نام پژوهشگر:

علیرضا انوشیروانی

تقلا بر سر قدرت در دو نمایشنامه دیوید ممت: گلنگاری گلن راس و اولیانا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1388
    سمیه توانایی     فریده پورگیو

این تحقیق به بررسی چکوتگی تقلا بر سر قدرت در دو نمایششنامه دیوید ممت- گلنگاری گلن راس و اولیانا- می پردازد. ممت همواره در نمایشنامه های خود آثار مخرب رویای آمریکایی را مورد بررسی قرار می دهد و برای روشن شدن ماهیت رقابتی جامعه آمریکا شخصیت های نمایش نامه هایش را در موقعیت هایی قرار می دهد که در آنها تنها هدف و تنها راه شخصیت هایش برای بقا پیشی گرفتن از یکدیگر حتی به قیمت تمامی ارزش های انسانی است. بررسی این مفهوم در دو نمایش نامه ممت در پنج فصل انجام شده است. فصل اول مقدمه ای است که به جایگاه ممت در ادبیات دراماتیک آمریکا و خصوصیات ممتاز آثار او می پردازد. فصل دوم به بررسی رابطه تئوریک تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم به چگونگی تقلا بر سر قدرت در گلنگاری گلن راس با توجهی ویژه به رابطه ی زبان و قدرت می پردازد. فصل جهارم چگونگی تقلا بر سر قدرت در اولیانا را بر اساس نظریات میشل فوکو در مورد چگونگی اعمال قدرت در ساختار های اجتماعی همچون سیستم آموزشی مورد بررسی قرار می دهد و سر انجام فصل پنجم نتیجه گیری تحقیق می باشد.

درخت آذرخش دو شاخه: مدل لوگوئین برای جهانی شدن در عصر پسا استعماری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    سحر جمشیدیان     فریده پورگیو

در عصری قرار داریم که مهاجرت یک مسئله مهم بین المللی محسوب می شود و انسان ها با پیشینه های فرهنگی متفاوت مجبور به زندگی در کنار هم هستند. هر روز فعالیت های فرامرزی، وسایل ارتباط جمعی پیشرفته و وسایل حمل و نقل پر سرعت بیش از پیش از فاصله بین کشور ها می کاهد. در این شرایط ارتباطات بین فرهنگی و پدیده جهانی شدن از اهمیت بسیار برخوردار می شوند. این تحقیق رمان نقل (2000) اثر اورسولا لوگوئین را که نسبت به دیگر کار های این نویسنده ی رمان های علمی- تخیلی از توجه کمتری برخوردار بوده است را مورد بررسی قرار می دهد. فصل اول شامل مقدمه و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم چار چوب نظری برای تحلیل این رمان را در بردارد و ارتباط بین مطالعات پسا استعماری، استعمار، داستان های علمی-تخیلی، مذهب و زبان را بررسی می کند. فصل سوم به بررسی بعد زمانی مطالعات پسا استعماری و ارتباط بین استعمارگر و ااستعمار شده می پردازد و دولت یک کشور را به عنوان استعمارگر معرفی می کند. فصل چهارم رمان را از بعد معرفت شناختی مطالعات پسا استعماری مورد مطالعه قرار می دهد که روابط ناعادلانه حاضر در عصر جهانی شدن را با استفاده از نظریات همی بابا (homi bhabha) بررسی می کند. فصل پنجم دربردارنده ی نتیجه کلی و خلاصه ای از نظریات لوگوئین در ارتباط با پسا استعماری و جهانی شدن می باشد. یافته های این تحقیق مدل آرمان شهری جهانی شدن لوگوئین را مطرح می کند و اینکه چه طور افراد با فرهنگ های متفاوت در این دنیای چند فرهنگی باید زندگی کنند و نسبت به عقاید مختلف انعطاف پذیر باشند. در این رمان، لوگوئین عقاید دیکتاتوری و متعصبانه را نقد می کند و hibridity را به عنوان فرهنگ جهانی شدن که تساوی و انعطاف پذیری در برابر عقاید مخالف را مطرح می کند، می پروراند. این نگرش به نوبه خود جهانی سرشار از صلح و آرامش را بشارت می دهد

گذری باژگونه: خوانشی روانکاوانه از رمان مغازه اسباب بازی فروشی جادویی اثر انجلا کارتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سپیده سامی     فریده پورگیو

آنجلا کارتر یکی از نویسندگان بلند آوازه معاصر انگلیسی علاقه خود را درافسانه پریان و به طور گسترده تر در شناخت فرهنگ عامه نشان میدهد. آثار متنوع او در زمینه های مختلف از جمله ادبیات گوتیک، اسطوره شناسی، رئالیسم جادویی، نقد زنگرا، پسامدرنیسم و تحلیل روانکاوی، هر گونه تلاش برای طبقه بندی آثار کارتر را در یک گونه ادبی خاص غیر ممکن میسازد. آنجلا کارتر که در زمینه باز سازی و باز نویسی اسطوره ها فعالیت دارد، تمام سنت های دیرینه را مورد سوال قرار میدهد و آنها را به شیوه ای جدید، باژگونه و پسامدرن بازنویسی میکند. این پایان نامه بر آن است تا به مطالعه یکی از رمانهای کارتر به نام مغازه اسباب بازی فروشی جادویی (1976) بپردازد. گـذر ملانی پانزده ساله از عرصه خیالی به عرصه نمادین مورد مطالعه قرار می گیرد. در آخر داستان، با نمونه بازری از باژگونی کارتر مواجه میشویم که در آن تمامی اعضای خانه بر علیه عرصه نمادین فیلیپ به پا خواسته و این عرصه را به قصد زندگی در عرصه خیالی منهل میکنند. نویسنده از طریق مطالعه دقیق متن بر آن است تا پی ببرد که چگونه تا قسمت خاصی از رمان را بر اساس رویکردی روانکاوانه میتوان بررسی کرد و نزدیک به انتهای داستان باژگونی کارتر به میان می آید. بخش اول این پژوهش شامل پیش گفتار، پیشینه ی پژوهش، هدف و اهمیت پژوهش، روش و نظام پژوهش می باشد. بخش دوم به بررسی نظریات روانکاوانه ی ژک لاکان میپردازد. بخش سوم بسط نظریه های لاکان به رمان مغازه اسباب بازی فروشی جادویی است. در بخش چهارم انکار خوانش روانکاوانه کارتر و خوانش باژگونه اش صورت میگیرد. بخش پنجم نتیجه گیری از بحث های بخش های پیشین است

انتقاد ازبیگناهی ناازموده:بررسی اشعاربوله بلیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سارا ستایش     پروین قاسمی

