نام پژوهشگر:

فریده پورگیو

ما دو نفر یک نفریم :به صحنه کشیدن ذات دوگانه در سه نمایشنامه سام شپارد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    بهاره مهرابی     پروین قاسمی

هدف تحقیق حاضرتعیین چگونگی به صحنه کشیدن ذات دوگانه در سه نمایشنامه اثر سام شپارد نمایشنامه نویس معاصر آمریکایی می باشد. دغدغه همیشگی این نمایشنامه نویس مساله بحران هویت بوده است.او بویژه در سه نمایشنامه خود غرب واقعی، احمق عشق و یک دروغ ذهن ذات دوگانه انسانها را در دوران پسا مدرن به صحنه می کشد. بنا به تعریف، ذات دوگانه در ادبیات از طریق شخصیت همزاد نشان داده می شود که از نظر روانشناسی، همان جلوه بیرونی آمال و آرزوهای سرکوب شده و دست نیافتنی برای شخصیت اصلی است که نویسنده بواسطه آن ذات دو تکه شده شخصیت را به تصویر می کشد. در این سه نمایشنامه، به ترتیب دو برادر، خواهر و برادر نا تنی و زن و شوهر شخصیتهای همزاد هستند که در حقیقت مانند دوروی یک سکه، یک شخصیت دارای ذات دو گانه را نمایش می دهند. بعلاوه، در این تحقیق بیان شده دلیل روانشناسی شکل گیری چنین شخصیت دو گانه ای، بنابر نظریات هینز کوهات روانشناس اتریشی، عدم حضور پدر و مادر بعنوان مراقب های موثر در پردازش یک شخصیت منسجم می باشد. بنیان خانواده در این نمایشنامه ها، سست و از هم فروپاشیده می باشد. از دیدگاه منتقد مکتب پست مدرن، فردریک جیمسون، نیز به فراموشی سپردن تاریخ و گذشته در این دوران سبب شکل گیری هویت دوگانه در میان انسانها گشته است. شخصیت های این نمایشنامه ها به دنبال گذشته خود میگردند، اما در زمان و مکان گم شده اند.

ارزیابی و مقایسه ترجمه های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا اثر مارک تواین بر اساس مدل گارسس (1994)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    شهین فرزانه     ناصر رشیدی

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه کیفیت 4 ترجمه از ترجمه های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا اثر نویسنده معروف آمریکایی مارک تواین می باشد. در میان مدلهای متعدد برای ارزیابی کیفی ترجمه، مدل گارسس (1994) به عنوان چارچوب این تحقیق انتخاب شده است که 4 سطح متفاوت معنایی- لغوی؛ نحوی- صرفی؛ گفتمانی- کارکردی و سبکی- منظورشناختی را در بر می گیرد. هر کدام از این سطوح نیز دارای زیرگروهها و اجزاء خاصی هستند که متون ترجمه شده براساس آنها سنجیده و ارزیابی می شوند. در این تحقیق 4 ترجمه فارسی از 3 مترجم مختلف برای ارزیابی کیفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تعیین میزان فراوانی هر یک از زیرگروههای ویژه برطبق مدل گارسس، نتایج به صورت جداول توزیع فراوانی و نمودار ارائه گردیدند. با محاسبه مقادیر فراوانی در سطوح چهارگانه و در هر یک از زیرگروهها، تعیین مقادیر حوزه های مشترک در همه ترجمه ها (افزایش، حفظ و تصرف)، محاسبه مقدار صنایع بلاغی به کار رفته در متون ادبی ترجمه شده بر پایه سه ویژگی (حفظ، حذف و تغییر) و در نهایت تعیین کیفیت ترجمه ها بر اساس دو معیار کفایت و مقبولیت و با توجه به میزان ویژگیهای مثبت و منفی بیانگر کیفیت، ترجمه ها به شرح زیر دسته بندی می شوند: الف) براساس مقادیر و اطلاعات حاصله از ویژگیهای مثبت: 1- ترجمه محمد قاضی (1334) 2- ترجمه ولی الله ابراهیمی (سروش ) (1348) 3- ترجمه محمد قاضی (1366) 4- ترجمه داریوش شاهین و سوسن اردکانی (1386). ب) برپایه مقادیر و داده های به دست آمده از ویژگیهای منفی: 1- ترجمه داریوش شاهین و سوسن اردکانی (1386) 2- ترجمه محمد قاضی (1366) 3- ترجمه محمد قاضی (1334) 4- ترجمه ولی الله ابراهیمی (سروش ) (1348) .

تقلا بر سر قدرت در دو نمایشنامه دیوید ممت: گلنگاری گلن راس و اولیانا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1388
    سمیه توانایی     فریده پورگیو

این تحقیق به بررسی چکوتگی تقلا بر سر قدرت در دو نمایششنامه دیوید ممت- گلنگاری گلن راس و اولیانا- می پردازد. ممت همواره در نمایشنامه های خود آثار مخرب رویای آمریکایی را مورد بررسی قرار می دهد و برای روشن شدن ماهیت رقابتی جامعه آمریکا شخصیت های نمایش نامه هایش را در موقعیت هایی قرار می دهد که در آنها تنها هدف و تنها راه شخصیت هایش برای بقا پیشی گرفتن از یکدیگر حتی به قیمت تمامی ارزش های انسانی است. بررسی این مفهوم در دو نمایش نامه ممت در پنج فصل انجام شده است. فصل اول مقدمه ای است که به جایگاه ممت در ادبیات دراماتیک آمریکا و خصوصیات ممتاز آثار او می پردازد. فصل دوم به بررسی رابطه تئوریک تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم به چگونگی تقلا بر سر قدرت در گلنگاری گلن راس با توجهی ویژه به رابطه ی زبان و قدرت می پردازد. فصل جهارم چگونگی تقلا بر سر قدرت در اولیانا را بر اساس نظریات میشل فوکو در مورد چگونگی اعمال قدرت در ساختار های اجتماعی همچون سیستم آموزشی مورد بررسی قرار می دهد و سر انجام فصل پنجم نتیجه گیری تحقیق می باشد.

درخت آذرخش دو شاخه: مدل لوگوئین برای جهانی شدن در عصر پسا استعماری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    سحر جمشیدیان     فریده پورگیو

در عصری قرار داریم که مهاجرت یک مسئله مهم بین المللی محسوب می شود و انسان ها با پیشینه های فرهنگی متفاوت مجبور به زندگی در کنار هم هستند. هر روز فعالیت های فرامرزی، وسایل ارتباط جمعی پیشرفته و وسایل حمل و نقل پر سرعت بیش از پیش از فاصله بین کشور ها می کاهد. در این شرایط ارتباطات بین فرهنگی و پدیده جهانی شدن از اهمیت بسیار برخوردار می شوند. این تحقیق رمان نقل (2000) اثر اورسولا لوگوئین را که نسبت به دیگر کار های این نویسنده ی رمان های علمی- تخیلی از توجه کمتری برخوردار بوده است را مورد بررسی قرار می دهد. فصل اول شامل مقدمه و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم چار چوب نظری برای تحلیل این رمان را در بردارد و ارتباط بین مطالعات پسا استعماری، استعمار، داستان های علمی-تخیلی، مذهب و زبان را بررسی می کند. فصل سوم به بررسی بعد زمانی مطالعات پسا استعماری و ارتباط بین استعمارگر و ااستعمار شده می پردازد و دولت یک کشور را به عنوان استعمارگر معرفی می کند. فصل چهارم رمان را از بعد معرفت شناختی مطالعات پسا استعماری مورد مطالعه قرار می دهد که روابط ناعادلانه حاضر در عصر جهانی شدن را با استفاده از نظریات همی بابا (homi bhabha) بررسی می کند. فصل پنجم دربردارنده ی نتیجه کلی و خلاصه ای از نظریات لوگوئین در ارتباط با پسا استعماری و جهانی شدن می باشد. یافته های این تحقیق مدل آرمان شهری جهانی شدن لوگوئین را مطرح می کند و اینکه چه طور افراد با فرهنگ های متفاوت در این دنیای چند فرهنگی باید زندگی کنند و نسبت به عقاید مختلف انعطاف پذیر باشند. در این رمان، لوگوئین عقاید دیکتاتوری و متعصبانه را نقد می کند و hibridity را به عنوان فرهنگ جهانی شدن که تساوی و انعطاف پذیری در برابر عقاید مخالف را مطرح می کند، می پروراند. این نگرش به نوبه خود جهانی سرشار از صلح و آرامش را بشارت می دهد

تاثیر بنیادی چخوف و استریندبرگ بر نمایشنامه پس از خود، به ویژه بکت و پینتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سمیرا ساسانی     پروین قاسمی

با استفاده از تئوری "تاثیر ادبی" هارولد بلوم، این تحقیق بر آن است تا به برداشت و فهم جدیدی از چندین نمایشنامه نویس برسد که خواه آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر چخوف واستریندبرگ بوده اند. این تحقیق نمایشنامه نویسانی چون پینتر و بکت را بررسی می کند که هیچگاه به تاثیر خود از استریندبرگ و چخوف اشاره نکرده و به همین دلیل کار تحقیقی چندانی هم از این منظر روی آنها انجام نشده است گرچه نمایشنامه هایشان گویای این تاثیر است. همچنین این تحقیق برای نشان دادن درد مشترک، به بررسی نمایشنامه نویسانی چون یوجین انیل و تنسی ویلیامز می پردازد که بارها بر تاثیرپذیری خود، به ترتیب، از استریندبرگ و انتون چخوف تاکید کرده اند. در اینجا بررسی می شود که چطور نمایشنامه انیل،چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ محتوایی(theme)، تاثیر گرفته از تئوری های نمایشی استریندبرگ و نمایشنامه های ناتورالیستی و اکسپرسیونیستی اوست.این تحقیق در رابطه با تاثیر گسترده چخوف، از میان کسانی که به تاثیر پذیری از او اذعان داشته اند به مطالعه تنسی ویلیامز می پردازد تا هم دلیل ادعای تاثیر پذیری او از چخوف بررسی شود و هم اینکه با نشان دادن شباهت های او به چخوف، باب جدیدی به تفاسیر مختلفی که از کارهای او ارائه شده باز شود. از آنجا که کار تحقیقی زیادی روی تاثیر استریندبرگ بر پینتر و چخوف بر بکت انجام نشده --به خصوص به این دلیل که هیچ کدام چه آگاهانه یا نا آگاهانه، هرگز به این تاثیر اشاره نکرده اند --این تحقیق بر آن است تا با توجه به تاثیر پذیری آنها از نمایشنامه نویسان پیش از خود، آنها را به شکل جدیدی تفسیر کند. قسمت اعظم نمایشنامه مدرن در رابطه با انفعال، بی کنشی و بالتبع احساس درماندگی و اضطراب شخصیت ها در زندگی است که در نمایشنامه های چخوف به فراوانی دیده می شود و از سوی دیگر قسمت اعظم نمایشنامه مدرن در رابطه با انواع و اقسام گیر افتادن در رابطه هاست که به فراوانی در نمایشنامه های استریندبرگ دیده می شود. هارولد پینتر همچون استریندبرگ بجای برجسته کردن کنش (plot) نمایشنامه، روابط بین انسانها را برجسته می کند و نشان می دهد که چطور تلاش آنها برای روشن کردن ارتباطاتشان منجر به سرگشتگی بیشتر آنها می شود. سمیوئل بکت هم همچون چخوف بجای برجسته سازی کنش نمایشنامه (plot)، بی کنشی، رکود انسانها و رابطه آنها با خود و جهان را به تصویر می کشد و نشان می دهد که چگونه این انسانها بدون اینکه خود کاری انجام دهند منفعلانه در انتظار شخصیت هایی چون "گودو" هستند تا آنها را نجات دهند. کلید واژه: تاثیر ادبی، نمایشنامه، آنتون چخوف، آگست استریندبرگ، سمیوئل بکت، هارلد پینتر

گذری باژگونه: خوانشی روانکاوانه از رمان مغازه اسباب بازی فروشی جادویی اثر انجلا کارتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سپیده سامی     فریده پورگیو

آنجلا کارتر یکی از نویسندگان بلند آوازه معاصر انگلیسی علاقه خود را درافسانه پریان و به طور گسترده تر در شناخت فرهنگ عامه نشان میدهد. آثار متنوع او در زمینه های مختلف از جمله ادبیات گوتیک، اسطوره شناسی، رئالیسم جادویی، نقد زنگرا، پسامدرنیسم و تحلیل روانکاوی، هر گونه تلاش برای طبقه بندی آثار کارتر را در یک گونه ادبی خاص غیر ممکن میسازد. آنجلا کارتر که در زمینه باز سازی و باز نویسی اسطوره ها فعالیت دارد، تمام سنت های دیرینه را مورد سوال قرار میدهد و آنها را به شیوه ای جدید، باژگونه و پسامدرن بازنویسی میکند. این پایان نامه بر آن است تا به مطالعه یکی از رمانهای کارتر به نام مغازه اسباب بازی فروشی جادویی (1976) بپردازد. گـذر ملانی پانزده ساله از عرصه خیالی به عرصه نمادین مورد مطالعه قرار می گیرد. در آخر داستان، با نمونه بازری از باژگونی کارتر مواجه میشویم که در آن تمامی اعضای خانه بر علیه عرصه نمادین فیلیپ به پا خواسته و این عرصه را به قصد زندگی در عرصه خیالی منهل میکنند. نویسنده از طریق مطالعه دقیق متن بر آن است تا پی ببرد که چگونه تا قسمت خاصی از رمان را بر اساس رویکردی روانکاوانه میتوان بررسی کرد و نزدیک به انتهای داستان باژگونی کارتر به میان می آید. بخش اول این پژوهش شامل پیش گفتار، پیشینه ی پژوهش، هدف و اهمیت پژوهش، روش و نظام پژوهش می باشد. بخش دوم به بررسی نظریات روانکاوانه ی ژک لاکان میپردازد. بخش سوم بسط نظریه های لاکان به رمان مغازه اسباب بازی فروشی جادویی است. در بخش چهارم انکار خوانش روانکاوانه کارتر و خوانش باژگونه اش صورت میگیرد. بخش پنجم نتیجه گیری از بحث های بخش های پیشین است

تصویر زنان در نمایشنامه های ادوارد آلبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مونا هوروش     فریده پورگیو

هدف این رساله بازنگری و وارسی دیدگاه?های انتقادی موجود در مورد شخصیت?های زن نمایشنامه?های ادوارد آلبی، نویسنده معاصر آمریکایی، و ارائه خوانشی جدید از آنهاست. در دهه?های گذشته در نتیجه تحلیل?های سطحی و سنتی از این شخصیت?ها، آلبی به عنوان نمایشنامه?نویسی زن?ستیز معرفی شده است. پژوهش حاضر با بهره?گیری از برخی نظریه?های نقد فمینیستی و روانشناسی تحلیلی، به ویژه نظریه وانمود که توسط لوس ایریگارای مطرح می?شود، این اتهامات را رد نموده و ادعا می?کند که درک و آگاهی این نمایشنامه?نویس از ساختار اجتماعی مردسالار در حقیقت به انتقاد از این ساختار ناقص که زن را به حاشیه می?راند و به شی تقلیل می?دهد کمک می?کند. همچنین با مقایسه نوشته?های اخیر آلبی با نمایشنامه?های پیشین او می?توان به سیر تکاملی در بازنمایی شخصیت?های زن در آثار او پی برد. بررسی این سیر، افزایش آگاهی و حساسیت او در رابطه با شخصیت?پردازی زنان و همچنین تاثیر گسترش و قدرت گرفتن تدریجی گفتمان فمینیستی در جامعه را نشان می?دهد. فصل اول این رساله مقدمه?ایست شامل زندگی?نامه ادبی آلبی در بستر تاریخچه فعالیت?های جنبش زنان در آمریکا. فصل دوم به بررسی شخصیت پرستار در نمایشنامه مرگ بسی اسمیت می?پردازد و شناخت آلبی از ستمی که در عرصه?های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به زنان روا داشته شده را به اثبات می?رساند. فصل سوم با تحلیل شخصیت?های زن نمایشنامه همه چیز تمام شد تصویری از تاثیر تفکر نرینه?محور در گسستن پیوندهای طبیعی خانوادگی و مرگ لذت زنانه ارائه می?دهد و هم زمان به این نکته اشاره می?کند که در این نمایشنامه زنانی وجود دارند که تلاش کرده?اند اسیر نقش?های سنتی برای زنان نشوند. تصویر آلبی از شخصیت های زن این دو نمایشنامه، نه تصویری موهن برای تحقیر زن، که انتقادی است به گفتمان و منطق مردسالار و نرینه محور. فصل چهارم به نظریه وانمود ایریگارای می?پردازد و نمود آن را در دو نمایشنامه بررسی می?کند. در چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد خواننده برای اولین بار در آثار آلبی با تصویر زن به عنوان هنرپیشه?ای خودآگاه روبرو می?شود که آگاهانه و به عمد به وانمود و تقلید تمردآمیز از نقش های زنانه موجود در جامعه آمریکا می?پردازد تا از این طریق گفتمان مردسالار را به چالش کشد. این گونه شخصیت پردازی در نمایشنامه اخیر آلبی به نام اشغالگر پررنگ?تر شده است که در آن شخصیت زن، قاطعانه?تر و کارآمد?تر به نمایش?گری نقش زنانه خود می?پردازد بی آن که از اضطراب و تنشی مشابه آنچه در ویرجینیا ولف دیده می?شود رنج ببرد، چرا که در اینجا نمایش?گری و وانمود با قدرت خلق و خلاقیت همراه شده که در ساختن فردیت و هویت سالم زنانه نقشی اساسی ایفا می?کند. در فصل آخر چنین نتیجه گرفته می?شود که ، اولا، تصویر زنان در نمایشنامه های آلبی بر خلاف دیدگاه مرسوم تصویری زن ستیز نیست و ، ثانیا، او در برخی نمایشنامه های خود به خلق زنانی می?پردازد که با تقلید و وانمود تمرد آمیز، حرکتی را آغاز می?کنند که می?تواند منجر به تحول در چارچوب فکری مردسالارانه شود.

