بررسی میزان همدلی کارآموزان ، کارورزان و دستیاران دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیماران و مقایسه ی آنها با یکدیگر در سال 92- 1391

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی - دانشکده پزشکی اراک
  • نویسنده رعنا وصولی
  • استاد راهنما بهمن صالحی علی سیروس
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

"همدلی (empathy) به درک احساسات و تجربیات افراد دیگر از طریق قرار دادن خود به جای دیگران گفته می شود". همدلی یکی از کیفیات شخصیتی است که در مهارت های پزشکی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در سیستم های بیمار محور جزء پایه ای ساختار درمانی به شمار می رود.با توجه اهمیت همدلی در تشخیص، درمان و پیش آگهی بیماری ها و توجه به این نکته که تا کنون تحقیقی در زمینه ی بررسی میزان همدلی پزشک و بیمار از مقاطع تحصیلی پایین تا مقاطع بالاتر در ایران انجام نشده است ، لذا در این مطالعه. میزان همدلی دستیاران ، کارورزان و کارآموزان دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیماران تعیین و مقایسه شد. مواد و روش ها : در این مطالعه که از نوع مقطعی- تحلیلی بود 215 نفر از دستیاران،کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی اراک شرکت کردند و از پرسشنامه ی جفرسون ویژه ی همدلی برای سنجش میزان همدلی افراد استفاده شد. سپس کلیه ی اطلاعات با استفاده از نرم افزارآماری spss 16 و بهره گیری از تست های آماری chi2 و student-t test و anova تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : در این مطالعه میانگین نمره ی همدلی کل افراد 98.08 بود. میانگین همدلی در کارورزان کارآموزان و دستیاران با یکدیگراختلاف آماری معنی داری نداشت)0.685(p=.در گروه کارآموزان میانگین نمره ی همدلی خانم ها بیشتر از آقایان بود واختلاف معنی دار آماری بین آنهاوجود داشت(0.03=p). بین نمره ی همدلی افراد و وضعیت تاهل، سن، سالهای دستیاری، سابقه ی کار با مدرک پزشکی عمومی دستیاران، ماههای کارورزی و سالهای کارآموزی اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. 67.4% از افراد شرکت کننده نیز تشکیل کلاسهای آموزشی همدلی را در جهت افزایش میزان همدلی با بیماران موثر دانستند. نتیجه گیری: میانگین نمره ی همدلی دانشجویان و دستیاران دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک پایین تر از میانگین آن در مطالعات مشابه داخلی و خارجی بود و با افزایش سالهای تحصیل تغییری در میزان آن ایجاد نشد. برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی جهت افزایش و تقویت میزان همدلی دانشجویان با بیماران ضروری به نظر می رسد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش دستیاران، کارورزان و کارآموزان پزشکی در مورد نقش آموزشی دستیاران

مقدمه: آموزش مناسب و موثر به دانشجویان پزشکی در اعتلا و حفظ سلامت جامعه مهم، و نقش دستیاران در آموزش به دانشجویان پزشکی غیر قابل انکار است. هدف از انجام این مطالعه تعیین نگرش کارآموزان، کارورزان و دستیاران نسبت به نقش آموزشی دستیاران در دانشکده پزشکی ساری در سال 1386 بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه آماری شامل تمامی کارآموزان، کارورزان و دستیاران بخش های دارای دستیار در دانشکده پ...

متن کامل

بررسی میزان همدلی دانشجویان دوره عمومی دندان پزشکی و دستیاران دندان پزشکی با بیماران در سال ۱۳۹۰

مقدمه: همدلی دندانپزشک و بیماران باعث افزایش مهارت های ارتباطی و رضایت آن ها و اثربخشی درمان های دندانپزشکی می گردد. ارتباط صحیح و همدلی بین دندان پزشک و گیرندگان خدمات دندانپزشکی یکی از دغدغه های  اساتید،  و مدیران و برنامه ریزان  آموزش  و گیرندگان خدمات دندان پزشکی می باشد.  هدف از مطالعه حاضر بررسی   میزان همدلی  در دانشجویان دوره عمومی و دستیاران دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

مقایسه عملکرد دانشجویان پزشکی و دستیاران اطفال در ثبت پرونده های پزشکی در بیمارستان کودکان امیرکلا

سابقه و هدف: تهیه و تنظیم گزارشات پزشکی بیماران بستری در بیمارستان ها، علاوه بر بایگانی به عنوان پیشینه پزشکی بیماران و تشخیص بیماری، به پزشک کمک می کند تا طرح مراقبت و درمان بیمار را پایه ریزی نماید و درج ناقص اطلاعات در پرونده های پزشکی عوارض نامطلوب پزشکی، قضائی و اقتصادی برای بیمار و بیمارستان به همراه دارد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد دانشجویان پزشکی و دستیاران اطفال در ثبت پرونده های پ...

متن کامل

دیدگاه کارآموزان و کارورزان از کیفیت آموزشی بخش پوست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  مقدمه : از آنجایی که هدف آموزش بالینی فراهم آوردن فرصت­هایی است تا دانشجویان بتوانند اطلاعات نظری را با واقعیات عملی پیوند بزنند، ارتقای کیفیت آن، می­تواند موجب تربیت دانشجویان با کفایت در حیطه­های مختلف بالینی گردد. این پژوهش برای بررسی دیدگاه کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی از بخش پوست بیمارستان رازی رشت انجام شد .   روش­ ها : این پژوهش، یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در آن 198 نفراز کارآ...

متن کامل

میزان رضایت دستیاران و دانشجویان پزشکی از جلسات ژورنال کلاب در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

مقدمه: ژورنال کلاب یکی از روش های پذیرفته شده در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی است. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت دانشجویان پزشکی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از جلسات ژورنال کلاب بود. روش ها: در این پژوهش توصیفی مقطعی 134نفر از دستیاران و دانشجویان پزشکی بخش های بالینی ماژور(داخلی، زنان، اطفال) بیمارستان شهید صدوقی یزد که از طریق سرشماری انتخاب شدند، شرکت نمودند. ابزار جمع آور...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}