387 الی 1392 با استفاده از هر دو روش اندازه¬گیری می نماید. نتایج حاکی از این است که ریسک تسهیلات اعطایی طی دوره کوتاهی به شدت افزایش یافته و مطالبات نیز، در یک تحلیل کلی همواره با ریسک روبرو بوده¬ است و این مساله، ضرورت مدیریت ریسک دارایی های اعتباری را برای این بانک نمایان می سازد

اثر حذف یارانه های انرژی بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1391
  مریم گرجستانی   ابراهیم عباسی

طی نیم قرن اخیر، تخریب محیط زیست همراه با رشد فزاینده تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش آگاهی های عمومی و عکس العمل در مقابل آثار سوء فعالیت های اقتصادی مخرب محیط زیست بوده است؛ بدین منظور معرفی مفهوم توسعه پایدار، رشد اقتصادی با تاکید بر حفظ و کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از اینرو، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در هر کشور چگونگی تعامل بخش انرژی، محیط زیست و اقتصاد است و توسعه پایدار رویکرد نوین جهان متمدن را حرکت از «محیط زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست محیطی» می داند. با وجود این که مصرف انرژی شاخص منحصر به فرد تولید ثروت و رشد اقتصادی نیست، اما به عنوان یکی از شاخص های رشداقتصادی به کار می رود. آمار و اطلاعات موجود در مورد مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران حاکی از آن است که بین مصرف انرژی و میزان تولید ملی ارتباط وجود دارد. افزایش در مصرف انرژی به عنوان یکی از بخش های انرژی کل، سطح تولید را افزایش می دهد. این موضوع در قالب تابع تولید که ارتباط فنی میان سطح تولید با هر یک از نهاده ها را مشخص می کند، قابل بررسی است. از دیگر سو، اقتصاددانان طی دو دهه اخیر با یک سئوال اساسی مواجه بوده اند و آن این است که رشداقتصادی حاصل شده از منظر مصرف انرژی تاچه اندازه بر کیفیت محیط زیست تأثیر خواهد داشت؟ امروزه تامین انرژی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می رود. از دیگر سو، اثرات توسعه پایدار بخش انرژی نیز در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نقش بسزایی دارد زیرا بخش انرژی علی رغم ایفای نقش اساسی در فرایند توسعه اقتصادی موجب نشر آلاینده های مختلف زیست محیطی نیز می شود که از جمله مهمترین آنها آلودگی هوا در اثر انتشار و نشت گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. این مساله در کشورهای درحال توسعه همراه با تسریع در روند توسعه صنعتی، افزایش جمعیت، توسعه شهرها، استفاده نامناسب از سیستم ها و دستگاه های صنعتی و ... شکل جدی تری به خود گرفته است و اگر همزمان با تلاش این جوامع برای نیل به هدف رشد و توسعه، به محیط زیست توجه نشود، هزینه های ناشی از صدمات وارد شده به محیط زیست، خسارت جبران ناپذیری را ایجاد می نماید؛ به نحوی که توسعه پایدار را با مخاطره جدی مواجه می سازد. در این تحقیق به اهمیت موضوع هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن در کاهش انتشار گازهای آلاینده اشاره شده و این سوال مطرح شده که آیا هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری داشته استبدین منظور آثار افزایش قیمت ها،ادبیات نظری یارانه ها و تاریخچه هدفمندکردن یارانه ها در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون اثر حذف یارانه های انرژی بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی با استفاده از الگوی رویکرد خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیعی(ardl) انجام شده است و نتیجه حاصل از آن نشان می دهد کاهش یارانه های انرژی به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی باعث کاهش آلودگی خواهد شد. از آنجایی که بین مصرف انرژی و انتشار آلاینده های زیست محیطی ارتباط مستقیم وجود دارد پیشنهاداتی برای مصرف بهینه انرژی از جمله واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی، تکامل تکنولوژی¬ها و فنون پیشرفته و ...ارائه شده است.. auto regressive distributed lag method (ardl).

پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل با رویکرد حمل و نقل ریلی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  محسن باقری نیا   ابراهیم عباسی

در تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از 4 مدل هاروی، لجستیک هاروی، لجستیک و آریما پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصله از 4 مدل مذکور این نتیجه حاصل گردید که، تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ریلی بی کشش می باشد

بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشور چین
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  یاسمن صدرایی شاملو   ابراهیم عباسی

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی (gdp) و متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر برای مقطع 1990 الی 2011 در کشور چین با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (var) در نرم افزار eviews به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر (منظور از انرژی های تجدیدپذیر انرژی الکتریسیته، گرمایی و بیوفول تولید شده از انواع انرژی های نو آبی،خورشیدی،بیوماس،زمین گرمایی و بادی می باشد) پرداخته شده است که نتایج بدست آمده نشان می دهد میان مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه برقرار بوده و همچنین نتابج آزمون گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت از سوی مصرف انرژی های نو به سوی رشد اقتصادی می باشد

اثر نامیزانی نرخ ارز بر صادرات دوده صنعتی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  یوسف صفری   ابراهیم عباسی

این مطالعه به بررسی تأثیر نامیزانی نرخ ارز واقعی بر صادرات دوده صنعتی در دوره زمانی 1391-1372 پرداخته است.به منظور برآورد مدل از تکنیک ardl استفاده شده است.

برسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت برروی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ms-egarch
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  جعفر کریمی   ابراهیم عباسی

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از مدل (1و1)ms-egarchدورژیمه می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوک های قیمت نفت اثر منفی بر بازده سهام می گذارد، اما در رژیم واریانس و میانگین پایین، بر سطح میانگین بازده سهام اثر مثبت معنی داری می گذارد. نتایج فوق نشان دهنده ی اثرات نامتقارن نفت خام بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق آن می باشد.

بررسی مقایسه ای تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  راضیه نوری نصرت آباد   ابراهیم عباسی

با توجه به این که سرمایه انسانی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها دارد و سلامتی رکن اصلی این سرمایه است در نتیجه یکی از چالش های اساسی در حوزه ی سلامت شناسایی عامل تعیین کننده ی مقدار منابعی است که کشورها برای مراقبت های بهداشتی اختصاص می دهند

بررسی نوسانات قیمت انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  مهدی قره خانی   جواد صلاحی

در این تحقیق برای اثبات فرضیه ها ی تحقیق در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شد و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطحایستا نیستند و با تفاضل گری به پایایی می رسند

بررسی گسترش بازارهای مالی بر صادرات کشور: مطالعه موردی بورس تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  علی کشاورزی زفرقندی   بیژن باصری

بحث گسترش بازار های مالی از عمده شاخص های رشد و توسعه اقتصادی می باشد ،که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان قرار گرفته است

امکان سنجی اقتصادی مشارکت بخش خصوصی در ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  وحید عبادیان   محمد علی خطیب سمنانی

ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی یکی از مهم ترین راه حل های موجود برای حل مشکل نوسان فصلی تقاضای گاز طبیعی در ایران است

ایرانیان مهاجر و نقش آنها در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کویت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  شبنم اکبری   ابراهیم عباسی

مهاجرت یک پدیده عادی در طول تاریخ بوده است. در منطقه خاورمیانه نیز شاهد مهاجرت بوده ایم. مهاجرت های زیادی به کشور کویت رخ میداده است که یک گروه از مهاجران را ایرانیان دربرمیگیرند. مهاجرین ایرانی در کویت به خصوص ایرانیانی که بعد از انقلاب به کویت رفته اند اقلیت مهمی را در این کشور تشکیل می دهند و اجتماعاتی را در این زمینه شکل داده اند. آنها از جایگاه اجتماعی و اقتصادی مهمی برخوردارند اما دولت های دو کشور نتوانسته اند از این پتانسیل در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور بهره ببرند.

بررسی نقش مصر در امنیت منطقه ای خاورمیانه (بررسی موردی جنگ ایران و عراق)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  سعید نظری ثابت   جواد صالحی

عرصه تحلیل سیاست خارجی کشورها از مهمترین حوزه های پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل است و پژوهشگران با توسل به روش شناسی گوناگون و با استفاده از نظریات مختلف به تحلیل رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی می پردازند. از سوی دیگر جنگ نیز از مهمترین وقایع یا شاید مهمترین اتفاق در عرصه روابط بین الملل می باشد. با توجه به وجود روش شناسی ها و پارادایم های گوناگون، بیشتر پژوهشگران در تحلیل های خود از سیاست خارجی، به رویکرد واقع گرایانه اتکا کرده اند که با گزاره های دولت محوری، انارشیک بودن نظام بین الملل، خودیاری و بقا و توجه به قدرت مادی همراه است. این در حالی است که به عناصر و مولفه های غیر مادی همچون ارزش ها، هنجارها، هویت و... در عرصه سیاست خارجی توجه چندانی نمی شود. طرفداران سازه انگاری ضمن تعدیل اصول خردباورانه نوواقع گرایی و نولیبرالیسم، تاکید خودشان را متوجه اهمیت ساختارهای هنجاری و غیر مادی، نقش هویت در شکل گیری منافع و نیز قوام بخشی متقابل کنشگران و ساختارها می کنند و بر این اساس موضوع هویت دولت در روابط بین المللی و چگونگی شکل گیری ان در عرصه تعاملات اجتماعی و نیز تاثیر هویت دولت بر رفتار سیاست خارجی ان را بیش از پیش مدنظر قرار می دهند. جنگ ایران و عراق که به مدت هشت سال به طول انجامید، این دو کشور، کشورهای منطقه و نزدیک به کل جهان را تحت تاثیر قرار داد. یکی از زمینه¬ها و ابعاد مهم، بُعد سیاست خارجی دوران جنگ و نحوه برخورد کشورهای دیگر با این واقعه است. با در نظر گرفتن این موضوع که هر کشور در طول جنگ به دنبال گرداوری هر چه بیشتر حامیانی در پیرامون خود می باشد، در واقع جنگ موضوعی است که مستلزم بهره گیری از ائتلاف¬ها و اتحادها است و این موضوع با برجسته سازی اسلام هراسی، بنیاد¬گرایی، پان عربیسم ... در طول جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است، این پژوهش در صدد بررسی چرایی و چگونگی سیاست خارجی جمهوری عربی مصر با توسل به رویکرد سازه انگاری در قبال جنگ ایران و عراق می-باشد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس رویکرد سازه انگاری، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «سیاست خارجی مصر و متعاقب ان مواضع و عملکردش در قبال جنگ ایران و عراق چه بوده است و چرا؟». فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش مطرح شده عبارت است از اینکه «هنجارها و ارزشهای موثر در تکوین هویت جامعه مصر و نخبگان ان در داخل از یک سو و هنجار ها و ارزشهای بین المللی موثر بر هویت دولتمردان مصر از سوی دیگر، توضیح دهنده چگونگی تشکیل سیاست خارجی مصر در قبال جنگ ایران و عراق، در دوره¬های مختلف جنگ هشت ساله می باشد.»

