on the practicality and effectiveness of a personalized eclectic method incorporated into iranian high school efl syllabus

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده معصومه صمدی اوصالو
  • استاد راهنما سیما مدیر خامنه
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

همگام با سرعت در حال رشد خلاقیت و نوآوری های آموزش زبان به ویژه ظهور روش ارتباطی آموزش زبان? بسیاری از مدارس زبان با بازاندیشی آموزش و پرورش خود? برای گنجاندن فعالیت های ارتباطی، وزمینه ی شخصی سازی شده به شیوه های سنتی خود به روز رسانی شده اند. با این حال، مدارس ایرانی در این زمینه آهسته پیش رفته اند. از این رو، هدف عمده ی پژوهش حاضر برداشتن یک گام در پر کردن شکاف بین نظریه های آموزشی نو ظهور و تحقق عملی آنها در دبیرستانها است. در این رابطه? مطالعه ی حاضر تحت یک چارچوب ترکیبی به بررسی عملی بودن و اثرات ترکیب اصول ارتباطی شخصی سازی شده به خصوص فعالیت های ارتباطی به برنامه درسی سنتی موجود در دبیرستانها می پردازد. برای این منظور، 240 نفر 15-18 ساله از 3 پایه ی دبیرستان (یعنی، پایه 1، 2 و 3) به 6 گروه آزمایش و شاهد تقسیم بندی شده اند تا این پژوهش چهره ی یک مطالعه نیمه تجربی ببخشد. قبل از اجرای کار، به منظور همگن سازی شرکت کنندگان? 3 آزمون پایا و بر گرفته از برنامه درسی مدرسه برای هر سطح مجزا در میان شرکت کنندگان توزیع شد. سپس? شرکت کنندگان تجربی، طی ده جلسه به طول یک ساعت و نیم آموزشی را دریافت کردند که در طی آن برخی از فعالیت های ارتباطی قابل اجرا به تمرینات سنتی موجود در کتاب های درسی دبیرستان افزوده شده بود. هدف از این اقدام نه تدوین یک روش جدید به معنای حقیقی آن بلکه اسقرار یک روش ترکیبی به منظور افزایش توانایی ارتباطی بوده است. علاوه بر این، به منظور تعقیب تغییر احتمالی درنگرش گروه های تجربی در واکنش به برنامه ی اجرا شده، نظرات آنها از طریق روش چند گزینه ای، توسط تست نگرش / انگیزه گاردنر (1985) (قبل و بعد ازاجرای برنامه) همراه با مصاحبه های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. در نتیجه، داده های کیفی با داده های کمی همراه شدند تا منجر به ارائه نتایج قابل اطمینان تر شود. مجموعه ای از آزمون های تجزیه و تحلیل تی - تست از آزمون های پایای پس از آزمایش و نگرش / انگیزه نتایج قابل توجهی را به همراه داشت که مواق برنامه ی اجرا شده در این مطالعه بود. افزایش انگیزه و نگرش مثبت نسبت به روش خاص دنبال شده در این مطالعه از نتایج این پژوهش بود. تغذیه کلاس درس با این یافته هاممکن است منجر به تشویق معلمان و دانش آموزان در استقبال از اصول ارتباطی برای ایجاد کلاسهای زبان پربار تر و جالب تر در دبیرستان ها شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a study on the effectiveness of textual modification on the improvement of iranian upper-intermediate efl learners’ reading comprehension

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اصلاح متنی بر بهبود توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی بالاتر از سطح میانی انجام پذیرفت .بدین منظور 115 دانشجوی مرد و زن رشته مترجمی زبان انگلیسی در این پزوهش شرکت نمودند.

a study on the effectiveness of task types (noticing-reformulation) on iranian low intermediate efl learners’ retention of collocations

چکیده پژوهش شبه تجربی حاضر به بررسی بکارگیری تمارین کلاسی که برانگیزنده آگاهی و توجه آگاهانه به همایندها بعنوان بخشی از یک دوره ی مکالمه زبان خارجی در یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی ایران است می پردازد.

the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on reading comprehension among iranian high school students

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

the effects of listening comprehension on efl high school learners reading comprehension

the following question poped up: is there any relationship between iranian high school efl learners reading comprehension and listening comprehension? then the following null hypothesis (ho) was developed to the test the above, mentioned question. "there is no relationship between high school efl learners reading comprehension and listening comprehension. for nearly 16 weeks, the experimental g...

15 صفحه اول

focus on communication in iranian high school language classes: a study of the role of teaching materials in changing the focus onto communication in language classes

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت ک...

15 صفحه اول

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023