بلیک شاعری با روحیه انقلابی است, او سنتها و عقایدی را که تخیل و ازادی را در بند میکنند محکوم میکند. او بر ضد بدی های جامعه خویش است و درباره نیروهای پنهان درون انسان صحبت میکند. بلیک درباره چهار حالت هستی سخن میگوید او ماندن در حالت اول بوله را که مرحله ای ایستاست را بایسته نمیداند وبر لزوم گذر از مرحله دوم تجربه یا زایش تاکید میکند زیرا این حالت حالتی پویاست که به بی گناهی سازمان یافته میانجامد. اگر کسی از مرحله دوم با موفقیت گذر نکند به دوزخ الرو سقوط میکند. ترانه های بی گناهی و ترانه های تجربه دو حالت متضاد روان انسان را نشان میدهند ولزوم گذر از دو حالت اول را برای رسیدن به بی گناهی والاتر به تصویر میکشند. هر ترانه بی گناهی همتایی در تجربه دارد که بر اهمیت رویارویی با مشکلات وتلاش برای غلبه بر انها در تجربه تاکید میکند. باب تل درباره تل است که از تجربه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به حالت والاتر می هراسد در حالی که اوثون در رویاهای دختران البیون با شکستن زنجیرهای یوریزن وارد تجربه میشود.

the influence of the neo-platonic concept of poetic imagination on wordsworth’s poetry
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    عبدالله بابکیانی     علیرضا انوشیروانی

بر اساس نظریه افلاطون در باره شعر خلاقیت هنری مورد انتقاد قرار گرفته است. نظریه کلی در مورد شعر این بود که شعر از ظواهرتقلید میکند و نه حقیقت. چون سایه ای از حقیقت است. اما با پیدایش فلسفه نو افلاطونی، انتقاتات قبلی در مورد شعر و شاعری اصلاح شد. فلوطین در کتاب انئید، اساس خلق هنری را بر محور مُثل افلاطونی قرار داد. وی باور داشت که هنر مندان در خلق آثار هنری، تحت تاثیر مُثل افلاطونی بوده و عوالمی را که در آثار خود خلق می کنند صرفأبر اساس اشیاء فیزیکی و سایه ها نمی باشد. شاعران رمانتیک، به ویژه وردزورث، تأکید زیادی بر احساسات و مفهوم خلاقیت داشتند. مفهوم خلاقیت شاعرانه ودرزورث، شباهت زیادی با مفهوم خلاقیت نو افلاطونی داشت. در باور هر دو آنها، هنرمندان با استفاده از خلاقیت هنری دنیای مخصوص خودشان را می سازند. به عبارت دیگر، هنرمندان در آفرینش شبیه خداوند هستند. در این پایان نامه، خلق هنری افلاطونی و نو افلاطونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، مفهوم خلاقیت رمانتیک طبق نظریه وردزورث مطالعه گردیده تا شباهت های بین خلاقیت از دیدگاه نو افلاطونی ها و شاعران رمانتیک و همچنین تأثیر فلوطین بر روی اشعار وردزورث نشان داده شود. نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیر نظریه خلق هنری فلوطین روی شاعران رمانتیک و مخصوصاً وردزورث است. این تحقیق نشانگر همانندی شاعران با خداوند در آفرینش هنری بر اساس مثل و همچنین الگوی دنیای یزدانی است.

شکل گیری دیدگاه مذهبی یوجین اونیل و تجلّی آن در دو نمایشنامه سفر طولانی روز تا دل شب و مرد یخی می آید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    مژده حسام پور     علیرضا انوشیروانی

هدف این پایان نامه، مطالعه ی چگونگی شکل گیری دیدگاه مذهبی یوجین اونیل، پدر نمایشنامه ی نوگرای آمریکاست. اونیل، شخصاً، عقیده داشت که مهمترین مسئله ای که در فعّالیت ادبی اش بدان پرداخته، ماهیت ارتباط بین انسان و خدا بوده است. روش تحقیق این پایان نامه عمدتاً بر پایه ی تاریخ گرایی نوین استوار و شامل دو بخش است. در بخش اوّل، گفتمان های غالب زمان اونیل، از قبیل گفتمان های ادبی، فلسفی، مذهبی و علمی، که عقاید مذهبی او را شکل داده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوّم، بیشتر عوامل شخصی و زندگینامه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از مطالعه ی تأثیرات این گفتمان ها و عوامل بر دو نمایشنامه ی سفر طولانی روز تا دل شب و مرد یخی می آید، ثابت شده که مذهب اونیل، بیشتر مذهبی درونی و شخصی بوده است تا مسیحی. بدین سان، اونیل نیز به گفتمان های غالب زمان خود شکل می دهد.

شخصیت پردازی در تراژدی های شکسپیر و سوفکل: شخصیت های نیک و بد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    آرش ملایی     امراله ابجدیان

بر خلاف شخصیت پردازی در تراژدی های سوفکل، دسته بندی شخصیت ها به عنوان نیک و بد یا آگاه و نادان در تراژدی های بزرگ شکسپیر—اتلو، شاه لیر و مکبث—بیشتر عیسویست تا کلاسیک. در حالی که در تراژدی های کلاسیک شخصیت ها در قالب نیک و بد دسته بندی نمی شوند، تراژدی های شکسپیر از فلسفه ی مانی و جدال نیکی و بدی متاثرند. در نتیجه، خواننده با شخصیت هایی رو به روست که بنا بر باورهای عیسوی یا کاملا نیک هستند یا کاملا بد. از دید شکسپیر، نیروی تعیین کننده در دنیای تراژدی هایش سازمانی اخلاقی است. سازمان اخلاقی او هم نیکی اخلاقی و هم بدی غیر اخلاقی را در بر می گیرد. در آثار شکسپیر نیکی هیچگاه سر منشا بدبختی نیست؛ بلکه بدی است که سر چشمه ی اصلی همه ی بد فرجامی هاست. در حالی که قهرمان تراژدی های سوفکل داناست، از نهاد انسان ها آگاه و گهگاه بزرگترین انسان است، قهرمانان شکسپیر از درک خویش و انسان های پیرامون خود ناتوانند. شگفت این که، شخصیت های بد او به مانند ابلیس آگاه و هوشیارند.

