نقش دولت در نظارت بر قراردادهای اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری

پایان نامه
چکیده

مدیریت مالکیـت های فکری در زمینه قراردادهـای اجازه بهره برداری از حقوق فکری به وسیله دولت نیز، مستلزم اتخاذ تدابیر و تصمیم های مناسب در هر یک از مراحل انتقال و بهره برداری از آن هاست، که در این میان تدابیر و تصمیمات حقوقی و قانونی از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند، به گونه ای که بدون توجه و نظارت بر جنبه های قانونی مسائل مختلفی که در جریان مدیریت مالکیت های فکری مطرح می شوند، مدیریت درست و کارآمد مالکیت های مذکور در این دست قراردادها، غیرممکن یا بسیار دشوار است. بدیهی است تحقق اهدافی که یک کشور در طراحی نظام مالکیت فکری خود در این حوزه دنبال می کند، ممکن نیست مگر آن که با کنترل و نظارت موثر دولت همراه باشد چرا که دولت نقش بسیار زیادی در کارکرد موثر بازار فناوری و ایجاد رقابت بین نهادهای مختلف فناوری و نظارت بر عملکرد آن ها دارد.

منابع مشابه

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

در یک نگاه سطحی چنین به نظر می‌رسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش‌تر تأمین می‌نماید. حق انحصاری ن...

متن کامل

موجبات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری

در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بین المللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنا...

متن کامل

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

در یک نگاه سطحی چنین به نظر می رسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تأمین می نماید. حق انحصاری ن...

متن کامل

قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی

چکیده به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر‌انحصاری و منفرد تقسیم می­شود ­که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی‌تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره­برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم­گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارن...

متن کامل

بررسی فقهی مجوزهای بهره برداری از حقوق مالکیت فکری

با ورود محصولات فکری به حوزه صنعت و تجارت، قالب های قراردادی جدیدی پدیدار شدند. قرارداد مجوز بهره برداری از آن جمله است که به موجب آن مجوز گیرنده، حق استفاده از مال فکری مجوز دهنده را به دست می آورد. اقبال گسترده بخش خصوصی و دولتی به قرارداد مجوز بهره برداری، تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قرارداد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. از حیث حقوقی تحقیقاتی آغاز شده و ادامه دارد ولی از نظر فق...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022