تخمین سیگنال پس زمینه در تجزیه سیگنال دریافتی سیستم تصویربرداری طیف نگاری تشدید مغناطیسی پروتون در حوزه زمان

پایان نامه
چکیده

طیف نگاری تشدید مغناطیسی روش غیر تهاجمی مناسبی برای بررسی متابولیسم بافت های مختلف بدن می باشد و از مهمترین کاربردهای آن در مغز می باشد. از آنجا که غلظت متابولیت های مغز وابسته به نوع پاتولوژی می تواند نغییر کند، طیف نگاری تشدید مغناطیسی در تعداد زیادی از اختلالات مغزی مانند سرطان، آلزایمر، ms و پارکینسون می-تواند مفید باشد‍. تفکیک و تجزیه طیف دریافتی از طریق طیف نگاری تشدید مغناطیسی به مجموعه ای از طیف متابولیت های موجود در مغز از طریق الگوریتم های مختلف (در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس) صورت می گیرد و هدف این الگوریتم ها این است که سهم هر متابولیت را در این طیف مشخص کنند. یکی از عواملی که تأثیر منفی بر روی تفکیک سازی سیگنال مربوطه دارد پس زمینه گسترده در حوزه فرکانس ناشی از ماکرو مولکول ها ولیپیدها می باشد که همپوشانی شدید با متابولیت ها دارد. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از الگوریتم تخمین طیف پس زمینه در حوزه فرکانس میزان شباهت و رفتار آن در نواحی مختلف مغز به خوبی بررسی شود و با استفاده از نتایج آن تخمین پس زمینه در حوزه زمان توسط الگوریتم subtract quest mrsi را بهبود ببخشیم تا به دقت تفکیک سازی بالاتری برسیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیگنال هسته‌های قاعده‌ای مغز سکانس T2 و FLAIR تصویربرداری تشدید مغناطیسی در مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : علی‌رغم آن که مولتیپل اسکلروزیس بیماری ماده سفید مغز است؛ ولی درگیری هسته‌های قاعده‌ای مغز نیز گزارش شده است. برخی مطالعات کاهش سیگنال در سکانس T2 را در هسته‌های مغزی نشان داده‌اند. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سیگنال هسته‌های قاعده‌ای مغز در سکانس T2 و FLAIR تصویربرداری تشدید مغناطیسی در مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد شاهدی روی 30 بیمار (7 مرد و 23 زن...

متن کامل

شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی

در این تحقیق، پارامتر های یک مدل غیر خطی از سیستم همودینامیک معروف به مدل بالون به منظور تحلیل تصاویر تصویر برداری عملکردی تشدید مغناطیسی (fMRI) مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است. برای تخمین پارامتر های این مدل از دو روش استفاده شد. در این روش ها ابتدا واکسل هایی که سری های زمانی آنها حاوی فعالیت عصبی (ایجاد شده در اثر تحریک) هستند، شناسایی می گردد. سپس برای سری زمانی هر واکسل، پارامتر های ...

متن کامل

تحلیل طیف داپلر اهداف در رادارهای چند prf ای بر اساس تئوری حسگری فشرده

رادارهای چند prf ای یک نوع از رادارهای پالسی هستند که به دلیل استفاده از prf های مختلف، امکان افزایش همزمان حداکثر برد و حداکثر فرکانس داپلر بدون ابهام قابل اندازه گیری را فراهم می نمایند. دنباله پالس های ارسالی در این رادارها غیر یکنواخت بوده و از این رو دنباله نمونه های دریافتی در این رادارها نیز تشکیل یک دنباله غیر یکنواخت می دهند. با توجه به غیر یکنواخت بودن نمونه های دریافتی، برای تحلیل طی...

15 صفحه اول

حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال ها

هدف اصلی این مقاله، تشخیص وجودداشتن یا نداشتن طیف خالی براساس ویژگی ایستان گردشی سیگنال ها در یک محدودۀ وسیع فرکانسی است. با استفاده از یک سیستم فیلترینگ بسیار ساده، سیگنال هدف در بین سیگنال های دریافتی به شکل مؤثرتری (در صورت وجود) نسبت به دیگر سیگنال ها از فیلتر عبور می کند. فرکانس های گردشی سیگنال، برای اجرای الگوریتم وفقی کمترین میانگین مربعات نرمالیزه شده (normalized least mean squared-nlm...

متن کامل

تخمین محتوای‌آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی

در وارون‌سازی داده‌های سونداژ تشدید مغناطیسی از لحاظ فضای داده‌ای، 2 نوع الگوریتم تا کنون ارائه شده است: وارون‌سازی دامنه اولیه و وارون‌سازی پله‌زمانی. دو روش مذکور صرفاً بخشی از داده‌ها را جهت وارون‌سازی استفاده می­کنند و امکان ارائه یک جواب پایدار با تفکیک‌پذیری عمقی مناسب در فرآیند وارون‌سازی وجود ندارد، در حالی‌که استفاده از شکل موج کامل سیگنال تشدید مغناطیسی (کل فضای داده) علاوه بر تخمین هم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}