نام پژوهشگر:

پروین قاسمی

ما دو نفر یک نفریم :به صحنه کشیدن ذات دوگانه در سه نمایشنامه سام شپارد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    بهاره مهرابی     پروین قاسمی

هدف تحقیق حاضرتعیین چگونگی به صحنه کشیدن ذات دوگانه در سه نمایشنامه اثر سام شپارد نمایشنامه نویس معاصر آمریکایی می باشد. دغدغه همیشگی این نمایشنامه نویس مساله بحران هویت بوده است.او بویژه در سه نمایشنامه خود غرب واقعی، احمق عشق و یک دروغ ذهن ذات دوگانه انسانها را در دوران پسا مدرن به صحنه می کشد. بنا به تعریف، ذات دوگانه در ادبیات از طریق شخصیت همزاد نشان داده می شود که از نظر روانشناسی، همان جلوه بیرونی آمال و آرزوهای سرکوب شده و دست نیافتنی برای شخصیت اصلی است که نویسنده بواسطه آن ذات دو تکه شده شخصیت را به تصویر می کشد. در این سه نمایشنامه، به ترتیب دو برادر، خواهر و برادر نا تنی و زن و شوهر شخصیتهای همزاد هستند که در حقیقت مانند دوروی یک سکه، یک شخصیت دارای ذات دو گانه را نمایش می دهند. بعلاوه، در این تحقیق بیان شده دلیل روانشناسی شکل گیری چنین شخصیت دو گانه ای، بنابر نظریات هینز کوهات روانشناس اتریشی، عدم حضور پدر و مادر بعنوان مراقب های موثر در پردازش یک شخصیت منسجم می باشد. بنیان خانواده در این نمایشنامه ها، سست و از هم فروپاشیده می باشد. از دیدگاه منتقد مکتب پست مدرن، فردریک جیمسون، نیز به فراموشی سپردن تاریخ و گذشته در این دوران سبب شکل گیری هویت دوگانه در میان انسانها گشته است. شخصیت های این نمایشنامه ها به دنبال گذشته خود میگردند، اما در زمان و مکان گم شده اند.

تاثیر بنیادی چخوف و استریندبرگ بر نمایشنامه پس از خود، به ویژه بکت و پینتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سمیرا ساسانی     پروین قاسمی

با استفاده از تئوری "تاثیر ادبی" هارولد بلوم، این تحقیق بر آن است تا به برداشت و فهم جدیدی از چندین نمایشنامه نویس برسد که خواه آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر چخوف واستریندبرگ بوده اند. این تحقیق نمایشنامه نویسانی چون پینتر و بکت را بررسی می کند که هیچگاه به تاثیر خود از استریندبرگ و چخوف اشاره نکرده و به همین دلیل کار تحقیقی چندانی هم از این منظر روی آنها انجام نشده است گرچه نمایشنامه هایشان گویای این تاثیر است. همچنین این تحقیق برای نشان دادن درد مشترک، به بررسی نمایشنامه نویسانی چون یوجین انیل و تنسی ویلیامز می پردازد که بارها بر تاثیرپذیری خود، به ترتیب، از استریندبرگ و انتون چخوف تاکید کرده اند. در اینجا بررسی می شود که چطور نمایشنامه انیل،چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ محتوایی(theme)، تاثیر گرفته از تئوری های نمایشی استریندبرگ و نمایشنامه های ناتورالیستی و اکسپرسیونیستی اوست.این تحقیق در رابطه با تاثیر گسترده چخوف، از میان کسانی که به تاثیر پذیری از او اذعان داشته اند به مطالعه تنسی ویلیامز می پردازد تا هم دلیل ادعای تاثیر پذیری او از چخوف بررسی شود و هم اینکه با نشان دادن شباهت های او به چخوف، باب جدیدی به تفاسیر مختلفی که از کارهای او ارائه شده باز شود. از آنجا که کار تحقیقی زیادی روی تاثیر استریندبرگ بر پینتر و چخوف بر بکت انجام نشده --به خصوص به این دلیل که هیچ کدام چه آگاهانه یا نا آگاهانه، هرگز به این تاثیر اشاره نکرده اند --این تحقیق بر آن است تا با توجه به تاثیر پذیری آنها از نمایشنامه نویسان پیش از خود، آنها را به شکل جدیدی تفسیر کند. قسمت اعظم نمایشنامه مدرن در رابطه با انفعال، بی کنشی و بالتبع احساس درماندگی و اضطراب شخصیت ها در زندگی است که در نمایشنامه های چخوف به فراوانی دیده می شود و از سوی دیگر قسمت اعظم نمایشنامه مدرن در رابطه با انواع و اقسام گیر افتادن در رابطه هاست که به فراوانی در نمایشنامه های استریندبرگ دیده می شود. هارولد پینتر همچون استریندبرگ بجای برجسته کردن کنش (plot) نمایشنامه، روابط بین انسانها را برجسته می کند و نشان می دهد که چطور تلاش آنها برای روشن کردن ارتباطاتشان منجر به سرگشتگی بیشتر آنها می شود. سمیوئل بکت هم همچون چخوف بجای برجسته سازی کنش نمایشنامه (plot)، بی کنشی، رکود انسانها و رابطه آنها با خود و جهان را به تصویر می کشد و نشان می دهد که چگونه این انسانها بدون اینکه خود کاری انجام دهند منفعلانه در انتظار شخصیت هایی چون "گودو" هستند تا آنها را نجات دهند. کلید واژه: تاثیر ادبی، نمایشنامه، آنتون چخوف، آگست استریندبرگ، سمیوئل بکت، هارلد پینتر

تصویر زنان در نمایشنامه های ادوارد آلبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مونا هوروش     فریده پورگیو

هدف این رساله بازنگری و وارسی دیدگاه?های انتقادی موجود در مورد شخصیت?های زن نمایشنامه?های ادوارد آلبی، نویسنده معاصر آمریکایی، و ارائه خوانشی جدید از آنهاست. در دهه?های گذشته در نتیجه تحلیل?های سطحی و سنتی از این شخصیت?ها، آلبی به عنوان نمایشنامه?نویسی زن?ستیز معرفی شده است. پژوهش حاضر با بهره?گیری از برخی نظریه?های نقد فمینیستی و روانشناسی تحلیلی، به ویژه نظریه وانمود که توسط لوس ایریگارای مطرح می?شود، این اتهامات را رد نموده و ادعا می?کند که درک و آگاهی این نمایشنامه?نویس از ساختار اجتماعی مردسالار در حقیقت به انتقاد از این ساختار ناقص که زن را به حاشیه می?راند و به شی تقلیل می?دهد کمک می?کند. همچنین با مقایسه نوشته?های اخیر آلبی با نمایشنامه?های پیشین او می?توان به سیر تکاملی در بازنمایی شخصیت?های زن در آثار او پی برد. بررسی این سیر، افزایش آگاهی و حساسیت او در رابطه با شخصیت?پردازی زنان و همچنین تاثیر گسترش و قدرت گرفتن تدریجی گفتمان فمینیستی در جامعه را نشان می?دهد. فصل اول این رساله مقدمه?ایست شامل زندگی?نامه ادبی آلبی در بستر تاریخچه فعالیت?های جنبش زنان در آمریکا. فصل دوم به بررسی شخصیت پرستار در نمایشنامه مرگ بسی اسمیت می?پردازد و شناخت آلبی از ستمی که در عرصه?های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به زنان روا داشته شده را به اثبات می?رساند. فصل سوم با تحلیل شخصیت?های زن نمایشنامه همه چیز تمام شد تصویری از تاثیر تفکر نرینه?محور در گسستن پیوندهای طبیعی خانوادگی و مرگ لذت زنانه ارائه می?دهد و هم زمان به این نکته اشاره می?کند که در این نمایشنامه زنانی وجود دارند که تلاش کرده?اند اسیر نقش?های سنتی برای زنان نشوند. تصویر آلبی از شخصیت های زن این دو نمایشنامه، نه تصویری موهن برای تحقیر زن، که انتقادی است به گفتمان و منطق مردسالار و نرینه محور. فصل چهارم به نظریه وانمود ایریگارای می?پردازد و نمود آن را در دو نمایشنامه بررسی می?کند. در چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد خواننده برای اولین بار در آثار آلبی با تصویر زن به عنوان هنرپیشه?ای خودآگاه روبرو می?شود که آگاهانه و به عمد به وانمود و تقلید تمردآمیز از نقش های زنانه موجود در جامعه آمریکا می?پردازد تا از این طریق گفتمان مردسالار را به چالش کشد. این گونه شخصیت پردازی در نمایشنامه اخیر آلبی به نام اشغالگر پررنگ?تر شده است که در آن شخصیت زن، قاطعانه?تر و کارآمد?تر به نمایش?گری نقش زنانه خود می?پردازد بی آن که از اضطراب و تنشی مشابه آنچه در ویرجینیا ولف دیده می?شود رنج ببرد، چرا که در اینجا نمایش?گری و وانمود با قدرت خلق و خلاقیت همراه شده که در ساختن فردیت و هویت سالم زنانه نقشی اساسی ایفا می?کند. در فصل آخر چنین نتیجه گرفته می?شود که ، اولا، تصویر زنان در نمایشنامه های آلبی بر خلاف دیدگاه مرسوم تصویری زن ستیز نیست و ، ثانیا، او در برخی نمایشنامه های خود به خلق زنانی می?پردازد که با تقلید و وانمود تمرد آمیز، حرکتی را آغاز می?کنند که می?تواند منجر به تحول در چارچوب فکری مردسالارانه شود.

