نام پژوهشگر:

مسعود کشاورز

بیوفیلتراسیون ترکیبات btex با اســتـفـاده از بـستـر باگاس نـیشـکر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران - پژوهشکده مهندسی شیمی و شیمی فیزیک 1390
    مسعود کشاورز     بابک مختارانی

در این پژوهش بیوفیلتراسیون جریان هوای آلوده حاوی مخلوط ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و اورتوزایلن (btex) در بستر باگاس نیشکر مورد بررسی قرار گرفت. کشت قارچ آسپرژیلوس نایجر و تلقیح آن در بیوفیلتر و توانایی آن در تخریب زیستی ترکیبات btex مطالعه گردید. سه آزمایش جهت مطالعه ی بیوفیلتراسیون این ترکیبات انجام شد. اندازه ی ذرات باگاس در هر سه آزمایش 2 تا 5 سانتیمتر انتخاب شد. اندازه ی ذرات کمپوست مورد استفاده 4 تا 10 میلیمتر و اندازه ی ذرات کربن فعال در آزمایشهای دوم و سوم 0/1-5/0 میلیمتر بود. حجم موثر ستونهای بیوفیلتر مورد استفاده 1960 میلی لیتر و ارتفاع موثر سامانه 100 سانتیمتر بود. در آزمایش نخست مخلوطی از باگاس و کمپوست به نسبت 1:1 وزنی بدون تلقیح گونه ی میکروبی در بیوفیلتر ارزیابی شد که عملیات بیوفیلتراسیون در این آزمایش به مدت 60 روز ادامه یافت، میانگین بازده حذف بالای 80 درصد و میانگین و بیشینه ی ظرفیت حذف 20 و 55/43 گرم بر متر مکعب بر ساعت بدست آمد. در آزمایش دوم سامانه ی بیوفیلتر با بستر باگاس و کربن فعال با نسبت 65 به 35 درصد وزنی و کشت قارچ آ. برازیلینسیس 5298 مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش به مدت 70 روز دنبال شد و میانگین بازده حذف حدود 90 درصد در تمام شرایط عملیاتی حاصل گردید. میانگین ظرفیت حذف این سامانه 55 گرم بر متر مکعب بر ساعت و بیشینه ی ظرفیت حذفی معادل 71 گرم بر متر مکعب بر ساعت بدست آمد. در آخرین آزمایش مخلوطی از باگاس و کربن فعال با نسبت 65 به 35 درصد وزنی و کشت خالصی از سویه ی بومی آسپرژیلوس نایجر 5223 در بیوفیلتراسیون ترکیبات btex مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بازده حذف این بیوفیلتر حدود 90 درصد و میانگین ظرفیت حذف 55/56 گرم بر متر مکعب بر ساعت بود. بیشینه ی ظرفیت حذف در این آزمایش معادل 95/188 گرم بر متر مکعب بر ساعت بدست آمد. در هر سه سامانه ی بررسی شده، مجموع غلظت های ورودی آلاینده ها از حدود ppm 100 تا ppm 600 متغیر بود. تغییرات افت فشار در طول عملیات بیوفیلتراسیون و میزان کربن دی اکسید تولید شده در فازهای متفاوت عملیاتی نیز در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت.

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مسعود کشاورز     پروین قاسمی

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به موضوع ازدواج پرداخته اند. بخش اول شرایط زمان و مفهوم ازدواج را در مقدمه ای کوتاه معرفی نموده و به فرضیه تحقیق، سوالات و اهمیت پژوهش حاضر می پردازد. بخش دوم با مطالعه آثار دیکنز نشان داده که لحن شوخ و گزنده نویسنده در مراحل تکوینی خود تبدیل به زبانی جدی و انتقادی گردیده است. بخش سوم روشنگر آن است که زبان آموزشی- پندآموز جورج الیوت به تدریج شوخ-طبعی و طنز را در پرداختن به مسئله ازدواج در خود گنجانده است و در نهایت با رویکردی پرسش گرانه و هنجار شکن، ضرورت و چگونگی این پیوند انسانی را به چالش کشیده است. بخش چهارم آشکار می سازد که برخلاف انتظار، نگرش تلخ و به ظاهر انتقادی توماس هاردی در عمل بسیار محافظه کارانه و شاید ناخودآگاه، به ترویج و تحکیم مفهوم ازدواج سنتی ویکتوریایی انجامیده است. بخش پنجم با مروری کوتاه برآن چه در ساختار کلی تحقیق مطرح گردیده نتیجه گیری نهایی را مطرح می نماید و به معرفی بسیار مختصر زمینه هایی برای تحقیق در عرصه های مشابه می پردازد.

طراحی کنترل کننده مقاوم مدلغزشی ترمینال برای سیستم های غیرخطی دارای دینامیک داخلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک 1394
    مسعود کشاورز     محمد حسین شفیعی

در این پایان نامه، مسئله پایدارسازی زمان محدود در حضور عدم قطعیت و اغتشاش برای سیستم های غیرخطی مطرح می شود. هدف از این پایاننامه، طراحی کنترلکننده ای مقاوم بر مبنای روش مد لغزشی ترمینال، با فرض وجود دینامیک داخلی در سیستم است.