انتقاد ازبیگناهی ناازموده:بررسی اشعاربوله بلیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سارا ستایش     پروین قاسمی

بلیک شاعری با روحیه انقلابی است, او سنتها و عقایدی را که تخیل و ازادی را در بند میکنند محکوم میکند. او بر ضد بدی های جامعه خویش است و درباره نیروهای پنهان درون انسان صحبت میکند. بلیک درباره چهار حالت هستی سخن میگوید او ماندن در حالت اول بوله را که مرحله ای ایستاست را بایسته نمیداند وبر لزوم گذر از مرحله دوم تجربه یا زایش تاکید میکند زیرا این حالت حالتی پویاست که به بی گناهی سازمان یافته میانجامد. اگر کسی از مرحله دوم با موفقیت گذر نکند به دوزخ الرو سقوط میکند. ترانه های بی گناهی و ترانه های تجربه دو حالت متضاد روان انسان را نشان میدهند ولزوم گذر از دو حالت اول را برای رسیدن به بی گناهی والاتر به تصویر میکشند. هر ترانه بی گناهی همتایی در تجربه دارد که بر اهمیت رویارویی با مشکلات وتلاش برای غلبه بر انها در تجربه تاکید میکند. باب تل درباره تل است که از تجربه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به حالت والاتر می هراسد در حالی که اوثون در رویاهای دختران البیون با شکستن زنجیرهای یوریزن وارد تجربه میشود.

development of feminist poetics in adrienne rich
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    صغرا نوده     فریده پورگیو

اشعار ریچ، به عنوان اشعاری که همیشه در حال تغییر و دگرگونی هستند، تجسمی از رشد و دگرگونیِ انسان هستد. پایان نامه ی حاضر، با تمرکز بر روی مراحل سیر شعری ریچ از تغییری در دنیا به عکس هایی فوری از یک عروس، سپس به شیرجه به درون کشتی شکسته و در نهایت به صبری عجیب مرا تا اینجا آورده، به بررسی این مراحل در قالب نظر شوالتر در رابطه با سه مرحله ی پیشرفت ادبی زنان یعنی مرحله ی زنانه، زن گرا و زن محور می پردازد. این مراحل از طریق الگوی زبانشناسی و فرهنگیِ شوالتر دنبال شده اند با قصد بر این نتیجه گیری که ریچ حرفه ی ادبی خود را به عنوان یک صورت گرای محافظه کار که گرایش های زبانی و ادبی مردانه را دنبال می کند در دهه ی پنجاه آغاز می کند و به تدریج در دهه ی شصت این جرات را می یابد که چنین ساختاری را در محتوای شعر خود، (اما همچنان با فرم نوشتاری مردانه،) زیر سوال ببرد و سپس در دهه ی هفتاد به اعتراض آشکارا به ساختارهای مردانه ی حاکم روی می آورد و در نهایت در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد به گرایش های ادبی زن محورِ محض رو می آورد در حالی که چیزی که شوالتر آن را در الگوی فرهنگیِ نقد زن محورِ خود، منطقه ی ممنوعه ی زنان می نامد در آثار خود پدید می آورد. پایان نامه ی حاضر شامل پنج فصل می شود. فصل یک مقدمه، ضرورت تحقیق و مروری بر پیشینه ی تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم بر روی ادبیات محافظه کارانه ی ریچ در مرحله ی زنانه اش در تغییری در دنیا و همچنین حرکت او به سوی شیوه ی نوشتاریِ پر مخاطره در عکس هایی فوری از یک عروس متمرکز شده است. فصل بعد شامل مرحله ی زن گرای ریچ در شیرجه به درون کشتی شکسته می شود. فصل چهار به مرحله ی زن محورِ ریچ در صبری عجیب مرا تا اینجا آورده اختصاص داده شده است. و فصل آخر نتیجه گیری از پایان نامه است.

بررسی رمان قلب تاریکی و فیلم اخرالزمان اکنون مکاشفه: نگاه دلوز بر خلاقیت هنری، تصویر زمان و حرکت، و "تکرار متفاوت" ایده ی تاریکی "اخرالزمانی" در دو اثر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    خدیجه اکبری زاده     امراله ابجدیان

این رساله نگرش های ژیله دلوز، فیلسوف فقید فرانسوی، در باب جنبه های افرینش "تکرار متفاوت" ایده ی تاریکی مکاشفه را برای بررسی رمان قلب تاریکی (1902) جوزف کانرد و فیلم بازگشت کنونی مکاشفه(2001) به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا را به کار گرفته است. این دو اثر، هر کدام به گونه ای متفاوت، ایده ی تاریکی را تکرار می کنند. هر دو اثر عناصر مجازی مکاشفه ی تاریکی را زیر سوال می برند و پایان یافتن دنیا را پیامد پروژه های پوچ امپریالیستی می دانند. پافشاری غایی دلوز بر رها سازی زمان و مکان از طریق یک اثر هنری است که در ان افرینش وابستگی با دیگر حالات زندگی و تفاوت مثبت و سیروره به دور از نگرش های مکانی، اخلاقی، شخصی و یا داورگونه نمایان است. این رساله حدود "خطوط پرواز" رمان کانرد و فیلم کاپولا و نحوه ی این افرینش را نیز بررسی کرده است. از انجا که شرایط افرینش از دید دلوز، متنوع و الزاما وابسته به یکدیگر هستند، این رساله به ناچار از تنوع گسترده ی اصطلاحات دلوز به مانند "دریافت فراحسی یا مستقیم،" "ایده های چالش برانگیز،" "ایده ی رنگ،" "دیاگرام سیروره،": رایطه ی پویا بین ساختارهای مجازی/واقعی/ حقیقی، "افرینش قلمرو،" "خارج شدن کامل از یک قلمرو،" "خطوط پرواز،" "انگاره ی حرکت،" و "انگاره ی زمان" استفاده کرده تا رویه ی تجربی سیروره و موانعی را که رمان و فیلم با ان روبروست، بررسی کند. برای بحث در باب افرینش تفاوت و یا جلوگیری از خلق خطوط پرواز در این دو اثر، باید از ایده های چالش برانگیز نور و تاریکی و عناصر سازمان دهنده ی ان ها اگاه بود. اگر مفاهیم دلوز در باب مجازی/فعلیت در برابر واقعی/ممکن را نادیده بگیریم، نمی توانیم مفهوم ایده و گرایش های نامحسوس ان را گستره ی زمان و مکان دریابیم. اقتباس،در اینجا، ایده ی تاریکی، زمان و مکان را چنان گسترش می دهد که تمام گذشته ی مجازی می تواند در حال و اینده ذوب شود. بسته به چگونگی افرینش تفاوتها و یا جلوگیری از خلق ان ها در اثر، این انگاره ی مستقیم از زمان می تواند پرسش های پیش امده در باب نگرش های متعصبانه را که به ایده ای وابسته کرده اند، پاسخ دهد و یا پیچیده ترنماید.

کیتس و گرایش های کلاسیک او
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    زهرا موسوی فرد     امرالله ابجدیان

این پایان نامه در مقوله ی کیتس و گرایش های کلاسیک او در منظومه هایش بدانگونه است که در نامه های او ذکر و در اشعارش به تصویر کشیده شده است. کیتس امیدوار است که به درد و رنج دل انسان روی آورد. از گستره فلورا و پن بگذرد تا زندگی شریف تری را در جایی که درد و رنج ها و درگیری های دل آدمیان را در یابد، تجربه کند. او می کوشد تا زیبایی دنیا را با گذرا بودن آن و شادمانی را با درد و رنج آشتی دهد.او می کوشد تا شاعری بدون خود خویشتن نفسانی وشاعری عینی باشد. کیتس در منظومه هایش تلاش می کند تا با انسان خود گرایی که رنج می برد وداع گوید و به شاعری آفریننده و عینی تبدیل شود. این الگو تقریبا در تمامی سروده های های او تکرار شده است. او به عنوان انسانی فانی می میرد و به عنوان شاعری آفریننده چشم به جهان می گشاید و این در حالی است که او نمی تواند برای مدت زیادی از جذبه ی شاعرانه بهره گیرد. کیتس نظریه ی "اوج خودبینی " وردزورث را مردود می شمارد، زیرا به گمان او "شاعر ناشاعرانه- ترین آفریده ی خداوند است" زیرا شاعر راستین فاقد خود خویشتن نفسانی است. کیتس در مقایسه با سایر شاعران رمانتیک انگلیسی کمتر خودگرا و بیشتر عینی ست. این پایان نامه نمایان گرآن است که کیتس در قصاید و اشعار روایتی خود، تلاش می کند تا بازیبایی ملموس طبیعت هویتی یگانه یابد و به بلبل، گلدان یونانی، پاییز، سای کی، لی میا، بانوی زیبای نامهربان و غیره همشناسه شود. او با تعلیق خود خویشتن و با شخصیت زدایی در پی وحدت با جوهر مضمون خویش است.او پیوسته می کوشد تا شاعری باشد که نوشدارو بر دنیا می ریزد، نه خیالبافی که انسان ها را آزار میدهد و بر می انگیزد. در سروده های کیتس اندیشه واقعیت و خودزدایی همانندند. او یک رویا بین آفریننده است که واقعیت را به آرمان دگرگون می کند.خودزدایی و عینی شدن شاعر هدف این رساله است.

مناسک گزار: تحو ل شخصیت بیلی در رمان بیلی باتگیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    شقایق ملارضایی     فریده پورگیو

بیلی باتگیت رمان برجسته ای.ال.دکتروو داستان ملحق شدن اتفاقی بیلی پانزده ساله به گروه گانگستری پرجنب و جوش داچ شولتز در دهه 30 آمریکا را به تصویر می کشد. نگارنده چنین می- پندارد که رمان نویس به مدد روایت گری بیلی، رشد شخصیت و تلاش وی برای رسیدن به قدرت و هویت را نشان می دهد. برای اثبات این موضوع فصل یک به معرفی نویسنده ? نظریه پردازان کلیدی? روند ?ضرورت و هدف تحقیق پرداخته. فصل دو به تشریح تئوری های مندرج اشاره داشته. سپس در فصل سه گذر بیلی از بی تجربگی به ورزیدگی و رسیدن به خودآگاهی در پیرامون رمان تکاملی دیده شده است، بعد از آن? شخصیت مستقل او به مولفه های مرسوم قلاش در رمان های پیکارسک آمریکایی پیوند داده شده. همچنین گذر بیلی از بچگی به بلوغ موید پیمودن مناسک گزار است. علاوه بر این، در فصل چهار بررسی تحول بیرونی شخصیت بیلی به مدد مطالعات تاریخگرای نوین در حیطه مسئله قدرت میشل فوکو و اهمیت حوادث دوره منع مصرف مشروبات الکلی منعکس شده در رمان مطالعه شده است. در انتها، این پسرک با استعداد که خصیصه هایی از آدم آمریکایی را یدک می کشد با متلاشی شدن گروه گانگستری شولتز لزوم دستیابی به ارتقای اجتماعی از راه خلاف را درمی یابد؛ راهی که پیش از این گانگسترهای یهودی آمریکایی آنرا پیموده اند. بیلی همچنین در می یابد که رویای آمریکایی برای گروههای اقلییتی و قومی رسما کارایی ندارد و تنها راه نجات تظاهر اجتماعی است.

شخصیت پردازی در تراژدی های شکسپیر و سوفکل: شخصیت های نیک و بد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    آرش ملایی     امراله ابجدیان

بر خلاف شخصیت پردازی در تراژدی های سوفکل، دسته بندی شخصیت ها به عنوان نیک و بد یا آگاه و نادان در تراژدی های بزرگ شکسپیر—اتلو، شاه لیر و مکبث—بیشتر عیسویست تا کلاسیک. در حالی که در تراژدی های کلاسیک شخصیت ها در قالب نیک و بد دسته بندی نمی شوند، تراژدی های شکسپیر از فلسفه ی مانی و جدال نیکی و بدی متاثرند. در نتیجه، خواننده با شخصیت هایی رو به روست که بنا بر باورهای عیسوی یا کاملا نیک هستند یا کاملا بد. از دید شکسپیر، نیروی تعیین کننده در دنیای تراژدی هایش سازمانی اخلاقی است. سازمان اخلاقی او هم نیکی اخلاقی و هم بدی غیر اخلاقی را در بر می گیرد. در آثار شکسپیر نیکی هیچگاه سر منشا بدبختی نیست؛ بلکه بدی است که سر چشمه ی اصلی همه ی بد فرجامی هاست. در حالی که قهرمان تراژدی های سوفکل داناست، از نهاد انسان ها آگاه و گهگاه بزرگترین انسان است، قهرمانان شکسپیر از درک خویش و انسان های پیرامون خود ناتوانند. شگفت این که، شخصیت های بد او به مانند ابلیس آگاه و هوشیارند.

تقطییع جنسیت دررمان تریسترام شندی اثر لارنس استرن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    حبیبه شمسی     فریده پورگیو

لارنس استرن کشیشی بود ک از گنجینه ی مواعذخود کمتر انشتاراتی داشت پیش از آنکه دو فصل اول رمان زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی وی را یکشبه چهره ای ماندگار کند. این اثر درقالب نه جلدو با پایانی گشوده است. ویژگیهای منحصر بفرد این رمان را به کاری پست مدرن مبدل ساخت دویست سال پیش از آنکه واژه پست مدرن تولد شود.این رمان از جریان سیال ذهن وبینامتنی و محلی گرایی و... بهره گرفته که آنرا در گذر سالیان به اثری ماندگار مبدل ساخته است. این پژوهش به بررسی مفهوم جنسیت در دوزمینه میپردازد. بدین ترتیب در یک سطح جنسیت نویسنده و متن وخوانندگان مورد تامل قرار میگیرد و در سطحی دیگر هویت جنسیتی شخصیتهای رمان مد نظر خواهد بود. ازین قرار فصل اول مقدمه ای است بر پژوهش حاوی هدف پژوهشاهمیت پژوهش و پیشینه ادبی وساختار فصلهای آتی. فصل دوم مروری خواهد داشت بر ساختار تئوریک پژوهش شامل منتقدان انتخابی در زمینه های مشترک. فصل سوم کاربردی است از مفهوم جنسیت در ارتباط با نویسنده خواننده و متن درحالیکه درفصل چهارم مرکزیت همان مبحث بر شخصیتهای اثر است. آخرین فصل مروری اجمالی بر فصلهای پیشین دارد و در حکم نتیجه گیری است.

تحلیل مقایسه ای کتاب های داستانی تصویری و قصه های عامیانه به عنوان مواد خواندنی برای کلاس های زبان انگلیسی بر اساس موء لفه های تفکر انتقادی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    سارا خسرونژاد     سعید مهرپور

nowadays enhancing critical thinking in learners is considered one of the foreign language teachers’ tasks due to its high position in foreign language classrooms. when it comes to selecting materials for language classrooms, there are obviously some criteria that teachers should apply. the present study aimed at a critical thinking based analysis of ten picture story books and ten folktales that can be used as reading materials in efl/esl context. comparing these two categories of books provides language teachers and educators with the riches of these books. this research is a descriptive study that is done by qualitative deductive content analysis working with prior formulated, theoretically derived aspects of analysis, bringing them in connection with the text. also, it preserves the advantages of quantitative content analysis. therefore, for the analysis of data and representation of tables and diagrams and the comparison between texts, this research makes use of quantitative instruments for its evaluation scheme; likert scale and methods of descriptive statistics such as calculating frequencies and percentages. the results revealed that picture story books had more conformity with critical thinking concepts. among picture story books the story of the lost thing written by shaun tan proved to be in a much better condition and among folktales the story of cap o rushes proved more promising in possessing critical thinking skills. in both picture story books and folktales the three components of information, question and implications and consequences were in a stronger status as compared to other skills. therefore, when it comes to teaching english to young learners through storytelling, this research can suggest appropriate books to enhance critical thinking along with language learning motivation. also, storytellers in pre elementary and elementary schools can select more suitable texts by taking the presented criteria into consideration. ?

