مطالعه ی ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آذرین منطقه ی شمال غرب شیرینک واقع در جنوب شرق بردسیر(استان کرمان)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکده علوم
  • نویسنده محسن نادری
  • استاد راهنما حمید احمدی پور
  • سال انتشار 1391
چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب روستای شیرینک از شهرستان بردسیر (استان کرمان) قرار دارد. این منطقه، از لحاظ زمین شناسی متعلق به بخشی از کمربند آتش فشانی ارومیه- دختر می باشد که در استان کرمان به نام کمربند دهج- ساردوئیه شناخته می شود. تنوع سنگ شناسی منطقه شامل تناوبی از جریانات گدازه ای مربوط به ائوسن ( بازالت و بازالتیک آندزیت)، پیروکلاستیک ها (برش آتش فشانی، آگلومراها و توف )، اپی کلاستیک ها (ماسه سنگ و کنگلومراهای ولکانیکی و آهک) می باشند که توسط تعداد زیادی توده نفوذی قطع شده اند. به نظر می رسد که آتش فشان های سازنده محصولات از نوع استراتوولکان بوده اند. فوران ها عمدتاً انفجاری بوده و باعث ایجاد مقدار زیادی پیروکلاستیک شده است. در زمان توقف فوران ها، مواد ولکانیکی فرسوده می شده و مواد فرسایش یافته توسط جریان های آشفته رودخانه ای حمل و در مناطق پست تر گذاشته شده اند. براساس شواهد سنگ نگاری، گدازه های منطقه، از کانی های درشت پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و الیوین به همراه کانی های ثانویه مانند کوارتز، کلسیت و کلریت در زمینه ای میکرولیتی و ریز بلور تشکیل شده اند. بافت کلی این سنگ ها پورفیری و گلومروپورفیری است. در پلاژیوکلازهای موجود در این گدازه ها، انواع بافت های غیرتعادلی مانند بافت غربالی، غباری و منطقه بندی دیده می شود. این شواهد دلیلی بر فرایند هایی نظیر تغذیه مجدد آشیانه ماگمایی و اختلاط ماگما ها، تغییرات فشار بخار آب و کاهش فشار ناشی از صعود سریع ماگما یا تفریق بلوری می باشد. بررسی های زمین شیمیایی نشان می دهد که گدازه های منطقه به سری کالک آلکالن و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تعلق داشته و گرایشی به سمت سری تولئیتی دارند و در اغلب نمودارهای هارکر، یک روند ترکیبی پیوسته را نشان می دهند که می تواند نشانه تبلور تفریقی باشد. این گدازه ها در نمودارهای عنکبوتی، آنومالی منفی nb، ti، p، ، hree و hfse وآنومالی مثبت sr، ba، rb وth و lree را نشان می دهند که احتمالاً نشان دهنده ماگما های متعلق به مناطق فرورانش و پدیده آلودگی پوسته ای در آنها می باشد. براساس مطالعات پتروژنیتیکی، گدازه های منطقه در موقعیت تکتونیکی حاشیه ی فعال قاره ای قرار می گیرند و جزء گدازه های کالکوآلکالن شاخص قوس ها می-باشند. ماگما های مادر سنگ های منطقه، احتمالاً با درجات مختلف ذوب بخشی، از گوشته اسپنیل یا گارنت لرزولیتی ریشه گرفته اند. فراوانی عناصر کمیاب در سنگ ها نشان می دهد که گوشته ی مورد نظر به احتمال زیاد تحت تأثیر سیالات حاصل از لیتوسفر فرورو، از عناصر ناسازگار غنی شده و ماگما های ایجاد شده نیز در حین صعود به سمت سطح زمین توسط پوسته آلوده شده اند.

منابع مشابه

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی منطقه قلعه گبری (جنوب غرب جیرفت- استان کرمان)

توده نفوذی قلعه گبری با سن ژوراسیک بالایی به داخل سنگ های رسوبی ژوراسیک زیرین تزریق شده است. بر اساس مطالعات صحرایی، کانی شناسی و ژئوشیمی ترکیب سنگ شناسی منطقه شامل گرانودیوریت، مونزوگرانیت، سینوگرانیت، گرانیت غنی از کوارتز و دیوریت-گابرو می باشد. نمودارهای ژئوشیمیایی بررسی تغییرات اکسیدی و عناصر سازگار و ناسازگار نشان دهنده عملکرد توامان پدیده های تفریق ،هضم ، اختلاط و آلایش ماگمایی است. سنگ ه...

متن کامل

سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند درنجال در شرق و جنوب شرقی زرند- شمال غرب کرمان

Carbonate deposits of Derinjal Formation (Late Cambrian) studied in three stratigraphic sections (east of Zarand) and is composed of dolostone, stromatolitic boundstone and sandstone with interbeded thin layers of marls. Based on petrography evidences (grain size and fabric) and geochimecal data (δ 18O and δ 13C isotopes and elemental analysis such as Fe, Mn, Na,Sr, Ca and Mg), four types of do...

متن کامل

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آذرین منطقه چهار طاق،جنوب غرب راین(استان کرمان)

منطقه چهارطاق در جنوب غرب شهرستان راین( استان کرمان) واقع شده است. از نظر زمین شناسی، این منطقه به بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه دختر تعلق دارد که در استان کرمان به نام دهج ساردوئیه معروف می باشد. تنوع سنگ شناسی منطقه، شامل گدازه هایی به سن ائوسن(بازالت و بازالتیک آندزیت)، پیروکلاستیک( برش، ایگنیمبریت، آگلومرا و توف) و اپی کلاستیک( ماسه سنگ، آهک و گنگلومرا) می باشد که توسط توده های نفوذی دیوریت...

ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ های آذرین کوه آبنیل چشمه گز (شمال غرب کرمان)

مقصود از انجام این تحقیق، بررسی ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ‌های آذرین منطقه کوه آبنیل در شمال غرب کرمان است. براساس مطالعات میکروسکوپی و نام‌گذاری ژئوشیمیایی، سنگ‌های آذرین منطقه مورد مطالعه، گستره‌ای از سنگ‌های کوارتز مونزونیت، میکروگرانیت پورفیری، بازالت، آندزیت، تراکی آندزیت، ریوداسیت و ریولیت را با سنی منتسب به پرکامبرین پسین شامل می‌شود. بیشترین حجم سنگ‌های منطقه ترکیب اسیدی دارند و براساس مطا...

متن کامل

ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ های آذرین کوه آبنیل چشمه گز (شمال غرب کرمان)

مقصود از انجام این تحقیق، بررسی ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ‌های آذرین منطقه کوه آبنیل در شمال غرب کرمان است. براساس مطالعات میکروسکوپی و نام‌گذاری ژئوشیمیایی، سنگ‌های آذرین منطقه مورد مطالعه، گستره‌ای از سنگ‌های کوارتز مونزونیت، میکروگرانیت پورفیری، بازالت، آندزیت، تراکی آندزیت، ریوداسیت و ریولیت را با سنی منتسب به پرکامبرین پسین شامل می‌شود. بیشترین حجم سنگ‌های منطقه ترکیب اسیدی دارند و براساس مطا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023