بررسی رابطه بین اندازه، ارزش و شدت با بازده (بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  زهرا حیدرآبادی   ابراهیم عباسی

فرصت های سرمایه گذاری نشان دهنده ی استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری و سودآوری هستند که مطالعه دقیق آن ها می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سهامداران شود. شرکت ها برای بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری نیاز به وجه نقد دارند. یکی از مهم ترین معیارهایی که در زمان انتخاب فرصت های سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد، نقد شوندگی سهام می باشد. لذا سرمایه گذاران شرکتهایی را انتخاب می کنند که دارای درجه نقدشوندگی بالایی باشند. توجه سرمایه گذاران به سهام هایی با قدرت نقدشوندگی بالا باعث جذب سرمایه های بیشتر به سمت این شرکت ها می گردد. پژوهش حاضر با بررسی داده های مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1385 تا 1391 درصدد بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و معیارهای نقد شوندگی سهام برآمده است. در این پژوهش برای نقد شوندگی سهام شش معیار حجم معاملات، گردش معاملات، شاخص آمیهود، اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش، درصد روزهای معاملاتی ودرصد سهام شناور آزاد در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار eviews نسخه ی 7 استفاده شده است.در این پژوهش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شد که برای اندازه گیری آن از معیار نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم استفاده گردید. با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تأثیر گذاری هر یک از متغیرهای مستقل و فرصت های سرمایه گذاری شرکت بررسی گردید. بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند که بین فرصت های سرمایه گذاری نقد شوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی اثر اندازه صرف ارزش و استراتژِ مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  زهرا ربیعی   ابراهیم عباسی

دیرزمانی نیست که بازار سرمایه کارا خوانده می شود و تصمیمات افراد عقلایی انگاشته می شود لیکن پدیده هایی در بازار مشاهده می شوند که این نظریات و زیربناهایشان را به سمت و سویی دیگر می برند. در پی این مشاهدات است که دیدگاه مالی رفتاری سر برمی آورد و مدل هایی متفاوت برای درک بهتر بازدهی سهام مطرح می شوند. حال سوال این است: چه عواملی بر بازده سرمایه گذاری تأثیر دارند؟ آیا در بازار بورس ایران استثنائات در بازده سهام نقشی دارند؟ استثنائاتی چون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (b/m)، مومنتوم کدام یک تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ کدام یک تبیین بهتری از بازده سهام به دست می دهند؛ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و یا مدل چهارعاملی؟

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی استان کرمانشاه(بانک سپه)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت 1393
  امیر محمدی   ابراهیم عباسی

حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه دانشی بوسیله رشد سریع دارائیهای نامشهود و فعالیتهای اجتماعی نسبت به منابع مشهود مشخص گردیده.لذا لازم بود که سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از اشکال سرمایه های طبقه بندی شده بانک جهانی از یک سو و از سوی دیگر بهره وری بعنوان معیاری برای موفقیت و دستیابی به اهداف مدنظر قرار گیرد.به این منظور در این تحقیق محقق به دنبال اهداف اصلی زیر می باشد. 1-شناخت و بررسی سرمایه اجتماعی و ابعاد آن 2-بررسی و اندازه گیری میزان بهره وری در شبکه بانکی 3-بررسی میزان رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری در شبکه بانکی (مطالعه موردی بانک سپه استان کرمانشاه) که ابتدا سرمایه اجتماعی و ابعاد شناختی و ساختاری آن در سطح شعب اندازه گیری شده و سپس بهره وری نیز با روش dea و با استفاده از مدلهای crs، vrs ، se و با توجه به ورودی و خروجیهای هر شعبه بدست آمده که با توجه به اهداف و فرضیات مطرح شده با استفاده از آزمونهای آماری همچون تحلیل واریانس ،همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیقات نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در بین شعب دارای تفاوت معنی داری می باشد،اما میزان سرمایه اجتماعی بر میزان بهره وری هیچگونه تاثیری نداشته و رابطه در سطح معنی داری نمی باشد در نتیجه فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان سرمایه اجتماعی و میزان بهره وری در سطح شعب بانک سپه استان کرمانشاه رد می شوند.