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری بردبری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    سمیه رجبی     فریده پورگیو

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری برد بری تحقیق پیش رو وضعیت پسا استعماری مریخ ارئه شده در وقایع نگاری مریخ، نوشته ری برد بری، را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا هدف از این بازکاوی، اثبات انحراف آرمان شهر مریخ به علت سودای انسان زمینی در ایجاد سرزمین موعود از طریق استعمار مریخ، می باشد. نویسنده، همچنین، نشان می دهد که این انسان های زمینی همان پیشروان آمریکایی غرق در رویای موفقیت آمریکایی هستند. مریخ همانند سرزمین بومیان آمریکا مورد استعمار قرار می گیرد تا آرزوهای زمینی ها به واقعیت به پیوندد اما در نتیجه، هم زمینی ها و هم مریخی ها تحت تأثیر واقع می شوند. علی الرغم تلاش انسان های زمینی در کنار گذاشتن مریخی ها به عنوان دیگری، همانند آنچه که نسبت به آفریقاییان- آمریکایی انجام می دادند متوجه می شوند که آنها اشخاص صاحب قدرت نیستند. به عبارت دیگر، زمینی ها به هویت و موقعیت واقعی خود پی میبرند. بعلاوه، زمینی ها و مریخی ها هر دو در تارهای جامعه ی پسا استعماری به دام افتاده اند، پس هویت آنها بسیار تغییر می کند. آشکار می شود هنگامی که زمینی ها متوجه برتری مریخی ها می شوند، خود مریخی می شوند. تدریجاً، به علت تجربه ی جامعه استعماری، زمینی ها و مریخی ها به چیزی بینابینی تغییر می یابند، یعنی دو رگه می شوند. همچنین، همان تکنولوژی ای که زمین را نابود می سازد، مریخ را به بیابان مبدل می کند. علاوه بر این، این تحقیق سپس بر آن است که به تفسیر تصویر زن به صورت نژاد درجه دو که هم توسط مردان خودشان و هم مردان استعمارگر مورد ظلم قرار گرفته اند، بپردازد. زن ها و مریخی ها یکسانند، هر دو دیگری پایین رتبه اند که تحت سلطه و اعمال قدرت قرار می گیرند. بعلاوه، مردها در این رمان، سعی دارند تا صورت ظاهری و ذهنیت زن ها را شکل دهند. از طرف دیگر آشکار می شود که برخی از زنان مثل یلا، الما و ژنوی سعی می کنند تا به فردیت و یا هویت خویش برسند. روی هم رفته، زمینی ها توسط مریخی ها و زن ها قدرتشان را از دست می دهند. زمین و مریخ نیز به علت رویا های نا معقول انسان تبدیل به حرمان شهر می گردند. نهایتا، شرح داده می شود که تنها راه بقا، پذیرش مریخی ها به عنوان خود می باشد. کلید وازه: آرمان شهر- حرمان شهر- نقد پسا استعماری- علمی تخیلی-وقایع نگاری مریخ

heterogeneity within the orientalist discourse: representation of the orient in womens travelogues and mens paintings
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    لاله آتشی     علیرضا انوشیروانی

from 1950s onward, new theories and critical approaches burgeoned across humanities. these theories were context-oriented; as a result, the analysis of discursive practices gained significance. thus, social, political, historical and cultural discourses that have been hitherto marginalized and considered inferior to literary texts, were introduced as important texts to be analyzed by critics. one of the marginalized texts that have recently become the focus of critics is travelogue. travel writing, being a popular genre, has seldom been taken seriously as a literary genre and has often been read in the margins of canonical literature. after the burgeoning of context oriented theories, travel books turned into important sources that helped the critics to study popular culture, sociology, ethnography, social history, and other areas of humanities. if travel writing as a genre has been marginalized, travelogues written by western women have been doubly marginalized because in patriarchal societies, women’s literature has rarely been put on the same level as men’s literature. woman travel writers are most of the time concerned about gender. in fact, there are differences between travelogues authored by men and those authored by women. western women who had an unsure position in the discourse of colonialism reveal tensions in their writings that can seldom be found in men’s travelogues. these tensions can be traced in the images that woman travelers offer of the east. the clash between the discourse of colonialism and the discourse of femininity during the nineteenth century gave rise to tensions that we will analyze to show how they shaped british women’s identity and influenced their social position. in this research, verbal and visual texts will be contextualized in a web of discursive practices. orientalist tropes are not limited to verbal texts. they can be found in nineteenth century european paintings too. the texts of the travelogues will be analyzed according to bhabha’s theory of ambivalence and the paintings will be analyzed according to kress and van leeuwen’s theory of visual semiotics. said’s polarized view reiterates the colonial logic and reproduces the binary oppositions that underlay the imperial project. bhabha’s theory of hybridity is aimed at ridding the critical discourse from polarizations. bhabha tries to move beyond the manichean allegory and the rhetoric of blame by paying attention to the luminal spaces where neither the one nor the other rules. never denying the unequal power relations between west and east, bhabha prefers to shed light on the doubt, anxiety and ambivalence within the contact zone where the interaction between west and east fissure the colonial authority from within and produces a new identity. such an outlook reveals to us the cracks within the imperial power structures and the processes of getting round the ideological regulations through the interaction with the other.

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مسعود کشاورز     پروین قاسمی

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به موضوع ازدواج پرداخته اند. بخش اول شرایط زمان و مفهوم ازدواج را در مقدمه ای کوتاه معرفی نموده و به فرضیه تحقیق، سوالات و اهمیت پژوهش حاضر می پردازد. بخش دوم با مطالعه آثار دیکنز نشان داده که لحن شوخ و گزنده نویسنده در مراحل تکوینی خود تبدیل به زبانی جدی و انتقادی گردیده است. بخش سوم روشنگر آن است که زبان آموزشی- پندآموز جورج الیوت به تدریج شوخ-طبعی و طنز را در پرداختن به مسئله ازدواج در خود گنجانده است و در نهایت با رویکردی پرسش گرانه و هنجار شکن، ضرورت و چگونگی این پیوند انسانی را به چالش کشیده است. بخش چهارم آشکار می سازد که برخلاف انتظار، نگرش تلخ و به ظاهر انتقادی توماس هاردی در عمل بسیار محافظه کارانه و شاید ناخودآگاه، به ترویج و تحکیم مفهوم ازدواج سنتی ویکتوریایی انجامیده است. بخش پنجم با مروری کوتاه برآن چه در ساختار کلی تحقیق مطرح گردیده نتیجه گیری نهایی را مطرح می نماید و به معرفی بسیار مختصر زمینه هایی برای تحقیق در عرصه های مشابه می پردازد.

