مقایسه اثربارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل سلنیوم بر شاخص های آسیب اکسایشی دختران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

پایان نامه
چکیده

مقدمه:ورزش و تمرین با شدت بالا و طولانی مدت ممکن است سبب آسیب عضلانی و سایر بافت ها شود آسیبی که ناشی از اثر رادیکال های آزاد و ترکیب های اکسیژن دار دیگرمیباشد.تمرین ورزشی وامانده سازمدل بسیارخوبی برای ارزیابی اثرات فشاراکسایشی دربدن ارایه می دهد. مصرف آنتی اکسیدانها ممکن است سبب کاهش آثارآسیب رسان رادیکالهای آزاد حین ورزش شدید گردد. هدف تحقیق حاضرمقایسه بارگیری کوتاه مدت وبلند مدت مکمل سلنیوم برشاخص های فشاراکسایشی دختران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده سازبود. روش : براساس یک طرح نیمه تجربی 10نفردانشجوی دختر سالم ( سن: 5/1±6/23 ،قد: 0126/0±61/1 متر، وزن:13/7±2/60 کیلوگرم) به صورت تصادفی انتخاب شدند.پس ازاخذ اولین نمونه خونی درحالت ناشتا آزمودنیها یک کپسول200میکروگرمی سلنیوم رامصرف کردند و 2 ساعت بعد تست بروس را روی نوارگردان اجرا کردند.بلافاصله بعداز تست دومین نمونه خونی به عمل آمد.بعد ازیک هفته استراحت (wash out) بارگیری طولانی مدت مکمل سلنیوم با دوز200 میکروگرم درروزبه مدت 14 روز شروع شد. 24ساعت پس از مصرف آخرین مکمل واخذنمونه خونی سوم درحالت ناشتا افراددوباره تست بروس رااجرا کردندوبلافاصله پس ازتست نمونه خونی چهارم نیز گرفته شد.شاخصهای فشاراکسایشی (کراتین کیناز،لاکتات دهیدروژناز و مالون دی آلدئید) درهرمرحله خونگیری اندازه گیری و توسط آزمون t همبسته بین دومدل بارگیری مقایسه شد.تحلیل داده ها توسط بسته نرم افزاری spss نسخه 18ودرسطح معناداری 5 درصدانجام شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی وامانده سازباعث افزایش معنادار ck،ldhوmda می شود.درمقایسه بین دو مدل بارگیری کوتاه مدت و بلندمدت مکمل سلنیوم نیز مشاهده شد که بارگیری بلندمدت سلنیوم روی ldh اثرمعناداری دارد و مقادیر ck وmda رانیز کاهش می دهد(05/0 < p). نتیجه گیری: با توجه به پاسخ افراد فعال به شاخص های مورد بحث،نتیجه می شود تمرین با شدت های بالای فعالیت با فشار بیشتر با آسیب اکسایشی بیشتری همراه است.داده های پژوهش حاضر نشان داد مصرف طولانی مدت مکمل سلنیوم موجب کاهش فشار اکسایشی ناشی ازانجام تمرین وامانده ساز میشود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل‌گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز بود. به این منظور 18 تن از اعضای حاضر در اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سنی 02/2±11/22 سال؛ VO2max31/2±51/56 میلی‌لیتر کیلوگرم، و هوموسیستئین 59/0±45/13میکرومول در لیتر )، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی کراتین...

متن کامل

تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات در سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال بود. به این منظور 12 نفر از اعضای تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سن 20/2 ±83/21 سال، شاخص تودة بدنی 39/1± 99/22 کیلوگرم بر مترمربع و هموسیستئین 58/0 ±53/13 میکرومول بر لیتر) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (6=n) و کنترل (6=n) تقسی...

متن کامل

مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان

زمینه و هدف: در طی دوران مقدس سربازی، سربازان دچار خستگی و کاهش انگیزه می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی در سربازان می باشد. روش‌ها: 30 سرباز در یک طرح نیمه تجربی به دو گروه (کنترل، مداخله) تقسیم شدند. گروه کنترل محلول دکستروز (02/0 %) و گروه مداخله دو روش بارگیری طولانی مدت (5/0 g/kg...

متن کامل

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت ال آرژنین بر سطوح آنزیم­های کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و تروپونین  T(Tnt) در کاراته کاران جوان پس از فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش­ها: 18 کاراته کار جوان در یک مطالعه نیمه تجربی به طور تصادفی در دو گروه مکمل و شبه دارو قرار گرفتند. افراد گروه مکمل روزانه 3 گرم کپسول ال آرژنین را به مدت هفت روز مصرف کردند و گروه شبه دارو ...

متن کامل

تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات در سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال بود. به این منظور 12 نفر از اعضای تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سن 20/2 ±83/21 سال، شاخص تودة بدنی 39/1± 99/22 کیلوگرم بر مترمربع و هموسیستئین 58/0 ±53/13 میکرومول بر لیتر) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (6=n) و کنترل (6=n) تقسی...

متن کامل

تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز بود. به این منظور 18 تن از اعضای حاضر در اردوی آماده سازی تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سنی 02/2±11/22 سال؛ vo2max31/2±51/56 میلی لیتر کیلوگرم، و هوموسیستئین 59/0±45/13میکرومول در لیتر )، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی کراتین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023