انتقاد ازبیگناهی ناازموده:بررسی اشعاربوله بلیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سارا ستایش     پروین قاسمی

بلیک شاعری با روحیه انقلابی است, او سنتها و عقایدی را که تخیل و ازادی را در بند میکنند محکوم میکند. او بر ضد بدی های جامعه خویش است و درباره نیروهای پنهان درون انسان صحبت میکند. بلیک درباره چهار حالت هستی سخن میگوید او ماندن در حالت اول بوله را که مرحله ای ایستاست را بایسته نمیداند وبر لزوم گذر از مرحله دوم تجربه یا زایش تاکید میکند زیرا این حالت حالتی پویاست که به بی گناهی سازمان یافته میانجامد. اگر کسی از مرحله دوم با موفقیت گذر نکند به دوزخ الرو سقوط میکند. ترانه های بی گناهی و ترانه های تجربه دو حالت متضاد روان انسان را نشان میدهند ولزوم گذر از دو حالت اول را برای رسیدن به بی گناهی والاتر به تصویر میکشند. هر ترانه بی گناهی همتایی در تجربه دارد که بر اهمیت رویارویی با مشکلات وتلاش برای غلبه بر انها در تجربه تاکید میکند. باب تل درباره تل است که از تجربه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به حالت والاتر می هراسد در حالی که اوثون در رویاهای دختران البیون با شکستن زنجیرهای یوریزن وارد تجربه میشود.

development of feminist poetics in adrienne rich
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    صغرا نوده     فریده پورگیو

اشعار ریچ، به عنوان اشعاری که همیشه در حال تغییر و دگرگونی هستند، تجسمی از رشد و دگرگونیِ انسان هستد. پایان نامه ی حاضر، با تمرکز بر روی مراحل سیر شعری ریچ از تغییری در دنیا به عکس هایی فوری از یک عروس، سپس به شیرجه به درون کشتی شکسته و در نهایت به صبری عجیب مرا تا اینجا آورده، به بررسی این مراحل در قالب نظر شوالتر در رابطه با سه مرحله ی پیشرفت ادبی زنان یعنی مرحله ی زنانه، زن گرا و زن محور می پردازد. این مراحل از طریق الگوی زبانشناسی و فرهنگیِ شوالتر دنبال شده اند با قصد بر این نتیجه گیری که ریچ حرفه ی ادبی خود را به عنوان یک صورت گرای محافظه کار که گرایش های زبانی و ادبی مردانه را دنبال می کند در دهه ی پنجاه آغاز می کند و به تدریج در دهه ی شصت این جرات را می یابد که چنین ساختاری را در محتوای شعر خود، (اما همچنان با فرم نوشتاری مردانه،) زیر سوال ببرد و سپس در دهه ی هفتاد به اعتراض آشکارا به ساختارهای مردانه ی حاکم روی می آورد و در نهایت در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد به گرایش های ادبی زن محورِ محض رو می آورد در حالی که چیزی که شوالتر آن را در الگوی فرهنگیِ نقد زن محورِ خود، منطقه ی ممنوعه ی زنان می نامد در آثار خود پدید می آورد. پایان نامه ی حاضر شامل پنج فصل می شود. فصل یک مقدمه، ضرورت تحقیق و مروری بر پیشینه ی تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم بر روی ادبیات محافظه کارانه ی ریچ در مرحله ی زنانه اش در تغییری در دنیا و همچنین حرکت او به سوی شیوه ی نوشتاریِ پر مخاطره در عکس هایی فوری از یک عروس متمرکز شده است. فصل بعد شامل مرحله ی زن گرای ریچ در شیرجه به درون کشتی شکسته می شود. فصل چهار به مرحله ی زن محورِ ریچ در صبری عجیب مرا تا اینجا آورده اختصاص داده شده است. و فصل آخر نتیجه گیری از پایان نامه است.

بررسی رمان قلب تاریکی و فیلم اخرالزمان اکنون مکاشفه: نگاه دلوز بر خلاقیت هنری، تصویر زمان و حرکت، و "تکرار متفاوت" ایده ی تاریکی "اخرالزمانی" در دو اثر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    خدیجه اکبری زاده     امراله ابجدیان

این رساله نگرش های ژیله دلوز، فیلسوف فقید فرانسوی، در باب جنبه های افرینش "تکرار متفاوت" ایده ی تاریکی مکاشفه را برای بررسی رمان قلب تاریکی (1902) جوزف کانرد و فیلم بازگشت کنونی مکاشفه(2001) به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا را به کار گرفته است. این دو اثر، هر کدام به گونه ای متفاوت، ایده ی تاریکی را تکرار می کنند. هر دو اثر عناصر مجازی مکاشفه ی تاریکی را زیر سوال می برند و پایان یافتن دنیا را پیامد پروژه های پوچ امپریالیستی می دانند. پافشاری غایی دلوز بر رها سازی زمان و مکان از طریق یک اثر هنری است که در ان افرینش وابستگی با دیگر حالات زندگی و تفاوت مثبت و سیروره به دور از نگرش های مکانی، اخلاقی، شخصی و یا داورگونه نمایان است. این رساله حدود "خطوط پرواز" رمان کانرد و فیلم کاپولا و نحوه ی این افرینش را نیز بررسی کرده است. از انجا که شرایط افرینش از دید دلوز، متنوع و الزاما وابسته به یکدیگر هستند، این رساله به ناچار از تنوع گسترده ی اصطلاحات دلوز به مانند "دریافت فراحسی یا مستقیم،" "ایده های چالش برانگیز،" "ایده ی رنگ،" "دیاگرام سیروره،": رایطه ی پویا بین ساختارهای مجازی/واقعی/ حقیقی، "افرینش قلمرو،" "خارج شدن کامل از یک قلمرو،" "خطوط پرواز،" "انگاره ی حرکت،" و "انگاره ی زمان" استفاده کرده تا رویه ی تجربی سیروره و موانعی را که رمان و فیلم با ان روبروست، بررسی کند. برای بحث در باب افرینش تفاوت و یا جلوگیری از خلق خطوط پرواز در این دو اثر، باید از ایده های چالش برانگیز نور و تاریکی و عناصر سازمان دهنده ی ان ها اگاه بود. اگر مفاهیم دلوز در باب مجازی/فعلیت در برابر واقعی/ممکن را نادیده بگیریم، نمی توانیم مفهوم ایده و گرایش های نامحسوس ان را گستره ی زمان و مکان دریابیم. اقتباس،در اینجا، ایده ی تاریکی، زمان و مکان را چنان گسترش می دهد که تمام گذشته ی مجازی می تواند در حال و اینده ذوب شود. بسته به چگونگی افرینش تفاوتها و یا جلوگیری از خلق ان ها در اثر، این انگاره ی مستقیم از زمان می تواند پرسش های پیش امده در باب نگرش های متعصبانه را که به ایده ای وابسته کرده اند، پاسخ دهد و یا پیچیده ترنماید.

کیتس و گرایش های کلاسیک او
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    زهرا موسوی فرد     امرالله ابجدیان

این پایان نامه در مقوله ی کیتس و گرایش های کلاسیک او در منظومه هایش بدانگونه است که در نامه های او ذکر و در اشعارش به تصویر کشیده شده است. کیتس امیدوار است که به درد و رنج دل انسان روی آورد. از گستره فلورا و پن بگذرد تا زندگی شریف تری را در جایی که درد و رنج ها و درگیری های دل آدمیان را در یابد، تجربه کند. او می کوشد تا زیبایی دنیا را با گذرا بودن آن و شادمانی را با درد و رنج آشتی دهد.او می کوشد تا شاعری بدون خود خویشتن نفسانی وشاعری عینی باشد. کیتس در منظومه هایش تلاش می کند تا با انسان خود گرایی که رنج می برد وداع گوید و به شاعری آفریننده و عینی تبدیل شود. این الگو تقریبا در تمامی سروده های های او تکرار شده است. او به عنوان انسانی فانی می میرد و به عنوان شاعری آفریننده چشم به جهان می گشاید و این در حالی است که او نمی تواند برای مدت زیادی از جذبه ی شاعرانه بهره گیرد. کیتس نظریه ی "اوج خودبینی " وردزورث را مردود می شمارد، زیرا به گمان او "شاعر ناشاعرانه- ترین آفریده ی خداوند است" زیرا شاعر راستین فاقد خود خویشتن نفسانی است. کیتس در مقایسه با سایر شاعران رمانتیک انگلیسی کمتر خودگرا و بیشتر عینی ست. این پایان نامه نمایان گرآن است که کیتس در قصاید و اشعار روایتی خود، تلاش می کند تا بازیبایی ملموس طبیعت هویتی یگانه یابد و به بلبل، گلدان یونانی، پاییز، سای کی، لی میا، بانوی زیبای نامهربان و غیره همشناسه شود. او با تعلیق خود خویشتن و با شخصیت زدایی در پی وحدت با جوهر مضمون خویش است.او پیوسته می کوشد تا شاعری باشد که نوشدارو بر دنیا می ریزد، نه خیالبافی که انسان ها را آزار میدهد و بر می انگیزد. در سروده های کیتس اندیشه واقعیت و خودزدایی همانندند. او یک رویا بین آفریننده است که واقعیت را به آرمان دگرگون می کند.خودزدایی و عینی شدن شاعر هدف این رساله است.

مناسک گزار: تحو ل شخصیت بیلی در رمان بیلی باتگیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    شقایق ملارضایی     فریده پورگیو

بیلی باتگیت رمان برجسته ای.ال.دکتروو داستان ملحق شدن اتفاقی بیلی پانزده ساله به گروه گانگستری پرجنب و جوش داچ شولتز در دهه 30 آمریکا را به تصویر می کشد. نگارنده چنین می- پندارد که رمان نویس به مدد روایت گری بیلی، رشد شخصیت و تلاش وی برای رسیدن به قدرت و هویت را نشان می دهد. برای اثبات این موضوع فصل یک به معرفی نویسنده ? نظریه پردازان کلیدی? روند ?ضرورت و هدف تحقیق پرداخته. فصل دو به تشریح تئوری های مندرج اشاره داشته. سپس در فصل سه گذر بیلی از بی تجربگی به ورزیدگی و رسیدن به خودآگاهی در پیرامون رمان تکاملی دیده شده است، بعد از آن? شخصیت مستقل او به مولفه های مرسوم قلاش در رمان های پیکارسک آمریکایی پیوند داده شده. همچنین گذر بیلی از بچگی به بلوغ موید پیمودن مناسک گزار است. علاوه بر این، در فصل چهار بررسی تحول بیرونی شخصیت بیلی به مدد مطالعات تاریخگرای نوین در حیطه مسئله قدرت میشل فوکو و اهمیت حوادث دوره منع مصرف مشروبات الکلی منعکس شده در رمان مطالعه شده است. در انتها، این پسرک با استعداد که خصیصه هایی از آدم آمریکایی را یدک می کشد با متلاشی شدن گروه گانگستری شولتز لزوم دستیابی به ارتقای اجتماعی از راه خلاف را درمی یابد؛ راهی که پیش از این گانگسترهای یهودی آمریکایی آنرا پیموده اند. بیلی همچنین در می یابد که رویای آمریکایی برای گروههای اقلییتی و قومی رسما کارایی ندارد و تنها راه نجات تظاهر اجتماعی است.

