پژوهشی پسااستعماری از رمان محبوب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس

پایان نامه
چکیده

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبو ب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس پایان نامه حاضر با استفاده از نظریه های نقد پسااستعماری، رمانهای محبوبا ثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثر کاریل فیلیپس را بررسی می کند. به تصویر کشیدن قدرت، توانایی و تلاش شخصیتهای سیاهپوست این دو رمان در جهت کسب آزادی و هویت پیوندی علیرغم موانع پیچیده فرهنگی و فیزیکی حاکم بر جو این دو رمان، هدف این تحقیق را شامل می شود. ارائه نگرشی وسیع تر به موضوع برده داری در این دو رمان که حاکی ازداشتن دیدگاه خاص یک زن نویسنده ونقطه نظر ویژه یک مرد نویسنده در ارتباط با مبحثی یکسان است، اهمیت مطالعه را در بر می گیرد. نقد نظری تحلیلی این دو اثر بر اساس نگرش منتقدانه پسااستعماری ارائه می شود. چهارچوب اصلی این پژوهش را موضوع بازنگری تاریخ که به بررسی ایدئولوژی پسااستعماری رابطه قدرت بین فرد استعمارگر وفرد مستعمره می پردازد، تشکیل می دهد. مبحث شکل گیری هویت در شخصیتهای سیاهپوست که مرتبط با مضمون مقاومت و ایستادگی می باشد، توسط منتقدانی معتبر همچون هومی بابا و استوارت هال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

در این پژوهش کوشیده‌ایم با انطباق نظریه‌های سوبژکتیویته بر رمان محبوب، اثر تونی موریسون، به تعریفی از سوبژکتیویتة آفریقایی‌های ساکن آمریکا دست بیابیم. از آنجاییکه موریسن در رمان محبوب، زندگی گروهی از برده‌های تازه آزاد شده را که زندانی تلخ بردگی‌اند، به تصویر می‌کشد، سوبژکتیویتة اینان را می‌توان در قالب رابطة استعمارگر و استعمارشده توصیف کرد. رفتارهای غیر انسانی سفیدپوستان نیروی خودباوری و منیت...

متن کامل

خوانشی پسااستعماری از شکل ‍گیری هویت در رمان های معشوق و آبی ترین چشم تونی موریسون

این رساله از منظر نقد پسااستعماری بر آن است این مسئله را بیان کند که رمان های معشوق و آبی ترین چشم، نوشته ی تونی موریسون، رمان های مقاومت و دو گانگی هستند که مرزهای بین خودی و دیگری را شکسته اند. موریسون در رمان هایش از جمله آبی ترین چشم و معشوق الگویی را برای جستجو در ناگفته های تاریخ مطرح کرده و هم چنین از مفهوم ضمنی نژاد که از طریق زبان منتقل می گردد سخن می راند. در این مطالعه سعی بر این بود...

15 صفحه اول

گفتمان سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون

رمان دلبند از تونی موریسون روایت برهنه‌ایست از تاریخ شصت میلیون برده‌ی سیاه که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفیدپوستان آمریکا از بین رفتند و همچنین تلاش نویسنده برای برساختن گفتمانی خاص سیاهان. شخصیت‌های رمان هر کدام با توجه به تصویری که از گذشته در ذهن دارند، آن را به یاد می‌آورند و دوباره آن را برمی‌سازند. شخصیت‌های سیاه در فضای چندآوایی رمان آزادانه آنچه را که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفید...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022