a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy

پایان نامه
چکیده

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به موضوع ازدواج پرداخته اند. بخش اول شرایط زمان و مفهوم ازدواج را در مقدمه ای کوتاه معرفی نموده و به فرضیه تحقیق، سوالات و اهمیت پژوهش حاضر می پردازد. بخش دوم با مطالعه آثار دیکنز نشان داده که لحن شوخ و گزنده نویسنده در مراحل تکوینی خود تبدیل به زبانی جدی و انتقادی گردیده است. بخش سوم روشنگر آن است که زبان آموزشی- پندآموز جورج الیوت به تدریج شوخ-طبعی و طنز را در پرداختن به مسئله ازدواج در خود گنجانده است و در نهایت با رویکردی پرسش گرانه و هنجار شکن، ضرورت و چگونگی این پیوند انسانی را به چالش کشیده است. بخش چهارم آشکار می سازد که برخلاف انتظار، نگرش تلخ و به ظاهر انتقادی توماس هاردی در عمل بسیار محافظه کارانه و شاید ناخودآگاه، به ترویج و تحکیم مفهوم ازدواج سنتی ویکتوریایی انجامیده است. بخش پنجم با مروری کوتاه برآن چه در ساختار کلی تحقیق مطرح گردیده نتیجه گیری نهایی را مطرح می نماید و به معرفی بسیار مختصر زمینه هایی برای تحقیق در عرصه های مشابه می پردازد.

منابع مشابه

a comparative study of the relationship between self-, peer-, and teacher-assessments in productive skills

تمایل به ارزیابی جایگزین و تعویض آن با آزمون سنتی مداد و کاغذ در سالهای اخیر افزایش یافته است. اکثر زبان آموزان در کلاس های زبان از نمره نهایی که استاد تعیین میکند ناراضی اند. این تحقیق جهت بررسی ارزیابی در کلاس های زبان انگلیسی به هدف رضایتمندی زبان آموزان از نمره هایشان انجام گرفته است که در آن نمرات ارائه شده توسط سه گروه ارزیاب (ارزیابی خود دانشجو، همسالان واستاد) در مهارت های تولید (تکل...

15 صفحه اول

transference of imagery: a comparative formalistic study of shakespeares hamlet and its two persian translations

هدف از این تحقیق بررسی انتقال صور خیال هملت در دو ترجمه ی فارسی آن از نظر فرمالیستی بود. برای بدست آوردن داده-های مورد نیاز، 130 نمونه استعاره، مجاز، ایهام، کنایه و پارادوکس در متن اصلی مشخص شده و سپس بر اساس مدل نیومارک (1998) برای ترجمه ی استعاره یا بطور کلی زبان مجاز با معادل های فارسی شان مقایسه گردیدند. این تحقیق بر آن بود تا روش های استفاده شده برای ترجمه هر کدام از انواع زبان مجاز ذکر شد...

15 صفحه اول

wuthering heights and the concept of marality/a sociological study of the novel

to discuss my point, i have collected quite a number of articles, anthologies, and books about "wuthering heights" applying various ideas and theories to this fantastic story. hence, i have come to believe that gadamer and jauss are rightful when they claim that "the individaul human mind is the center and origin of all meaning," 3 that reading literature is a reader-oriented activity, that it ...

15 صفحه اول

a case study of the two translators of the holy quran: tahereh saffarzadeh and laleh bakhtiar

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

15 صفحه اول

a study of the fifth child and ben in the world by doris lessing in the light of julia kristevas psychoanalytic concepts

این مطالعه به بررسی عوامل روانشناختی کریستوادردو رمان دوربس لسینگ،فرزندبنجم و بن دردنیای واقعی می بردازد.موفقیت یا شکست کاراکترهادر تکمیل شکست تتیزی یه کمک بدر وهم از مهم ترین دغدغه محقق می باشد.به بررسی تحلیل روانشناختی تمامی کاراکترها خصوصا بن برداخته و به دنبال نشانه هایی از جامعه شیشه ای کریستوا می باشد.

15 صفحه اول

gradual erasure of subjectivity: a study of samuel beckett’s trilogy in the light of postmodernism

ساموئل بکت بیشتر از هر نویسنده دیگری در نیم? دوم قرن بیستم با گفتارش زمان? ما را به آستان? از هم پاشیدگی کشانده است، آستانه ای که در آن مدرنیته با سرانجام گریزان اما غیرقابل اجتناب خود مواجه می شود. در این تحقیق روی مفهوم فردیت و محو آن در دوران پسامدرن تاکید شده و در طی آن سعی شده است که فردیت مدرن و پسامدرن در رمان های سه گانه بکت بررسی گردد. تحقیق حاضر یک بررسی کتابخانه ای و کیفی بر روی سه ر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023