بررسی میراث آمریکایی آفریقایی در رمان محبوب تونی موریسن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    پریسا چنگیزی     پروین قاسمی

فصل نخست مقدمه و پیشینه ی تحقیق است که زمینه را برای نقد آماده می سازد. فصل دوم به بررسی فرهنگ گفتاری آفریقایی می پردازد.فصل سوم به بررسی برخی از مسائل مرتبط با آفریقا می پردازد. فصل چهارم تأثیر فرهنگ غرب بر رمان را بررسی می کند.فصل آخر نتیجه گیریِ کلیِ بحث را ارائه می دهد.

بررسی تقابل فرد و اجتماع در نمایشنامه های بوته آزمایش (ساحره سوزان) آرتور میلر و کرگدن اوژن یونسکو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    ساسان بصیرت     پروین قاسمی

در این پایان نامه مجادله تاریخی بین فرد و اجتماع، آن چنان که در دو اثر پرآوازه ی میلر و یونسکو به نمایش درآمده است، بررسی می شود. این مجادله معطوف به این بحث است که تا چه میزان فرد باید در برابر خواسته های اجتماع انعطاف پذیر باشد، و از سوی دیگر وی به چه اندازه مجاز به اجرایی کردن آمال شخصی خویش می باشد. فصل نخست، مقدمه و پیشینه ی تحقیق است و به تشریح روند و ابعاد تحقیقات در پایان نامه می پردازد. فصل دوم جایگاه تحولات این دو نمایشنامه در یک بستر تاریخی گسترده را تعیین می کند.این بخش از پایان نامه بیانگر آنست که تحولات این دو اثر روایتی نمادین از دو مرحله از یک پروسه تاریخی در تمدن غرب میباشند. فصل سوم نزاع اصلی هر دو اثر را بر اساس مفاهیم فرویدی بررسی می کند. در این رابطه آن دسته از دیدگاههای روانشناختی فروید که در مقیاسی اجتماع مطرح شده اند، به کار گرفته میشوند. مفصل چهارم به مواضع و جهت گیری های دو شخصیت اصلی در روند تحولات این دو اثر می پردازد. در این مرحله وجه تمایز این دو شخصیت از دیگر شخصیت های دو نمایشنامه تبیین میشود. سرانجام فصل آخر آنچه را که در فصول قبلی مورد بحث بوده به کار می گیرد تا به تحلیل ناکامی روشنگری به عنوان مفهومی که انتظار می رفت آزادی های فردی را در جهان مدرن تأمین کند بپردازد. نظریات فروید، آدورنو، هورکهایمر و کانت در این بخش مطرح می شوند.

خشونت و سبعیت در آثار نمایشی سارا کین و مارک ریون هیل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    فریبرز اسلامی امیر ابادی     فریده پورگیو

با اینکه تئاتر "پس از جنگ" بریتانیا (پس از 1956) عمومأ حاوی اشاراتی به خشونت و ستم هستند، دهه 1990 را میتوان بعنوان نقطه اوجی در این روند بشمار آورد. نمایشنامه نویسان جوان این دهه به پیشگامی سارا کین و مارک ریون هیل خصوصیات ویژه ای در تجسم خشونت بر صحنه از خود بروز داده و سبک جدیدی در تئاتر خلق کردند که در طول زمان با نامهای مختلفی شناخته شده است. شاخصترین این اسامی face-yer-in می باشد. الکس سیرز در کتابی با همین عنوان این نوع جدید تئاتر را تئاتری عمدأ گستاخ و مقابله جو تعریف می کند که از تصویر موضوعات تابو از جمله خشونت بر صحنه بعنوان یک تاکتیک شوک اما معمولأ در راستای تفهیم پیامی استفاده می برد. با اینکه این نمایشنامه ها در آغاز برای منتقدین و تماشاگران زننده و اهانت آمیز بودند اما در نهایت موفق به جلب توجه هر دوی این اقشار گردیدند. اما به نظر می رسد منتقدان خشونت فراوان این نمایشنامه ها را فقط از لحاظ زیبایی شناختی مورد توجه قرار می دهند. به عبارت دیگر خشونت معمولأ بر اساس عملکرد آن بعنوان یک ابزار نمایشی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که ماهیت، ریشه ها و مقاصد خشونت موجود در این نمایشنامه ها بطور دقیق بررسی نشده اند این مطالعه بر آن است که روند ایجاد آنچه بصورت اعمال سبعانه به چشم مخاطب می رسد را تحلیل کند. به همین منظور و بدلیل اینکه خود استفاده از زبان را میتوان نوعی از خشونت انگاشت، زبان بازار همانگونه که در نمایشنامه ریون هیل بکار رفته از دیدگاه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا نقش زبان را در ایجاد گرایش عمومی به سمت اعمال خشونت و ترویج نوعی فرهنگ، اخلاق و یا منطق خشونت روشن سازد و همچنین توانایی زبان را در بازداشتن و یا توجیه خشونت شرح دهد. با معرفی زبان بعنوان سلاحی برای رقابت و نه شیوه ای برای ارتباط، نمایشنامه ریون هیل نشان می دهد که چطور زبان مسئول تغییری اساسی در شیوه نگرش شخصیتها نسبت به خودشان، دیگران و روابطشان با خود و دیگران است. تصویر خشونت در نمایشنامه سارا کین بیشتر فیزیکی است تا بر بیگانگی و عذابی که شخصیتها در یک شرایط پسا مدرن تجربه می کنند ت?کید نماید. نمایشنامه کین در این مطالعه بررسی شده است تا نشان دهد که چطور استفاده فراوان او از تصاویر مختلف خشونت و سکس روی صحنه تئاتر ارتباط و قرابت میان خشونت و هستی پسامدرن و تمایلات جنسی را آشکار می کند.

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری بردبری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    سمیه رجبی     فریده پورگیو

آرمان شهری گمشده در حرمان شهر: بررسی وقایع نگاری مریخ اثر ری برد بری تحقیق پیش رو وضعیت پسا استعماری مریخ ارئه شده در وقایع نگاری مریخ، نوشته ری برد بری، را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا هدف از این بازکاوی، اثبات انحراف آرمان شهر مریخ به علت سودای انسان زمینی در ایجاد سرزمین موعود از طریق استعمار مریخ، می باشد. نویسنده، همچنین، نشان می دهد که این انسان های زمینی همان پیشروان آمریکایی غرق در رویای موفقیت آمریکایی هستند. مریخ همانند سرزمین بومیان آمریکا مورد استعمار قرار می گیرد تا آرزوهای زمینی ها به واقعیت به پیوندد اما در نتیجه، هم زمینی ها و هم مریخی ها تحت تأثیر واقع می شوند. علی الرغم تلاش انسان های زمینی در کنار گذاشتن مریخی ها به عنوان دیگری، همانند آنچه که نسبت به آفریقاییان- آمریکایی انجام می دادند متوجه می شوند که آنها اشخاص صاحب قدرت نیستند. به عبارت دیگر، زمینی ها به هویت و موقعیت واقعی خود پی میبرند. بعلاوه، زمینی ها و مریخی ها هر دو در تارهای جامعه ی پسا استعماری به دام افتاده اند، پس هویت آنها بسیار تغییر می کند. آشکار می شود هنگامی که زمینی ها متوجه برتری مریخی ها می شوند، خود مریخی می شوند. تدریجاً، به علت تجربه ی جامعه استعماری، زمینی ها و مریخی ها به چیزی بینابینی تغییر می یابند، یعنی دو رگه می شوند. همچنین، همان تکنولوژی ای که زمین را نابود می سازد، مریخ را به بیابان مبدل می کند. علاوه بر این، این تحقیق سپس بر آن است که به تفسیر تصویر زن به صورت نژاد درجه دو که هم توسط مردان خودشان و هم مردان استعمارگر مورد ظلم قرار گرفته اند، بپردازد. زن ها و مریخی ها یکسانند، هر دو دیگری پایین رتبه اند که تحت سلطه و اعمال قدرت قرار می گیرند. بعلاوه، مردها در این رمان، سعی دارند تا صورت ظاهری و ذهنیت زن ها را شکل دهند. از طرف دیگر آشکار می شود که برخی از زنان مثل یلا، الما و ژنوی سعی می کنند تا به فردیت و یا هویت خویش برسند. روی هم رفته، زمینی ها توسط مریخی ها و زن ها قدرتشان را از دست می دهند. زمین و مریخ نیز به علت رویا های نا معقول انسان تبدیل به حرمان شهر می گردند. نهایتا، شرح داده می شود که تنها راه بقا، پذیرش مریخی ها به عنوان خود می باشد. کلید وازه: آرمان شهر- حرمان شهر- نقد پسا استعماری- علمی تخیلی-وقایع نگاری مریخ

heterogeneity within the orientalist discourse: representation of the orient in womens travelogues and mens paintings
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    لاله آتشی     علیرضا انوشیروانی

