طراحی مسکن در اصفهان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

پایان نامه
چکیده

چکیده: خانه این بنیادی ترین ساختار کالبدی بشر همچنان ذهن انسان را از ابتدا تا کنون به خود مشغول کرده است.و هنوز هم به عنوان یک مسئله مطرح است. چرا که میزان قابل توجهی از زندگی هر فرد در خانه اش سپری می شود و انسان بیش از هر بنای معماری از ابتدا تا انتهای زندگی با خانه در ارتباط است. بدیهی است برقراری آسایش اقلیمی در قالب واحد مسکونی ضروری می باشد. در هر حال اوضاع بی سامان مسکن، ارزش دار شدن ضد ارزش ها، بی توجهی به مسائل انرژی و پایداری و ... از جمله مسائل مطرح شده در زمینه معماری خانه به نظر می رسند که زمینه را برای ارائه تحقیقات و گزارش ها در این مقوله مهیا می کنند. ولی از میان این مشکلات، مسائل مربوط به مصرف انرژی به خاطر تهدید زندگی در کره ی خاکی، از همه جدی تر و بحرانی تر احساس می شود. در معماری مسکونی امروز آسایش حرارتی با بهای گزاف تهدید زندگی نسل های آینده برقرار می شود و این در حالی است که با توجه به میزان مصرف انرژی در حوزه بافتهای مسکونی و کاهش منابع تجدید ناپذیر و بحران جمعیت، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک و هماهنگ کردن محیط زیست با شرایط اقلیمی می تواند در کاهش مصرف انرژی در بافتهای مسکونی موثر باشد. در این راستا با توجه به اهمیت بحث مسکن و نیز اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان موضوع به این سمت پیش رفت که چگونه امر بهینه سازی مصرف انرژی در بحث مسکن تحقق یابد.اگر چه در این چند سال اخیر با آزاد سازی حامل های انرژی و شروع هدفمندی یارانه ها مسأله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان قوت گرفت و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.نگارنده نیز در این پروژه سعی نموده تا به بررسی دو مقوله ی جداگانه ی مسکن و بهینه سازی مصرف انرژی در فصل مبانی نظری بپردازد و به دنبال راهکار هایی برای صرف جویی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با اتکا به عناصر اقلیمی و با توجه به تجربیات متفاوت ارائه شده در دنیا باشد. سایت مورد نظر در شهراصفهان و در تقاطع خیابان هفت تیر و خیابان تالار قرار گرفته است. در این راستا دانه های مسکونی متفاوتی یا توجه به اقلیم سایت طراحی شد و در مجموع در کنار هم قرار گرفت و در نهایت سعی شد کارآیی یا نا کارآیی تمهیدات بکارگرفته شده به کمک نرم افزار مبنا 19 مورد بررسی قرار گیرد

منابع مشابه

طراحی مجتمع تجاری اداری یزد( با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی)

زندگی بشر از ابتدا رابطه مستقیم با مصرف انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر داشته و مصرف این انرژی ها منجر به صدمات جبران ناپذیری بر محیط زیست و انسان ها گردیده است از این رو یکی از راه حل های این موضوعات بهینه مصرف کردن انرژی در یکی از پر مصرف ترین بخش ها یعنی بخش ساختمان است. چنانچه هدف غائی در بخش ساختمان دست یابی به ساختمانی با مصرف انرژی صفر باشد توجه به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در مرحله او...

طراحی مدرسه با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر اصفهان

با توجه به سهم 40 درصدی مصرف انرژی در بخش ساختمان و کاهش منابع انرژی تجدید ناپذیر، بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان می تواند تاثیر بسزایی بر کل مصرف انرژی کشور داشته باشد. ساختمان های آموزشی به دلیل تیپولوژی، الگوی اشغال فضاها، نوع کاربران و زمان اشغال فضا (فقط 9 ماه از سال)، از پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی برخوردارند. قابل ذکر است، در این میان شهر اصفهان با 239 روز آفتابی که برابر ب...

طراحی ساختمان اداری صفر انرژی متناسب با تهران از لحاظ اقتصادی اقلیمی و اقتصادی

بخش ساختمان یکی از بزرگترین بخشهای مصرف کننده انرژی در اکثرجوامع محسوب می گردد. با در نظر گرفتن این موضوع که بیش از 98.8 درصد انرژی های هیدروکربنی در ایران در ساختمان ها به مصرف می رسد. پتانسیل صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان بیش از بخش های دیگر می باشد لذا توجه به فن آوریهای ساختمان به منظور صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به میزان بسیار موثری می تواند در این راستا نقش سازنده داشته باشد. لذا ...

طراحی مسکن در شهرستان بانه

بخش ساختمان و مسکن بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران می باشد. میزان مصرف انرژی ساختمان ها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و استانداردهای جهانی بسیار بالاست. بنابراین کاهش مصرف انرژی ساختمان ها در ایران، امری ضروری بوده و احداث ساختمان های بهینه از نظر انرژی، بویژه در مقیاس وسیع، تأثیر بسزایی بر کل مصرف انرژی کشور خواهد داشت. ازآنجاکه مصرف غالب انرژی گرمایشی ساختمان¬ ها در مناطق سرد ایران است...

طراحی ساختمان اداری بلندمرتبه پایدار در تهران

در دهه های اخیر، محدودیت منابع سوخت های فسیلی و آلودگی های ناشی از سوزاندن آنها از یک سو و خطرات زیست محیطی از سوی دیگر نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی و بهره مندی از انرژی پاک را افزایش داده و پایه گذار مبحث پایداری در معماری بوده است. توجه به مسئله انرژی مصرفی ساختمان از مراحل ابتدایی طراحی می تواند تاثیر زیادی در کاهش مصرف انرژی ساختمان و یا تولید بخشی از انرژی داشته باشد. این پایان نامه...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}