× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the aesthetic dimension of howard barkers art: a frankfurtian approach to scenes from an execution and no end of blame

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : زهره مهاجری

استاد راهنما : رضا دیداری فاضل اسدی

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : صنعت فرهنگی- تولید انبوه-

چکیده

رابطه ی میانِ هنر و شرایطِ اجتماعیِ زایش آن همواره در طولِ تاریخ دغدغه ی ذهنی و دل مشغولیِ اساسیِ منتقدان و نیز هنرمندان بوده است. از آنجا که هنر در قفس آهنیِ زندگیِ اجتماعی محبوس است، گسترش وابستگیِ آن با نهاد ها و اصولِ اجتماعی پیرامون، صرفِ نظر از هم سو بودن و یا غیرِ هم سو بودنِ آن نهاد ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این وجود پدیدار گشتنِ چنین مباحثِ حائز اهمییتی در میان منتقدین، با ظهورِ مکتب مارکسیسم به اوج خود رسید. در میانِ این متفکرانِ چپ گرایِ مارکسیستی، نظریه پردازانِ مکتب فرانکفورت به سبب داشتنِ رویکردی به مراتب به روز ترو نیز کم تر رادیکال، جایگاه منحصر به فردی را در مطالعاتِ فرهنگی از آنِ خود نموده اند. علتِ روی آوردنِ این متفکران به آثار و تولیداتِ ادبی در بستر اجتماعیِ آنها را باید در باورِ راسخِ این منتقدین به توانمندیِ بالقوه ی سیاسی ِاین تولیدات که بخش جدایی ناپذیرِ بُعد زیبایی شناختیِ این آثارمی باشد، دانست. برداشتی سیاسی از کارکرد هنر پنجره ای تازه بر مطالعاتِ ادبی، خصوصاً در جوامعِ غربی و در نیمه ی دومِ قرنِ بیستم (همزمان با ظهور و اوجِ این مکتب) خواهد گشود. نمونه ای از چنین دیدگاه های تازه ای مفهومِ "هنرمند در خدمتِ دولت" است که در مقایسه با دوره های قبل جایگاهِ ویژه ای در مطالعاتِ میان رشته ایِ فرهنگی-ادبی گشوده است. تحقیقِ پیش رو به بررسیِ چنین ابعادی با رویکردی مارکسیستی از مکتب فرانکفورت به دو اثر از نماش نامه نویس معاصرِ انگلیسی، هاوارد بارکر، می پردازد. نمایش نامه نویسی که آثار وی بیش از دیگر همتایانش نمونه های ضد و نقیض و بحث بر انگیزی از این دست را شامل می شود. جایگاهِ دیالکتیکیِ هاوارد بارکر در ارتباط با نظریه ی انتقادیِ مکتب فرانکفورت در کنارِ مطالعه یِ زیبا شناختیِ آثارِ وی با انتخاب و بررسیِ دو نمونه از آثارِ این نمایش نامه نویس، سرزنش را پایانی نیست و صحنه هایی از یک اثرِ هنری، نشان داده خواهد شد.

منابع مشابه

abstract:   video embossed tiles, the tiles are fairly large group makes up period, the number of these tiles at golestan palace museum's main hall is used. the study of these works, illuminating many issues and matters relating to art is in period. the phenomenon is illustrated in qajar embossed tiles, cultural factors, social and arts related courses. in this article, the influence of cu...

the author in this research has tried to link the alexander pattern language theory, which is based on human oriented and spatial factors, to landscape design, which could come to a cyclic model of “a pattern language for landscape design” in iranian schools of architecture. so, a landscape design process based on the value of human-oriented approach, which is extracted from other values, and t...

islamic architecture has been a great influence on different parts of the world, even so there are some similar factors, but the aspect of culture will make the polarization between them. upon the vast spread that muslims had in the 7th century (a.d.) islamic culture and belief moved in different continents from the fareast parts of asia to the west of the mediterranean. at the beginning islam ...

multiple people detection and tracking is a challenging task in real-world crowded scenes. in this paper, we have presented an online multiple people tracking-by-detection approach with a single camera. we have detected objects with deformable part models and a visual background extractor. in the tracking phase we have used a combination of support vector machine (svm) person-specific classifie...

with the advent of ilkhan (mongols) in iran, the art of illustrating book was officially formed and, from this period onward, this art prospered. great mongolian shahnameh, the painting masterpiece of ilkhanid era, was illustrated in tabriz as the first courtly illustrated edition during the time of abu sae'd bahadorkhan; gradually afterward, other illustrated editions of shahnaneh came in...