بررسی طنز در ترانه های بیگناهی و تجربه ویلیام بلیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    نازنین نیری     فریده پورگیو

این پژوهش از نظریات گونه گون طنز و نظریه زبان باختین (گفتگو گرایی) سود می جوید تا تصویری تازه از طنز در ترانه های بیگناهی و تجربه بلیک ارائه دهد. نظریه باختین برای بررسی طنز در اثر بلیک در آغاز وسیله ای نامعقول می نماید. اما منتقدان عصر حاضر از نظریه گفتگوگرایی حتی برای بررسی شعر رمانتیک, که از دیدگاه باختین تصویرگر اوج حاکمیت و ذهن گرایی شاعر است, نیز استفاده می کنند. استفاده از این نظریات غزل بلیک را به عنوان غزلی نامتعارف معرفی می کند که نقش طنز در آن به عنوان شیوه غالب گفتمان قابل توجه است. طنز بلیک تا حدی وارث طنز درایدن و پوپ است زیرا طنزهای مشهور این دو به ویژه ریشخندهای حماسی آن ها به دلیل کنار هم قرار دادن سبکهای والا و دون, کارناوال گونه و در نتیجه مصداق گفتگوگرایی است. در اشعار بلیک انواع گفتمانی باختین یافت می شود: گفتمان تک صدا و رعب آور شعر, گفتمان عینیّت گرای نمایشنامه و گفتمان چندصدا و رمان گرا. کلام دوصدایی نیز به صورت انواع تقلید تمسخرآمیز ظهور می کند. اثر بلیک تقلیدی تمسخرآمیز از اشعار کودکانه زمان خود و همچنین گفتمان آمرانه حاکمیت دینی و دولتی است. گفتگوگرایی در غزل بلیک بر تأثیر طنزی که ایدئولوژی کلیسا و دولت را نشانه می گیرد فزونی می بخشد. طنز بلیک خیالبافی را که نتیجه خرد تک صدای عصر روشنگریست نشانه می گیرد. مفهوم رویا در آثار بلیک گویای فلسفه اخلاقی گفتگوگرایی است که بر پایه سنخیت وجود استوار است. رویا زمینه ا ی برای گفتگو ایجاد می کند و بر خلاف زیرکی شاعرانه در آثار درایدن و پوپ از حاکمیت شاعر طنزنویس تا حدی می کاهد. بنابراین, خود انسان گرای بلیک مغایر با خود فرهنگی-سیاسی درایدن و خود نخبه گرای پوپ است.

بررسی شاخصه هایِ متمایز رمانتیسم ویلیام باتلر ییتس در مقایسه با رمانتیسم انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    اکبر فتوح آبادی     علیرضا انوشیروانی

‘romanticism’ and ‘romantic’ are among the most controversial terms in literature. most readers, when encountering these words, would think of the well-known period of romanticism of the first three decades of the nineteenth century and the great six english poets known as ‘the big six’ of this period. however, romanticism does not belong to certain artists in a special period; one may seek elements of romanticism in the works of every artist or at least find slight romantic touches in them. thus, it is necessary to understand the meaning and also the history of such words in the first place. encarta encyclopedia provides us with the history and the development; the word romantic comes from the classical latin. in ancient rome, latin was the actual language of writing, but people would use a different language on the streets of rome. romans used a kind of language that was different from classical latin. the language was mainly called roman. roman’s languages in france and germany, the languages derived from latin, were called romance languages because they were different from true latin. they were considered remote, and not quite natural. that is why the word ‘romance’ and ‘romantic’ appeared.

بررسی روابط قدرت و مقاومت در رمان دریای گسترده سارگاسو اثر جین رایس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده ادبیات 1392
    محمد زندی     علیرضا انوشیروانی

هدف این پژوهش بررسی روابط قدرت و همچنین مقاومتی است که فرودست درتقابل با سیستم سرکوبگر استعماری و پسا استعماری در رمان دریای گسترده سارگاسو اثر جین رایس از خود نشان می دهد.وقایع رمان زمانی رخ می دهد که قانون برده داری در نظام قانونی انگلیس لغو شده است.شخصیت اصلی رمان آنتوانت در چنین جایگاهی قرار گرفته است او در ساختار میانی بردگی و آزادی قرار گرفته است. دوران گذار برای او به معنای گسست از ساختار سرکوبگر پیشین است. این رویداد امیدهایی را برای آزادی و فردیت برای شخصیت ها به وجود می آورد. امید آن است که شخصیت های رمان به فردیت و آزادی که نیل به آن در دوران استعمار ممکن نبوده برسند.به خلاف، شرایط جدید اجتماعی نه تنها هر امیدی را در جهت نیل به آزادی محو می کند، بلکه سوژه ها را تحت سلطه و سرکوب فزاینده تری قرار می دهد. شخصیت اصلی در رابطه خود با تمام ساختارهای فرهنگی با سرخورگی روبرو می شود.در این مطالعه با تحلیل لایه های مختلف ساختار قدرت در دریای گسترده سارگاسو به این نتیجه خواهیم رسیدکه مقاومت تا زمانی که شخصیت اصلی رمان، آنتوانت، تمامیت ساختار قدرت را از طریق جنون طرد نکند ممکن نخواهد بود. بدین سان شالوده قدرت استعماری در هم خواهد شکست و شخصیت داستان فردیت و هویت خود را باز خواهد یافت.

غریزه مرگ در رمان پلت به نام حباب شیشه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    احسان بقایی     فریده پورگیو

هدف این تحقیق این است که نشان دهد نمودهای محکمی از غریزه مرگ در نوشته هاو زندگی سیلویا پلات وجود دارد.سیلویا پلات, شاعر و رمان نویسی که زندگی پر آشوب و پر دغدغه او مشهور است در سومین اقدام به خودکشی درگذشت.زندگی وی نشانگر خلق و خویی است که غریزه مرگ بر آن حاکم است.وی در زندگی خود نمودهای تکرار و تخریب گرایانه این غریزه را که توسط فروید مطرح شده به شدت نشان داده شده است. این تحقیق در جستجوی انگیزه های ضمیر ناخودآگاه در نوشته های سیلویا پلات است تا انها را یافته و شناسایی کند.اضطرار نویسنده بر تکرار درون مایه های مشابه تکرار کلمات و عبارت های خاص بیش از دیگر موارد خود را نشان می دهد.تکرار درون مایه های نقص در آفرینش و تولید رستاخیز هایی بعد از مرگ و تلاش برای فرار از مرگ و در عین حال مرگ دوستی در نوشته های او کاملا آشکار است.همچنین در سطح زبان و اندیشه, نمود دیگر غریزه مرگ یعنی تخریب گرایی فراوان است.در سطح زبان استفاده از کلمات و الفاظ غیر معمول زبانی به طور مکرر باعث اشکال در درک آثار او می شود.در سطح اندیشه , پلات غریزه مرگ را با استفاده از درون مایه و تصاویر خودآزاری و دیگرآزاری,طغیان علیه جامعه و دوستان نشان می دهد.افزون بر نمودهای ذکر شده غریزه مرگ, نویسنده استفاده های گوناگون "من برتر" از غریزه تخریب گرایی علیه "من" را به اشکال احساس گناهکاری, احساس نگرانی, ترس, مالیخولیا نشان می دهد.این شواهد به خوبی نشانگر این است که همان ساختارهای روانشناختی نمود یافته در زندگی واقعی او با خاستگاهی در غریزه مرگ, در خلق نوشته های او نقش بسزایی داشته است. کلیدواژه: سیلویا پلت، غریزه مرگ، خودآزاری، دگرآزاری، حباب شیشه ای

