مطالعه عدم تمایل ایرانیان به بیمه عمر جامع و پیشنهاد راهکارهای موثر

پایان نامه
چکیده

این پایانامه مهمترین دلایل نخریدن بیمه عمر از سوی ایرانی ها را بررسی میکند. فرضیه ما این است که مهمترین دلیل عدم رغبت آنها به بیمه عمر وجود اثرات منفی تورم است. بعد از آن به بیان 2 راهکار برای مقابله با تورم و حذف اثرات منفی آن از روی بیمه های عمر میپردازیم.درواقع 2 بیمه نامه جدید در این پایانامه معرفی میشوند. یکی از آنها براساس سبد پولی و دیگری براساس تعهد مسکن است. برای اینکار از نظریه سبد پولی و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم. سپس آزمون کرده ایم که آیا این 2 بیمه نامه میتوانند باعث افزایش تمایل ایرانیان به بیمه عمر شوند.

منابع مشابه

عوامل موثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه

جذب مشتریان در صنایع خدماتی تأثیر شایان ‌توجهی در افزایش توان رقابتی شرکت‏ها دارد. در این پژوهش تلاش شده است موضوع بازگشت مشتریان در حوزۀ مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه و بررسی شود. با توجه به اینکه در ایران پژوهش نظام‏مندی دربارۀ مفهوم بازگشت مشتریان صورت نپذیرفته است، در این پژوهش مدلی تجربی برای شناسایی عوامل ترک مشتری ارائه می‏شود. در این راستا، پژوهشی پیمایشی میان مشتریان شرکت‌های برتر بیمه...

متن کامل

تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه‌ها می‌باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی‌الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باش...

متن کامل

عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده از راهکارهای مدیریت پایدار منابع آبی در شهرستان مراغه

در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات آب‌وهوایی و مدیریت نادرست منابع آبی، بخش کشاورزی با بحران منابع آبی مواجه شده است و مدیریت صحیح منابع آب توسط کشاورزان به عنوان یکی از راه‏حل‏ها مطرح است. تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر میزان تمایل باغداران شهرستان مراغه به استفاده از روش‌های مدیریت پایدار منابع آبی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه باغداران شهرستان مراغه تشکیل می‌دادند...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

افزایش جمعیت شهرها در کشورهای جهان سوم و به تبع آن استفاده روزافزون از سوخ تهای فسیلی و افزایش ترافیک، این کشورها را با معضلات متعدد روب هرو ساخته است. دوچرخه با مزایای منحصر به فرد مانند ارزانی، عدم مصرف سوخت فسیلی، ایجاد ترافیک کمتر و عدم اثرات منفی بر محی طزیست بیش از پیش ب ه عنوان مکمل سایر وسایط نقلیه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عمد هترین راهکارهایی که صاح بنظران برای دستیابی به توسعه...

متن کامل

مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی

     اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های تأمین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تأمین اجتماعی ایران، در کنار قاعدۀ حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده در صورت عدم تأدیه یا تأخیر در تأدیۀ حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعدۀ به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه‌حل‌های حقوقی جمع آنهامی‌تواند جبر...

متن کامل

تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022