بررسی سه بعدی اندرکنش سازه های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: پایه های پل میدان احسان شیراز و تونل قطار شهری

پایان نامه
چکیده

افزایش تقاضا برای سیستم های زیر زمینی در مناطق شهری به ویژه برای اهداف حمل و نقل به طور چشمگیری گسترش یافته است. با توجه به محدود بودن فضا در محیط های شهری، استفاده از فضاهای زیرزمینی به منظور ایجاد زیر ساخت ها گزینه مناسبی می باشد. با عنایت به شرایط فوق احتمال احداث تونل در مجاورت دیگر سازه های زیر زمینی مانند شمع در محیط های شهری افزایش می‏یابد. در این شرایط می بایست تأثیر احداث تونل و شمع را در میزان افزایش نشست سطحی و تنش ها مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم میزان نشست ایجاد شده را کنترل کرد. در صورتیکه سازه های زیر زمینی مجاور با تونل تحت تأثیر قرار بگیرند، تعمیر و بازسازی خرابی ها زمان بر و پر هزینه خواهد بود. از این رو بررسی اندر کنش سازه های زیر زمینی ضروری بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. در پایان نامه حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش های عددی به بررسی اثر اجرای شمع های پل در موقعیت میدان احسان بر نشست سطح زمین و تنش‏ها‏ی وارد بر پوشش تونل قطار شهری خط یک مترو شیراز در مجاورت شمع ها پرداخته شود. برای تحلیل این مسایل، با توجه به قابلیت مدل سازی مراحل ساخت و تغییر پارامترها در حین اجرای برنامه، از نرم افزار آباکوس سه بعدی استفاده به عمل آمده است. نتایج این تحقیق بیان می کند که گود نشست عرضی بدست آمده از نتایج عددی دارای عرض بیشتری نسبت به گود نشست محاسبه شده با رابطه تجربی است. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش عمق خاک از میزان تغییرات نشست کاسته شده تا به صفر نزدیک شود. علاوه بر این، ساخت پل میدان احسان در کنار تونل قطار شهری باعث افزایش تنش در پوشش تونل می گردد که مقدار آن به فاصله ی بین شمع و پوشش تونل بستگی دارد. با بررسی اختلاف تنش حداکثر و حداقل در پوشش تونل مشاهده شد که بیشترین اختلاف مربوط به قسمت تاج تونل بوده که احتمال گسیحتگی پوشش تونل از این ناحیه را افزایش می دهد.

منابع مشابه

مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه)

گودهای عمیق تأثیر مستقیمی بر تنش‌ها و کرنش‌های خاک اطراف دارند که همین پدیده عامل ایجاد تغییر در پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه‌های مجاور گود می‌شود. در این پژوهش اثر وجود گود عمیق بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان بلندمرتبه سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه موردبررسی قرارگرفته است. در این راستا تلاش شده است تأثیر وجود گود ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه بر ساختمان همیاری شهرداری که از سیستم قاب خمشی...

متن کامل

مقایسه عملکرد غیرخطی پل های با سیستم سازه ای پایه تک دیواری و پایه چند دیواری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

امروزه استفاده از پل­های با سیستم سازه­ای پایه‏دیواری در بزرگراه­های شهری و آزادراه­ها بسیار متداول گشته است. دلیل جذابیت این سیستم، محدودیت فضا، خصوصاً در ساخت‌وساز شهری، و جنبه­های معماری منظر است. از نظر سازه­ای، پایه این پل­ها در انواع تک­دیوار و چند­دیوار طراحی می­شود. در این مطالعه، رفتار غیرخطی این پل‌ها با استفاده از روش پایه به پایه و تحلیل استاتیک غیرخطی با استفاده از نرم­افزار SAP2000...

متن کامل

بررسی تأثیر متقابل تونل های دوقلو در محیط های شهری با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (مطالعه موردی:تونل های خط یک قطار شهری تبریز)

ارزیابی برهم کنش بین فضای زیرزمینی جدید و فضاهای زیرزمینی موجود و ارائه راهکارهای مناسب یکی از مهم ترین موضوعات تونلسازی در محیط شهری است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در برخی موارد ضروری است تا تونل ها در مجاورت یکدیگر حفاری گردند که این امر منجر به ایجاد تأثیرات اندرکنش مهمی می شود. در این مقاله با مدلسازی سه بعدی عددی تونل های دوقلوی خط یک سازمان قطار شهری تبریز، پایداری حفاری تو...

متن کامل

بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده‌

در این مقاله به بررسی اثر وجود سازه‌های مجاور شامل ساختمان‌های شهری و یا تونل بر ارتعاشات ایجاد شده ناشی از ترافیک زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور، از مدل‌های دو بعدی در حالت الاستودینامیک استفاده شده است. روش ترکیبی المان محدود و المان محدود مرزی مقیاس شده، برای مدل‌سازی بکار گرفته شده است. کاربرد روش مرز مقیاس شده در مدل‌سازی مساله ترافیک زیرزمینی در گذشته چندان رایج نبوده است. در این مق...

متن کامل

بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور

حفاری تونلها در زمینهای ضعیف منجر به تغییر تنش و جابجایی زمین اطراف می گردد که تاثیر قابل ملاحظه­ای در ایمنی سازه های مجاور از جمله پلهای پر تردد خواهد داشت. بررسی این تاثیر در تعیین تغییرات تنش و جابجایی در شمع­های پل­های مجاور به عنوان اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی های آتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نوشتار، تاثیر حفاری تونل­های دوقلو بر نشست زمین و رفتار شمع­ها با استفاده از مدلس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023