خشونت و سبعیت در آثار نمایشی سارا کین و مارک ریون هیل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    فریبرز اسلامی امیر ابادی     فریده پورگیو

با اینکه تئاتر "پس از جنگ" بریتانیا (پس از 1956) عمومأ حاوی اشاراتی به خشونت و ستم هستند، دهه 1990 را میتوان بعنوان نقطه اوجی در این روند بشمار آورد. نمایشنامه نویسان جوان این دهه به پیشگامی سارا کین و مارک ریون هیل خصوصیات ویژه ای در تجسم خشونت بر صحنه از خود بروز داده و سبک جدیدی در تئاتر خلق کردند که در طول زمان با نامهای مختلفی شناخته شده است. شاخصترین این اسامی face-yer-in می باشد. الکس سیرز در کتابی با همین عنوان این نوع جدید تئاتر را تئاتری عمدأ گستاخ و مقابله جو تعریف می کند که از تصویر موضوعات تابو از جمله خشونت بر صحنه بعنوان یک تاکتیک شوک اما معمولأ در راستای تفهیم پیامی استفاده می برد. با اینکه این نمایشنامه ها در آغاز برای منتقدین و تماشاگران زننده و اهانت آمیز بودند اما در نهایت موفق به جلب توجه هر دوی این اقشار گردیدند. اما به نظر می رسد منتقدان خشونت فراوان این نمایشنامه ها را فقط از لحاظ زیبایی شناختی مورد توجه قرار می دهند. به عبارت دیگر خشونت معمولأ بر اساس عملکرد آن بعنوان یک ابزار نمایشی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که ماهیت، ریشه ها و مقاصد خشونت موجود در این نمایشنامه ها بطور دقیق بررسی نشده اند این مطالعه بر آن است که روند ایجاد آنچه بصورت اعمال سبعانه به چشم مخاطب می رسد را تحلیل کند. به همین منظور و بدلیل اینکه خود استفاده از زبان را میتوان نوعی از خشونت انگاشت، زبان بازار همانگونه که در نمایشنامه ریون هیل بکار رفته از دیدگاه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا نقش زبان را در ایجاد گرایش عمومی به سمت اعمال خشونت و ترویج نوعی فرهنگ، اخلاق و یا منطق خشونت روشن سازد و همچنین توانایی زبان را در بازداشتن و یا توجیه خشونت شرح دهد. با معرفی زبان بعنوان سلاحی برای رقابت و نه شیوه ای برای ارتباط، نمایشنامه ریون هیل نشان می دهد که چطور زبان مسئول تغییری اساسی در شیوه نگرش شخصیتها نسبت به خودشان، دیگران و روابطشان با خود و دیگران است. تصویر خشونت در نمایشنامه سارا کین بیشتر فیزیکی است تا بر بیگانگی و عذابی که شخصیتها در یک شرایط پسا مدرن تجربه می کنند ت?کید نماید. نمایشنامه کین در این مطالعه بررسی شده است تا نشان دهد که چطور استفاده فراوان او از تصاویر مختلف خشونت و سکس روی صحنه تئاتر ارتباط و قرابت میان خشونت و هستی پسامدرن و تمایلات جنسی را آشکار می کند.

بررسی جلوه های دیگرانگی درادبیات کودک و نوجوان ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
    امین ایزدپناه     مرتضی خسرونژاد

چکیده ندارد.

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری بردبری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    سمیه رجبی     فریده پورگیو

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری برد بری تحقیق پیش رو وضعیت پسا استعماری مریخ ارئه شده در وقایع نگاری مریخ، نوشته ری برد بری، را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا هدف از این بازکاوی، اثبات انحراف آرمان شهر مریخ به علت سودای انسان زمینی در ایجاد سرزمین موعود از طریق استعمار مریخ، می باشد. نویسنده، همچنین، نشان می دهد که این انسان های زمینی همان پیشروان آمریکایی غرق در رویای موفقیت آمریکایی هستند. مریخ همانند سرزمین بومیان آمریکا مورد استعمار قرار می گیرد تا آرزوهای زمینی ها به واقعیت به پیوندد اما در نتیجه، هم زمینی ها و هم مریخی ها تحت تأثیر واقع می شوند. علی الرغم تلاش انسان های زمینی در کنار گذاشتن مریخی ها به عنوان دیگری، همانند آنچه که نسبت به آفریقاییان- آمریکایی انجام می دادند متوجه می شوند که آنها اشخاص صاحب قدرت نیستند. به عبارت دیگر، زمینی ها به هویت و موقعیت واقعی خود پی میبرند. بعلاوه، زمینی ها و مریخی ها هر دو در تارهای جامعه ی پسا استعماری به دام افتاده اند، پس هویت آنها بسیار تغییر می کند. آشکار می شود هنگامی که زمینی ها متوجه برتری مریخی ها می شوند، خود مریخی می شوند. تدریجاً، به علت تجربه ی جامعه استعماری، زمینی ها و مریخی ها به چیزی بینابینی تغییر می یابند، یعنی دو رگه می شوند. همچنین، همان تکنولوژی ای که زمین را نابود می سازد، مریخ را به بیابان مبدل می کند. علاوه بر این، این تحقیق سپس بر آن است که به تفسیر تصویر زن به صورت نژاد درجه دو که هم توسط مردان خودشان و هم مردان استعمارگر مورد ظلم قرار گرفته اند، بپردازد. زن ها و مریخی ها یکسانند، هر دو دیگری پایین رتبه اند که تحت سلطه و اعمال قدرت قرار می گیرند. بعلاوه، مردها در این رمان، سعی دارند تا صورت ظاهری و ذهنیت زن ها را شکل دهند. از طرف دیگر آشکار می شود که برخی از زنان مثل یلا، الما و ژنوی سعی می کنند تا به فردیت و یا هویت خویش برسند. روی هم رفته، زمینی ها توسط مریخی ها و زن ها قدرتشان را از دست می دهند. زمین و مریخ نیز به علت رویا های نا معقول انسان تبدیل به حرمان شهر می گردند. نهایتا، شرح داده می شود که تنها راه بقا، پذیرش مریخی ها به عنوان خود می باشد. کلید وازه: آرمان شهر- حرمان شهر- نقد پسا استعماری- علمی تخیلی-وقایع نگاری مریخ

heterogeneity within the orientalist discourse: representation of the orient in womens travelogues and mens paintings
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    لاله آتشی     علیرضا انوشیروانی

from 1950s onward, new theories and critical approaches burgeoned across humanities. these theories were context-oriented; as a result, the analysis of discursive practices gained significance. thus, social, political, historical and cultural discourses that have been hitherto marginalized and considered inferior to literary texts, were introduced as important texts to be analyzed by critics. one of the marginalized texts that have recently become the focus of critics is travelogue. travel writing, being a popular genre, has seldom been taken seriously as a literary genre and has often been read in the margins of canonical literature. after the burgeoning of context oriented theories, travel books turned into important sources that helped the critics to study popular culture, sociology, ethnography, social history, and other areas of humanities. if travel writing as a genre has been marginalized, travelogues written by western women have been doubly marginalized because in patriarchal societies, women’s literature has rarely been put on the same level as men’s literature. woman travel writers are most of the time concerned about gender. in fact, there are differences between travelogues authored by men and those authored by women. western women who had an unsure position in the discourse of colonialism reveal tensions in their writings that can seldom be found in men’s travelogues. these tensions can be traced in the images that woman travelers offer of the east. the clash between the discourse of colonialism and the discourse of femininity during the nineteenth century gave rise to tensions that we will analyze to show how they shaped british women’s identity and influenced their social position. in this research, verbal and visual texts will be contextualized in a web of discursive practices. orientalist tropes are not limited to verbal texts. they can be found in nineteenth century european paintings too. the texts of the travelogues will be analyzed according to bhabha’s theory of ambivalence and the paintings will be analyzed according to kress and van leeuwen’s theory of visual semiotics. said’s polarized view reiterates the colonial logic and reproduces the binary oppositions that underlay the imperial project. bhabha’s theory of hybridity is aimed at ridding the critical discourse from polarizations. bhabha tries to move beyond the manichean allegory and the rhetoric of blame by paying attention to the luminal spaces where neither the one nor the other rules. never denying the unequal power relations between west and east, bhabha prefers to shed light on the doubt, anxiety and ambivalence within the contact zone where the interaction between west and east fissure the colonial authority from within and produces a new identity. such an outlook reveals to us the cracks within the imperial power structures and the processes of getting round the ideological regulations through the interaction with the other.

تعالی داستانی و تهی شدن فراداستانی: جان بارت عروسک گردان پسامدرن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    مهسا هاشمی     فریده پورگیو

این پایان نامه به بررسی روش هایی می پردازد که بر اساس آن جان بارت مراحل متضاد تعالی و تهی شدن را در داستان هایش از طریق فرا داستانی و بینامتنیت پیاده می کند تا تاکید نماید که روایت به خودی خود در عصر ناپایداری ها و در برابر احساس همیشه حاضر نیستی، تنها وسیله بقا ست. در هستی شناسی کلمات در سطح داستانی، بارت وضعیتی خالق گونه را برای خود فرض می کند و بر خلاف ادعاهای رولان بارت در باره مرگ نویسنده، تعالی بارت به عنوان نویسنده را مشاهده شود. اما در هستی شناسی نفوذپذیر واقعیت، بارت خود را به عنوان شخصیتی شبیه دیگران به نمایش در می آورد و تهی شدن نویسنده مشاهده می شود. حضور صداهای متعدد روایی و جنبه باختتینی آثار بارت با نقش نویسنده دانای کل مخالفت می کند و آنرا در روند کتاب در حد راویان دیگر کاهش می دهد. داستانهای بارت به عنوان سیستم های باز و آشفته با واقعیت مفروضی که وی مطرح می کند در هم آمیخته و سطح پسا مدرنی به وجود می آورد که دوگانه تعالی و تهی شدن در آن بی سرانجام می ماند. در این آشفته بازار است که بارت (و شخصیت های داستانی وی) به داستان گویی به عنوان هنری بر علیه مرگ پناه می برند.

بررسی سفر در مجموعه پارسیان و من با رویکرد یونگی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1391
    سارا حسین پور     فریده پورگیو

چکیده بررسی کهن الگوی سفر در سه گانه ی پارسیان و من به کوشش سارا حسین پور پژوهش حاضر با هدف بررسی کهن الگوی سفر قهرمان بر اساس رویکرد یونگی در مجموعه ای سه جلدی از رمان های ایرانی نوجوان و به منظور تشخیص و تطبیق مراحل سفر قهرمان اسطوره ای این سه داستان با الگوی سفر جوزف کمبل انجام شده است. جوزف کمبل، نویسنده و اسطوره شناس مشهورآمریکایی با بررسی قصه ها و افسانه های جهان، نشان داده است که چطور کهن الگوی سیر و سفر درونی انسان، در هر زمان و مکانی در قالبی جدید و در کالبد قهرمانان اسطوره ای تکرار می شود و هرگز از بین نمی رود. برای نشان دادن این الگو در داستان های اسطوره ای ایرانی، یک مجموعه رمان سه جلدی به نام پارسیان و من از آرمان آرین انتخاب شده است. این رمان در مدت بسیار کمی، مورد توجه بسیاری از خوانندگان نوجوان و نیز منتقدین قرار گرفت و به صورت بسیار موثری و در قالب داستان، نوجوانان را با سه دوره ی کهن اساطیری ایران زمین آشنا کرد و جوایز و تقدیرنامه های متعددی را نیز نصیب نویسنده ی موفق این مجموعه کرد. در این بررسی، ابتدا مراحل سفر قهرمان نوجوان در هر یک از سه رمان این مجموعه، به صورت جداگانه و بر طبق الگوی مراحل هفده گانه ی قهرمان در سه بخش اصلی عزیمت، آیین تشرف و بازگشت قهرمان، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس این پژوهش، در رمان اول، به نام کاخ اژدها - که به سفر قهرمان به دوران اساطیریِ کاوه ی آهنگر و ضحاک ماردوش می پردازد - از هفده مرحله ی سفر که کمبل به آن اشاره می کند، تنها به دوازده مرحله برمی خوریم و به همین ترتیب در رمان های دوم با نام راز کوه پرنده - که به سفر قهرمان نوجوان به دوران رستم دستان و نبرد های پهلوانان می پردازد- به پانزده مرحله و نیز در رمان سوم با نام رستاخیز فرامی رسد - که به سفر قهرمان نوجوان به دوران فتوحات کورش کبیر می پردازد- قهرمان ده مرحله را از مجموع هفده مرحله می-پیماید. بنابراین با بررسی و مقایسه ی مراحلی که در هر یک از سفر ها وجود داشته اند به این نتیجه می رسیم که با توجه به تطبیق حداکثری الگوی سفر نوجوان با الگوی سفر کمبل، می توان سیر و سفر قهرمانان این رمان ایرانی را تا حدود زیادی مطابق با کهن الگوی جهانی سیر قهرمان به حساب آورد؛ هم چنین مرحله ی «خدایگان» در هیچ کدام از رمان های این مجموعه یافت نشد. در نتیجه این پژوهش نشان می دهد که آرین در آفرینش نمونه ی ایرانی سفر اسطوره ای قهرمان اسطوره ای در قالبی جدید و در اثر ملیِ مستقل خویش برای نوجوانان، بسیار موفق عمل کرده است. بنابراین استفاده از عنصر سفر در رمان های نوجوان علاوه بر ایجاد جذابیت های فراوان برای نوجوانان، می تواند شیوه ی موثری برای آشنایی بیشتر آن ها با شخصیت ها و اسطوره-های کهن ایران زمین باشد.

تأثیر هندسه اقلیدسی (نومون/متوازی الاضلاع) بر شیوه روایت و شخصیت پردازی در آثار جیمز جویس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    امید قهرمان     فریده پورگیو

ابهام یکی از عناصر لا ینفک داستان مدرن به شمار می رود، و همیشه از آن به عنوان معیار "ادبی بودن" و "برجستگی" داستان مدرن یاد می شود. در آثار جیمز جویس ابهام و عدم قطعیت به دشواری متن محدود نمی شود، بلکه از آن فراتر رفته و به مرحله ای رمزآلود وارد می شود. به این معنی که جویس مفهوم درونمایه ای داستان هایش را بر اساس جملات و عبارات ناتمام، شخصیت های همتا مانند مداوم، و تقابل همیشگی نور و تاریکی بنا می کند. این گونه ابهام و تردید، که به نوعی امضای روایی جویس نیز به شمار می رود، را می توان "نومونیک" نامید. جویس عبارت "نومون" را از هندسه اقلیدس وام گرفته است. اگر از یک گوشه متوازی الاضلاع، یک متوازی الاضلاع کوچک برداشته شود به آن "نومون" گفته می شود. در دنیای داستانی جویس، "نومون" ها از یک سو به نقصان و شکست، و از سوی دیگر به چرخه ابدی حضور و غیبت اشاره می کنند. اما شیوه رویارویی جویس با "نومون" شیوه ای صرفاً منفعل و تاییدگر نیست. جویس به شکلی منحصر به فرد از شرایط رمزآلودی که "نومون" ها به وجود می آورند در خدمت خلاقیت هنری خود استفاده می کند تا بر نیروهای تغییر ماهیت دهنده ای که در جامعه منجر به نقص جسمی، روحی، روانی، و معنوی می شوند غلبه کند. از این رو، فقط به خاطر دشواری زبانی و متنی نیست که داستان های جویس مبهم و اسرارآمیز به نظر می رسند، بلکه "نومون" های گوناگون موجود در داستان ها به این ابهام دامن می زنند. این تحقیق سعی بر این دارد تا با مطالعه دقیق درونمایه رمزآلود "نومونیک" جویسی در دوبلینی ها، تصویر هنرمند در جوانی، و نمایشنامه تبعیدی ها به خواندن عمیق تر آثار جویس کمک کند.

