the effect of keeping reflective journals by language instructors on the process of reading comprehension among iranian high school students

پایان نامه
چکیده

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قرار داشت برای این تحقیق انتخاب شدند.محقق آنها را به قید قرعه در گروه شاهد (19نفر) وگروه آزمایشی(20 نفر) قرارداد. با اجرای آزمون استاندارد ((pet-1 معلوم شد که تفاوت معنا داری بین معدل نمرات این دو گروه در خواندن ودرک مطلب قبل از اجرای آزمایش وجود نداشت. دانش آموزان گروه آزمایشی در طول شش ماه 16 متن مطالعه کردند و یادگیری‚ نظرات‚ احساسات وپیشرفت خود را بر اساس برگه هایی که در پایان هر متن به آنها داده می شد مورد تحلیل‚ بررسی و مرور قرار می دادند. این برگه ها شرایطی را فراهم کردند که دانش آموزان وقت بیشتری را صرف متنها بکنند‚ تمام جوانب را در نظر بگیرند‚ خودارزیابی نموده و در مجموع فعالتر باشند. در پایان دوره آزمایش‚ نتایج آزمون استاندارد خواندن و درک مطلب (pet-3) نشان داد که تفاوت معنا داری بین معدل نمرات این دو گروه به نفع گروه آزمایش شونده ایجاد شده است. بنابراین در فراگیری و تدریس متون دبیرستانی‚ برگه های تامل برانگیز هدایت شده‚ بعنوان ابزاری با ارزش جهت ارتقاع مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان‚ باید مورد توجه قرار گیرند.

منابع مشابه

the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on reading comprehension among iranian high school students

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

the effect of lexically based language teaching (lblt) on vocabulary learning among iranian pre-university students

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس واژگانی (واژه-محور) بر یادگیری لغات در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (شصت نفر) که در سال تحصیلی 1389 در شهرستان نور آباد استان لرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شده و به صورت قراردادی گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. در ابتدا به منظور اطمینان یافتن از میزان همگن بودن دو گروه از دانش واژگان، آ...

15 صفحه اول

the effects of listening comprehension on efl high school learners reading comprehension

the following question poped up: is there any relationship between iranian high school efl learners reading comprehension and listening comprehension? then the following null hypothesis (ho) was developed to the test the above, mentioned question. "there is no relationship between high school efl learners reading comprehension and listening comprehension. for nearly 16 weeks, the experimental g...

15 صفحه اول

the impact of computer-assisted language learning on achievement motivation of high school students

چکیده انگیزه دلیل اصلی رفتارهای ما است. به نظر می رسد انگیزه جزء جدایی ناپذیر فرایند یادگیری باشد. ارزش ذاتی موفقیت تمایل به پیشرفت را در یادگیرنده ایجاد میکند. به عبارت ساده این تمایل انگیزه پیشرفت نامیده میشود. انگیزه پیشرفت را میتوان در احساس یادگیرنده هنگام چالش با درس های مدرسه، لذت انجام فعالیت درسی، یا حس کشف پاسخ مشاهده کرد.حتی ممکن است انگیزه پیشرفت را در تلاش یادگیرنده برای جلب تایید...

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022