from 1950s onward, new theories and critical approaches burgeoned across humanities. these theories were context-oriented; as a result, the analysis of discursive practices gained significance. thus, social, political, historical and cultural discourses that have been hitherto marginalized and considered inferior to literary texts, were introduced as important texts to be analyzed by critics. one of the marginalized texts that have recently become the focus of critics is travelogue. travel writing, being a popular genre, has seldom been taken seriously as a literary genre and has often been read in the margins of canonical literature. after the burgeoning of context oriented theories, travel books turned into important sources that helped the critics to study popular culture, sociology, ethnography, social history, and other areas of humanities. if travel writing as a genre has been marginalized, travelogues written by western women have been doubly marginalized because in patriarchal societies, women’s literature has rarely been put on the same level as men’s literature. woman travel writers are most of the time concerned about gender. in fact, there are differences between travelogues authored by men and those authored by women. western women who had an unsure position in the discourse of colonialism reveal tensions in their writings that can seldom be found in men’s travelogues. these tensions can be traced in the images that woman travelers offer of the east. the clash between the discourse of colonialism and the discourse of femininity during the nineteenth century gave rise to tensions that we will analyze to show how they shaped british women’s identity and influenced their social position. in this research, verbal and visual texts will be contextualized in a web of discursive practices. orientalist tropes are not limited to verbal texts. they can be found in nineteenth century european paintings too. the texts of the travelogues will be analyzed according to bhabha’s theory of ambivalence and the paintings will be analyzed according to kress and van leeuwen’s theory of visual semiotics. said’s polarized view reiterates the colonial logic and reproduces the binary oppositions that underlay the imperial project. bhabha’s theory of hybridity is aimed at ridding the critical discourse from polarizations. bhabha tries to move beyond the manichean allegory and the rhetoric of blame by paying attention to the luminal spaces where neither the one nor the other rules. never denying the unequal power relations between west and east, bhabha prefers to shed light on the doubt, anxiety and ambivalence within the contact zone where the interaction between west and east fissure the colonial authority from within and produces a new identity. such an outlook reveals to us the cracks within the imperial power structures and the processes of getting round the ideological regulations through the interaction with the other.

از دست دادن صفات انسانی شخصیتها در نمایشنامه گوریل پشمالواثر یوجین اونیل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    اناء کاظمی     پروین قاسمی

انقلاب صنعتی به دوره ای از پیشرفت های اساسی در زمینه صنایع کشاورزی و تولیدات و حمل و نقل صنعتی اطلاق میگردد که با ظهور فن اوری های نوین در حوزه های گوناگون در اکثر مناطق اروپا و آمریکا همراه بوده است. انقلاب صنعتی با ایجاد تحولات عمده ای در زمینه صنعت و تکنولوژی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ، تاثیر فوق العاده ای بر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نهاد و دوره ی جدیدی از زندگی را برای بشر بوجود آورد. به تدریج از اواخر قرن هجدهم ماشین های صنعتی جایگزین نیروی کار انسان و حیوان شدند که این امر به جدایی انسان از طبیعت ، تغییر روحیه و انزوای او در طبقه خود انجامید. یوجین اونیل (1953-1888) نمایشنامه نویسآمریکایی وبرنده جایزه نوبل نمایشنامه نویسی درآفرینش نمایشنامه هایش تحت تاثیر آثار اگوست استرینبرگ (1912-1849) ، نمایشنامه نویس سوئدی که پدر نمایش نویسی نو محسوب می شود، بوده است. نمایشنامه گوریل پشمالو(1922) داستان کارگری بی سواد و به دور از آداب و رسوم شهر نشینی و ماجرای تنزل وی از شخصیتی مغرور به درجه حیوانی ( غیر انسانی) می باشد. او در جستجوی یافتن " احساس تعلق" در دنیایی است که توسط طبقه ثروتمند اجتماع کنترل می شود. درپایان او چنین می اندیشد که به جایی تعلق دارد که خود اندیشه ای نادرست می باشد. اونیل پیشرفت های صنعتی را به عنوان ابزاری برای رشد انسان مورد نقد قرار می دهد. او کارگری را به تصویر می کشد که طبقه بالای اجتماع مدرن او را به شدت به انسانی اولیه و یا موجودی شبیه به حیوان تنزل داده است.کارخانه های فولاد شرایط کاری را ایجاد نموده اند که با انسان به صورت میکانیکی برخورد مینمایند.انسانها در دامی افتاده اند که پیوسته کاری تکراری و بدون نیاز به تفکرراادامه می دهند. در این اجتماع مدرن فقرا به سمت وضعیت و طبیعت حیوانی گرایش نموده و طبقه ثروتمند فاقد رحم و انسانیت هستند. این نمایشنامه نزاع میان پول پرستی بی معنا و جستجوی انسان در یافتن وجودی با معنا و یا به عبارتی دیگر جستجو برای یافتن حس " تعلق داشتن" را به تصویر می کشد.

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مسعود کشاورز     پروین قاسمی

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به موضوع ازدواج پرداخته اند. بخش اول شرایط زمان و مفهوم ازدواج را در مقدمه ای کوتاه معرفی نموده و به فرضیه تحقیق، سوالات و اهمیت پژوهش حاضر می پردازد. بخش دوم با مطالعه آثار دیکنز نشان داده که لحن شوخ و گزنده نویسنده در مراحل تکوینی خود تبدیل به زبانی جدی و انتقادی گردیده است. بخش سوم روشنگر آن است که زبان آموزشی- پندآموز جورج الیوت به تدریج شوخ-طبعی و طنز را در پرداختن به مسئله ازدواج در خود گنجانده است و در نهایت با رویکردی پرسش گرانه و هنجار شکن، ضرورت و چگونگی این پیوند انسانی را به چالش کشیده است. بخش چهارم آشکار می سازد که برخلاف انتظار، نگرش تلخ و به ظاهر انتقادی توماس هاردی در عمل بسیار محافظه کارانه و شاید ناخودآگاه، به ترویج و تحکیم مفهوم ازدواج سنتی ویکتوریایی انجامیده است. بخش پنجم با مروری کوتاه برآن چه در ساختار کلی تحقیق مطرح گردیده نتیجه گیری نهایی را مطرح می نماید و به معرفی بسیار مختصر زمینه هایی برای تحقیق در عرصه های مشابه می پردازد.

در جستجوی "فردیت": پوچی هویت اصیل در نتیجه استثمار مستعمراتی در خانه ای برای آقای بیسواس اثر وی. اس. نایپول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    ارسلان رادمان     پروین قاسمی

the purpose of this study is to investigate and explore the causes of identity crisis as one of the debilitating consequences of colonial project after the withdrawal of colonial power. in order to do justice to the full-length severity of displacement that was the fruit of indentureship, v. s. naipauls west indian epic, a house for mr biswas, has been scrutinized with the main focus being the way protagonists, mohun biswas, painful struggle for accommodation and wholeness in an unwelcoming context, which is the legacy of his deracinated ancestors, has distorted his identity. a house for mr biswas is naipauls attempt to dramatize the failure of the uprooted culture to survive in an alien environment. living in the disordered, rootless west indian society in trinidad with east indian origin who has been uprooted from his motherland, biswas desperate fight to attain his own house is symbolic of his desire to develop a unique identity to replace his lost cultural heritage. it will be argued that biswas struggle to overcome communal and colonial pressures and give meaning to his existence is representative of a whole generation who has been afflicted with deracination and, consequently, a fractured, incomplete, battered identity and selfhood.

بحران هویت ازدیدگاه فلسفه اصالت وجود در دو نمایشنامه تنسی ویلیامز:باغ وحش شیشه ای و اتوبوسی به نام هوس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    کمال عباسی     فریده پورگیو

tennessee williams (1911-1983), the modern american dramatist, had his own unique school of dramaturgy. the dramas which he depicted are populated by characters who are lonely, desperate, in anxiety, alienated and in one word lost. they face challenges which they may overcome or not, through the choices they make. all these moods and conditions are clearly seen and explained in the theory of existentialism, hence williams’ inspiration from this philosophy. the aim of this thesis is to deal with two of williams’ major dramas, the glass menagerie and a streetcar named desire, in the light of existentialism and specifically kierkegaard’s theory of existence. kierkegaard counts three levels of existence, and each level is characterized by specific moods and conditions. it will be tried to show how williams’ characters are seen in the light of such a theoretical framework. keywords: existentialism, existence, choice, alienation

دو گونه کمدی در روزگار تجدید حیات ادبی: کمدی رومنتیک شکسپیر و کمدی طنزآمیز بن جانسون
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    فاطمه محمدی     امراله ابجدیان

اگرچه طنز بر کمدی های یونان و روم باستان چیره نیست، بن جانسون، نمایشنامه نویس کلاسیک، در تلفیق طنز با کمدی متبحر است. کمدی رنسانس تنها بر واقعگرایی و طنز استوار نیست، بلکه رویکردی رومنس گونه و عاطفی دارد. جانسون بر این عقیده است که کمدی رومنتیک به راستی نمایانگر این گونه ی ادبی نیست، زیرا که از دید او کمدی باید به رفتار مردم در زندگی واقعی وابسته باشد؛ کمدی باید حماقت ها و کاستی ها را به سخره بگیرد و با وجود اینکه پایانی شاد می یابد آن ها را اصلاح کند. از سوی دیگر، کمدی رومنتیک شیکسپیر از نواقص انسان ها انتقاد نمی کند. مضمون این گونه کمدی، عشق و شعر است و برداستانی عشقی که به وصال و شادمانی می انجامد، استوار است. پیرنگ اینگونه نمایشنامه ها چندان پیچیده نیست و هیچ گونه درونمایه ی اخلاقی یا طنزآمیز ندارد. از مسیر دشوار عشق پیروزمندانه می گذرد و در پایان به وصال می رسد. تضاد میان این دو گونه کمدی تنها در ارتباط آنها با واقعیت گرایی تفسیر نمی شود؛ بلکه پافشاری آن ها بر مقاصد متفاوت انسان هاست که موجب تمایز آن ها از یکدیگر است.