از دست دادن صفات انسانی شخصیتها در نمایشنامه گوریل پشمالواثر یوجین اونیل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    اناء کاظمی     پروین قاسمی

انقلاب صنعتی به دوره ای از پیشرفت های اساسی در زمینه صنایع کشاورزی و تولیدات و حمل و نقل صنعتی اطلاق میگردد که با ظهور فن اوری های نوین در حوزه های گوناگون در اکثر مناطق اروپا و آمریکا همراه بوده است. انقلاب صنعتی با ایجاد تحولات عمده ای در زمینه صنعت و تکنولوژی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ، تاثیر فوق العاده ای بر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نهاد و دوره ی جدیدی از زندگی را برای بشر بوجود آورد. به تدریج از اواخر قرن هجدهم ماشین های صنعتی جایگزین نیروی کار انسان و حیوان شدند که این امر به جدایی انسان از طبیعت ، تغییر روحیه و انزوای او در طبقه خود انجامید. یوجین اونیل (1953-1888) نمایشنامه نویسآمریکایی وبرنده جایزه نوبل نمایشنامه نویسی درآفرینش نمایشنامه هایش تحت تاثیر آثار اگوست استرینبرگ (1912-1849) ، نمایشنامه نویس سوئدی که پدر نمایش نویسی نو محسوب می شود، بوده است. نمایشنامه گوریل پشمالو(1922) داستان کارگری بی سواد و به دور از آداب و رسوم شهر نشینی و ماجرای تنزل وی از شخصیتی مغرور به درجه حیوانی ( غیر انسانی) می باشد. او در جستجوی یافتن " احساس تعلق" در دنیایی است که توسط طبقه ثروتمند اجتماع کنترل می شود. درپایان او چنین می اندیشد که به جایی تعلق دارد که خود اندیشه ای نادرست می باشد. اونیل پیشرفت های صنعتی را به عنوان ابزاری برای رشد انسان مورد نقد قرار می دهد. او کارگری را به تصویر می کشد که طبقه بالای اجتماع مدرن او را به شدت به انسانی اولیه و یا موجودی شبیه به حیوان تنزل داده است.کارخانه های فولاد شرایط کاری را ایجاد نموده اند که با انسان به صورت میکانیکی برخورد مینمایند.انسانها در دامی افتاده اند که پیوسته کاری تکراری و بدون نیاز به تفکرراادامه می دهند. در این اجتماع مدرن فقرا به سمت وضعیت و طبیعت حیوانی گرایش نموده و طبقه ثروتمند فاقد رحم و انسانیت هستند. این نمایشنامه نزاع میان پول پرستی بی معنا و جستجوی انسان در یافتن وجودی با معنا و یا به عبارتی دیگر جستجو برای یافتن حس " تعلق داشتن" را به تصویر می کشد.

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مسعود کشاورز     پروین قاسمی

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به موضوع ازدواج پرداخته اند. بخش اول شرایط زمان و مفهوم ازدواج را در مقدمه ای کوتاه معرفی نموده و به فرضیه تحقیق، سوالات و اهمیت پژوهش حاضر می پردازد. بخش دوم با مطالعه آثار دیکنز نشان داده که لحن شوخ و گزنده نویسنده در مراحل تکوینی خود تبدیل به زبانی جدی و انتقادی گردیده است. بخش سوم روشنگر آن است که زبان آموزشی- پندآموز جورج الیوت به تدریج شوخ-طبعی و طنز را در پرداختن به مسئله ازدواج در خود گنجانده است و در نهایت با رویکردی پرسش گرانه و هنجار شکن، ضرورت و چگونگی این پیوند انسانی را به چالش کشیده است. بخش چهارم آشکار می سازد که برخلاف انتظار، نگرش تلخ و به ظاهر انتقادی توماس هاردی در عمل بسیار محافظه کارانه و شاید ناخودآگاه، به ترویج و تحکیم مفهوم ازدواج سنتی ویکتوریایی انجامیده است. بخش پنجم با مروری کوتاه برآن چه در ساختار کلی تحقیق مطرح گردیده نتیجه گیری نهایی را مطرح می نماید و به معرفی بسیار مختصر زمینه هایی برای تحقیق در عرصه های مشابه می پردازد.

تاثیر فلسفه نیچه بر دوبلینی های جویس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    مژگان خوشوقتی     امراله ابجدیان

ایدیولوژی نیچه در مورد مسیحیت، اخلاقیات، فرهنگ معاصر، فلسفه، و علوم تاثیر بسزایی در پیدایش مکاتب نوظهور مدرنیسم و پسامدرنیسم داشته است.اظهار انزجار نیچه از زندگی بر ده وار انسان امروزی که به خاطر تسلط کامل مسیحیت و به صورت کلی نهادینه شدن مذهب واپس گرا در روح و جسم انسان ها می باشد در آثار جویس به چشم می خورد. دوبلینی ها با بن مایه های بنیاد ستیز و نوینش مانند احساس سر خوردگی، احساس مصیبت و بی عدالتی، رخوت و بی تحرکی، انزجار از آداب، زبونی اجتماعی، میل به نوجیه خود ودست به دامان حاکمان شدن تاثیر افکار نیچه راکه با تاکید بر اراده قدرت و اراده زندگی در مورد سقوط و سستی یک ملت می گوید تایید کرده و به خواننده نشان میدهد که دوبلینی ها تصویری حزن آور و در عین حال طنز آمیز از زندگی مردم دوبلین به خصوص و مردم دنیای امروز در کل می باشد. قهرمانان جویس از کمبود اراده و هیجان برای داشتن زندگی مطلوب رنج می بردند و آنان همانند مردگان متحرکی هستند که به خاطر نفوذ عیسویت و آداب و رسوم ناشی از آن از پویایی باز مانده اند. "اخلاق بردگان" را پیشه خود ساخته اند. آنان به جای نشان دادن شهامت و اراده کافی برای به دست گرفتن زندگی خود، منفعل و مفلوک در بندگی سنت ها و افکار پوسیده به امید رستگاری از خارج می باشند. در پایان هر داستان، خواننده،گاهی همراه با شخصیت اصلی، به روشن بینی و درک شرایط موجود میرسد.

بررسی طنز در ترانه های بیگناهی و تجربه ویلیام بلیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    نازنین نیری     فریده پورگیو

این پژوهش از نظریات گونه گون طنز و نظریه زبان باختین (گفتگو گرایی) سود می جوید تا تصویری تازه از طنز در ترانه های بیگناهی و تجربه بلیک ارائه دهد. نظریه باختین برای بررسی طنز در اثر بلیک در آغاز وسیله ای نامعقول می نماید. اما منتقدان عصر حاضر از نظریه گفتگوگرایی حتی برای بررسی شعر رمانتیک, که از دیدگاه باختین تصویرگر اوج حاکمیت و ذهن گرایی شاعر است, نیز استفاده می کنند. استفاده از این نظریات غزل بلیک را به عنوان غزلی نامتعارف معرفی می کند که نقش طنز در آن به عنوان شیوه غالب گفتمان قابل توجه است. طنز بلیک تا حدی وارث طنز درایدن و پوپ است زیرا طنزهای مشهور این دو به ویژه ریشخندهای حماسی آن ها به دلیل کنار هم قرار دادن سبکهای والا و دون, کارناوال گونه و در نتیجه مصداق گفتگوگرایی است. در اشعار بلیک انواع گفتمانی باختین یافت می شود: گفتمان تک صدا و رعب آور شعر, گفتمان عینیّت گرای نمایشنامه و گفتمان چندصدا و رمان گرا. کلام دوصدایی نیز به صورت انواع تقلید تمسخرآمیز ظهور می کند. اثر بلیک تقلیدی تمسخرآمیز از اشعار کودکانه زمان خود و همچنین گفتمان آمرانه حاکمیت دینی و دولتی است. گفتگوگرایی در غزل بلیک بر تأثیر طنزی که ایدئولوژی کلیسا و دولت را نشانه می گیرد فزونی می بخشد. طنز بلیک خیالبافی را که نتیجه خرد تک صدای عصر روشنگریست نشانه می گیرد. مفهوم رویا در آثار بلیک گویای فلسفه اخلاقی گفتگوگرایی است که بر پایه سنخیت وجود استوار است. رویا زمینه ا ی برای گفتگو ایجاد می کند و بر خلاف زیرکی شاعرانه در آثار درایدن و پوپ از حاکمیت شاعر طنزنویس تا حدی می کاهد. بنابراین, خود انسان گرای بلیک مغایر با خود فرهنگی-سیاسی درایدن و خود نخبه گرای پوپ است.

در جستجوی "فردیت": پوچی هویت اصیل در نتیجه استثمار مستعمراتی در خانه ای برای آقای بیسواس اثر وی. اس. نایپول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    ارسلان رادمان     پروین قاسمی

the purpose of this study is to investigate and explore the causes of identity crisis as one of the debilitating consequences of colonial project after the withdrawal of colonial power. in order to do justice to the full-length severity of displacement that was the fruit of indentureship, v. s. naipauls west indian epic, a house for mr biswas, has been scrutinized with the main focus being the way protagonists, mohun biswas, painful struggle for accommodation and wholeness in an unwelcoming context, which is the legacy of his deracinated ancestors, has distorted his identity. a house for mr biswas is naipauls attempt to dramatize the failure of the uprooted culture to survive in an alien environment. living in the disordered, rootless west indian society in trinidad with east indian origin who has been uprooted from his motherland, biswas desperate fight to attain his own house is symbolic of his desire to develop a unique identity to replace his lost cultural heritage. it will be argued that biswas struggle to overcome communal and colonial pressures and give meaning to his existence is representative of a whole generation who has been afflicted with deracination and, consequently, a fractured, incomplete, battered identity and selfhood.

بحران هویت ازدیدگاه فلسفه اصالت وجود در دو نمایشنامه تنسی ویلیامز:باغ وحش شیشه ای و اتوبوسی به نام هوس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    کمال عباسی     فریده پورگیو

tennessee williams (1911-1983), the modern american dramatist, had his own unique school of dramaturgy. the dramas which he depicted are populated by characters who are lonely, desperate, in anxiety, alienated and in one word lost. they face challenges which they may overcome or not, through the choices they make. all these moods and conditions are clearly seen and explained in the theory of existentialism, hence williams’ inspiration from this philosophy. the aim of this thesis is to deal with two of williams’ major dramas, the glass menagerie and a streetcar named desire, in the light of existentialism and specifically kierkegaard’s theory of existence. kierkegaard counts three levels of existence, and each level is characterized by specific moods and conditions. it will be tried to show how williams’ characters are seen in the light of such a theoretical framework. keywords: existentialism, existence, choice, alienation

بررسی روابط قدرت و مقاومت در رمان دریای گسترده سارگاسو اثر جین رایس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده ادبیات 1392
    محمد زندی     علیرضا انوشیروانی

هدف این پژوهش بررسی روابط قدرت و همچنین مقاومتی است که فرودست درتقابل با سیستم سرکوبگر استعماری و پسا استعماری در رمان دریای گسترده سارگاسو اثر جین رایس از خود نشان می دهد.وقایع رمان زمانی رخ می دهد که قانون برده داری در نظام قانونی انگلیس لغو شده است.شخصیت اصلی رمان آنتوانت در چنین جایگاهی قرار گرفته است او در ساختار میانی بردگی و آزادی قرار گرفته است. دوران گذار برای او به معنای گسست از ساختار سرکوبگر پیشین است. این رویداد امیدهایی را برای آزادی و فردیت برای شخصیت ها به وجود می آورد. امید آن است که شخصیت های رمان به فردیت و آزادی که نیل به آن در دوران استعمار ممکن نبوده برسند.به خلاف، شرایط جدید اجتماعی نه تنها هر امیدی را در جهت نیل به آزادی محو می کند، بلکه سوژه ها را تحت سلطه و سرکوب فزاینده تری قرار می دهد. شخصیت اصلی در رابطه خود با تمام ساختارهای فرهنگی با سرخورگی روبرو می شود.در این مطالعه با تحلیل لایه های مختلف ساختار قدرت در دریای گسترده سارگاسو به این نتیجه خواهیم رسیدکه مقاومت تا زمانی که شخصیت اصلی رمان، آنتوانت، تمامیت ساختار قدرت را از طریق جنون طرد نکند ممکن نخواهد بود. بدین سان شالوده قدرت استعماری در هم خواهد شکست و شخصیت داستان فردیت و هویت خود را باز خواهد یافت.

روایت شناسی در دیوید کاپرفیلد و الیور تویست
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    نعیم تذکر     فریده پورگیو

در این رساله دو رمان چارلز دیکنز با نام های الیور تویست و دیوید کاپرفیلد با استفاده از نظریه های ژنت و گریما در ارتباط با روایت شناسی بررسی شده اند. در ابتدا نویسنده ی رساله ایده ها و مفاهیم مطرح شده توسط این دو نظریه پرداز را به اجمال معرفی کرده و سپس با استفاده از آنها شخصیت ها و طرح داستان ها را تحلیل نموده است. بر اساس نظریه ی گریما هر روایت دارای شش کنشگر می باشد که عبارتند از فاعل، مفعول، یاور، دشمن، فرستنده و گیرنده. نویسنده ی این رساله عمل اصلی هر داستان را در نظر گرفته که به قهرمان داستان مربوط می شده و سپس ما بقی کنشگرهارا یافته است. بدین منظور هر عمل کلی به اعمال کوچک تری تقسیم شده اند که همه با هم یک مجموعه را تشکیل می دهند. نظریه پرداز دیگر ژنت است که کلمات و مفاهیمی را معرفی کرده که به کمک آنها می توان پی برد که یک رمان چگونه بر مخاطبین تاثیر می گذارد. مفاهیم معرفی شده توسط ژنت به چهار دسته ی مود داستان، رخداد داستان، سطوح داستان و زمان داستان تقسیم می شوند. هر کدام از اینها زیر مجموعه های خود را دارند که جداگانه توضیح داده شده و سپس در رمان ها بررسی شده اند.

غریزه مرگ در رمان پلت به نام حباب شیشه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    احسان بقایی     فریده پورگیو

هدف این تحقیق این است که نشان دهد نمودهای محکمی از غریزه مرگ در نوشته هاو زندگی سیلویا پلات وجود دارد.سیلویا پلات, شاعر و رمان نویسی که زندگی پر آشوب و پر دغدغه او مشهور است در سومین اقدام به خودکشی درگذشت.زندگی وی نشانگر خلق و خویی است که غریزه مرگ بر آن حاکم است.وی در زندگی خود نمودهای تکرار و تخریب گرایانه این غریزه را که توسط فروید مطرح شده به شدت نشان داده شده است. این تحقیق در جستجوی انگیزه های ضمیر ناخودآگاه در نوشته های سیلویا پلات است تا انها را یافته و شناسایی کند.اضطرار نویسنده بر تکرار درون مایه های مشابه تکرار کلمات و عبارت های خاص بیش از دیگر موارد خود را نشان می دهد.تکرار درون مایه های نقص در آفرینش و تولید رستاخیز هایی بعد از مرگ و تلاش برای فرار از مرگ و در عین حال مرگ دوستی در نوشته های او کاملا آشکار است.همچنین در سطح زبان و اندیشه, نمود دیگر غریزه مرگ یعنی تخریب گرایی فراوان است.در سطح زبان استفاده از کلمات و الفاظ غیر معمول زبانی به طور مکرر باعث اشکال در درک آثار او می شود.در سطح اندیشه , پلات غریزه مرگ را با استفاده از درون مایه و تصاویر خودآزاری و دیگرآزاری,طغیان علیه جامعه و دوستان نشان می دهد.افزون بر نمودهای ذکر شده غریزه مرگ, نویسنده استفاده های گوناگون "من برتر" از غریزه تخریب گرایی علیه "من" را به اشکال احساس گناهکاری, احساس نگرانی, ترس, مالیخولیا نشان می دهد.این شواهد به خوبی نشانگر این است که همان ساختارهای روانشناختی نمود یافته در زندگی واقعی او با خاستگاهی در غریزه مرگ, در خلق نوشته های او نقش بسزایی داشته است. کلیدواژه: سیلویا پلت، غریزه مرگ، خودآزاری، دگرآزاری، حباب شیشه ای

نقد و بررسی نقش های جنسیتی ده رمان نوجوان برگزیده دهه ی هشتاد براساس نظریه ی "جنسیت ونوع ادبی" ازدیدگاه جان استیونز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1392
    زهره قلزم     فریده پورگیو