تفسیرمفهومی وبررسی اشکال مختلف دگردیسی در گفتمان های مرتبط: از مسخ تا پساانسان گرایی: با بهره گیری از نظریه فوکو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
    توحید تیموری     بهی حدایق

تفسیرمفهومی وبررسی اشکال مختلف دگردیسی در گفتمان های مرتبط: از مسخ تا پساانسان گرایی: با بهره گیری از نظریه فوکو به کوشش توحید تیموری هدف این رساله، مطالعه و تحلیل صورت های مختلف دگردیسی، به عنوان درون مایه برجسته در سه گفتمان مرتبط است. همانگونه که فوکو در نظریه جامعه شناسی گفتمانی خود بر استخراج معنا در شرایط تاریخی تاکید دارد، این رساله به مطالعه دگردیسی، نحوه شکل گیری، ارتباط نظامی و مفاهیم مرتبط با آن در گفتمان های مرتبط می پردازد. درابتدا، مسخ به عنوان نوعی دگردیسی، درارتباط با گفتمان معناباختگی تجزیه و تحلیل می شود. درواقع مسخ، دگردیسی را براساس مراتب و نظام سیستمی گفتمان معناباختگی تعریف می کند. سپس دگردیسی ایدئولوژیک از دیدگاه گفتمان آخرالزمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. این گفتمان، دگردیسی را عدم کارایی یک ایدئولوژی می داند که نتیجه آن عدم کارایی سوژه ها در تبیین هویت است و به تبع آن سوژه ها تغییر ماهیت و تغییر شکل می دهند. بر این اساس، موضوع پساانسانیت نیز مورد بررسی قرار می گیرد که برطبق ارا نظریه پردازان می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد: فروانسان و فراانسان. بخش پایانی این تحقیق به بررسی دگردیسی تحت گفتمان علم می پردازد که این مفهوم را در کاربردی کردن علوم مختلف، تکنولوژی و برچیدن محدودیت ها با کمک دانش می بیند. به بیان دیگر، امکان بوجود آوردن چنین تغییری توسط علم توضیح داده می شود. درنتیجه، این تحقیق برآن است که دگردیسی را عمدتا در ارتباط با گفتمان های مرتبطی که توانایی عرضه آن را دارند دسته بندی کرده و اشکال مختلف ان را تحلیل نماید.

بررسی و ارزیابی فعالیتهای واژه گزینی فرهنگستان سوم زبان و ادب فارسی از نطر بخشی از دانشکاهیان دانشگاه شیراز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1392
    شیرین درخشان     جلال رحیمیان

یکی از بزرگترین نیازهای روز زبان فارسی مقابله با هجوم هزاران لغت علمی است که همراه با علوم و فنون مختلف به زبان فارسی سرازیر شده اند. بدیهی است که این امر نیاز به تحقیق و اگاهی بیشتر دارد. از سویی دیگر لازم است که علاوه بر لغت سازی جدیدلغاتی که تاکنون دیگران ساخته اند رانقد و بررسی نمودهو علاوه بر طرح محاسن و معایب انها لغات نادرست را نیز حذف کرد. زبان هر جامعه ای با توجه به شرایط زندگی بشر دستخوش تغییراتی بوده است که مهمترین این تغییرات فرایند قرض گیری واژگانی می باشد. در این بررسی و ارزیابی تلاش بر این است که از واژه هایی استفاده شود که در جامعه دانشگاهی مورداستفاده قرار می گیردو متعلق به یک رشته خاص هم نمی باشد. از دیگر اهداف این تحقیق ارایه راهکارهایی برای افزایش پذیرش واژه های نو از سوی جامعه زبانی است. روش این تحقیق به صورت میدانی بوده است که برای بررسی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگستان سوم از دو نوع پرسش نامه استفاده شده است و از طریق این دو پرسش نامه به اشنایی جامعه دانشگاهی با واژه های پیشنهادی فرهنگستان و همچنین رغبت انها به این واژه ها دسترسی نسبی یافتیم. با بررسی های دو گروه فرهنگستان و واژه های بیگانه به این نتیجه رسیدیم که میل و رغبت به سمت واژه های بیگانه در اکثر موارد بیشتر از واژه های پیشنهادی فرهنگستان می باشد و واژه های فرهنگستان مورد استقبال کمتری قرار گرفته است.

مطالع? تطبیقی تاثیر ادگار آلن پو بر شعر معاصر فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    هادی شایگان فر     علیرضا انوشیروانی

در حوزه سرایش شعر،ادگار آلـن پو آثار قابل توجــهی را خلق کــرده است که در این مـیان شعر "غراب" مشهـورترین اثر اوست که بر ادبیات جــهان به طور وسیعی تـاثیـر گذار بوده است. شعر معاصر فارسی نیز از این تاثیر جـدا نــمـانده است. بنابراین ، هدف اصلی این پژوهش آشکار ساختن تاثـیـر شعر" غراب" پو بر شعر معـاصـر فارسی است که در شعر مسعود فــرزاد ، نادر نادر پور ، مهستی بحرینی و مهدی اخوان ثالث نـمود یافته است. اگر چه منـبع الهـام این شاعران شعر "غراب" است ، با این حال ، شاعران مذکـور زبان شعری پو را پس از جرح و تعدیل با شرایط اجتــمــاعی زمان خود منطبق کرده اند که این شرایط به شکل کاملا آشکاری تحت تاثیرات مـخـرب آشفتگی های سیاسی است. بعلاوه ، با بررسی دقـیـق ترجمه های فارسی شعر پو به این نتیجه رسیدیم که جایگاه تثبـیـت شده پرندگان سیاه در شعر معاصر فارسی به طور قابل ملاحظه ای ریــشه در ترجــمه های فارسی شعر "غراب" پو دارد.