بررسی نقادانه برداشت های آلتوسری و مارکسیستی رمان گتسبی بزرگ فیتز جرالد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    فاطمه جلال کمالی     پروین قاسمی

"گتسبی بزرگ " یکی از برجسته ترین و پر خواننده ترین رمان های آمریکایی از مهمترین موفقیت های ادبی فیتزجرالد می باشد . این پایان نامه وابستگی شخصیت ها را به ثروت و تملک را بررسی می کند. این رمان قدرت پول و نقشی که ثروت در زندگی انسان دارد و چگونه در تصمیمات او موثر است نشان می دهد. این رمان تصویر درستی از دنیای مدرن و مادی آمریکایی عرضه می دارد که انسانها را بر اساس طبقه بندیهای مشخص اجتماعی می بیند. بنابراین بررسی اینکه چگونه ثروت منبع هرقدرت احترام وارزش است از نکات اساسی بحث می باشد. نیرگ بی عدالتی بی اخلاقی و روابط غیرمسوالانه و بخصوص خیانکاری در ازدواج ثمره های فاسد این اجتماع می باشد که ریشه واساس زندگی مدرن می باشد. بنابراین برداشت های آلتوسری و مارکسیستی که بر اساس نظریه های ماده گرایی و طبقاتی می باشد مناسبترین روش نقد برای این رمان می باشد. مهمترین تم "گتسبی بزرگ" مادیات گرایی و در حقیقت اصلی ترین تنش این رمان جدال طبقاتی است و ماموریت مایوسانه گتسبی بالا رفتن از پله ترقی اجتماعی می باشد. لویس آلتوسر و فرضیه می تواند به خوانندگان این رمان در درک دنیای شخصیت های این داستان کمک نماید . گرامشی معتقد بود که طبقه حاکم سعی می کند که ارزش های خود را بر همه افراد جامعه تحمیل کند .این امری است که در رمان "گستبی بزرگ" اتفاق می افتد که در آن گستبی و بیشتر شخصیت های دیگر که از طبقات پایین جامعه هستند سعی می کنند بعنوان شاخص های موفقیت به خصول ثروت بپردازند که همان به شکست آزروهای آنان ختم می شود.

بررسی تصویر زن در "کاغذ دیواری زرد" شارلوت گیلمن و "بیداری" کیت شوپن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مریم یزدانی     پروین قاسمی

نسل های متمادی زنان نویسنده با موانع و مشکلات مشابهی برای وارد شدن به دنیایی که قرن ها مردان آن را اداره میکردند مواجه شدند. جامعه ی مردسالار ایدئولوژی خود را به مدت طولانی بر زنان تحمیل کردند و آنها را از داشتن هویت فردی محروم کردند. در همین حال از اواخر قرن نوزدهم موقعیت ضعیف زنان در جامعه مردسالاردر حال تغییر بود. دنیای ادبیات شاهد تحولی در محتوی و موضوعات خود بود. در این دوره زنان نویسنده بسیاری به روی کار آمدند. کیت شوپن و شارلوت گیلمن از جمله نویسندگان متمردی بودند که باوجود تمامی مشکلات و تعصبات جامعه قرن نوزدهم سختی های زنان و نیازهایشان را به خوبی در داستان هایشان به تصویر کشیدند. دوره جدید این فرصت را برای زنان بوجود آورد تا جامعه مردسالاری را به چالش بکشند. باوجود این که فرهنگ مردم قرن نوزدهم آماده پذیرش یکباره ابن تغییرات نبود اما آنان توانستند مسیر را برای نسل بعدی خود هموار کند نسل بعدی منتقدین زن کوشش به احیای دوباره آثار فراموش شده از قرن هفدهم به بعد و معرفی آنان به دنیای ادبیات مدرن ورزیدند. "بیداری" کیت شوپن و "کاغذ دیواری زرد" شارلوت گیلمن از نمونه های اولیه ی ادبیات فمینیستی به شمار می روند که جامعه مردسالاری را به چالش کشیده و یک چشم انداز روشن از جامعه آن زمان و ایدئولوژی حاکم بر زنان را به تصویر کشیدند

1.سنتز بیس کومارین ها در حضور پلی وینیل پیریدین حامل مایع یونی دارای خصلت لوئیس و برونستد اسید 2.سیلیکاژل حامل سریک سولفات بعنوان یک کاتالیست موثر و قابل بازیافت برای سنتز کوئینواکسالین ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم پایه 1392
    پروین قاسمی     کاوه پروانک بروجنی

پلی(4-وینیل پیریدین) حامل مایع یونی دارای سایتهای برونستد و لوئیس اسید به آسانی از مواد اولیه آن تهیه شد و بعنوان سیستم کاتالیزوری هتروژن بسیار موثر و جدید برای سنتز بیس کومارین ها بوسیله ی واکنش یک مرحله ای دو جزئی شامل تراکم نووناگل و واکنش مایکل بین آلدئید های آروماتیک و آلیفاتیک مختلف با 4-هیدروکسی کومارین استفاده شد. مقدار سایتهای لوئیس و برونستد اسید مستقر بر روی [p4vpy-buso3h]cl-x(alcl3) به ترتیب 15/2 و 9/0 میلی مول بر گرم کاتالیست بدست آمد. اثر حضور همزمان سایتهای لوئیس و برونستد اسید ارزیابی شد. کاتالیست بوسیله ی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ft-ir)، آنالیز گراویمتری حرارتی (tga)، میکروسکوپی الکترون روبشی (sem)، آنالیز عنصری و تکنیک جذب اتمی شناسایی شد. در ادامه ی تحقیق در مورد استفاده از کاتالیست های هتروژن، سیلیکاژل حامل سریک سولفات ce(so4)-sio2 از مواد اولیه آن تهیه شد و بعنوان یک کاتالیست هتروژن سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت برای تراکم 2،1-دی آمین ها با ترکیبات 2،1-دی کربونیل ها جهت سنتز مشتقات کوئینواکسالین مربوطه تحت شرایط بدون حلال استفاده شد. مزایای این روش زمان واکنش کم، بهره خوب از محصولات و ساده بودن واکنش و مراحل آن هستند.

تصویر "زن ایده آل" و فردیت زن در سه رمان جین آستین: غرورو تعصب حس و حساسیت و صومعه نورت انگر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1392
    مریم رایانی     پروین قاسمی

رمان های جین آستن بیش از هر موضوع دیگر بازگو کننده ی نارضایتی وی نسبت به وضعیت اسف بار زنان در جامعه ی قرن 19 انگلیس است. این پایان نامه با مطالعه ی سه رمان از رمان های آستن به نامهای: غرور و تعصب، حس و حساسیت، و صومعه ی نورث انگر، تلاش وی را برای بهبود بخشیدن به وضعیت زنان زمان خویش به نمایش می گذارد. آستن شخصیت های زن رمان های خود و مشکلات آنها در جامعه ی مردسالار قرن 19 را با چنان مهارت، ظرافت، و صداقتی به تصویر می کشد که منتقدان ناگزیر جایگاه مخصوصی در میان فمینیست ها برای وی قائل می شوند. با این حال برخلاف فمینیست های پرشور و افراطی، آستن هیچگاه زنان را از برخورداری از مزیت هایی همچون ازدواج و مادر بودن منع نمی کند. هدف این پایان نامه به تصویر کشیدن رویکرد منحصر به فرد آستن در مقابله با مشکلات زنان می باشد. وی با ارائه ی راه حلی ویژه و روشنفکرانه نه تنها زنان را از اسارت بی جا رهایی می بخشد، بلکه با تعلیم دادن زنان در جهت ایجاد بستری مناسب برای اظهار خواسته های شخصی به جریان استقلال طلبی زنان رنگ و بویی تازه می بخشد. با این وجود آستن هرگز زنان را به قیام علیه جامعه ی مردسالار فرا نمی خواند. وی بهترین رویکرد را در ایجاد تعادل میان خواسته ها و انتظارات جامعه و خواسته ها و نیازهای فردی زنان می بیند. از نظر آستن چنین تعادلی به زنان این فرصت را می دهد که نه تنها شخصیت واقعی خود را بهتر بشناسند بلکه به چنان اراده و استقلالی دست یابند که امکان اظهار وجود در چنان جامعه ای را نیز داشته باشند.

قدرت و مقاومت در دنیای سراسر بین و کارناوالی حکایت ندیمه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    فاطمه زارع     پروین قاسمی

رمان حکایت ندیمه مارگارت اتوود تصویری حرمان شهر مانند از یک رژیم توتالیتر بنیاد گرا را ارائه می کند که در آینده ای نزدیک به روی کار آمده است. دنیای داستان که بستری مناسب برای ظهور بسیاری از ایده های مایکل فوکو نظیر دنیای سراسربین را فراهم می آورد. در دنیای داستان، قدرت انضباطی آن در تلاش است تا بدن را به عنوان منبع تولید و تکثیر تبدیل کند؛ بدنی که بوسیله فرآیند مطیع سازی فرمانبردار شده است. در نتیجه، هرگونه احتمال بروز مقاومت از بین می رود. اما همانگونه که فوکو گاهگاهی سخن از چیزی شبیه کشمکش و مبارزه به میان می آورد که از پیش وجود یک نیروی مقاومت کننده را متصور می شود، رمان اتوود نیز برخی لحظات مقاومت را به تصویر می کشد که سبب می شود فاعلی که در ابتدا اسیر بود به یک شخص فعال و نا فرمان تبدیل شود. علاوه بر این، چهارچوب روایی داستان و استفاده مبهم اتوود از زبان و مفهوم بدن در زیر سوال بردن و براندازی قدرت و ایدئولوژی حاکم نقش دارند. رمان اتوود به دلیل زبان بسیار قوی و بافت آن مظهر ادبی بسیاری از مفاهیم باختین است. باختین از داستان به عنوان یک گونه ی ادبی ترکیبی یاد می کند و بر محاوره ای بودن ذاتی زبان تاکید دارد و آن را به عنوان نقطه مقاومت در نظر می گیرد زیرا زبان هم وسیله ی حمایت و هم براندازی قدرت است . رویکرد کارناوالی باختین در برابر قدرت و حتی رمان در تجزیه و تحلیل دنیای کارناوالی حکایت ندیمه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطالعه ی اخیر برخی از مفاهیم اصلی فوکو و باختین را بررسی می نماید تا نشان دهد که چگونه مفهوم قدرت و مقاومت به طور همزمان در دنیا های سراسر بین و کارناوالی داستان حضور دارند و همچنین سعی در ایجاد چشم اندازهای جدید در تجزیه و تحلیل رمان را می نماید.