چکیده ی تمام نما نقد و بررسی نقش های جنسیتی ده رمان نوجوان برگزیده دهه ی هشتاد براساس نظریه ی "جنسیت ونوع ادبی" ازدیدگاه جان استیونز به کوشش زهره قلزم استیونز معتقد است داستان، گفتمان و معنا براساس طرح واره های ذهنی موجود در فرهنگ هر جامعه ای شکل می-گیرد. این طرح وا ره ها بستگی به سه عامل نویسنده، اثر نوشته شده و خواننده ی متن دارد. او لیستی از طرح واره های جنسیتی زنانه و مردانه ارائه می دهد. دراین پژوهش, پژوهش گر، شخصیت ها، موقعیت ها، کنش ها و روی دادها ی داستان ها را از نظرتفکیک جنسیتی مورد بررسی قرار داده است. هم چنین نشان داده شده که زبان و ساختار گفتمان ها، زاویه ی دید و معنا که شامل درون-مایه ها و داوری های ارزشی است، در این داستان ها تا چه حد جنسیت پذیرند. یافته های پژوهش نشان می دهد، از میان رمان های مورد پژوهش تنها دو رمان لالایی برای دختر مرده و هستی موضوع خود را به درون مایه ی جنسیت اختصاص داده اند. نویسنده ی رمان لالایی برای دختر مرده، با مطرح کردن تحقیق یکی از شخصیت های داستانش با موضوع فروش دختران قوچانی در دوره ی مشروطیت و پیوند این واقعه ی اسف بار با موضوع دختران فراری در زمان خود، به رنج تاریخی دختران اشاره می کند و از ظلمی که در نظام مردسالار به دختران و زنان روا داشته می شود، پرده برمی دارد. نویسنده اگرچه نظام مردسالاری را مورد انتقاد قرار می دهد، اما خود نیز نمی تواند از سلطه ی این فرهنگ، رهایی یابد. زیرا او نیز تصوری که از دختران و زنان دارد، همان تصورات کلیشه ای فرهنگ مردسالار است. او فقط توانسته است، مردان خشن نظام مردسالار را مهربان و آگاه به اصول روا ن شناسی کند و آنان را به مردان جدید مردسالار دردنیای معاصر تبدیل نماید. اما دراین میان دختران و زنان رمان چندان تغییری نمی کنند. اگرچه نویسنده به اهل مطالعه بودن دو دختر داستانش هم اشاره می کند، اما این کسب آگاهی نیزدرتغییر سرنوشتشان چندان موثر نیست. زیرا کنش گران اصلی داستان و شخصیت هایی که به حل بحران در داستان کمک می کنند، مردان اند. اما نویسنده ی رمان هستی، شخصیت فعال و تاثیرگذار داستانش را دختر انتخاب کرده است. هستی از ابتدا تا انتهای داستان تلاش می کند تا هویت خود را به پدر و جامعه ی مردسالار بشناساند و معایب فرهنگ مردسالار را برملا کند. او در این کار موفق می شود. اعتراف پدر هستی به ضعف خود در پایان داستان و پذیرفتن برتری ویژگی های هستی نسبت به خود، به نوعی اعتراف فرهنگ مردسالار به معایب خود و پذیرش ویژگی های مثبت و تاثیرگذار زنان است. البته نویسنده کاملا از تفکرات فرهنگ مردسالار به دور نیست. زیرا او نیز در جای جای داستانش از زبان هستی، به شکلی پنهان، به برتری نقش های مردانه اذعان دارد. او نشان می دهد که هستی دوست دارد مثل پسرها باشد، نه این که مثل خودش باشد. گویا نویسنده هم باور نمی کند که ویژگی های هستی متعلق به خودش است. یا به زبان دیگر نویسنده هم مانند بسیاری از مردم با تفکر مردسالار، زیرکی و زرنگی هستی و بسیاری از زنان و دختران را ناشی از هویت خودشان نمی داند. نویسنده در این جا ملاک سنجش را پسر و کنش ها و علایق او در نظر گرفته و کنش های هستی را با این ملاک می سنجد. رمان پارسیان و من، بازآفرینی داستان های شاه نامه است. بنابراین طبیعی است که بیش تر شخصیت های آن مرد باشند. از طرف دیگر موقعیت وکنش و روی دادها نیز همگی مردانه اند. اما با این وجود، نویسنده می توانست در بازآفرینی خود نقش بیش تر و فعال تری به شخصیت های زن مطرح در رمانش بدهد. به ویژه این که زنان شاه-نامه، زنانی فعال و باتدبیر هستند. زنان این داستان، به اندازه ی شخصیت های زن شاه نامه فعال و باتدبیر و تاثیرگذار نیستند. موضوع رمان عقرب های کشتی بمبک نیز انقلاب است و بینش حاکم بر این رمان نیز بینشی مردسالار است. حسن زاده در این رمان و رمان هستی دو دید متفاوت نسبت به مسئله ی جنسیت دارد. موضوع داستان شبی که جرواسک نخواند، جنگ است. بینش نویسنده نسبت به جنسیت در این رمان همان بینش فرهنگ مردسالار است. به نظر می رسد نویسنده دراین داستان و داستان طبقه ی هفتم غربی توجهی به مسئله ی جنسیت ندارد. به ویژه طبقه ی هفتم غربی از تقابل دو جنس زن و مرد به دور است وکم تر کلیشه های جنسیتی درآن دیده می شود. نویسنده در این رمان چگونگی برخورد سه نسل را نشان می دهد. دو رمان امپراطورکلمات و من نوکر بابا نیستم، از کلیشه های جنسیتی به دور نیست. البته شخصیت دختر رمان امپراطور کلمات فعال است ودر راه مبارزه با محدودیت ها هنگام پاک کردن خطوط نقشه ی چین، به نیروهای امنیتی تحویل داده می شود و سپس به اعدام محکوم می گردد، اما امپراطور حکم اورا به زندانی شدن در لابه لای خطوط کتاب تغییر می دهد. با این حال به نظر می رسد که این شخصیت در برابر شخصیت پسر داستان، دردرجه-ی دوم قرارگرفته است. نکته ی قابل توجه در داستان من نوکربابا نیستم لال بودن ساره است که به لکنت زبان داشتن دختران وزنان یا سکوت اجباری آنان درنظام مردسالار اشاره می کند و به سخن درآمدن او نیز موجب صلح ودوستی می شود داستان جنگ که تمام شد، بیدارم کن نیز علاوه بر موضوع جنگ، به ظلمی که به دختران در خانواده های به شدت سنتی می شود، اشاره دارد. نویسنده نیز با معیارهای جامعه ی مردسالار به طرح این مسئله می پردازد و شخصیت دختر داستان را منفعل و فرمان بر نشان می دهد. در این داستان، شخصیت پسر فعال است و برای رهایی دختر تلاش می کند . نگاه مندنی پور نیز در رمان هزار ویک شب از کلیشه های جنسیتی به دور نیست. البته ستارگان او که برای برآوردن آرزوهای انسان ها به زمین آمده اند، شش خواهر و شش برادر هستند، اما آن ها هم وقتی به زمین می رسند، با معیارهای جامعه ی مردسالار به کار می پردازند. اگر شهریار مندنی پور را شهریار هزار ویک شب بدانیم که با پذیرفتن بینش زنانه ی شهرزاد قصه گو در جایگاه او نشسته است، او را می توان تا همین حد موفق دانست. اگرچه او خود در پایان داستان هم راه با ستارگان از تغییر فرهنگ انسان های زمینی و راضی کردن آن ها ابراز ناتوانی می کند. به طورکلی می نوان گفت به جز رمان هستی، رمان های دیگر مورد نظر این پژوهش، با وجود تفاوت های سبکی، همگی دریک مورد، نقطه مشترک دارند و آن استفاده از طرح واره های ذهنی رایج درفرهنگ مردسالار است که شخصیت مرد را در کانون روی دادها قرار می دهد و شخصیت های دختر و زن را در رابطه با آن شخصیت کانونی شده می سنجد. نویسندگان درهمه ی این رمان ها از روایت جست وجو استفاده کرده اند. به جز رمان هستی، شخصیت جست-وجوگر داستان ها همگی پسریا مرد هستند. زنان و دختران این رمان ها همگی تابعی از پسران و مردان اند و حضورشان بیش تر حاشیه ای است. البته نقش ماننا درجلد دوم رمان پارسیان و من کمی پررنگ شده است و این شخصیت دختر درقسمتی از رمان نقش راهنما برای راوی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد شخصیت ها و کنش های آنان و روی دادها و موقعیتی که کنش ها و روی دادها در آن به وقوع می پیوندد، همگی جنسیت یافته و مردانه اند. زبان گفتمان ها نیز براساس طرح واره های جنسیتی، مردانه و زنانه شده است و این تقسیم بندی در جهت نشان دادن برتری طرح واره های مردانه است. هم چنین معناهای آشکار و پنهان گفتمان ها که شامل درون مایه های داستان ها و داوری های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است نیز به سود طرح واره های مردانه است. و نویسندگان درجایی که خواسته اند ازاین ذهنیت فاصله بگیرند، تنها توانسته اند، تغییرات جزیی درکنش های بعضی از شخصیت های مرد ایجاد کنند و او را در مقابل شخصیت مرد سنتی قرار دهند و به تعبیر استیونز مرد جدید نظام مردسالار را معرفی کنند. اما زن هم چنان با همان نقش های سنتی در رمان ها حضور می یابد. نقش هایی که معمولا در حاشیه و یا وابسته به نقش های مردانه است. همان طور که گفته شد این رمان ها، رمان های برگزیده ی دهه ی هشتاد هستند و بنابراین نمونه های خوب رمان نوجوان به حساب می آیند و می توانند بیان کننده ی ویژگی های کلی رمان های نوجوان این دهه به حساب آیند. پژوهش گر بر این اساس معتقد است که رمان های نوجوان ما با تاکید بر تفاوت جنسیت ها هم چنان با الگوی مردانه ی جامعه ی مردسالار نوشته شده اند و معیارهای سنجش آن ها نیز برگرفته از همین فرهنگ است. تاکید برتفاوت های جنسیتی که ساخته ی فرهنگ مردسالار است، به نوعی تایید نابرابری های جنسیتی است که بسیاری اوقات، نویسندگان به طورآگاه یا ناآگاه در داستان های خود به کارمی گیرند؛ وگرنه تفاوت های بیولوژیکی نه تنها نقطه ی ضعفی برای زنان محسوب نمی شود، بلکه یافته های علمی جدید ، او را در مرتبه ی بالاتری هم قرار می دهد. از طرف دیگر زبان ما زبانی مردانه است و استفاده از این زبان برای به نقد کشیدن رمان ها از دیدگاه جنسیتی و بیان معایب طرح واره های جنسیتی در آن ها و به ویژه آشکار ساختن معناهای پنهان در گفتمان ها، کار را برای منتقد بسیار دشوار می سازد. به نظر پژوهش گر، استفاده از نقد زن گرایی و بررسی داستان های کودک و نوجوان از دیدگاه جنسیتی، تنها یک سلیقه و انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت محض است تا منتقدان به سهم خود در زدودن نابرابری جنسیتی موجود در فرهنگ مردسالار ایفای نقش کنند. لازم به ذکر است که تداوم این نابرابری ها درادبیات و تاریخ مکتوب منجر به بازتولید این روند معیوب در تربیت نسل ها می شود. البته این موضوع فقط به ضرر زنان نیست، بلکه به ضرر جامعه ی انسانی است. زیرا جامعه ی انسانی ازدرک توانایی های فکری و عملی نیمی از جمعیت محروم مانده و می ماند و از به کارگیری ظرفیت های نادیده انگاشته شده ی آنان غافل می شود. حضورکم رنگ زنان درتاریخ مکتوب انسان ها را می توان به این دلیل دانست که در تاریخ مکتوب بیش تر، مردان حرف زده اند. آن ها هم چنین به جای زنان نیز حرف زده اند و زنان را با دیدگاه مردسالارانه ی موجود درجامعه معرفی کرده اند. بنابراین نگرش های تحمیلی مردانه بر شناخت از زن و زنانگی برفرهنگ ما غلبه یافته است. از طرف دیگر دیدگاه مردسالار انتظاراتی را از زنان می طلبد که به بازتولید کنش های تحمیلی از سوی زنان منجر شده است. پژوهش گر براساس یافته های این پژوهش معتقد است، فرهنگ مردسالار حاکم برجوامع مختلف، به ویژه ایران با تفکیک جنسیتی، نقش های متفاوتی را برای هریک از دو جنس زن و مرد به گونه ای درنظرگرفته است که نقش مردان جدی تر، مهم تر و برتر شناخته می شود. از طرف دیگر، ارزش های منحصر به فرد و توانایی های زنان در انجام بسیاری از امور نادیده گرفته می شود. این تفکیک جنسیتی با ارزش گذاری های فوق، خود را در کتاب های کودکان و نوجوانان به خوبی نشان می دهد. این امر منجر به بازتولید فرهنگ مردسالاری با همه ی معایب اش می گردد. با توجه به نکات گفته شده، تغییر در بینش نسبت به نقش های جنسیتی و رفع نابرابری های جنسیتی از آثار مکتوب، به ویژه ادبیات کودک و نوجوان علاوه بر همت همه جانبه ی دست اندرکاران این حیطه، همت و تلاش مضاعف نویسندگان زن را می طلبد تا نگاه زنانه را به معنای درست کلمه( نه معنای ساختگی فرهنگ مردسالار) وارد ادبیات کنند. بنابراین لازم است کتاب ها از این دیدگاه نیز مورد نقد و بررسی جدی قرارگیرند و آسیب شناسی شوند تا راه را برای نویسندگان کودک و نوجوان در تجدید نظر در قالب ها و کلیشه های تحمیلی بازکنند. کلیدواژه ها: جنس، جنسیت، داستان، ده رمان نوجوان برگزیده ی دهه ی هشتاد، طرح واره، کلیشه، گفتمان، نظریه-ی جان استیونز، نوع ادبی.

بررسی تصویر زن در "کاغذ دیواری زرد" شارلوت گیلمن و "بیداری" کیت شوپن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مریم یزدانی     پروین قاسمی

نسل های متمادی زنان نویسنده با موانع و مشکلات مشابهی برای وارد شدن به دنیایی که قرن ها مردان آن را اداره میکردند مواجه شدند. جامعه ی مردسالار ایدئولوژی خود را به مدت طولانی بر زنان تحمیل کردند و آنها را از داشتن هویت فردی محروم کردند. در همین حال از اواخر قرن نوزدهم موقعیت ضعیف زنان در جامعه مردسالاردر حال تغییر بود. دنیای ادبیات شاهد تحولی در محتوی و موضوعات خود بود. در این دوره زنان نویسنده بسیاری به روی کار آمدند. کیت شوپن و شارلوت گیلمن از جمله نویسندگان متمردی بودند که باوجود تمامی مشکلات و تعصبات جامعه قرن نوزدهم سختی های زنان و نیازهایشان را به خوبی در داستان هایشان به تصویر کشیدند. دوره جدید این فرصت را برای زنان بوجود آورد تا جامعه مردسالاری را به چالش بکشند. باوجود این که فرهنگ مردم قرن نوزدهم آماده پذیرش یکباره ابن تغییرات نبود اما آنان توانستند مسیر را برای نسل بعدی خود هموار کند نسل بعدی منتقدین زن کوشش به احیای دوباره آثار فراموش شده از قرن هفدهم به بعد و معرفی آنان به دنیای ادبیات مدرن ورزیدند. "بیداری" کیت شوپن و "کاغذ دیواری زرد" شارلوت گیلمن از نمونه های اولیه ی ادبیات فمینیستی به شمار می روند که جامعه مردسالاری را به چالش کشیده و یک چشم انداز روشن از جامعه آن زمان و ایدئولوژی حاکم بر زنان را به تصویر کشیدند

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبوب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مریم تاجی زادگان     علیرضا انوشیروانی

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبو ب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس پایان نامه حاضر با استفاده از نظریه های نقد پسااستعماری، رمانهای محبوبا ثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثر کاریل فیلیپس را بررسی می کند. به تصویر کشیدن قدرت، توانایی و تلاش شخصیتهای سیاهپوست این دو رمان در جهت کسب آزادی و هویت پیوندی علیرغم موانع پیچیده فرهنگی و فیزیکی حاکم بر جو این دو رمان، هدف این تحقیق را شامل می شود. ارائه نگرشی وسیع تر به موضوع برده داری در این دو رمان که حاکی ازداشتن دیدگاه خاص یک زن نویسنده ونقطه نظر ویژه یک مرد نویسنده در ارتباط با مبحثی یکسان است، اهمیت مطالعه را در بر می گیرد. نقد نظری تحلیلی این دو اثر بر اساس نگرش منتقدانه پسااستعماری ارائه می شود. چهارچوب اصلی این پژوهش را موضوع بازنگری تاریخ که به بررسی ایدئولوژی پسااستعماری رابطه قدرت بین فرد استعمارگر وفرد مستعمره می پردازد، تشکیل می دهد. مبحث شکل گیری هویت در شخصیتهای سیاهپوست که مرتبط با مضمون مقاومت و ایستادگی می باشد، توسط منتقدانی معتبر همچون هومی بابا و استوارت هال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

خوانش پدیدارشناسی از رمان های ویرجینیا وولف: روند شکل گیری نفس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    ساغر نجفی     فریده پورگیو

یکی از مهم ترین مسائل رمان های وولف مسئله ی نفس است. وولف در صدد توضیح دادن نفس از طریق ایده های مهمی مثل زمان وروی آورندگی می باشد. این دو مفهوم از مسائل مهم فلسفه ی هوسرل است. همچنین فلسفه ی هوسرل در پی روشن کردن مسائل مهمی مانند آگاهی و آگاهی از خود بود. در یک بررسی تطبیقی میان فلسفه ی هوسرل و جهان بینی وولف نشان داده شده است که کاراکترهای رمان آگاهی از خود را از طریق مسائل مهمی از جمله زمان، جابجایی های زمانی سالم، میان-ذهنی، حکم پرهیزی، روی آورندگی مقوله ای و خصوصیات دیگر پدیده شناختی به دست می آورند. از سوی دیگر وولف نشان می دهد کاراکترهایی که قوه ی ذهنی ناسالمی دارند، خودآگاهی ناقصی نیز دارند. بعضی از کاراکترهای او که از نابهنجاری های ذهنی و نواقص فیزیکی رنج می برند خودآگاهی متفاوتی از کاراکترهای نرمال او دارند. در سه رمان بررسی شده در این رساله، خانوم دالووی، موج ها و به سوی فانوس دریایی، وولف ماهرانه بر اهمیت خودآگاهی به عنوان یکی از اساسی ترین معیارها در مشخص کردن هویت کاراکترهای خود تاکید می کند.