بکارگیری الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در انتخاب بهینه پرتفوی مورد: 5 صنعت فعال در بورس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393
  هانیه عظیمی کلخورانی   ابراهیم عباسی

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد مدل مبتنی بر منطق فازی و مارکویتز در مقایسه با مدل مارکویتز می باشد. در این پژوهش نخست پنج صنعت مورد مطالعه (مواد و محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی و آشامیدنی و 5 محصولات شیمیایی) به وسیله منطق فازی و براساس پنج شاخص (نقدشوندگی سهام، بازده سهام، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم و ریسک سیستماتیک) رتبه بندی شده، سپس با توسعه مدل مارکویتز و حل آن با الگوریتم ژنتیک، سبد سهامی را انتخاب نموده که ریسک کم و بازده بالایی داشته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد و محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی و آشامیدنی و محصولات شیمیایی طی سالهای 1385تا 1390 می باشد که براساس روش حذفی سیستماتیک حجم نمونه نهایی 69 شرکت می باشد که عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی و مارکویتز در مقایسه با مدل مارکویتز عملکرد براساس سبدهای 5، 7، 10، 12، 15، 17و 20تایی از شرکت های مزبور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایـج حاصل از آزمون مقایسه میانگیـن دو جامعه نشان می دهد تمامی سبدهای سهام تشکیل شده (با اندازه های مختلف) توسط مدل مبتنی بر منطق فازی نسبت به مدل مارکویتز از بازده بیشتر و ریسک (واریانس) کمتری برخوردارند که نشان دهنده عملکرد بهتز مدل پیشنهادی تحقیق حاضر نسبت به مدل مارکویتز می باشد.

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393
  سجاد وارسته   ابراهیم عباسی

یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه یا بورس های اوراق بهادار مطرح می گردد، بحث کارایی بازار می باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می نماید. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در بر خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیراندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 198 شرکت در طی دوره زمانی (1387 تا 1391) است.

بررسی تأثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393
  نساء عسکری   ابراهیم عباسی

در اقتصاد دانش بنیان امروز موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت سرمایه های فکری بستگی داشته و برای اینکه بتوان این دارایی ها را مدیریت کرد ابتدا باید آنها را شناسایی و اندازه گیری نمود. صاحب نظران حوزه سرمایه فکری، این مفهوم را در سه حیطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای یا مشتری تعریف می کنند به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه فکری را بسته ای دانشی تشکیل شده از مجموعه منابع نامشهود و پنهان، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت ها، شایستگی، ارتباطات، فرآیندها و پردازش های منجر یا منتج از دانش به حساب آورد. از سوی دیگر عملکرد مالی از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرآیند اداراه بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می گردد. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت، تبیین و به کارگیری شاخص های مالی و غیر مالی بستگی دارد. از جمله شاخص های مالی با اهمیت است. متغییر های عملکرد مالی که نشان دهنده وابستگی و ارتباط مستقیم ارزش شرکت به عملکرد مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه روابط بین شاخص های سرمایه فکری مطابق با مدل آنته پالیک و نیز مطالعه تأثیر این شاخص ها بر عملکرد مالی شرکت های پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 5 سال (1392- 1388) می باشد. فرضیات تحقیق براساس اطلاعات کلی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب شده اند مورد آزمون قرار گرفته اند. همچنین روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش تحلیل همبستگی و رگرسیون های خطی ساده و چندگانه بوده اند. در این پژوهش وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغییرهای پژوهش به کمک نرم افزار spss ارائه شده است و استفاده از آزمون نیکوئی بر ارزش کلوموگروف _ اسمیرنوف است و یافته های استنباطی از رگرسیون خطی و آزمون دوربین _ واتسون استفاده می شود. نتایج پژوهش در سطح اطمینان 95% بیانگر آن است که در مجموع سال های یاد شده بین مولفه های سرمایه فکری (سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای) و متغییر های عملکرد مالی (ارزش افزوده، نرخ رشد درآمد، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده سرمایه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر و سود هر سهم) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند. به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری در بین 16 صنعت تفاوت معناداری داشت.

