نام پژوهشگر: محسن نادری

مطالعه ی ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آذرین منطقه ی شمال غرب شیرینک واقع در جنوب شرق بردسیر(استان کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکده علوم 1391
  محسن نادری   حمید احمدی پور

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب روستای شیرینک از شهرستان بردسیر (استان کرمان) قرار دارد. این منطقه، از لحاظ زمین شناسی متعلق به بخشی از کمربند آتش فشانی ارومیه- دختر می باشد که در استان کرمان به نام کمربند دهج- ساردوئیه شناخته می شود. تنوع سنگ شناسی منطقه شامل تناوبی از جریانات گدازه ای مربوط به ائوسن ( بازالت و بازالتیک آندزیت)، پیروکلاستیک ها (برش آتش فشانی، آگلومراها و توف )، اپی کلاستیک ها (ماسه سنگ و کنگلومراهای ولکانیکی و آهک) می باشند که توسط تعداد زیادی توده نفوذی قطع شده اند. به نظر می رسد که آتش فشان های سازنده محصولات از نوع استراتوولکان بوده اند. فوران ها عمدتاً انفجاری بوده و باعث ایجاد مقدار زیادی پیروکلاستیک شده است. در زمان توقف فوران ها، مواد ولکانیکی فرسوده می شده و مواد فرسایش یافته توسط جریان های آشفته رودخانه ای حمل و در مناطق پست تر گذاشته شده اند. براساس شواهد سنگ نگاری، گدازه های منطقه، از کانی های درشت پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و الیوین به همراه کانی های ثانویه مانند کوارتز، کلسیت و کلریت در زمینه ای میکرولیتی و ریز بلور تشکیل شده اند. بافت کلی این سنگ ها پورفیری و گلومروپورفیری است. در پلاژیوکلازهای موجود در این گدازه ها، انواع بافت های غیرتعادلی مانند بافت غربالی، غباری و منطقه بندی دیده می شود. این شواهد دلیلی بر فرایند هایی نظیر تغذیه مجدد آشیانه ماگمایی و اختلاط ماگما ها، تغییرات فشار بخار آب و کاهش فشار ناشی از صعود سریع ماگما یا تفریق بلوری می باشد. بررسی های زمین شیمیایی نشان می دهد که گدازه های منطقه به سری کالک آلکالن و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تعلق داشته و گرایشی به سمت سری تولئیتی دارند و در اغلب نمودارهای هارکر، یک روند ترکیبی پیوسته را نشان می دهند که می تواند نشانه تبلور تفریقی باشد. این گدازه ها در نمودارهای عنکبوتی، آنومالی منفی nb، ti، p، ، hree و hfse وآنومالی مثبت sr، ba، rb وth و lree را نشان می دهند که احتمالاً نشان دهنده ماگما های متعلق به مناطق فرورانش و پدیده آلودگی پوسته ای در آنها می باشد. براساس مطالعات پتروژنیتیکی، گدازه های منطقه در موقعیت تکتونیکی حاشیه ی فعال قاره ای قرار می گیرند و جزء گدازه های کالکوآلکالن شاخص قوس ها می-باشند. ماگما های مادر سنگ های منطقه، احتمالاً با درجات مختلف ذوب بخشی، از گوشته اسپنیل یا گارنت لرزولیتی ریشه گرفته اند. فراوانی عناصر کمیاب در سنگ ها نشان می دهد که گوشته ی مورد نظر به احتمال زیاد تحت تأثیر سیالات حاصل از لیتوسفر فرورو، از عناصر ناسازگار غنی شده و ماگما های ایجاد شده نیز در حین صعود به سمت سطح زمین توسط پوسته آلوده شده اند.

بررسی سه بعدی اندرکنش سازه های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: پایه های پل میدان احسان شیراز و تونل قطار شهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی عمران 1393
  محسن نادری   نادر هاتف

افزایش تقاضا برای سیستم های زیر زمینی در مناطق شهری به ویژه برای اهداف حمل و نقل به طور چشمگیری گسترش یافته است. با توجه به محدود بودن فضا در محیط های شهری، استفاده از فضاهای زیرزمینی به منظور ایجاد زیر ساخت ها گزینه مناسبی می باشد. با عنایت به شرایط فوق احتمال احداث تونل در مجاورت دیگر سازه های زیر زمینی مانند شمع در محیط های شهری افزایش می‏یابد. در این شرایط می بایست تأثیر احداث تونل و شمع را در میزان افزایش نشست سطحی و تنش ها مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم میزان نشست ایجاد شده را کنترل کرد. در صورتیکه سازه های زیر زمینی مجاور با تونل تحت تأثیر قرار بگیرند، تعمیر و بازسازی خرابی ها زمان بر و پر هزینه خواهد بود. از این رو بررسی اندر کنش سازه های زیر زمینی ضروری بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. در پایان نامه حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش های عددی به بررسی اثر اجرای شمع های پل در موقعیت میدان احسان بر نشست سطح زمین و تنش‏ها‏ی وارد بر پوشش تونل قطار شهری خط یک مترو شیراز در مجاورت شمع ها پرداخته شود. برای تحلیل این مسایل، با توجه به قابلیت مدل سازی مراحل ساخت و تغییر پارامترها در حین اجرای برنامه، از نرم افزار آباکوس سه بعدی استفاده به عمل آمده است. نتایج این تحقیق بیان می کند که گود نشست عرضی بدست آمده از نتایج عددی دارای عرض بیشتری نسبت به گود نشست محاسبه شده با رابطه تجربی است. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش عمق خاک از میزان تغییرات نشست کاسته شده تا به صفر نزدیک شود. علاوه بر این، ساخت پل میدان احسان در کنار تونل قطار شهری باعث افزایش تنش در پوشش تونل می گردد که مقدار آن به فاصله ی بین شمع و پوشش تونل بستگی دارد. با بررسی اختلاف تنش حداکثر و حداقل در پوشش تونل مشاهده شد که بیشترین اختلاف مربوط به قسمت تاج تونل بوده که احتمال گسیحتگی پوشش تونل از این ناحیه را افزایش می دهد.

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  محسن نادری   محمد غضنفری

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.