مکر و حیله در افسانه های صبحی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    سعیده روستا     مرتضی خسرو نژاد

محققان هدف از نقل قصه و افسانه را سرگرمی می دانند اما علاوه بر سرگرمی شنوندگان هدف آن ها بیان رفتارها و کنش های شخصیت های قصه و افسانه است. رفتارهایی که گاه بر پایه ی مکر و نیرنگ است .در این پایان نامه مکر و حیله در افسانه های صبحی بررسی شده و تعریف هایی مطرح گردیده است. مکر و نیرنگ یکی از آن مضامین دوگانه به شمار می رود که اگرچه اغلب زشت و ناپسند است، گاه مطابق منطق قرآن در برابر ماکرین، رنگ و بوی الهی به خود می گیرد و نیکو و پسندیده است.بر این اساس و با توجه به تقسیم بندی مکر از جانب بزرگان به دو صورت مکر ممدوح و مکر مذموم، چنانچه اقدام فردی در جهت مثبت و برای رهایی از ظلم و ستم باشد نیکو و از آن به عنوان چاره اندیشی تعبیر می کنیم اما در صورتی که در جهت منفی و برای آسیب رساندن به اشخاص دیگر باشد آن را مکر می دانیم. بر اساس این تقسیم بندی می توانیم بر ادعای گذشتگان مبنی بر مکار بودن زنان خط بطلان کشید زیرا در اکثر موارد در این داستان ها زنان برای رهایی خود از ظلم و ستم چاره ای می اندیشند اما مردان برای کسب ثروت، مقام و ارضای امیال نفسانی خود مکر به کار می برند.

سرشت طنز منظوم قرن هجدهم در ادبیات انگلیسی و میراث کلاسیک آن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    داود شاه پسندی     پروین قاسمی

هدف اصلی پایان نامه ی حاضر بررسی سرشت طنز منظوم قرن هجدهم در ادبیات انگلیسی می باشد که در آن نویسنده ی پایان نامه کوشیده است تا با مطالعه ی دقیق و بررسی موشکافانه ی گزیده ای از مهمترین طنزهای جان درایدن و الکساندر پوپ به این مهم دست یابد. بدین منظور، در ابتدا نویسنده مفهوم طنز و کارکردهای آن و همچنین سیر تاریخی شکل گیری طنز از ابتدا تا کنون را در فصل نخست بررسی نموده است. سپس در ادامه شخصیت و خصوصیات ذهنی طنزنویس مورد بررسی موشکافانه و دقیق قرار گرفته است. ذکر پیشینه و اهمیت تحقیق نیز پایان بخش فصل یک می باشد. فصل دوم چار -چوب نظری است که در آن طنزهای نویسندگان روم باستان، هوراس و جونال، به دقت بررسی شده و ویژگی های منحصر بفرد آن به شرح و تفصیل بیان شده اند. در این فصل همچنین مطالبی در خصوص تاریخچه و ساختار طنز منظوم روم باستان ارائه شده است. فصل سوم و چهارم که قسمت اصلی پایان نامه ی حاضر را تشکیل می دهند به ترتیب به طنز دوره ی بازگشت پادشاهی و قرن هجدهم اختصاص داده شده اند. فصل سوم بررسی و تحلیل طنز دوره ی بازگشت پادشاهی با تاکید بر آثار جان درایدن به عنوان مهمترین طنزپرداز آن دوره می باشد. در فصل چهارم که به طنز قرن هجدهم اختصاص یافته است گزیده ای از مهمترین طنزهای الکساندر پوپ مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفته است. پایان بخش مطالعه فصل پنجم می باشد که در آن نتایج مطالعه ی حاضر به اجمال بیان گردیده است.

خوانش پسا استعماری رمان زندگینامه مادرم اثر جاماییکا کینکید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    سحر نخعی     علیرضا انوشیروانی

ادبیات کارائیب نشان دهنده سلب مالکیت، استثمار و ظلم و ستم در برهه ای از تاریخ است که مورد توجه قرار نگرفته است واغلب سوء تفسیر شده است. در این مطالعه، اثرات مخرب استعمار و برده داری در رمان زندگینام? مادرم (1996) اثر جامائیکا کینکید به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رمان جامائیکا کینکید در چارچوب مطالعات پسااستعماری، در پرتو نظریه های روانشناسی استعمار آلبرت ممی و فرانتس فانون می باشد. آلبرت ممی در کتاب استعمارگر و استعمارشده به طور کامل تصویر و توصیف جدیدی از دو بازیگراصلی درام استعماری و رابطه میان این دو ارائه می کند. وی معتقد است که منتقد نباید تنها بر روی استعمارشده تمرکز کند: درعوض، مشکلات روانی ای که استعمارشده به خصوص در ارتباط با استعمارگران تجربه می کند باید بررسی و تجزیه و تحلیل شوند. فرانتس فانون استدلال می کند که استعمار دو قطب اجتماعی متضاد بین استعمارگر و استعمارشده ایجاد میکند که تا ابد محکوم به تقابلی پرتنش هستند. این تنش ها باعث ایجاد ناهنجاری های اخلاقی و روانی درنظام ایدئولوژیکی که بر اساس نژادپرستی، ظلم واستثمار شکل گرفته است می شوند. نقط? مقابل فرانتس فانون، جامائیکا کینکید است که مقاومت وآزادی را از دیدگاهی کاملا متفاوت در نظر می گیرد. به عنوان جایگزینی برای روش فانون که فراتر از تقابل میان استعمارگر و مستعمره است، زولا خود دوستی را ترجیح می دهد. به جای تلاش برای ساختن یک «زن جدید» به تعبیر فرانتس فانون، زولا به هیچ وجه حاضر به قبول دیدگاه های استعمارگر نسبت به امثال خویش که منجر به خود ویرانگری و نفرت از خویشتن می شود نیست. در عوض، به منظور زنده ماندن و نجات یافتن، او با اطمینان عشق به خویشتن را انتخاب می کند، البته عشقی عجیب و غریب و وسواسی. او معتقد است که این عشق از تقلید و نفرت از خویشتن بهتر است. زولا در طول زندگی همواره دچار کمبود، خشم، تحقیر و تنفر است، با این حال زنده می ماند. مطالع? حاضر به این نتیجه می رسد که استعمار و برده داری هم بر استعمارگر و هم بر استعمارشده تأثیر منفی دارد.

بررسی بوم نقد اشعار سامیوئل تیلور کولریج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    صائب شبانی     فریده پورگیو

یکی از رسالت های مهم بوم نقد، آشتی دادن انسان با طبیعت است. ریشه ی پریشانی انسان را در شروع قرن نوزدهم بیگانگی او از طبیعت می دانند. سامیوئل تیلور کولریج در قامت شاعری رومانتیک، شاهد انقلاب صنعتی انگلستان بوده است. این شاعر که آثار مخرب بیگانگی انسان از طبیعت را در بستر فرهنگی خویش دیده است، تلاش بر پیوند مجدد انسان با طبیعت در شعرهایش دارد. چنین است که در این جستار با رویکردی بوم گرا و دیدگاهی کل نگر، پیوستگی تمام موجودات در اشعار کولریج شرح داده می شود. از سویی دیگر، میتوان بوم نقد را جنبشی در طرفداری از محیط زیست دانست که با جایگزینی تفکر زیست محور در تقابل با تفکر انسان محور، موجب بقای انسان و طبیعت، هر دو با هم، می شود؛ که یکی از موضوعات مهم قرن ما در جهان معاصر است. در این جستار سه شعر مشهور کولریج به نام های "سروده ی دریانورد کهن"، "کوبلا خان یا جلوه ای در رویا، یک پاره شعر"، و "شبنم یخین در نیمه شب" با تاکیدی بر نقش طبیعت، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این میان، با رویکردی بوم گرا، دیگر جلوه های اشعار کولریج از جمله: ذات کنش گر و دوگانه ی طبیعت، رهایی انسان با یکی شدن در طبیعت، ماوراالطبیعه، و... آشکار خواهد شد.

بررسی دنیای فانتزی شش رمان نوجوان غربی و ایرانی، با رویکرد کارناوال و چندآوایی باختین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    فرزانه آقاپور     سعید حسام پور

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارناوال، آوا و عناصر فانتزی مانند نحوه ی ورود به دنیای دیگر، شخصیت های حیوانی و جادو در شش رمان نوجوان ایرانی و غربی است. پژوهشگر، روی کرد نظری کارناوال و چندآوایی میخاییل باختین را برای تحلیل رمان ها برگزیده و به کاربرد آن در ادبیات کودک توجه داشته است. پژوهش گران غربی نظریه ی باختین را در ادبیات کودک به کار گرفته اند؛ حال آن که کاربرد این نظریه در ادبیات کودک و ژانر فانتزی، در ایران کم تر شناخته شده اند. این پژوهش به صورت کیفی و قیاسی، با روش تحلیل محتوا و رویکرد توصیفی تفسیری انجام گردید و نمونه ها از راه جست وجوی کتاب خانه ای گزینش شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که در نمونه های ایرانی، عناصر فانتزی بسیار کم رنگ تر از مجموعه ی دنیای شگفت انگیز اُز است. تخیل، یاری گران قهرمان و شخصیت های فانتزی، مولفه هایی هستند که در فانتزی های ایرانی یافت می شوند. این فانتزی ها، به جای ساختن دنیایی یک سره متفاوت، از رفت و برگشت کودک به دنیای خیال بهره جسته اند و خیال را در متن واقعیت قرار داده اند. اکبرپور، با بردن شخصیت به سفری خیالی و توجه به صدای کودک او را توانمند می کند؛ اما دو رمان دیگر، جامعه ای تک آوایی را نشان می دهند. جامعه ای که هنجارهای بزرگسال را به کودکان تحمیل می کند و به آن ها اهمیت نمی دهد. البته شمس و شاه آبادی کوشیده اند ارزش ها را دگرگون کنند و صدای کودکان را به گوش مخاطب برسانند. باید توجه داشت که مجموعه ی دنیای شگفت انگیز اُز، در قرن بیستم نوشته شده و طبیعتاً به حفظ ارزش های فرهنگ رسمی و پیروی از قانون های وضع شده تأکید می ورزد. این مجموعه کاملاً تک آوایی است و نویسنده، در پی یکی کردن تمام آواهاست. رمان های بااوم در دسته ی فانتزی غلیظ جای می گیرند و عناصر و موضوع های فانتزی نو از جمله تقابل خیر و شر را در خود دارند. توجه به فضاهای فانتزی، شخصیت های فانتزی و جادو از دیگر عناصر مطرح در این مجموعه است. کلیدواژه: آوا، باختین، چندآوایی، رمان نوجوان، عناصر فانتزی، کارناوال.

تصویر هنرمند به عنوان انسان عادی: خوانشی از جویس بر اساس لاکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    بهاره بهرامی     فریده پورگیو

تصویرهنرمند در جوانی(1916) رمانی بنام از نویسنده ایرلندی جیمز جویس(یکی از نویسندگان برجسته ی مدرن در اوایل قرن بیستم) می باشد که روایتی از زندگیِ شخصیت اصلی به نام استفان ددالوس را از کودکی تا بلوغ ارائه می دهد. استفان در طول زندگیش به تغییرات متعددی در نگرش و رفتارش تن می دهد.ِ ژاک لاکان نیز به عنوان یکی از بحث برانگیزترین روانشناسان قرن بیستم، منابع میان رشته ای خود را به منظور به تصویر کشیدن تکاملات ذهنی-روانیِ انسان از کودکی تا بزرگسالی منتشر کرد. این مطالعه خصوصا به بررسی سفر ذهنی استفان در مسیر روانشناسی لاکان می پردازد. همچنان که استفان در سفر زندگانی خود پیش می رود، سه مرحله معروف لاکان را طی می کند و از نیروهای مختلف درونی و بیرونی تآثیر می پذیرد. از آنجایی که لاکان به غیر ممکن بودن شناخت "خود" معتقد است، تلاشهای بی تابانه و پایان ناپذیرِ استفان برای دستیابی به یک هوییت مشخص محکوم به شکستند. این پایان نامه شخصیت استفان را به عنوان یک انسان عادی که به صورت طبیعی درچارچوب مطالعاتی لاکان قرار می گیرد مورد بررسی قرار می دهد و به نتیجه میرسد که کسب یک شخصیت واحد و غیر قابل تغییر نه تنها غیر ممکن بوده بلکه تلاش برای به خدمت گرفتن هوییتی ثابت به بحران های هوییت متمادی منجر می شود.

صدای زنانه و روایت در بلندی های بادگیر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    لیلا افراسیابی     فریده پورگیو

feminine voice and narratology in wuthering heights wuthering heights as a general "bronte" work has extraordinary dimensions to it which can make it focal to different ways of interpretation. among other differences the issue of narrative voice is essential in understanding the ultimate purpose of wuthering heights. emily bronte uses different narrators from various focal points speaking of matters pre-destined to happen, like a fortune-teller unwrapping her mysterious dusty old material to show clearer past extended to present, at times even touching the future to achieve the final goal of delivering the message. with numerous studies done on different accounts of the novel from its very day of publication onward, its unusual narrative technique and its purpose of application have been hardly taken into account up until almost a century. even then the studies are sporadic and non-comprehensive, at times even bearing contradictory results. a comprehensive treatment of the matter is essential to complete understanding of the novel and its authors purpose. the present study claims for narration/focalization as the main thematic aspect of wuthering heights. nelly as the narrator-focalizer of a major part of wuthering heightss story plays a twofold role in the novel: she is both narrative instance and acting character. although she appears to be a plot necessity given that she is either present in all key moments, or acquires detailed information about them, our view of her as being essentially a spectator, or a mere observer like lockwood, is contradicted by the actual events in the novel. thus wuthering heights can be subject to basic areas of narratology studies; temporality and focalization/narration. trying to decode nelly, it seems necessary to study what ideology her voice is representing within the subplot of her narration while catherines characterizing ideology is in a constant rivalry with that of nelly throughout the story of wuthering heights. nelly is the sole person who addresses her experiences with catherine to the reader; she is the only focalizing lens through which catherine is perceived; yet emily bronte refuses to let her readers believe in catherines story the way nellys ideological voice is advocating. thus, emily bronte chooses to give her reader a sense of detachment from her main storys character. catherine is only seen from a biased onlookers point of view, never given way to enter her thoughts or feelings; she is introduced as a mere object through nellys focalization. the exclusive use of external focalization reinforces the feeling of the brutality of the victorian social system on part of the reader and thus attains readers sympathy for catherine while indifferent nelly is only merely "looking". key words: wuthering heights,narratology, focalization, voice, feminism

توانمند سازی در رمان ماجرای عجیب سگی در شب اثر مارک هادن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    ترانه هوشیار     فریده پورگیو

توامندسازی در حیطه ی ادبیات نوجوان مخاطب را به آنسو هدایت می کند که شخصیت ناتوان داستان همواره برای رهایی از قید و بندها و کمبودهای ناشی از ناتوانی اش به واسطه های توانا پناه می برد.این درحالیست که کمک خواستن به خودی خود می تواند به شکل های وخیم تری از طردشدگی و ضعف بیانجامد که پیامدهای سنگین تری هم برای فرد ناتوان و هم اطرافیانش در بر دارد. مباحث «گروه»، «واسطه»، «برنامه ریزی»، «راهبرد» و «چاره اندیشی» که از تعاریف تونمندسازی سادان استخراج شده اند شخصیت اصلی داستان و جریان (اتفاقات) رمان را مورد بررسی قرار می دهد تا در پایان گونه ای از تغییر و توانمندسازی مستقل از هر نوع مداخله ی واسطه های بیرونی ارائه شود.