شناسایی عوامل موثر بر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران (تلفیق روش سیستم دینامیکی و اقتصاد سنجی)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1392
  محمدرضا رجبی   نعمت فلیحی پیربستی

درچند سال اخیر بازار ارز داخل کشور با بحران های متعددی روبرو شده است، که عدم کنترل آن، می تواند باعث گسترش بحران به بخش های دیگر اقتصاد شود و در ارتباط بخش ها با یکدیگر بطور فزاینده تشدید کننده ی بحران خواهد بود

تاثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1394
  عزیز قمری   ابراهیم عباسی

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی 1392-1370 می با

بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت 1393
  غفار خسروی   ابراهیم عباسی

نوآوران در میان بهره برداران از نظام کهن، دشمنانی برای خویش می تراشند و فقط از حمایت سرد و غیر صمیمی کسانی برخوردار می شوند که از تازه ها بهره می جویند. دلیل این امر دیرباوری کلی بشر و بی اعتمادی وی به چیز های نو ، مگر از طریق آزمون تجربی آنهاست.هدف اصلی تحقیق بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر بر آن استان کرمانشاه است. روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق «توصیفی» و از نوع «همبستگی» است. جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی در شهر استان کرمانشاه می باشد حجم نمونه آماری این تحقیق 51 نفر از سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی می باشد. نتایج نشان داد بین عوامل تربیتی – روانی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل مدیریتی – اداری و عوامل جغرافیایی با ریسک پذیری اقتصادی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای عوامل تربیتی - روانی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل جغرافیایی توانستند پیش بینی معنی داری از ریسک پذیری اقتصادی داشته باشند.

بررسی امکان سنجی ورود شرکتهای تعاونی به بورس اوراق بهادار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علیریضا پورعلی   ابراهیم عباسی

هدف: هدف محقق از انجام این بررسی واستخراج موانع موجود در مسیر ورود تعاونی ها به بازار بورس ایران بوده است. روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها : در این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع موجود در راه ورود تعاونیها به بورس پرداختیم که در انتها این موانع در دو سطح کلان موانع مربوط به طرفین و در ادامه ان موانع مربوط به عوامل انگیزشی، ساختاری، مالی و .. تقسیم شد. پس از انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه معتبر کلیه این موانع دسته بندی شدند و موانع مهم استخراج گردیدند که در بخش نتیجه گیری به آنها پرداخته شده است نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که موانع بسیاری بر سر راه ورود تعاونی ها به بازار بورس وجود دارد که در دو سطح کلی موانع مربوط به تعاونی ها و موانع مربوط به بورس قابل تفکیک می باشد. پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که بیشترین حجم موانع در بازار بورس موجود است و مهمترین مانع نیز عدم همخوانی ساختار اصلی تعاونی ها و بازار بورس شناسایی شده است. در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به هر دو طرف پژوهش جهت اسان تر شدن مسیر ورود تعاونی ها به بورس داده شده است.

ارائه مدل ساختاری از رفتار سرمایه گذاران مالی با استفاده از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری(sem)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393
  هرمز جاداریان گیلان   ابراهیم عباسی

بورس مانند هر بازار دیگری دارای اصول و شرایط ویژه‎ای است که با در نظر گرفتن و عمل به این اصول پایه‎ای می‎توان به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام اقدام کرده و همچنین به درک واقعی از مسائل موجود در بورس رسید. اصولا سرمایه گذاران باید بررسی‎های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام انجام دهند، زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تیدیل می‎کنند. اگر آنها بدون توجه به یک سری از عوامل اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی عایدشان نخواهد شد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران مالی در بازارهای مالی است. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری سرمایه گذاران و کارشناسان مالی فعال در بورس اوراق بهادار ، نمونه‎ای به حجم 239 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحبنظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری spss و pls استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. این مطالعه ابتدا عوامل موثر بر رفتار سرمایه‎گذاران را شناسایی کرده و پس از آزمون فرضیات یافته‎های پژوهش نشان دادند که متغیرهای مستقل پژوهش به عنوان عوامل موثر بر رفتار و تصمیم سرمایه گذاران موثر واقع شدند. نتایج به دست آمده از شاخص‎های برازش مدل ساختاری نیز نشان‎دهنده برازش مدل بوده است.