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبوب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مریم تاجی زادگان     علیرضا انوشیروانی

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبو ب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس پایان نامه حاضر با استفاده از نظریه های نقد پسااستعماری، رمانهای محبوبا ثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثر کاریل فیلیپس را بررسی می کند. به تصویر کشیدن قدرت، توانایی و تلاش شخصیتهای سیاهپوست این دو رمان در جهت کسب آزادی و هویت پیوندی علیرغم موانع پیچیده فرهنگی و فیزیکی حاکم بر جو این دو رمان، هدف این تحقیق را شامل می شود. ارائه نگرشی وسیع تر به موضوع برده داری در این دو رمان که حاکی ازداشتن دیدگاه خاص یک زن نویسنده ونقطه نظر ویژه یک مرد نویسنده در ارتباط با مبحثی یکسان است، اهمیت مطالعه را در بر می گیرد. نقد نظری تحلیلی این دو اثر بر اساس نگرش منتقدانه پسااستعماری ارائه می شود. چهارچوب اصلی این پژوهش را موضوع بازنگری تاریخ که به بررسی ایدئولوژی پسااستعماری رابطه قدرت بین فرد استعمارگر وفرد مستعمره می پردازد، تشکیل می دهد. مبحث شکل گیری هویت در شخصیتهای سیاهپوست که مرتبط با مضمون مقاومت و ایستادگی می باشد، توسط منتقدانی معتبر همچون هومی بابا و استوارت هال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

خوانش پسا استعماری رمان زندگینامه مادرم اثر جاماییکا کینکید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    سحر نخعی     علیرضا انوشیروانی

ادبیات کارائیب نشان دهنده سلب مالکیت، استثمار و ظلم و ستم در برهه ای از تاریخ است که مورد توجه قرار نگرفته است واغلب سوء تفسیر شده است. در این مطالعه، اثرات مخرب استعمار و برده داری در رمان زندگینام? مادرم (1996) اثر جامائیکا کینکید به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رمان جامائیکا کینکید در چارچوب مطالعات پسااستعماری، در پرتو نظریه های روانشناسی استعمار آلبرت ممی و فرانتس فانون می باشد. آلبرت ممی در کتاب استعمارگر و استعمارشده به طور کامل تصویر و توصیف جدیدی از دو بازیگراصلی درام استعماری و رابطه میان این دو ارائه می کند. وی معتقد است که منتقد نباید تنها بر روی استعمارشده تمرکز کند: درعوض، مشکلات روانی ای که استعمارشده به خصوص در ارتباط با استعمارگران تجربه می کند باید بررسی و تجزیه و تحلیل شوند. فرانتس فانون استدلال می کند که استعمار دو قطب اجتماعی متضاد بین استعمارگر و استعمارشده ایجاد میکند که تا ابد محکوم به تقابلی پرتنش هستند. این تنش ها باعث ایجاد ناهنجاری های اخلاقی و روانی درنظام ایدئولوژیکی که بر اساس نژادپرستی، ظلم واستثمار شکل گرفته است می شوند. نقط? مقابل فرانتس فانون، جامائیکا کینکید است که مقاومت وآزادی را از دیدگاهی کاملا متفاوت در نظر می گیرد. به عنوان جایگزینی برای روش فانون که فراتر از تقابل میان استعمارگر و مستعمره است، زولا خود دوستی را ترجیح می دهد. به جای تلاش برای ساختن یک «زن جدید» به تعبیر فرانتس فانون، زولا به هیچ وجه حاضر به قبول دیدگاه های استعمارگر نسبت به امثال خویش که منجر به خود ویرانگری و نفرت از خویشتن می شود نیست. در عوض، به منظور زنده ماندن و نجات یافتن، او با اطمینان عشق به خویشتن را انتخاب می کند، البته عشقی عجیب و غریب و وسواسی. او معتقد است که این عشق از تقلید و نفرت از خویشتن بهتر است. زولا در طول زندگی همواره دچار کمبود، خشم، تحقیر و تنفر است، با این حال زنده می ماند. مطالع? حاضر به این نتیجه می رسد که استعمار و برده داری هم بر استعمارگر و هم بر استعمارشده تأثیر منفی دارد.

نقدی بر تحلیل مارکسیستی از نمایشنامه ماشین حساب المر رایس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    سعیده دادفر     امراله ابجدیان

نمایشنامه ی ماشین حساب المر رایس نمایش زندگی روزمره ی یک کارگر یقه سفید در قرن بیستم تحت تاثیر ایدیولوژی های سرکوب گر جامعه ی سرمایه داری است. آنچه را که رایس بیشترین توجه و تاکید را معطوف آن داشته، این است که چگونه مکانیزه شدن مشاغل، انسان را به سمت از دست دادن و جدا شدن از آن چه خود انجام می دهد و محصول آن، هدایت می کند و چگونه این روند به تدریج منجر به از دست دادن عواطف انسانی می گردد. این نمایشنامه را می توان نقدی بر تکنولوژی دانست. نمایشنامه ی ماشین حساب در زمانی نوشته شد که ادارات و کارخانه ها در آمریکا به سرعت در حال مکانیزه شدن بودند. بسیاری از کارگران، مشاغل خود را در مقابل ماشین ها از دست دادند. رایس مکانیزه شدن مشاغل در جامعه ی سرمایه داری را مورد انتقاد قرار می دهد زیرا این روند از اینکه انسان بتواند خود مختار زندگی کند و از ز ندگی بهره ببرد جلوگیری می کند و محل کار را تبدیل به مرکز سرکوب و جایی می کند که توسط افرادی که دارای قدرت و ثروت هستند احاطه شده است. این افراد از کارگران و تلاششان به نفع خود سود می برند. کار از خود بیگانه، باعث جدا شدن انسان از وجود و طبیعت ذاتی اش و باعث محروم شدن از ماهیت معنوی و وجودی اش می شود. بیگانگی می تواند به طور کلی با ایجاد زمینه برای پیشرفت و سرمایه گذاری همگان به صورت مساوی در یک جامعه ی آزاد حذف شود

زمان ،خاطره ،هویت و توانمندی در رمان " به سوی فانوس دریایی" ویرجینیا وولف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    مریم بیگم کازرونیان     علیرضا انوشیروانی

این تحقیق شامل بررسی موضوعاتی همچون زمان ،هویت و توانمندی، و خاطره در رمان "به سوی فانوس دریایی" نوشته ویرجینیا وولف می باشد. این تحقیق همچنین قصد بررسی تغییرات بوجود آمده در قرون نوزده و بیست بر افکار انسانها و دور شدنشان آنها از روش و سبکهای متداول را دارد. نوشتار وولف اصولا مبتنی بر تکیه بر آگاهی و هوشیاری درونیش است که از این خصلت برای بیان و تشریح واقعیتهای درونی انسانها در نوشتن داستانهایش استفاده می کند. انزوا ،بیگانگی فردی، نابرابری جنسیتی ، استعمار طلبی و ملی گرایی او را وادار به آزمودن راههایی برای براندازی فاصله بین خویشتن و دیگران می کند تا تاکیدی بر ارتباط وبر واقعیتهای درونی انسانها داشته باشد

اقتباس بینارسانه ای رمان پدرخوانده اثر ماریو پوزو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    زهرا زارعی     علیرضا انوشیروانی