خوانشی لاکانی از عشق در رمان موجها اثر ویرجینیا وولف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    میلاد نعمتی زاده     فریده پورگیو

با ظهور دیدگاه های نوین نسبت به تفکر لاکان،نیاز به بازگشت به تفکر و نوشته های اصلی او بیش از پیش احساس می شود. مطالعه ی پیش روی، بازگشتی به هسته ی فکری لاکان و پدیده ی عشق به عنوان مرحله ی آیه ی دوم در تفکر او می باشد. در این مطالعه، رمان موجها اثر ویرجینیا وولف به عنوان آینه تمام نمای عشق لاکانی معرفی می گردد. شخصیت پرسیوال در رمان موجه، آغاز کننده ی ساحت مرحله ی آینه ی دوم می باشد.

جامعه ی مهاجران و هویت فرهنگی مهاجران مسلمان بریتانیا در آثار داستانی برگزیده نویسندگان مسلمان معاصر مهاجر بریتانیا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    امیرحسین صادقی     فریده پورگیو

پس از وقایع یازده سپتامبر سال 2001 هجمه علیه مسلمانان در رسانه ها و ادبیات غربی به شدت افزایش یافت. این هجمه عمدتا به شکل تصویر سازی های کاذب از مسلمانان صورت می گرفت. هر چند این تصویر سازی ها موضوع جدیدی محسوب نمی شد و سابقه ی دیرینه ای در فرهنگ غربی داشته است. غربی ها از قرن های گذشته اسلام و مسلمانان را به عنوان دیگری بازنمایی می کردند و هویت اروپایی خود را بر مبنای تقابل با اسلام قرار می دادند. ادوارد سعید اولین کسی بود که این بازنمایی های ایدیولوژیک غربی ها از اسلام را در دو کتاب شرق شناسی (1978) و پوشش اسلام (1982) به چالش کشید. پس از یازده سپتامبر و افزایش روان نژندانه ی هجمه علیه مسلمانان، بسیاری از نویسندگان مسلمان مهاجر ساکن در غرب تلاش کردند تا صدای جدیدی را از درون جامعه ی مسلمانان به گوش دنیا برسانند و یک پادگفتمان را در مقابل گفتمان غالب ضد-اسلامی خلق کنند.

شخصیت پردازی شیوه ای برای بیان میل و اشتیاق زنانه: بررسی شیوه روایتگری آن برونته در مستاجر و ایلدفل هال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1385
    سارا ابراهیمی رحمتی     فریده پورگیو

چکیده ندارد.

مری شلی و دنیای وی: بررسی باختینی فرانکنشتاین؛ یا، پرومته مدرن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    محسن رضاییان     فریده پورگیو

چکیده ندارد.

شخصیت پردازی شیوه ای برای بیان میل و اشتیاق زنانه: بررسی شیوه روایتگری آن برونته در مستاجر وایلدفل هال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1385
    سارا ابراهیمی رحمتی     فریده پورگیو

به منظور دست یافتن به روشی موثر برای تحلیل مستاجر وایلدفل هال به عنوان روایتی که در آن ،" آن برونته" به اصلاح رسوم جامعه خود می پرداز د، این تحقیق مدل الگوهای کنش نظریه پرداز ساختار گرای فرانسوی ، ای جی گرماس را به عنوان یک استراتژی برای نفوذ به لایه زیرین ساختار روایت به کار می گیرد. بنابر نظریه گرماس داستانها از گروهی عناصر بنیادین ساختاری به نام الگوی کنش ساخته شده اند که روایت بر محور آنها دور میزند. یک الگوی کنش ، یک عمل را مستقل از تمامی نیروهای تعیین کننده دیگر بهعده می گیرد و یا به انجام می رساند. گرماس معتقد است که ساختار زیرین روایت، کنشگرها را در لایه ای فراتر از مفهوم سطحی داستان تولید و تعریف می کند. از آنجایی که الگوهای کنش سخنگوی مفاهیم کلی و یا آرمانگرایانه م.....

بررسی تاثیر آموزش خواندن انتقادی ازطریق تحلیل انتقادی گفتمان برروی توانایی درک خواندن دانش آموزان دبیرستانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    رقیه اصغرزاده     فریده پورگیو

هدف این تحقیق بررسی تاثیر خواندن انتقادی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان بر روی توانایی درک خواندن دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در کرمانشاه میباشد. بدین منظور یک آزمون مهارت که دارای چهل سوال بود از صد دانش آموز به عمل آمد که از سری کتاب تستهای انگلیسی جلد یک، دو و سه پرویز تاجیک انتخاب شد. در این آزمون پنجاه نفر نمرات بالاتری کسب نمودند که به طور تصادفی به دو کلاس همگن تقسیم شدند و در دو گروه کنترل و گروه آزمایشی جای گرفتند. در گروه کنترل درس خواندن به روش سنتی و در گروه آزمایشی به شیوه خواندن انتقادی بر اساس مدل کاتس (cots, 2006) تدریس شد. از شرکت کنندگان در آزمون دو نوع تست توانایی درک خواندن به عمل آمد. برای یافتن تاثیر روش تدریس به شیوه انتقادی بر عملکرد شرکت کنندگان آزمون مستقل t مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نمرات کسب شده توسط شرکت کنندگان نشان داد که دانش آموزان در گروه آزمایشی به طور چشمگیری نمرات بالاتری را نسبت به دانش آموزان گروه کنترل کسب کردند و آزمون tتفاوت معنی داری بین عملکرد دو گروه نشان داد .

بررسی کارکرد زاویه دید و راوی و نحوه ی روایت گری در داستان های برجسته ی معاصر، از سال 1385-1360
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    طاهره جوشکی     کاووس حسن لی

در سال های اخیر روند استقبال از شیوه های متفاوت روایت گری و هم چنین ابداع شیوه های گوناگون روایت و زاویه دید شدت یافته است و حتی به صورت یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان در آمده است. شیوه ی روایت گری به عنوان ابزاری در جهت کشف و شهود، القای معنا، و حتی معناسازی در دست نویسندگان، گاه باعث ایجاد ابهام یا پیچیدگی در متن های کنونی شده است. درک بسیاری از داستان های امروزی از جمله برخی از داستان هایی که در این پژوهش بررسی شده اند، در گرو درک شیوه ی روایت گری آنان است، در این پژوهش سعی شده است رویکردی دیگر، در جهت فهم این گونه داستان ها و گشایش پیچیدگی های آن ها ارائه شود. آثار انتخاب شده برای بررسی و تحلیل در این پژوهش از میان هشت اثر برگزیده و برجسته ی منتشر شده در سال های اخیر انتخاب شده اند(تعداد 3رمان و30 داستان کوتاه). این آثار عبارتنداز: 1-رمان «هم نوایی شبانه ی ارکستر چوب ها» نوشته ی رضا قاسمی (1380). 2و3- مجموعه داستان «دیوان سومنات»(1377 ) و رمان «رودراوی» نوشته ی ابوتراب خسروی. 4و5-مجموعه های داستان«یوزپلنگانی که با من دویده اند» و «دوباره از همان خیابان ها» نوشته ی بیژن نجدی. 6- مجموعه داستان«شرق بنفشه» نوشته ی شهریارمندنی پور. 7- مجموعه داستان «دست تاریک، دست روشن» نوشته ی هوشنگ گلشیری. 8- رمان«شب های تهران» نوشته ی غزاله علی زاده. مطالب این پایان نامه در پنج فصل به شرح زیر تدوین شده است: فصل اول: مقدمه و کلیات. این فصل شامل: مقدمه ، هدف و روش تحقیق و مروری بر پژوهش های انجام شده در پیوند با آثار انتخابی می باشد. فصل دوم: راوی و زاویه دید. در این فصل چارچوبی برای بررسی و تحلیل آثار ادبی، از منظر روایت گری، ارائه شده است و همچنین انواع راوی، زاویه دید و ویژگی های آن ها و شیوه های روایت گری معرفی شده است. فصل سوم: نظریه های مدرن. در این فصل نظریه ها و آراء سه نظریه پرداز تاثیر گذار مدرن (ژرارژنت، ژپ لینت ولت و فرانس اشتانسل) به طور خلاصه معرفی شده است. فصل چهارم: تحلیل آثار. در این فصل آثار انتخاب شده از جهت زاویه دید، راوی، شیوه ی روایت گری، ویژگی های منحصر به فرد راویان و همچنین ویژگی سبکی نویسندگان آن ها، بررسی و تحلیل شده اند. فصل پنجم: که آخرین فصل پژوهش است به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب اختصاص دارد. در این فصل، الگویی برای بررسی شیوه ی روایت گری داستان های امروزی ارائه شده است. هم چنین رویکرد مشترک نویسندگان از جهت شیوه ی روایت گری و نوع راوی در سال های اخیر، و پیوند آن با مسائل اجتماعی و تئوری های مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان ویژگی های روایت در آثار انتخابی بیان شده است.

ترس و انزوا در نمایشنامه های پینتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379
    حسین علی اکبری     فریده پورگیو

این پایان نامه به درونمایه های ترس و انزوا در نمایشنامه های هارولد پینتر می پردازد. نخست بر زمینه های اجتماعی و تاریخی و فلسفی نمایشنامه نویس تاکید شده است تا رابطه ی بین دلبستگی و نگرش شخصی پینتر و سرچشمه های ترس و انزوا در شخصیت های نمایشنامه های او کشف گردد. بررسی نمایشنامه های پینتر نشان می دهد که دوره ای که در آن می زیسته است و پیشرفته های اجتماعی و فن آوری و همچنین جنبش های فلسفی زمان او در تعیین گونه های شخصیت هایی که آفریده، نقش سترگ داشته است . از این رو این پایان نامه اثر ویانگر جامعه و ارگان های اجتماعی گوناگون بر شخصیت ها را به تصویر می کشد. سپس ریشه های روانشناختی ترس و انزوا در رفتار شخصیت ها را می کاود. در پایان گونه ی زبانی را که شخصیتها به کار می گیرند در مقام منبعی ترس انگیز و عاملی انزواگر بررسی می شود. هر چند هدف اصلی این بررسی بر ساختن پلی مابین رهیافتهای فلسفی و روانشناختی و زبانشناختی استوار بوده است ، اما سایر رهیافتها نادیده گرفته نشده اند.

در جستجوی فردیت خویش : بررسی مقابله ای لردجیم و "دل تاریکی" جوزف کنراد با بوف کور صادق هدایت بر مبنای فلسفه آرتور شوپهناور
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379
    جلیل نوذری     فریده پورگیو

هدف پیشاوری این پایان نامه اثبات این امر است که نگارش "بوف کور" با اولین اثر صادق هدایت شروع شده و اتمام نوشتن آن نقطه ی اوج یک پروژه ی ناخودآگاه دراز مدت بوده است . قسمت اعظم اجزای سازنده ی "بوف کور" را می توان در آثار منتشر قبل نویسنده یافت . اما در تکنیک روایت ، تصاویر و شخصیت پردازی نکات به ویژه مهمی وجود دارند که فقط با مقابله با منابع خارجی، و در درجه نخست "لرد جیم" و "دل تاریکی" جوزف کنراد، قابل توضیح هستند. طرح مسئله ی آثار جوزف کنراد به مثابه ی منابع اصلی "بوف کور" سابقه ی قبلی ندارد و برای اولین بار ارائه می گردد. در تکنیک روایت ، ویژگی های شخصیت های اصلی و موضوع (تم)های آثار مورد اشاره ی هدایت و کنراد می توان به همانندی های نزدیکی اشاره نمود. منتقدان بسیار زیادی به تجزیه و تحلیل و روشن نمودن مبهم و مشکل زای "دل تاریک " و "بوف کور" دست یازیده و با روش های تحلیل بسیار متفاوتی آن ها را مورد پژوهش قرار داده اند. واقعیت این است که ما اکنون در فهم و ارزیابی "دل تاریکی" در موقعیت بهتری نسبت به "بوف کور" قرار داریم. نوشته ی اخیر هنوز هم فهم انتقادی ما را از ساختار، موضوع یا موضوعات ، منابع اصلی و حتی معنای عنوان خود به چالش می طلبد. این پاین نامه برای رسیدن به هدف خود روشی تطبیقی را برای پژوهش لایه بندی ژرف آثار مورد مطالعه بر اساس قرائت و مقابله ی دقیق و واژه به واژه دنبال نموده است . بر اساس مدارک مثبته، هدایت و کنراد هر دو نسبت به آرای آرتو شوپنهاور مجذوبیت داشته اند. در نتیجه، این مطالعه بر آن است تا همانندی های مورد اشاره را بر پایه سلوک شخصیت کتاب هدایت در یافتن فردیت خویش ، که چیزی به جز نقاب برداری مستمر نسیت ، از نقطه نظری شورپهناوری توضیح دهد. در پایان آشکار خواهد شد که موضوع بنیادی "دل تاریک " و "بوف کور" بازگشت به جامعه است .

جایگاه گوتیک در رمانهای انگلیس تحلیل شخصیت رمانهای ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید و دراکولا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379
    علی ثابت پی     فریده پورگیو

این پایان نامه به بررسی اجمالی سبک گوتیک در ادبیات انگلیس و بطور اخص به تحلیل شخصیتهای دو رمان معروف گوتیک در اواخر دوره ویکتوریا می پردازد. در مفهوم اولیه خود گوتیک صفتی است که بیانگر زبان و هویت نژادی اقوام بیرحم و مهاجم آلمانی تبارگات می باشد. با بهره گیری از این حس توحش و جو وحشت برانگیز و زمینه پردازی های قرون وسطایی اولین داستانهای گوتیک حیات خود را در ادبیات انگلیس در میانه قرن هجدهم آغاز کردند. سبک گوتیک با ویژگیهای کاملا" خاص خود مورد تحقیر جنبشهای معاصر خود از قبیل رمانتیسیزم، روشن فکرگرایی و استدلال گرایی قرار گرفت زیرا آن را سبکی می انگاشتند که به قصد اشاعه افکار قرون وسطایی و تفکرات پوچ و نامعقول و ترویج بی نظمی در جامعه بوجود آمده است . به نظر بسیاری از منتقدین اواخر قرن هجدهم این سبک نوپا نوعی فرار غیرمسئولانه به اوهام عصری جاهلانه محسوب می شد. اما حقیقت اینست که علیرغم تمامی این بینشهای ناخوشایند و خالی از لطف سبک گوتیک براستی ضدگوتیک می باشد. در واقع داستانهای گوتیک حتی بهتر از شواهد تاریخی به ترسیم خطاها، فسادها و نگرانیهای عصر خود پرداخته است . در پی انقلاب صنعتی در اروپا، انگلستان حرکتی سریع به سمت پیشرفت و ترقی را آغاز کرد به طوری که باعث ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در جامعه گردید. پیامد این دگرگونی ناگهانی بروز دلهره ها و نگرانیهای جدیدی بود که جامعه قبلا" آنها را تجربه نکرده بود. ظهور گوتیک در واقع وسیله ای بود که به نقد و ترسیم این دلواپسیهای اجتماعی که در زیر ظاهر فریبنده میل به پیشرفت و ترقی، مدنیت و دنیایی بر پایه منطق علمی پنهان شده بود می پرداخت . این حرکت جدید باعث زوال بسیاری از ارزشهای اجتماعی، مذهبی و اخلاقی گردید به طوری که این ارزشها را مشتی خرافات و باورهای غیرمنطقی انگاشتند. پلید - قهرمانان داستانهای گوتیک شخصیتهایی نمادین و بنوعی الگوهایی هستند که از عوامل محوری و کلیدی داستانهای گوتیک محسوب می شوند. آنان خلق کنندگان دلهره و وحشتی هستند که لازمه این داستانهاست و بدینسان مجسم کننده هراسها و نگرانیهای مورد نظر در دنیای واقعی خارج از داستان می باشند. دو نمونه از رمانهای مشهور گوتیک اواخر دوره ویکتوریای انگلستان با عناوین"ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید" نوشته استیونسن و " دراکولا" اثر جاودانه برام استوکر برای تحلیل در این پایان نامه انتخاب شده اند. شخصیتهای داستانی این دو رمان در راستای ترسیم و اشاره به یک سلسله از نگرانیها و دلهره های اجتماعی و موضوعات جنجال برانگیز معاصر خود بکار گرفته شده اند. این نگرانیها و موضوعات بیشتر در رابطه با مسائل علمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و موارد عمده ضداجتماعی می باشند. محبوبیت حیرت انگیز این دو رمان بیانگر این واقعیت است که سبک گوتیک در ترسیم زشتیها و فسادهای جامعه بسیار موفق بوده است و این بدان سبب است که گوتیک بیشتر به هشدار جامعه نسبت به خطرات و پیامدهای هراس انگیز دنیایی بر پایه تمدن علمی می پردازد تا به دورنمای فریبنده جامعه ای متمدن. پایان نسبتا" شاد داستانهای گوتیک مایه امیدی است که خواننده را به خاتمه نگرانیها امیدوار می کند در حالیکه تاثیر دائمی دلهره داستان همواره او را نسبت به مسائل جامعه خود هوشیار نگه می دارد.

کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377
    رحمان امیری     فریده پورگیو

هدف این تحقیق این است که نشان دهد نمودهای محکمی از غریزه مرگ در اشعار و زندگی دیلن تامس وجود دارد. دیلن تامس ، شاعری که زندگی ناهنجار و میگسارانه او مشهور است در اثر بیماری ناشی از اعتیاد به الکل درگذشت . زندگی وی نشانگر خلق و خویی است که غریزه مرگ بر آن حاکم است وی در زندگی خود نمونه های تکرار و تخریب گرایانه این غریزه را که توسط فروید مطرح شده به شدت نشان داده است . این تحقیق در جستجوی انگیزه های ضمیر ناخودآگاه در اشعار دیلن تامس است تا آنها را یافته و شناسایی کند. اضطرار شاعر به تکرار در مقاطع مختلف زبانی، از جمله تکرار بیش از حد آواها، کلمات عبارتها و ساختارهای خاص ، خود را به منصه ظهور می رساند. تکرار چند دورنمایه - تولد، جنسی، و بخصوص مرگ - اشعار تامس کاملا آشکار است . همچنین در دو سطح زبان و اندیشه، نمود دیگر غریزه مرگ یعنی تخریب گرایی، فراوان است . در سطح زبانی استفاده مکرر شاعر از انواع غیرمعمول زبان که به خلق زبانی جدید نزدیک شده، و باعث اشکال در درک اشعار وی می گردد، نشانگر این غریزه است . در سطح اندیشه تامس ، غریزه مرگ را با استفاده از درونمایه و تصاویر خود آزاری - درگر آزاری، و طغیان علیه مذهب ، آداب و سنن و مرگ نشان می دهد. افزون بر نمودهای ذکر شده غریزه مرگ ، شاعر استفاده های گوناگون "من برتر" از غریزه تخریب گرایی علیه "من" را به اشکال گنکاری، احساس نگرانی، ترس از مرگ ، مالیخولیا و "دورنمایه" سه صندوقچه نشان می دهد. این موارد به خوبی نشانگر این است که همان ساختارهای روانشناختی نمود یافته در زندگی واقعی او با خاستگاهی در غریزه مرگ ، در خلق اشعار شاعر نقش بسزایی داشته است .

دوگانگی شخصیت در آثار ارول که درباره شرق نوشته شده است
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377
    غلامرضا ایجاد     فریده پورگیو

ارول، به عنوان یک نویسنده هند و انگلیسی، تا حد زیادی تحت تاثیر تجربیات خویش در شرق بوده است . این تاثیر در تمام آثار وی بخصوص آن دسته از آثاری که درباره شرق نوشته شده کاملا مشهود می باشد. یکی از ویژگیهای متمایز این آثار دوگانگی شخصیتهای آنها است . قهرمانان ارول دارای شخصیت دوگانه اند بطوری که از سویی خود را با شرق و مردم شرق مانوس دانسته و با آنها همدردی می کنند و از سویی دیگر خود را وقف خدمت به امپراطوری بریتانیا می کنند. این شخصیتها از طرفی با ظلم امپراطوری مخالفت ورزیده و از طرفی دیگر استعمار شرق را امری لازم برای اعتلای امپراطوری میدانند. هدف از نگارش این پایان نامه تلاش در بیان این مطلب است که ارول خود دارای یک حس دوگانگی در مورد شرق و امپراطوری می باشد و این دوگانگی حسی به صورت دوگانگی شخصیت در قهرمانان آثار وی تجلی یافته است . پایان نامه حاضر جستاری است در مقوله دوگانگی شخصیت در رمان روزهای برمه و تعدادی چند از داستانهای کوتاه ارول. از آنجایی که زندگی گذشته و تجربیات ارول در ارائه تحلیل بهتر از آثار وی از اهمیت بسیاری برخوردار است ، یک بخش به بررسی گذشته و مراحل مختلف زندگی وی اختصاص داده شده است . بخش اصلی این پایان نامه تحلیلی است بر رمان روزهای برمه و بخش دیگر بررسی تعدادی از داستانهای کوتاه وی از جمله "کشتن یک فیل"، "ماجرای یک دار زدن" و "مراکش " را در بر می گیرد. این بخشها تاثیر زندگی گذشته و تجربیات ارول در شرق را در آثار او و اینکه وی تا چه حد آگاهانه و یا ناخودآگاهاه قصد تجلی خویش در شخصیتهای خلق شده اش را داشته است ، پی می گیرد. پایان نامه حاضر تحقیقی است در آثار فوق به منظور اثبات این امر که دوگانگی شخصیت یکی از ویژگیهای عمده شخصیت خود ارول است که از طریق قهرمانان داستانهایش در آثار وی متجلی شده است .

تجزیه و تحلیل شخصیت ها و جامعه درد و رمان دنیای شجاع نو اثری از آلدوس هاکسلی و هزار و نهصد و هشتاد و چهار اثری از جرج ارول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378
    کیانا خدمتی مرادخانی     فریده پورگیو

اساس بحث این پایان نامه مبنی بر دو رمان ضد آرمان شهری، دنیای شجاع نو و هزار نهصد و هشتاد و چهار است . در فصل دوم، تاریخچه ای کوتاه درباره دنیای آرمان شهر که اساسا شروع آن از زمان افلاطون است ، ارائه شده است و سپس گسترش ایده، آرمان شهری در طی قرون و تغییر آن به ضد آرمان شهر در قرن بیستم، بحث شده است . در فصل سوم و چهارم، دنیای شجاع نو و هزار و نهصد و هشتاد و چهار به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است . برای بحث در حیطه ساختار اجتماعی، جنبه های مختلفی از جمله خانواده، تحصیلات ، تقسیم طبقاتی، روابط جنسی، و دوگانگی در نظام اجتماعی در نظر گرفته شده است . سپس در بحث مربوط به شخصیتها، در دنیای شجاع نو تاکید بر شخصیتهایی چون، برنارد مارکس ، هلمهاتز واتسن، جان "وحشی" و لنینا است ، و در دنیای هزار و نهصد و هشتاد و چهار شخصیتهایی همچون، وینستون اسمیت ، برایان، و جولیا. در فصل پنجم، نتیجه گیری، مقایسه ای بین دو دنیای شجاع نو و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارائه شده است . علاوه بر این، در این تحقیق دنیای آشفته قرن بیستم با این دو دنیا مقایسه شده است .

بررسی تداوم شخصیتها در آثار جمیز جولیس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378
    محمدرضا کشاورزی     فریده پورگیو

این تحقیق ویژگی استمرار شخصیتها در آثار جمیز جویس را روشن می سازد. این مطالعه این حقیقت را مورد بررسی قرار می دهد که در دوبلین، محل تکراری وقایع جویس ، شخصیتهایی هستند که به طور مدوام حضور دارند. این جنبه از استمرار نمی تواند تصادفی یا بدون اهمیت تلقی شده از آنجایی که در و نمایه های متداوم نیز در تمامی آثار خویش به چشم می خورند. برخی از شخصیتها با همان اسامی خودشان دوباره ظاهر می شوند، برخی یادآوری دیگر شخصیتها هستند، از برخی به طور مستمر یاد شده و به آنها اشاره می شود، برخی تغییر هویت و ماهیت می دهند، و برخی دیگر، همچنانکه تکرار می شوند، بدل به اسطوره و کهن الگو می شوند. استمرار شخصیتهای جویس ، از آنجایی که او تحت تاثیر زیاد فلسفه ویکو مبنی بر تاریخ به عنوان مجموعه ای از دوره های مکرر بود، می تواند نشانه ای از برخوردها و تکرار ابدی باشد که بوسیله چرخه های تکراری تاریخ به ارمغان آورده می شوند. این استمرار، همچنان، خضور مداوم سرخوردگی و بی عزمی است که زندگی دوبلین را تحت سیطره خویش درآورده اند. شخصیتهای جویس ، در ظهور چند باره شان، بر این حقیقت تاکید می ورزند که آثار جویس به هم مربوطند، هر یک دیگری را تکمیل می کند، آنها بخشهایی از یک کلیت هستند که وحدتی ساختاری شکل می دهند. دوبلینی ها بعنوان مقدمه ای بر اولیس می باشد، در حالیکه هر دو در خدمت نقطه اوجی هستند که در بیداری فینیگان به ظهور می رسد. استمرار، چه از لحاظ دورنمایه ها و چه از لحاظ شخصیتها، عاملی حتمی و اساسی جویس می باشد.

اندک واژگان تنهایی : انگاره های آینه در دو رمان برجسته ناباکوف - لولیتا و آتش کم فروغ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    عباس جمشیدی     فریده پورگیو

جاه طلبی آخرین پناه شکست خوردگان است . وطن راندگانی در دنیایشان ، هامبرت هامبرت و چارلز کینبوت که راویان دو رمان لولیتا و آتش کم فروغ هستند، پیوسته به گذشته شگفت خود می نگرند تا درونمایه ای برای آفرینش زمان حال خود بیابند. ناباکوف استعاره آینه را به کار می گیرد تا رویدادی را شالوده احساس کند. از آنجا که آینه هر آنچه را که ببیند بازتاب دهد، نماد دیرینه ای برای تکرار انگاره هر چیز است . این دو رمان بسیاری انگاره ها را به تصویر می کشند که در فصل نخست در دو سطح کلان - ساختار و خرد - ساختار بررسی شده اند. کلان - ساختار ، انگاره های آینه ایی را بررسی می کند که در سطح کلان رمانها موجودند، یعنی بافت کلی ساختار که در بردارنده پیرنگ ، شخصیتها و اجزا رمان است . خرد - ساختار آینه های پنهان در سطح خرد رمانها را بررسی می کند ، یعنی آینه های غیراستعاری و آینه هایی که در واژگان آشکارند. فصل دوم بررسی نمایش آینه ها در رمان لولیتا است . فصل سوم به سنفونی آینه های رقصان در رمان آتش کم فروغ می پردازد. فصل چهارم خطری را که این پدیده در پی دارد بررسی می کند . مقصود زندان آینه هاست یعنی آنگاه که آینه ذهن راوی با قرینه خود روبرو شده و او را در میان تصویرهای بی پایان آینه گم گشته رها می کند . این رویداد ، راویان را برآن می دارد ، که در خود فریبی و وسواس کابوس گونه خود در مقوله زیبایی و دوگانگی حیران بمانند.

رفعت شاعرانه گوتیک و نقش عناصر فراطبیعی و خرافات در برخی از چکامه ها و رومانس های کولریج و کیتس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    محسن حسینی     فریده پورگیو

جنبش رومانتیک ، با انتشار چکامه های غنایی اثر ویلیام وردزورث و ساموئل تیلور کولریج در سال 1798 آغاز گردید. بارزترین مشخصه متمایز کننده میان شعرای رمانتیک و شعرای دوره های پیشین دیدگاه آنان در باره تخیل است. شعرای رمانتیک عموما توجه بیشتری به احساسات بعنوان مکملی ضروری برای خردورزی صرف مبذول داشتند و تاکید بر عملکرد قوه تخیل با تاکید بیشتری بر اهمیت الهام، غرایز ، و احساسات همراه شد. این موضوع منجر به توفیق یافتن شعر غنایی متکلم وحده بر گونه های ادبی ای همچون حماسه و تراژدی که لازمه آنها بی طرفی است گردید. گرایش به موضوعات ، درونمایه ها و تکنیک های مشهود در قالب چکامه مشخصه شعرای رمانتیک است. هدف اصلی این پژوهش ردیابی برخی سنتها در فرآیند شعر سرایی رمانتیک (خصوصا در سرودن چکامه ورومانس) تا منشات احتمالی آنها در فلسفه و ایدئولوژی است. این پژوهش همچنین بحثی است بر عملکرد سنن و عناصر در تمیز دادن آثار بلند مرتبه دوره رمانتیک از آثار دوره های پیشین ، و کوششی است در جهت یافتن عناصر گوتیک و اینکه چگونه این عوامل باعث رفعت دو چکامه معروف ، شعر دریانورد کهن اثر کولریج و بانوی زیبای بیرحم اثر کیتس ، و رومانسی از کیتس بنام شب سنت اگنس می گردند. تحقیق حاضر شامل پنج بخش است: بخش اول ، مقدمه، شامل منشا جنبش رمانتیسم ، مشخصه های آن و روح زمانه ، مروری بر سنت چکامه و رومانس سرایی، استفاده ابزاری از عناصر فراطبیعی در آنها، و علل ممکن برای گرایش شعرای رمانتیک به این گونه های شعری براساس نظریات برخی زیبایی شناسان است. بخش دوم بحثی است بر موضوع رفعت شاعرانه تا ظهور ادموند برک و کانت و بعد از این دو، رابطه برک و ایده ال گرایان آلمانی که در شکل گیری ایدئولوژی رمانتیک اثر گذار بوده اند. گوتیک و رفعت شاعرانه و نقشی که این دو در ادبیات رمانتیک ایفا نموده اند نیز در این بخش مورد بحث قرار می گیرند. بخشهای چهارم و پنجم به بحثی در زمینه قالب چکامه و رومانس در برخی اشعار کولریج و کیتس، پیاده کردن ایده رفعت شاعرانه فراطبیعی بر این اشعار بزرگ، و اینکه چگونه این دو شاعر بزرگ رمانتیک عقاید خود را با استفاده از رویاها و خرافات ابراز نموده اند، اختصاص یافته است. بخش پنجم ، نتیجه گیری بحث ، بیانگر این مطلب است که بطور خلاصه ادبیات رمانتیک با تاثیرپذیری از فلسفه و روانشناسی از رفعت شاعرانه سنتی به نوعی رفعت شاعرانه فراطبیعی و یا گوتیک متمایل است.

نگرانی و نومیدی در سروده های امیلی دیکنسون
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    سهیلا فرحانی نژاد     فریده پورگیو

این پایان نامه درونمایه نگرانی در سروده های امیلی دیکینسون را با پافشاری بر جنبه های گوناگون آنها بررسی می کند، جنبه هایی که بیانگر گرایش او به فلسفه فراطبیعی است. بررسی سروده های امیلی دیکنسون گویای آن است که فلسفه فراطبیعی با تجربه ادبی او قرین است. اگر چه زیربنای این فلسفه برای او گیرا بود، ناهماهنگی آن با واقعیت های عینی موجب دلسردی و دلزدگی او می شد. برداشت شاعر از این فلسفه رویایی از جهانی است که در آن آروزهای انسان برای کسب تجربه های تخیلی به ناامیدی می انجامد. مضمون دلهره در سروده های او وابسته به فقدان دستیابی انسان خاکی به وصال روحانی است. این نومیدی ریشه درنگرش او به خدا ، انسان و طبیعت دارد. بدین معنا که شاعر آنها را نه بعنوان تثلیث عرفانی بلکه به صورت نهادهایی جدا از یکدیگر می بیند که هر یک طرح خاص خود را در جهان به اجرا می گذارد.

تقابل شخصیتها در عزاداری برازنده الکتراست اثر یوجین اونیل و اتوبوسی بنام هوس اثر تنسی ویلیامز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    سمیرا جعفری     فریده پورگیو

این پایان نامه ، تقابل شخصیت ها را در دو نمایشنامه عزاداری برازنده الکتراست نوشته یوجین اونیل و اتوبوسی بنام هوس نوشته تنسی ویلیامز بررسی می کند.رویارویی شخصیت های نیرومند و ناتوان درونمایه بنیادی اثر اونیل است . شخصیت های نیرومند پیروزند و شخصیت های ناتوان محکوم به مرگند. با آنکه شخصیت ناتوان صحنه را ترک می کند ، سخت پیروز میدان به راستی پیروز نیست، زیرا احساس گناه محدودیت او را رقم می زند و او چاره ای جز بردباری ندارد. هیچ پایان و هیچ رستگاری برای این رویارویی نیست. کشمکش های اجباری درتراژدی اونیل نه سیاسی و نه حتی اخلاقی ، بلکه روانی و نوین می باشند. نمونه دیگر رویارویی شخصیت ها را در، اتوبوسی به نام هوس ، شاهکار تنسی ویلیامز می بینیم.مضمون دیگری که دراین پایان نامه بررسی شده است یافتن روشهای نمایشی ویژه ای است که این دو هنرمند برای به انگار آوردن اندیشه های خویش استفاده کرده اند و بدینگونه آثار خود را بی مانند ساخته اند. این تحقیق راهی است برای دستیابی به اطلاعاتی در زمینه پیشرفت تماشاخانه نوین آمریکا که ریشه در نوآوری های نخستین نسل از نمایشنامه نویسان کامیاب آمریکا دارد.