ارائه مدلی جهت شناسایی ومدیریت عوامل تاثیرگذاربرنحوه زمانی پروژه های راهسازی بارویکرد فازی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  فردین احمدی   ابراهیم عباسی

در این پژوهش، ضمن شناسایی 30 ریسک از میان ریسک های تاخیرات راهسازی،پرسشنامه ای به منظور اولویت بندی این ریسک?ها تهیه و در بین کارشناسان راهسازی توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق،20 نفر از کارشناسان راهسازی کلانشهر تهران درسال 1393بود. تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها ؛ مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. به منظور مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش میانگین هندسی وزنی فازی و میانگین حسابی وزنی فازی، روش های آماری استفاده شد. برای مقایسه نتایج دو روش در این پژوهش، از آزمون همبستگی اسپیرمن2 استفاده گردید. در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست با رویکرد فازی جهت اولویت بندی ریسک ها به دو روش : میانگین هندسی وزنی فازی و میانگین حسابی وزنی فازی، استفاده گردیده و در انتهای تحقیق با در نظر گرفتن اولویت?ها و منشاهای تاخیرات راهسازی، راهکارهایی به منظور جلوگیری از آن ارائه شده است

تاثیر زیرساختهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی(شرکت های نرم افزاری تحت لیسانس همکاران سیستم)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت 1393
  نیلوفر صادقی   جواد محرابی

این پژوهش به بررسی تاثیر ز?رساخت ها? مد?ر?ت دانش برعملکردسازمان? در شرکت های نرم افزاری تحت لیسانس همکاران سیستم در شهر تهران می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 110 نفر از دانشگران (مدیران و کارشناسان) می باشد که به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند.

تاثیر تسهیلات اعطائی بانکها و موسسات اعتباری بر روی شاخص قیمت واحد های مسکونی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1394
  فرید اسلامی   ابراهیم عباسی

مطالعه حاضر حاکی از آن است که تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری بر روی شاخص قیمت واحدهای مسکونی دارای اثر منفی و معنی داری می باشد.

مقایسه تطبیقی سرمایه های اجتماعی بانکهای دولتی(ملی) خصوصی(سینا)و تازه خصوصی شده(صادرات)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت و حسابداری 1394
  فریبرز بلبلی خوشینانی   ابراهیم عباسی

مقایسه تطبیقی جایگاه سرمایه اجتماعی در بانکهای دولتی (ملی)، خصوصی (سینا) و تازه خصوصی شده (صادرات)

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودیهای راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  ایوب باقری   ابراهیم عباسی

روش جمع?آوری اطلاعات بررسی اسناد و مدارک خرید نمونه?های انتخابی می باشد، روش فوق مفیدترین روش گرد?آوری اطلاعات تشخیص داده شد. روش نمونه?گیری به این ترتیب بوده که ابتدا با توجه اهمیت ریالی اقلام راکد، جامعه آماری به چهار طبقه تقسیم و از بین طبقات با استفاده از روش تصادفی ساده حدود 9% اقلام راکد به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین عوامل ایجاد و تداوم موجودیهای راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در سالهای 91 تا 93 تفاوت در سطح 01/0 < p معنی دار است همچنین نتایج آزمون کای اسکور نشان داد بین عوامل ایجاد یعنی اشتباه در شناسائی اقلام مورد نیاز، ، عدم تناسب اقلام موجودیهای انتقالی از تشکیلات قبلی با نیازهای شرکت ، عدم کنترل میزان موجودی اقلام در خواست شده و تداوم موجودیهای راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه و تعداد آنها در هر سال رابطه معنی دار در سطح 01/0 < p وجود دارد.

بررسی رابطه ی بین شفافیت شرکت وعملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1394
  منا خرسندی نوشهری   ابراهیم عباسی

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین شفافیت شرکتی وعملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.متغیرهای شفافیت شامل شفافیت ساختار مالکیت و ارتباطات سرمایه گذار، شفافیت مالی وافشای اطلاعات و شفافیت ساختار وفرایند مدیریت می باشد. معیارهای عملکرد استفاده شده در این تحقیق عبارتند از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت قیمت به جریان نقدی ، نسبت قیمت به درآمد و بازده تعدیل شده بازار. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میان شفافیت شرکتی وعملکرد شرکت رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد.صرفاً رابطه ی منفی میان نسبت قیمت به جریان نقد با شفافیت کل و شفافیت ساختار مدیریت وجود دارد.اما بقیه ی معیارها با رتبه های شفافیت رابطه مثبت و معنادار دارند.

اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و مصرف بخش خصوصی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  شیما صالحی علوی   ابراهیم عباسی

هدف از این تحقیق بررسی رابطه و اثر کسری بودجه بر حساب جاری و همچنین اثر کسری بودجه بر مصرف در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1370 می باشد

بررسی روند استفاده از انرژی های نو در اتحادیه اروپا با تأکید بر انرژی خورشیدی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393
  محسن صبور   ابراهیم عباسی

اقتصاد جهانی امروزه با توجه به نیاز روزافزون انرژی، محتاج به منابع گسترده انرژی می باشد. از اینرو کشورها درصدد دستیابی به راه هایی هستند تا بتوانند وابستگی خود را به واردات انرژی کاهش دهند لذا در تحقیق حاضر هدف بررسی روند سهم انرژی خورشیدی در میان انرژی های نو در کشورهای اتحادیه اروپا می باشد