سرشت طنز منظوم قرن هجدهم در ادبیات انگلیسی و میراث کلاسیک آن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    داود شاه پسندی     پروین قاسمی

هدف اصلی پایان نامه ی حاضر بررسی سرشت طنز منظوم قرن هجدهم در ادبیات انگلیسی می باشد که در آن نویسنده ی پایان نامه کوشیده است تا با مطالعه ی دقیق و بررسی موشکافانه ی گزیده ای از مهمترین طنزهای جان درایدن و الکساندر پوپ به این مهم دست یابد. بدین منظور، در ابتدا نویسنده مفهوم طنز و کارکردهای آن و همچنین سیر تاریخی شکل گیری طنز از ابتدا تا کنون را در فصل نخست بررسی نموده است. سپس در ادامه شخصیت و خصوصیات ذهنی طنزنویس مورد بررسی موشکافانه و دقیق قرار گرفته است. ذکر پیشینه و اهمیت تحقیق نیز پایان بخش فصل یک می باشد. فصل دوم چار -چوب نظری است که در آن طنزهای نویسندگان روم باستان، هوراس و جونال، به دقت بررسی شده و ویژگی های منحصر بفرد آن به شرح و تفصیل بیان شده اند. در این فصل همچنین مطالبی در خصوص تاریخچه و ساختار طنز منظوم روم باستان ارائه شده است. فصل سوم و چهارم که قسمت اصلی پایان نامه ی حاضر را تشکیل می دهند به ترتیب به طنز دوره ی بازگشت پادشاهی و قرن هجدهم اختصاص داده شده اند. فصل سوم بررسی و تحلیل طنز دوره ی بازگشت پادشاهی با تاکید بر آثار جان درایدن به عنوان مهمترین طنزپرداز آن دوره می باشد. در فصل چهارم که به طنز قرن هجدهم اختصاص یافته است گزیده ای از مهمترین طنزهای الکساندر پوپ مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفته است. پایان بخش مطالعه فصل پنجم می باشد که در آن نتایج مطالعه ی حاضر به اجمال بیان گردیده است.

نقدی بر تحلیل مارکسیستی از نمایشنامه ماشین حساب المر رایس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    سعیده دادفر     امراله ابجدیان

نمایشنامه ی ماشین حساب المر رایس نمایش زندگی روزمره ی یک کارگر یقه سفید در قرن بیستم تحت تاثیر ایدیولوژی های سرکوب گر جامعه ی سرمایه داری است. آنچه را که رایس بیشترین توجه و تاکید را معطوف آن داشته، این است که چگونه مکانیزه شدن مشاغل، انسان را به سمت از دست دادن و جدا شدن از آن چه خود انجام می دهد و محصول آن، هدایت می کند و چگونه این روند به تدریج منجر به از دست دادن عواطف انسانی می گردد. این نمایشنامه را می توان نقدی بر تکنولوژی دانست. نمایشنامه ی ماشین حساب در زمانی نوشته شد که ادارات و کارخانه ها در آمریکا به سرعت در حال مکانیزه شدن بودند. بسیاری از کارگران، مشاغل خود را در مقابل ماشین ها از دست دادند. رایس مکانیزه شدن مشاغل در جامعه ی سرمایه داری را مورد انتقاد قرار می دهد زیرا این روند از اینکه انسان بتواند خود مختار زندگی کند و از ز ندگی بهره ببرد جلوگیری می کند و محل کار را تبدیل به مرکز سرکوب و جایی می کند که توسط افرادی که دارای قدرت و ثروت هستند احاطه شده است. این افراد از کارگران و تلاششان به نفع خود سود می برند. کار از خود بیگانه، باعث جدا شدن انسان از وجود و طبیعت ذاتی اش و باعث محروم شدن از ماهیت معنوی و وجودی اش می شود. بیگانگی می تواند به طور کلی با ایجاد زمینه برای پیشرفت و سرمایه گذاری همگان به صورت مساوی در یک جامعه ی آزاد حذف شود

تصویر هنرمند به عنوان انسان عادی: خوانشی از جویس بر اساس لاکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    بهاره بهرامی     فریده پورگیو

تصویرهنرمند در جوانی(1916) رمانی بنام از نویسنده ایرلندی جیمز جویس(یکی از نویسندگان برجسته ی مدرن در اوایل قرن بیستم) می باشد که روایتی از زندگیِ شخصیت اصلی به نام استفان ددالوس را از کودکی تا بلوغ ارائه می دهد. استفان در طول زندگیش به تغییرات متعددی در نگرش و رفتارش تن می دهد.ِ ژاک لاکان نیز به عنوان یکی از بحث برانگیزترین روانشناسان قرن بیستم، منابع میان رشته ای خود را به منظور به تصویر کشیدن تکاملات ذهنی-روانیِ انسان از کودکی تا بزرگسالی منتشر کرد. این مطالعه خصوصا به بررسی سفر ذهنی استفان در مسیر روانشناسی لاکان می پردازد. همچنان که استفان در سفر زندگانی خود پیش می رود، سه مرحله معروف لاکان را طی می کند و از نیروهای مختلف درونی و بیرونی تآثیر می پذیرد. از آنجایی که لاکان به غیر ممکن بودن شناخت "خود" معتقد است، تلاشهای بی تابانه و پایان ناپذیرِ استفان برای دستیابی به یک هوییت مشخص محکوم به شکستند. این پایان نامه شخصیت استفان را به عنوان یک انسان عادی که به صورت طبیعی درچارچوب مطالعاتی لاکان قرار می گیرد مورد بررسی قرار می دهد و به نتیجه میرسد که کسب یک شخصیت واحد و غیر قابل تغییر نه تنها غیر ممکن بوده بلکه تلاش برای به خدمت گرفتن هوییتی ثابت به بحران های هوییت متمادی منجر می شود.

زمان ،خاطره ،هویت و توانمندی در رمان " به سوی فانوس دریایی" ویرجینیا وولف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    مریم بیگم کازرونیان     علیرضا انوشیروانی

این تحقیق شامل بررسی موضوعاتی همچون زمان ،هویت و توانمندی، و خاطره در رمان "به سوی فانوس دریایی" نوشته ویرجینیا وولف می باشد. این تحقیق همچنین قصد بررسی تغییرات بوجود آمده در قرون نوزده و بیست بر افکار انسانها و دور شدنشان آنها از روش و سبکهای متداول را دارد. نوشتار وولف اصولا مبتنی بر تکیه بر آگاهی و هوشیاری درونیش است که از این خصلت برای بیان و تشریح واقعیتهای درونی انسانها در نوشتن داستانهایش استفاده می کند. انزوا ،بیگانگی فردی، نابرابری جنسیتی ، استعمار طلبی و ملی گرایی او را وادار به آزمودن راههایی برای براندازی فاصله بین خویشتن و دیگران می کند تا تاکیدی بر ارتباط وبر واقعیتهای درونی انسانها داشته باشد

جامعه ی مهاجران و هویت فرهنگی مهاجران مسلمان بریتانیا در آثار داستانی برگزیده نویسندگان مسلمان معاصر مهاجر بریتانیا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    امیرحسین صادقی     فریده پورگیو

پس از وقایع یازده سپتامبر سال 2001 هجمه علیه مسلمانان در رسانه ها و ادبیات غربی به شدت افزایش یافت. این هجمه عمدتا به شکل تصویر سازی های کاذب از مسلمانان صورت می گرفت. هر چند این تصویر سازی ها موضوع جدیدی محسوب نمی شد و سابقه ی دیرینه ای در فرهنگ غربی داشته است. غربی ها از قرن های گذشته اسلام و مسلمانان را به عنوان دیگری بازنمایی می کردند و هویت اروپایی خود را بر مبنای تقابل با اسلام قرار می دادند. ادوارد سعید اولین کسی بود که این بازنمایی های ایدیولوژیک غربی ها از اسلام را در دو کتاب شرق شناسی (1978) و پوشش اسلام (1982) به چالش کشید. پس از یازده سپتامبر و افزایش روان نژندانه ی هجمه علیه مسلمانان، بسیاری از نویسندگان مسلمان مهاجر ساکن در غرب تلاش کردند تا صدای جدیدی را از درون جامعه ی مسلمانان به گوش دنیا برسانند و یک پادگفتمان را در مقابل گفتمان غالب ضد-اسلامی خلق کنند.

قرائتی فمینیستی از شاعری پساقرون وسطایی: بازنمود جنسیت و زن بودن در آثار بزرگ جفری چاسر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    لیلا فرشاد     پروین قاسمی

چکیده ندارد.

اودیسه ی کلان شهر: قرائت رمان ناتور دشت اثر جی. دی. سلیتجر در متن کلان شهر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    مسعود غفوری     پروین قاسمی

چکیده ندارد.

تحلیل تک گویی در رمان "گور به گور" ویلیام فاکنر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    داوود افتخار     پروین قاسمی

چکیده ندارد.

نشانه شناسی "پیچش" در پیچش پیچ اثر هنری جیمز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    حسین فتحی پیش استا     پروین قاسمی

چکیده ندارد.