ادبیات تطبیقی علاوه بر مطالع? آثار مکتوب در زبانها، فرهنگ ها و ملل مختلف به مطالعات بینارشته ای همانند مطالعات ادبیات و سینما نیز می پردازد. اثر مورد اقتباس اغلب متأثر از اثر دیگری است و به همین دلیل می توان اقتباس را از دیدگاه لیندا هاچن در قلمرو مطالعات ادبیات تطبیقی جای داد. محقق در این مقاله به بررسی تطبیقی رمان پدرخوانده (1969) اثر ماریو پوزو، فیلم پدرخوانده (1972) به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و بازی مارلون براندو و آل پاچینو و بازی کامپیوتریپدرخوانده (2006) می پردازد و در این پژوهش تغییرات به وجود آمده در نظام های معنایی و نشانه شناسی بررسی شده است. در این تحقیق به شباهت ها و تفاوت های میان این آثار و روش های بکار رفته در اقتباس سینمایی و سایبری توجه شده است. چارچوب نظری این مقاله نظریه های لیندا هاچن، استم و دیگر منتقدان این عرصه است. این تحقیق نشان می دهد که چرا و چگونه اثری ادبی وقتی در رسانه ای متفاوت مانند سینما و بازی رایانه ای مورد اقتباس قرار می گیرد تغییر می کند. این تأثیر گاه آنچنان تأثیرگذار است که محصول اقتباس شده از اصل اثر ادبی بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

اهمیت و تقدس گاو در ادیان و اساطیر ایران و هند باستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    سارا نساج کریمی     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

زنانگی مردانه و مردانگی زنانه در دو نمایشنامه یوجین انیل: میان پرده عجیب و ماهی برای نامشروعان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    سیما اعتضادی     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

مارکس در مقابل نیچه: کشمکش ذهنی مارتین ایدن در رمان مارتین ایدن اثر جک لندن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    نوشین پاکزاد     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

مطالعه تطبیقی مفهوم هراس از مرگ در گزیده ای از آثار جروم دیوید سلینجر، آندری تارکوفسکی، جروم دیوید سلینجر و فروغ فرخزاد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    رقیه بهادری     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

نشانه شناسی فیلم ده کیارستمی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی یه غیر فارسی زبانان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    حسن فرامرزی     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

تصویر " بهشت های گمشده" بخش های مختلف از کهن الگو و تکامل آن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    عذرا قندهاریون     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

بهشت گمشده ی میلتون و بازنمود تصویری آن در سده ی 18، 19 و 20
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    لاله آتشی     علیرضا انوشیروانی

چکیده ندارد.

تصویر ِ"بهشت های گمشده": بخش های مختلف از کهن الگو و تکامل آن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1387
    عذرا قندهاریون     علیرضا انوشیروانی

بهشت گمشده اثر جان میلتون، حکایت خلق آدم و حوا، وسوسه ی شیطان، خوردن میوه ی ممنوعه و هبوط انسان را نقل می کند. با خوانشی بینا-رشته ای (کهن الگو-مطالعات فرهنگی- روانشناسانه- -نشانه شناسانه) از آنچه که میلتون به ما ارائه می دهد، بخش هایی از حقیقت هویدا می شوند که بهشت گمشده ی میلتون تنها یکی از نمودهای آن می باشد. بدین ترتیب "بهشت گمشده" در قالب کهن الگوی یونگ معنای وسیع تری می یابد. تآثیر و اهمیت بهشت گمشده ی میلتون در به تصویر کشیدن مفاهیمی است که ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان ها دارد. سال ها پیش از نگارش این اثر ادبی، مفهوم "بهشت گمشده" به عنوان کهن الگو وجود داشت بدون اینکه نامی برای آن بیابند. آنچه که در این اثربه چشم می خورد، مجموعه ای از تمایلات و نگرش ها در طبقات اجتماعی و دوره های تاریخی متفاوت می باشد که همچون تکه های یک پازل، تصویر بزرگ ضمیر ناخدآگاه جمعی را از"بهشت گمشده" می سازد. میلتون با نگرشی متفاوت به هویت ، جنسیت، عشق، جبر و اختیار، وجود و ماهیت، مفهوم ِ آگاهی از این مضامین را به چالش می کشد. بهشت گمشده ی میلتون با نمایاندن تباهی، تنهایی، هرج و مرج، وحشت و سردرگمی تصویری از عناصر سازنده ی کهن الگوی "بهشت گمشده" را به نمایش می گذارد. این رساله، کاوشی است برای درک لایه های زیرین کهن الگوی "بهشت گمشده" که مدت ها پیش از میلتون وجود داشته است. تکرار بخش های مختلف "بهشت گمشده" درمتون متفاوت اعم از ادبیات، نقاشی و فیلم، ماهیت کهن الگو-وار این مفهوم را اثبات می کند. متون مورد بحث در این رساله عبارتند از: بهشت گمشده ی میلتون، فیلم بهشت به کارگردانی تام تیکوور و تعدادی نقاشی که قرون وسطا تا قرن 21 را شامل می شود. این متون نشانگر زوایای متفاوت کهن الگوی "بهشت گمشده" می باشند. تمامی عناصر مختلف در این متون، بخش هایی هستند از تصویر کلی "بهشت گمشده" که شباهت های زیادی با ضمیر ناخودآگاه جمعی در هنرمندان مستقل دارد؛ هنرمندانی که در قرون مختلف، آثاری متمایز ازیکدیگر را خلق کرده اند. قطعا ً بخش های مختلف از تصویرکلی کهن الگوی "بهشت گمشده"، با یکدیگر همپوشانی دارند؛ ولی می توان آن ها را به هفت بخش عمده تقسیم کرد: «فرافکنی»، «شک و تردید»، «طغیانگری»، «ایماژهای غمبار پاییزی»، «دوشیزه در چنگال مار»، «اضطراب اختگی» و «گناه کبیره ی عشق». با این وجود، تصویری که کهن الگوی "بهشت گمشده" --از قرون وسطا تا قرن 21--به ذهن هنرمندان متبادر می سازد، در طی این سالیان تغییر و تکامل یافته است. بدین ترتیب، گوناگونی تجسیم بهشت گمشده ی میلتون و کهن الگوی "بهشت گمشده" به دلیل تفاوت دیگاه های انسان سنت گرا و گرایشات سکولار انسان مدرن است. چگونگی شکل گیری و تکامل هفت بخش سازنده ی کهن الگوی "بهشت گمشده" نیز در این رساله، بحث، بررسی واثبات می شوند.