بررسی رابطه علی متغیرهای سیاست پولی و شاخص بورس اوراق بهادار در کشورهای عضواپک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  نسرین اعتمادیان   ابراهیم عباسی

رابطه علی متغیرهای سیاست پولی و شاخص بورس اوراق بهادار در کشورهای عضو اپک با استفاده از پنل دیتا

ارزیابی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات انواع کالاها (سرمایه ای،واسطه ای و مصرفی)درایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393
  مصطفی چراغیان   ابراهیم عباسی

کشورهای در حال توسعه،از جمله ایران با توجه به نواقص ساختاری و کمبود و عدم کارایی نهاده های تولید،همواره نیاز به واردات کالاها را دارند،چرا که واردات نقش به سزایی در ایجاد فرصت ها،توسعه زیر ساخت ها و تقویت بخش تولید ایفا می نماید.همچنین نرخ ارز اصلی ترین متغیر موثر بر ترازپرداخت هاست که علاوه بر تأثیر بر بخش خارجی کشور می تواند بر چالش های بخش داخلی نیز موثر باشد. در این مطالعه به ارزیابی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات کالاها(سرمایه ای،واسطه ای و مصرفی) در ایران طی دوره 92-1350 پرداخته شده است.در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل هایarch&gharch برآورد گردیده و سپس با استفاده از مدلvar اثر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات انواع کالاها(سرمایه ای،واسطه ای و مصرفی)مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج برآورد مدل بیانگر رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و واردات انواع کالاها می باشد.همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بیش ترین تأثیر واردات از طرف خود این متغیر می باشد،واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای زیاد متأثر از نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن نیست و واردات کالاهای سرمایه ای نسبت به کالاهای مصرفی و واسطه ای،تا حدودی متأثر از نااطمینانی نرخ ارز می باشد.این نتایج وابستگی کشور به واردات کالاها را نشان می دهد.

شناسایی مشکلات و چالش های فرا روی تأمین و تولید داخلی کالاهای مورد نیاز شرکت های پالایش گاز کشور در شرایط تحریم های بین المللی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت 1394
  علی وحیدی   ابراهیم عباسی

در چند سال اخیر و با بالا رفتن اختلافات سیاسی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریم های سخت گیرانه ای در شواری امنیت و همچنین توسط کشورهای اروپایی و آمریکا به تصویب و اجرا گذاشته شد که یکی از اهداف این تحریم ها فلج کردن صنعت نفت ایران می باشد. این تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از مدل الماس مایکل پورتر به بررسی مشکلات موجود در زمینه تولید داخلی کالاهای مورد نیاز شرکت های پالایش گاز بپردازد و با ارائه راهکارهایی مناسب متصدیان این امر را به صورت هر چند ناچیز یاری رساند.

تأثیر محافظه کاری اطلاعات حسابداری بر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  عفت بیگی   ابراهیم عباسی

چکیده نرخ ارز همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا تأثیر محافظه کاری اطلاعات حسابداری بر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از یک مدل تصحیح خطا(vecm) و توابع واکنش آنی (irf) و تجزیه واریانس (vd) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل داده های فصلی 92- 1381 می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و محافظه کاری جود داشته و بر اساس توابع واکنش آنی به دنبال ایجاد یک شوک به اندازه یک انحراف معیار شاخص قیمت سهام همواره منفی خواهد بود. همچنین نتایج تجزیه واریانس شاخص قیمت نشان می دهد بیشترین اثر بر تغییرات شاخص قیمتی در تمام دوره ها ناشی از خود شاخص بوده .

بررسی تاثیر نارسایی در ارایه خدمات ، بر تغییر رفتار مشتریان بیمه عمر در شرکت بیمه پارسیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1394
  الهه جهانی کلوری مقدم   ابراهیم عباسی

تحقیق پیش رو به بررسی تاثیر نارسایی در ارایه خدمات ، بر تغییر رفتار مشتریان بیمه عمر در شرکت بیمه پارسیان می پردازد. درباب عوامل تاثیر گذار روی رفتارهای مصرف کننده از نقطه نظر روانشناسی تحقیقات اندکی انجام شده است. ما در این تحقیق به بررسی رفتار بیمه گذاران از نقطه نظر روانشناسی و از نقطه نظر تعاملات آنان با جامعه در قالب متغیرهای هوش هیجانی ومرکز کنترل پرداخته ایم و رابطه متغیرهای ذکر شده را با فسخ بیمه نامه ، در شرایط ضعف در خدمات رسانی سنجیده ایم. تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات مشابه می تواند تحقیقی منحصر به فرد باشد چرا که برای بررسی اطلاعات به دست آمده ، از ترکیب دو روش تحلیلی (معادلات ساختاری ومنطق فازی ) بهره برده است . نتایج تحلیل ها وجود رابطه بین هوش هیجانی بیمه گذاران عمر و تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه را تائید کرده است و همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که ویژگی شخصیتی بیمه گذاران که از نظر مرکز کنترل مورد بررسی قرار گرفته است با تمایل بیمه گذاران به بازخرید بیمه نامه عمر ارتباط معناداری دارد.