تصویر ِ"بهشت های گمشده": بخش های مختلف از کهن الگو و تکامل آن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1387
    عذرا قندهاریون     علیرضا انوشیروانی

بهشت گمشده اثر جان میلتون، حکایت خلق آدم و حوا، وسوسه ی شیطان، خوردن میوه ی ممنوعه و هبوط انسان را نقل می کند. با خوانشی بینا-رشته ای (کهن الگو-مطالعات فرهنگی- روانشناسانه- -نشانه شناسانه) از آنچه که میلتون به ما ارائه می دهد، بخش هایی از حقیقت هویدا می شوند که بهشت گمشده ی میلتون تنها یکی از نمودهای آن می باشد. بدین ترتیب "بهشت گمشده" در قالب کهن الگوی یونگ معنای وسیع تری می یابد. تآثیر و اهمیت بهشت گمشده ی میلتون در به تصویر کشیدن مفاهیمی است که ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان ها دارد. سال ها پیش از نگارش این اثر ادبی، مفهوم "بهشت گمشده" به عنوان کهن الگو وجود داشت بدون اینکه نامی برای آن بیابند. آنچه که در این اثربه چشم می خورد، مجموعه ای از تمایلات و نگرش ها در طبقات اجتماعی و دوره های تاریخی متفاوت می باشد که همچون تکه های یک پازل، تصویر بزرگ ضمیر ناخدآگاه جمعی را از"بهشت گمشده" می سازد. میلتون با نگرشی متفاوت به هویت ، جنسیت، عشق، جبر و اختیار، وجود و ماهیت، مفهوم ِ آگاهی از این مضامین را به چالش می کشد. بهشت گمشده ی میلتون با نمایاندن تباهی، تنهایی، هرج و مرج، وحشت و سردرگمی تصویری از عناصر سازنده ی کهن الگوی "بهشت گمشده" را به نمایش می گذارد. این رساله، کاوشی است برای درک لایه های زیرین کهن الگوی "بهشت گمشده" که مدت ها پیش از میلتون وجود داشته است. تکرار بخش های مختلف "بهشت گمشده" درمتون متفاوت اعم از ادبیات، نقاشی و فیلم، ماهیت کهن الگو-وار این مفهوم را اثبات می کند. متون مورد بحث در این رساله عبارتند از: بهشت گمشده ی میلتون، فیلم بهشت به کارگردانی تام تیکوور و تعدادی نقاشی که قرون وسطا تا قرن 21 را شامل می شود. این متون نشانگر زوایای متفاوت کهن الگوی "بهشت گمشده" می باشند. تمامی عناصر مختلف در این متون، بخش هایی هستند از تصویر کلی "بهشت گمشده" که شباهت های زیادی با ضمیر ناخودآگاه جمعی در هنرمندان مستقل دارد؛ هنرمندانی که در قرون مختلف، آثاری متمایز ازیکدیگر را خلق کرده اند. قطعا ً بخش های مختلف از تصویرکلی کهن الگوی "بهشت گمشده"، با یکدیگر همپوشانی دارند؛ ولی می توان آن ها را به هفت بخش عمده تقسیم کرد: «فرافکنی»، «شک و تردید»، «طغیانگری»، «ایماژهای غمبار پاییزی»، «دوشیزه در چنگال مار»، «اضطراب اختگی» و «گناه کبیره ی عشق». با این وجود، تصویری که کهن الگوی "بهشت گمشده" --از قرون وسطا تا قرن 21--به ذهن هنرمندان متبادر می سازد، در طی این سالیان تغییر و تکامل یافته است. بدین ترتیب، گوناگونی تجسیم بهشت گمشده ی میلتون و کهن الگوی "بهشت گمشده" به دلیل تفاوت دیگاه های انسان سنت گرا و گرایشات سکولار انسان مدرن است. چگونگی شکل گیری و تکامل هفت بخش سازنده ی کهن الگوی "بهشت گمشده" نیز در این رساله، بحث، بررسی واثبات می شوند.

کاربرد گفتمان نقد باختین بر اثار مهم دی. اچ لورانس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1388
    مرتضی عدالت خواه     پروین قاسمی

هدف این تحقیق کاربرد رویکرد گفتمان نقد باختین بر رمان "زنان عاشق", اثر مهم دی. اچ. لورانس است. این تحقیق به دنبال این هدف است که می توان رویکرد نقدی/ادبی باختین را بر رمان "زنان عاشق" بکار برد. فصل دوم درباره شناخت و مکان یابی خویشتن در رابطه با دیگران سخن می گوید. این فصل نقش زبان و گفتگو با دیگران را در شناخت ما از خویشتن در مکان و زمان برجسته می کند. در این فصل بحث می شود که چگونه خویشتن می تواند از طریق زبان و گفتگو با دیگران به اندازه ای از اتصال با دیگران دست یابد. در رابطه با چند آوایی صحبت می شود وبه دنبال آن دلیل علاقه باختین به رمان می آید. در پایان کارناوال تعریف می شود و نمونه هایی از رفتارهای کارناوالی در این رمان نشان داده می شود. فصل سوم کاربرد نوع شناسی سخن باختین بر رمان "زنان عاشق" است. هم سخنی از تک سخنی تمییز داده می شود و هم سخنی به سه دسته یک سویه, چند سویه و فعال تقسیم می شود که هر کدام کاملا تعریف می شوند. سپس نمونه هایی از سبک سازی و استقبال شعری در این رمان نشان داده می شود. در آخر, خویشتن و آزادی خویشتن در رابطه با عشق از دیدگاه لورانس بحث می شود. فصل چهارم سانسور را از منظرکلمه-پاسخ باختین بررسی می کند. کلمه-پاسخ واکنش نسبت به یک سخن است که باعث می شود آن سخن مهم تلقی شود. همچنین نشان داده می شود که همیشه ایده های باختین خوش بینانه نیست.

رویاهای اخلاقی: سنت نمایشنامه اخلاقی در سه اثر ادوارد آلبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378
    داریوش فیض الله نژاد     پروین قاسمی

از نظر موضوع و شکل، آثار آلبی شباهت زیادی به نمایشنامه اخلاقی قرون وسطی دارند. از اینرو می توان آنها را نوعی نمایشنامه اخلاقی معاصر قلمداد کرد. از لحاظ موضوع، آثار آلبی به مصیبت انسان معاصر می پردازد که بین فشار اجتماعی و ضعفهای خود دست و پا می زند. مشکل اول بصورت معکوس شدن ارزشها و نبود ارتباط بین انسانها عینیت میگیرد، و مشکل دوم در ناتوانایی او در رویارویی با حقاق تلخ زندگی نمود پیدا نمود پیدا می کند که منجر به گریز او به دنیای خیالی و ذهنی خود میشود. این وضعیت را می توان به مثابه نوعی هبوط براس شخصیتهای آلبی بشمار آورد، اما راز نجات آنها نیز در مواجه شدنشان با مشکلات طراحی شده است . از لحاظ ساختار، آثار آلبی، همانند نمایشنامه اخلاقی، از شخصیتهای تمثیلی یا شخصیتهای نوعی و نیز از شرایط زمانی و مکانی کلی و جهانی بهره می گیرند. سه نمایشنامه از آثار آلبی برای این بررسی انتخاب شده اند که به هبوط و نجات شصیتها در سه سطح زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی و زندگی فردی به ترتیب می پردازند. رویای آمریکایی به چگونگی و نتایج جایگزینی ارزشهای انسان دوستانه قدیمی توسط ارزشهای مادیگرایانه جدید می پردازد. کی از ویرجینیا وولف می ترسه؟ رابطه سرد و رقت بار یک زوج را به تصویر می کشد که ظاهرا زد و خورد لفظی تنها عاملی پیوند آنها بهم است . آلیس کوچولو نیز عقاید باطل پیرامون ایمان را نشن می دهد که انسان را از واقعیت های زندگی و بطور کلی از حقیقت دور می کند. اما آنچه آثار آلبی را از بسیاری از آثار قرن بیستم متمایز می کند نتیجه خوشبینانه برای شخصیت ها است . این نتایج به احتمال احیا ارزشهای قدیمی، پیوند زوجین و یا فهم و شناخت نهایی حقیقت در هر یک از سه نمایشنامه فوق مبتنی می شود. این جمع بندیها اشاره به اعتقاد آلبی به استقامت در برابر نارسائیهای موجود می کند تا آنکه به یاس و ناامیدی بپردازد.

بحران هویت در به سوی فانوس دریایی اثر ویرجینیا ولف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378
    سیندخت حمیدیان     پروین قاسمی

درک عمیق ویرجینیا وولف از واقعیات عصر سبب شد وی سبکی متناسب با آن برگزیند. رمان جریان سیال ذهن. سبک ولف به واسطه وجود ویژگیهای برجسته به راستی با سبک رمان نویسان برجسته ای نظیر جیمز جویس ، جوزف کنراد، و ویلیام فاکنر برابری می کند. بخشی از این تحقیق به بررسی مدرنیسم به عنوان خاستگاه هنر ولف اختصاص یافته است . تحقیق حاضر تحلیلی بر رمان به سوی فانون دریائی به منظور بررسی مفهوم بحران هویت براساس دیدگاه روانشناختی-فلسفی متفکران اگزیستانسیالیسم آلمان می باشد. از این رو ذکر اصول فکری متفکرانی نظیر کیرکگارد و نیچه الزامی می نماید. هدف از این تحقیق اثبات این نکته است که با منتقدان به این عبد از هنر ولف با وجود شباهتهای حیرت آور با اگزیستانسیالیسم (مثبت) توجه کافی مبذول نداشته اند. حتی در معدود مواردی که به نکته مزبور اشاره می شود تاکید بر جنبه هایی نظیر پوچی و پوچگرائی منفی اگزیستانسیالیسم است . سپس نظرات منتقدان، از دوره انتقادات شدید تا تلاش محققانی برجسته نظیر دیوید دیچز و اریک آورباخ که منجر به معرفی ولف به عنوان مدرنیستی همپایه با معاصران خود گشت و بالاخره دیدگاههای نوین نقد آثار وی در سالهای اخیر، بیان شده است . بحث اصلی مشتمل بر تکیه بر رمان به سوی فانوس دریائی بر مبنای مسائل اساسی فلسفه اگزیستانسیالیسم می باشد.

دنیای تک آوایی و چندآوایی در رمان ماجراهای هاکلبری فین قرائتی براساس آئینه منطق مکالمه میخائیل باختین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    غریب رضا غلامحسین زاده     پروین قاسمی

در تحقیق حاضر، رمان ماجراهای هاکلبری فین به عنوان نمونه ای از یک رمان چند آوایی براساس تئوریهای رمان باختین انتخاب شده است. دراینجا سعی شده است تا نشان داده شود که مارک تواین با ایجاد دو دنیای تک آوایی . چند آوایی در این رمان از آن یک رمان چند آوایی می سازد که براساس منطق مکالمه باختین است . دنیای تک آوایی در این رمان به صورت عالم کبیر است که در جامعه آمریکا نمود می یابد و دنیایی است که اصول اجتماعی و اخلاقیش براساس مبانی نظیر برده داری ، استعمار دیگران ، ریا و تظاهر ، انکار فردیت دیگران ، سودجویی به نفع خویشتن و فساد اجتماعی برپا شده است . دنیای چندآوایی در این رمان به صورت عالم صغیر است که دنیای کوچک قایق نمود می یابد که براساس روابط اجتماعی ، تعامل ، تبادل ، دموکراسی ، به رسمیت شناختن فردیت دیگران و مکالمه برپا شده است.

