بررسی شاخصه هایِ متمایز رمانتیسم ویلیام باتلر ییتس در مقایسه با رمانتیسم انگلیسی

پایان نامه
چکیده

‘romanticism’ and ‘romantic’ are among the most controversial terms in literature. most readers, when encountering these words, would think of the well-known period of romanticism of the first three decades of the nineteenth century and the great six english poets known as ‘the big six’ of this period. however, romanticism does not belong to certain artists in a special period; one may seek elements of romanticism in the works of every artist or at least find slight romantic touches in them. thus, it is necessary to understand the meaning and also the history of such words in the first place. encarta encyclopedia provides us with the history and the development; the word romantic comes from the classical latin. in ancient rome, latin was the actual language of writing, but people would use a different language on the streets of rome. romans used a kind of language that was different from classical latin. the language was mainly called roman. roman’s languages in france and germany, the languages derived from latin, were called romance languages because they were different from true latin. they were considered remote, and not quite natural. that is why the word ‘romance’ and ‘romantic’ appeared.

منابع مشابه

هنرمند رانده شده: دبلیو. بی. ییتس و حلقه سلتیک حماسه سرایان

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش ویلیام باتلر ییتس به عنوان حماسه سرایی مدرن است که علاوه بر به ارث بردن صدای اجداد گیلیک خود دارای استعدادی درونی برای شکوفایی و زنده سازی میراث گذشته می باشد. منظور ازحلقه سلتیک حماسه سرایان حلقه بلند مرتبه ای از فعالیت های حماسه سرایی کهن است که شامل عناصرشعر، قصه گویی، موسیقی، رقص، و عرفان می شود. این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول شامل مقدمه، پیشین...

15 صفحه اول

رمانتیسم از انگلیس تا ایران نگاهی به جلوه‌های مکتب رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و پروین اعتصامی

در این مقاله، کوشش نگارنده بر آن است که با مطرح‌ نمودن مباحثی همچون کلیاتی درباره مکتب رمانتیسم، ریشه اصطلاح رمانتیسم، ویژگی‌های رمانتیسم، شعر غنایی در مکتب رمانتیسم گامی دیگر در شناساندن این مکتب بردارد و سپس با طرح موضوع جلوه‌های رمانتیسم در سبک‌های ادبی ایران، به مقایسه تحلیلی شعر «دودکش پاک‌کن» ویلیام بلیک و « طفل یتیم » پروین اعتصامی ‌پردازد و بدین ترتیب تجلی رمانتیسم را در شعر این دو شاعر...

متن کامل

یتتس فراتر از مرزها: مطالعه تطبیقی کوهولین در آثار ییتس و رستم در شاهنامه فردوسی

اسطوره ها در پیدایش ملل و شکل گیری فرهنگ ها نقش بسزایی داشته اند. بنابراین، در بحران های ملی، هنگامی که انسجام و یکپارچگی ملت ها در خطر قرار گرفته اند، اسطوره ها به طور خاص مرکز توجه نویسندگان بزرگ بوده اند. حکیم ابوالقاسم فردوسی و ویلیام باتلر ییتس دو نویسنده مشهوری هستند که در چنین دوره های دشواری زیستند و زندگی خود را فدای احیای اساطیر ملی خویش ساختند، و در این راستا دو قهرمان اسطوره ای ایرا...

رمانتیسم در اشعار حمید مصدق

رمانتیسم، مکتبی است که از لحاظ زمانی ما بین دو مکتب کلاسیسم و رئالیسم پدید آمد. این جنبش جهانی، زمینه های گوناگونی همچون ادبیّات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می گیرد. رمانتیسم خود به دو شاخه ی کلّیِ رمانتیسمِ «احساساتی(یا فردی)» و رمانتیسمِ «اجتماعی- انقلابی» تقسیم می شود که هریک از این دو، در عین داشتن اشتراکاتی، خود دارای اصول و مشخصه های ویژه ای نیز ...

بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و ویلیام بلیک

در تاریخ غرب مدرن،مقطع زمانی ای را که از دهه های پایانی قرن هجدهم آغاز می گردد و تا سال های ده? 1850 ادامه می یابد،دوران رمانتیسم می نامند.جنبش رمانتیسم،جنبشی اساساَ اروپایی است.اما رمانتیسم محدود به مرزهای جغرافیایی اروپا نماند و در حوزه های تمدنی و فرهنگی دیگر،از جمله ایران نیز رسوخ پیدا کرد.اوج رمانتیسم در ایران در دور? بعد از مشروطیت جلوه گر می شود.در ایران بحث از مکتب های ادبی مغرب زمین تقر...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}