تاثیر نوسانات صادرات نفت خام و گاز طبیعی بر شاخص سهام بانک ملت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1394
  مسعود اشکانی پردستی   ابراهیم عباسی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات صادرات نفت خام وگاز طبیعی بر شاخص سهام بانک ملت می باشد فرضیه های تحقیق: نوسانات مثبت صادرات نفت خام وگاز طبیعی بر شاخص سهام بانک ملت اثر مثبت و معنی داری دارند. جامعه آماری این تحقیق ازسال 87 13تا 93 و به صورت فصلی می باشد داده های مورد نیاز از سالنامه آماری مرکزآمار ایران و شرکت نفت و بانک مرکزی جمع آوری شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی است . در این مطالعه از تکنیک اقتصاد سنجی سری زمانی برای تخمین مدل استفاده و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران،مدل مناسب معرفی،سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده می شودو روش اقتصاد سنجی در این تحقیق بر پایه روش خود رگرسیون برداری var می باشد نتیجه تحقیق این که: تاثیر صادرات نفت خام و گاز طبیعی بر متغیر وابسته تحقیق ( شاخص سهام بانک ملت ) دارای تاثیر مثبت می باشد

بررسی رابطه بین نرخ تورم وامنیت اقتصادی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1394
  ابراهیم ebrahim   ابراهیم عباسی

در طول چند دهه اخیر مباحث زیادی در مورد اهمیت امنیت اقتصادی مطرح شده است که همگی بر تاثیرات قابل توجهی که امنیت اقتصادی بر سرمایه گذاری،رشد و رفاه اجتماعی و تورم داردتاکید نموده اند. هدف اصلی ،بررسی ارتباط نرخ تورم و امنیت اقتصادی وهدف فرعی شناسایی ماهیت تورم می باشدجامعه آماری که دراین تحقیق مورداستفاده قرار گرفته است کشور ایران و داده ها بصورت سالانه و مربوط به دوره زمانی 1367-1392 می باشد در این تحقیق برای اثبات فرضیه تحقیق(تاثیر منفی و معنی دار نرخ تورم بر امنیت اقتصادی) در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرد اخته شد و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطح ایستا نیستند و با تفاضل گیری به پایایی می رسند. در این تحقیق به تدوین الگوی تحلیلی و معرفی مدل نهائی در ابتدا به روش شناسی رساله که مدل های خود رگرسیون بردرای (var) می باشد اشاره شده است. پس از معرفی مدل مورد نظر در این تحقیق و انجام آزمون های آماری شامل آزمون های مانائی متغیرها، آزمون هم انباشتگی یوهانسن و تعیین طول وقفه بهینه مدل ، تخمین مدو تحلیل پویای مدل شامل تخمین و برآورد توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس صورت پذیرفته است. نتایج حاصله از تحقیق مبنی بر تاثیر منفی و معنی دارنرخ تورم بر امنیت اقتصادی بوده است

بررسی مدل c.a.p.m در بازار بورس تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1382
  روزبه قزوینیان   حسین کدخدایی

چکیده ندارد.

بررسی ثبات ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-80
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1386
  علی جوکار   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1386
  محمد علیدوست اقدم   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای صنعت خودرو
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1386
  مهدی خلیلی   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه میان انتشار سهام جایزه با نرخ بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1386
  سمیه جهانی زاده   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه ریسک و عملکرد مالی در گروه شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1386
  افشین والی زاده نجفی   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی عوامل تعیین کننده برای سرمایه گذاران حقیقی نسبت به دریافت سود سهام (سود سهمی و سود نقدی) در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1387
  علی پرمو   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

تعیین اثر تجویز همزمان عصاره سیر و ازتیمایب بر شاخص های لیپیدی، گلوکز و بیان ژن liver x receptor) lxr) و scavenger receptor classb typel)sr -bi) در روده و کبد موش سوری
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1388
  ابراهیم عباسی   غلام عباس محمدی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل دنیسون
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1387
  مریم نیک اندیش   محمد زاهدی

چکیده ندارد.

بررسی عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی استان گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1389
  علی اکبر رجبی میاندره   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

رادیکالیسم اسلامی در ایران: ظهور، تحولات و پیامدها (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388
  ابراهیم عباسی   صادق زیباکلام

چکیده ندارد.

بررسی تجربی ارزان قیمت گذاری و بازده بلندمدت عرضه عمومی اولیه سهام
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1387
  مهدی بالاورد   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.

بررسی کارایی قیمت و سودبخشی تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1387
  کمال دادرس   ابراهیم عباسی

چکیده ندارد.