the aesthetic dimension of howard barkers art: a frankfurtian approach to scenes from an execution and no end of blame

پایان نامه
چکیده

رابطه ی میانِ هنر و شرایطِ اجتماعیِ زایش آن همواره در طولِ تاریخ دغدغه ی ذهنی و دل مشغولیِ اساسیِ منتقدان و نیز هنرمندان بوده است. از آنجا که هنر در قفس آهنیِ زندگیِ اجتماعی محبوس است، گسترش وابستگیِ آن با نهاد ها و اصولِ اجتماعی پیرامون، صرفِ نظر از هم سو بودن و یا غیرِ هم سو بودنِ آن نهاد ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این وجود پدیدار گشتنِ چنین مباحثِ حائز اهمییتی در میان منتقدین، با ظهورِ مکتب مارکسیسم به اوج خود رسید. در میانِ این متفکرانِ چپ گرایِ مارکسیستی، نظریه پردازانِ مکتب فرانکفورت به سبب داشتنِ رویکردی به مراتب به روز ترو نیز کم تر رادیکال، جایگاه منحصر به فردی را در مطالعاتِ فرهنگی از آنِ خود نموده اند. علتِ روی آوردنِ این متفکران به آثار و تولیداتِ ادبی در بستر اجتماعیِ آنها را باید در باورِ راسخِ این منتقدین به توانمندیِ بالقوه ی سیاسی ِاین تولیدات که بخش جدایی ناپذیرِ بُعد زیبایی شناختیِ این آثارمی باشد، دانست. برداشتی سیاسی از کارکرد هنر پنجره ای تازه بر مطالعاتِ ادبی، خصوصاً در جوامعِ غربی و در نیمه ی دومِ قرنِ بیستم (همزمان با ظهور و اوجِ این مکتب) خواهد گشود. نمونه ای از چنین دیدگاه های تازه ای مفهومِ "هنرمند در خدمتِ دولت" است که در مقایسه با دوره های قبل جایگاهِ ویژه ای در مطالعاتِ میان رشته ایِ فرهنگی-ادبی گشوده است. تحقیقِ پیش رو به بررسیِ چنین ابعادی با رویکردی مارکسیستی از مکتب فرانکفورت به دو اثر از نماش نامه نویس معاصرِ انگلیسی، هاوارد بارکر، می پردازد. نمایش نامه نویسی که آثار وی بیش از دیگر همتایانش نمونه های ضد و نقیض و بحث بر انگیزی از این دست را شامل می شود. جایگاهِ دیالکتیکیِ هاوارد بارکر در ارتباط با نظریه ی انتقادیِ مکتب فرانکفورت در کنارِ مطالعه یِ زیبا شناختیِ آثارِ وی با انتخاب و بررسیِ دو نمونه از آثارِ این نمایش نامه نویس، سرزنش را پایانی نیست و صحنه هایی از یک اثرِ هنری، نشان داده خواهد شد.

منابع مشابه

from linguistics to literature: a linguistic approach to the study of linguistic deviations in the turkish divan of shahriar

chapter i provides an overview of structural linguistics and touches upon the saussurean dichotomies with the final goal of exploring their relevance to the stylistic studies of literature. to provide evidence for the singificance of the study, chapter ii deals with the controversial issue of linguistics and literature, and presents opposing views which, at the same time, have been central to t...

15 صفحه اول

a synchronic and diachronic approach to the change route of address terms in the two recent centuries of persian language

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels w...

15 صفحه اول

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

a frame semantic approach to the study of translating cultural scripts in salingers franny and zooey

the frame semantic theory is a nascent approach in the area of translation studies which goes beyond the linguistic barriers and helps us to incorporate cognitive and cultural factors to the study of translation. based on rojos analytical model (2002b), which centered in the frames or knowledge structures activated in the text, the present research explores the various translation problems that...

15 صفحه اول

the innovation of a statistical model to estimate dependable rainfall (dr) and develop it for determination and classification of drought and wet years of iran

آب حاصل از بارش منبع تأمین نیازهای بی شمار جانداران به ویژه انسان است و هرگونه کاهش در کم و کیف آن مستقیماً حیات موجودات زنده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. نوسان سال به سال بارش از ویژگی های اساسی و بسیار مهم بارش های سالانه ایران محسوب می شود که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی- امنیتی به نحوی منعکس می شود. چون میزان آب ناشی از بارش یکی از مولفه های اصلی برنامه ...

15 صفحه اول

the effect of a selfregulatory approach on the improvement of efl learners listening comprehension

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023