مطالعه پدیدارشناسانه شاه لیر شکسپیر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379
    رقیه فارسی     علیرضا انوشیروانی

فلسفه پدیدارشناسی که فلسفه ای مدرن محسوب می شود به تحقیق در باب تجربه و ادراکات می پردازد. دکارت که همه چیز را مورد شک قرار می دهد حتی خود شک را، به وجود آگاهی و اندیشه که فاعل شک می باشد یقین پیدا می کند و عامل اندیشنده را سرچشمه تمام علوم می داند: من می اندیشم پس هستم. فلسفه پدیدارشناسی که حیطه فعالیت و بررسیهای خود را به ادراکات و دریافتهای ذهنی بشر معطوف می کند، فلسفه ای نئو - دکارتی می باشد که اولین بار توسط ادموند هوسرل، فلیسوف و ریاضیدان مشهور آلمانی به صورت مکتبی فلسفی درآمد. هوسرل در این فلسفه با وام گیری از متفکران معاصر خود چون فرانز برنتانو و دیگر متفکرانی چون ویلهلم دیلتی، هگل و کانت به بسیاری از مشکلات و ابهامات فلسفه دکارتی پاسخ داد. از آن جمله است ، تئوری "التفات " که مبدع آن برنتانو، استاد هوسرل می باشد. برنتانو با این روش ، خلاء تفکر دکارت را که در آن میان عمل تفکر و موضوع مورد تفکر تمایزی قائل نشده است ، پر می کند. تئوری "التفات " بر این اساس بنیان نهاده شده است که آگاهی یعنی آگاهی از چیزی مثل اراده که اراده بر چیزی است یا علم، که علم به چیزی می باشد. در راستای توصیف موضوعی، هوسرل تئوری دیگری به عنوان تعلیق پدیدارشناسانه را معرفی می کند که در آن کلیه پیش فرضها و باورها را در مورد مووضع مورد التفات به طور موقت در پرانتز می گذارد، یعنی به صورت تعلیق نگاه می دارد. بدین طریق آن شی مورد نظر را به شکل یک پدیده: "چیزی که بر فاعل شناسا، جلوه گر و نمودار شده است " در می آورد آنگاه به توصیف آن می پردازد. این فلسفه، بعدها تحت تاثیر خط سیرهای فکری دیگری همچون اگزیستنسیالیسم و هرمنیوتیک قرار گرفت و به دو شاخه اصلی، پدیدارشناسی اگزیستنسیالیستی و پدیدارشناسی هرمینوتیک نمود پیدا کرد که هر یک از این نهضتهای فکری شباهتها و تفاوتهایی با پدیدارشناسی هوسرلی دارند. تلاش این تحقیق بر آن است که پس از معرفی نهضت فلسفی پدیدارشناسی، به شرح کامل این دو شاخه از پدیدارشناسی در حیطه ادبیات و زیباشناسی ادبی از طریق بررسی افکار متفکران صاحب نظر در هر شاخه، بپردازد و از این طریق دگرگونیهای حاصله در پدیدارشناسی هوسرلی از آغاز تا عصر حاضر را مورد بررسی قرار دهد. آنگاه این فلسفه که جنبه توصیفی و توضیحی دارد به محک آزمایش گذاشته می شود و برای این منظور شاه لیر یکی از آثار ماندگار شکسپیر انتخاب گردیده که از آن نمونه هایی برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پدیدارشناسی بیان شده و در آنجا که به عقاید گادامر می رسد، حالت انتقادی به خود می گیرد و نقاط ضعف و قدرت این نوع پدیدارشناسی را می شناساند. همچنین به جنبه های فلسفی اگزیستنسیالیسم پدیدارشناسی در این نمایشنامه هم در حد مختصری می پردازد. در بخش پایانی، از وجود پدیدارشناسی فلسفی پی به وجود پدیدارشناسی محض می برد که در برگیرنده تمام دیدگاهها و نظریات از آغاز زندگی بشر تا آیندگان می باشد و نقش اساسی و بنیادین این فلسفه را در زندگی بشر، به عنوان فلسفه مادر معرفی می کند. در واقع این فلسفه نه تنها خواننده را در فهم و درک بهتر رویکردهای ادبی یاری خواهد داد، بلکه راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه خواهد گشود.

فواید نظریه خواننده محور برای آموزش ادبیات: رفع سلطه جویی، گفتگو، دموکراسی و رشد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380
    پیروز سیاوشی خیابانی     علیرضا انوشیروانی

نویسنده این پایان نامه که از روش سنتی آموزش ادبیات راضی نیست و با توجه به نیازها و چالشهای قرن بیستم و یکم اثرات آن را بر آموزش ادبی دانش آموزان به طور اعم زیانبار و ناکافی می یابد دانم در جستجوی روشهای دیگر و کمک های بالقوه از جانب حوزه ها و رشته های دیگر بوده است. البته رشته هایی از قبیل زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی، سبک شناسی، روانشناسی، و از این قبیل شامل این منظور می شده اند. اما مناسبترین این حوزه ها سرانجام خود نظریه ادبی معاصر به طور اعم، و نظریه خواننده محور به طرو اخص، تشخیص داده شده است، زیرا در مورد خواند، و سوادآموزی به معنای وسیع کلمه، از قبل در این نظریه پیوند محکم و درونی با خواندن ادبیات وجود دارد.ضمنا در درسهای ادبیات انگلیسی فعلی کشور ما، علاوه بر نقد به اصطلاح قدیم، شیوه نقد غالب تاکنون نقد جدید که صورتگر است بوده است. از طریق مقایسه و تقابل نقد جدید با نظریه خواننده محور د راصول نظری وایدئولوژیکی، هسته اصلی این مطالعه پیامدهای آموزش هر دو شیوه نقد ادبی است. نقد جدید به دلایل مختلف از جمله برآورده کردن نیازهای اجتماعی و سیاسی طرفدارانش در نیمه اول قرن بیستم بر عرصه دانشگاهی تسلط بلامنازع یافته بود و نظریه ادبی معاصر از جمله نظریه خواننده محور بتدریج پس از سال 1968 وارد گفتمان دانشگاهی می شود. این پایان نامه، با نشان دادن اینکه شرایط توجیه کننده نقد جدید دیگر از بین رفته است و مهمتر اینکه قرن بیست و یکم باید به نیازها و مسائل کاملا متفاوتی بپردازد، می کوشد معایب عمده و زیانبار آموزش ادبی متکی بر نقد جدید را تشریح کند. علاوه بر این، از میان فواید متعدد یکی از گرایشهای نظریه خواننده محور به نام دیدگاه تعاملی چند پیامد آموزشی کلی در مورد امکان دموکراتیزه کردن و جان بخشیدن به آموزش ادبی برای مخاطبانی گسترده تر از صرفا دانشجویان ادبیات در سطح آموزش عالی ارائه شده است. برای اینکه قضاوت روشنتر و بیغرضانه ای به دست داده شده باشد، نتایج اولیه مقایسه آموزش متکی بر نقد جدید و آموزش متکی بر نظریه خواننده محور سرانجام با اصول و اهداف آموزش انسانگرا، که به باور نویسنده حاضر نزدیکترین نوع برای آموزش دموکراتیک و کارایی آرمانی ماست، محک خورده است.