فنون روایتی در رمانهای برجسته ویلیام فاکنر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    فریبا نوربخش     پروین قاسمی

مضمون این رساله تکنیکهای روایتی ویلیام فاکنر و کاربرد آنها در سه رمان برجسته وی یعنی خشم و هیاهو، آبسالوم ، آبسالوم و آنگاه که در بستر مرگ بودم ، است . با کاربرد مکرر از چندین فن روایتی مدرن همانند تعدد راویان ، ترتیب پریشان زمانی ، تک سخنگویی و جریان سیال ذهن ، فاکنر خوانندگان خود را یاری می دهد تا به ژرفای ذهن شخصیت های او نفوذ کنند و در گره گشایی حقیقت شرکت جویند. فاکنر شیوه مرسوم روایت داستان توسط راوی همه چیز دان را رها کرده و در هر داستان خود چندین شخصیت را به روایت گماشته تا در پرتو تجربیات خود پیرنگ داستان را به آگاهی خواننده برسانند. کاربرد غیرمعمول عنصر زمانی داستان نیز از جمله نوآوریها در رمانهای فاکنر است . فاکنر در برخی داستانهایش رویدادها را در مسیر پذیرفته شده علمی و طبیعی قرار نمی دهد . او گذشته ، حال و آینده را تلفیق می کند . او با استفاده از فنون جریان سیال ذهن خواننده را یاری می دهد تا به ژرفای ذهن شخصیتهایش نفوذ کند. بدینگونه ، فاکنر شیوه سنتی روایت را از هم می گسلد . اگر چه به دشواری و ابهام فنون روایتی فاکنر پیوسته خرده گرفته اند، کامیابی بیشتر رمانهای او مدیون همین فنون است.

نگرش یتس در باب نیروهای متضاد در سروده های او
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    زهرا زرنشان     پروین قاسمی

این پایان نامه واکاوی موشکافانه و گسترده ای از سروده های یتس در پرتو نگرش او به توانهای متضاد است . این نگرش گویای این باور است که نیروهای ضد و نقیضی بر جهان و زندگی انسان حاکم است و از رویارویی این نیروها حرکت، حیات و تکامل پدید می آید. به عقیده یتس ، ذهن و اندیشه انسان نیز از درگیری این وتوانها رها نیست . جدل ذهنی آدمی با خود و با سرنوشت اش به زایش نیرویی پویا و حیاتی می انجامد که برای بقای او ضروری است . همه سروده های یتس دور محور همین تضادها بنا شده اند و این ساختار در یک سروده یا گروهی از آنها آشکار است . این پایان نامه به سنجش و قیاس سرودهای یتس می پردازد تا نشان دهد که چگونه ایدئولوژی او در باب تضاد - مطرح شده در کتاب یک رویا - در نمادها ، انگاره ها و شخصیتهای شعری او نمود پیدا می کند.همچنین نگرش ماسک و یا خود خویشتن ستیزی یتس ارائه شده تا صدای ژرفای خود درونی را بنمایاند. نمادها و انگاره های گوناگون همانند ماه و مهر ، چرخش های درهم ، لیدا و قو، کبوتر و مریم مقدس، گل و صلیب ، بودا و ابوالهول ، قدیس و قهرمان و غیره برگزیده شده اند تا ارزشهای متقابل عینی و ذهنی را نشان دهند. نقش سازشگر برخی از آنها نیز بر زبان آمده تا نماد پیوند تضادها و یا آهنگ روحانی باشند.

بررسی داستان دل تاریکی اثر جوزف کنراد از دیدگاه نقد استعمار گرایانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    فرشید نجار همایونفر     پروین قاسمی

با ظهور استعمارگری، ادبیات جهان گونه ادبی جدیدی را با نام ادبیات استعمار به خود دید.ادبیات استعمار ، بویژه از نیمه دوم سده نوزدهم تاکنون، بسیار مورد توجه نویسندگان و منتقدان ادبی قرار گرفته است تا آنجا که نویسندگان مشهوری همچون کیپلینگ ، فارستر و کنراد آثار شناخته شده ای را با موضوع استعمار و زندگی در مستعمرات خلق نمودند. زندگی جوزف کنراد ، چه آن هنگام که کودکی خود را با تجربه اشغال کشورش لهستان توسط روسیه سپری کرد و چه به عنوان تبعه انگلستان ، زمینه را به گونه ای برایش فراهم ساخت تا استعمار و تبعات آنرا از نزدیک لمس نموده و در آثار خود باز نمایاند. آنچه را که امروزه منتقدان ادبی ‏‎"‎‏ساختارهای فرهنگی استعمار ‏‎"‎‏ می خوانند ابزاری است در دست دولتهای استعماری در جهت بهره کشی از سرزمین های تحت سلطه خود.به عبارت دیگر، سلاح کارآمد استعمار ، فرهنگ سازی است که بر پایه خلق دوگانگی های فرهنگی و نژادی میان استعمارگر و استعمار شده عمل می نماید. آنچه که دراین رساله به عنوان مبحث اصلی مورد توجه قرار گرفته است بررسی گونه هایی از این دوگانگی ها در داستان دل تاریکی نوشته جوزف کنرادمی باشد.

آیین گرایی مرگ در آثار همینگوی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380
    شهریار شهیدی     پروین قاسمی

تاکید این مقاله بر آئین گرائی مرگ در آثار اصلی همینگوی که شامل رمان و داستان کوتاه است معطوف می باشد. نقد آثار همینگوی که در دهه 90 پس از یک دهه افول جان تاره ای به خود گرفته بود. دلمشغولی وی با مرگ و آئین گرائی را محصول تجارب تلخ دوران کودکی وی می دانست و منتقدان وی در واقع از رویکردی تاریخی- سنتی در نقد آثار وی بهره می جستند. این مقاله با طرح استدلال های قوی به تقابل با الگوهای فکری سنتی درخصوص همینگوی برخاسته و به معرفی دو دیدگاه در ارتباط با آثار می پردازد. مقاله حاضر بر این ایده پنهان در آثار همینگوی صحه می گذارد که آگاهی از مرگ ابتذال زندگی روزمره را در هم می شکند و آزادی از قید و بند عوام زدگی را به دنبال دارد. مرگ که در ادبیات دوره های پیشین به واژه ای مهجور بدل شده بود در آثار وی ضمن حصول یک بار معنائی ظریف سرانجام تبدیل به اصلی ترین نماد محدودیت انسان می شود. موضع دومی که در این تحقیق اتخاذ شده آن است که درونی کردن و هویت انسانی بخشیدن به مرگ می تواند حالت سرکوبگرانه و محدودکننده مرگ بر آزادی انسان را از وی سلب نماید. در این مقاله شواهد کافی در تائید دو نظریه فوق الذکر از منابع و آثار اصلی بکار گرفته شده است و سرانجام این تحقیق ضمن پرداختن به مقوله مرگ از زاویه فلسفی با صبغه ای احساسی و امیدی هرچند کم فروغ به رستگاری انسان پایان می پذیرد.

بررسی مفهوم طبیعت در سروده های رابرت فراست
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    الهام منسوجی     پروین قاسمی

مفهوم طبیعت در سروده های رابرت فراست برای بسیاری از خوانندگان و منتقدان موضوعی بحث برانگیز بوده است. نخستین منتقدان بر این باورند که فراست در دیدگاه خود نسبت به طبیعت و رابطه طبیعت با انسان وخدا یک شاعر رومانتیک است. با این وجود ، بررسی دقیق آثار او بیانگر آن است که دامنه نگرش او از دایره رومانتیکی سیزم فراتر می رود. از بعضی جهات همانگونه که در سروده هایش نمایانگر است ، او را می توان یک شاعر رومانتیک ستیز خواند. در برخی از سروده های او می توان بازتابی از سنت گرایی یافت حال آنکه در دیگر سروده هایش گرایش او به دیدگاه رومانتیک نمایان است، گرچه در برخی دیگر از سروده هایش نگرش و رویکردی شک گرایانه دارد. این دگرگونی نگرش که بخوبی در سروده هایش آشکار است با توجه به این که او گرایش خاصی نسبت به هیچ کدام از این گروهها ندارد ، از جمله عواملی به شمار می رود که در محبوبیت او میان مردم عادی و جامعه ادبی نقش دارد. طبیعت در سروده های فراست نمایانگر مفاهیم گوناگونی است .گاهی اوقات طبیعت در سروده های او طبیعت مادی و فیزیکی است و برخی دیگر از سروده هایش نمایانگر طبیعت انسانی است. آنچه که حائز اهمیت است این است که فراست بر انسان و توانایی او در تغییر و نظم بخشیدن به طبیعت پافشاری می کند. البته فراست دخالت انسان در طبیعت را در همه حال مورد تائید و تحسین قرار نمی دهد و در برخی از سروده هایش تاثیر ویرانگر انسان و دستاوردهای او به خوبی آشکارند ، اما از دید فراست ، نقش انسان در معنابخشیدن به طبیعت و به کنترل درآوردن آن مهم می باشد. دیدگاه فراست در زمینه آفریدگار طبیعت بسیار حائز اهمیت است. با این وجود ، فراست اعتقادی به ادیان بنیادین ندارد، اما او وجود ماورالطبیعه و حضور یک اراده مطلق و نامرئی را که به جهان نظم می بخشد انکار نمی کند. مهمترین ویژگی آثار فراست اتخاذ موقعیتی میانه است . او به گروه یا دیدگاهی خاص گرایش ندارد. این ویژگی و اعتقاد فراست به اراده و تصمیمی راسخ در انسان برای بهبود بخشیدن طبیعت انسانی خود و طبیعت مادی و فیزیکی ، که تحت تاثیر یک نیروی عظیم و ناشناخته یا همان خداست ، مضمون اصلی سروده های فراست می باشند.