رابطه تعامل والد-فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر داراب

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده لیلا امام
  • استاد راهنما لادن معین کاترین فکری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعامل والد فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستان های شهر داراب در سال تحصیلی 92-1391 پرداخته است.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی است.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 336 نفر( 165پسر و171 دختر) و از نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد.جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه تعامل والد فرزند فاین و همکاران وخودکارآمدی شرر و همکاران و هوش هیجانی شاته انجام شده است.یافته ها نشان داد که :از بین مولفه های هوش هیجانی(خوش بینی ، ارزیابی هیجانات ،مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجانات)به غیر از مولفه ی ارزیابی هیجانات بین سه مولفه دیگر با تعامل والد فرزند رابطه معنادار وجود دارد.بین تعامل والد فرزند و خودکارآمدی و همچنین بین خودکارآمدی و مولفه های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.همچنین نتایج tتست نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر خودکارآمدی و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد و تعامل والد – فرزند بطور معناداری قادر به پیش بینی هوش هیجانی و خودکارآمدی فرزندان بود. به طور کلی رابطه ولی فرزندی نقش مهمی در هوش هیجانی و خودکارآمدی فرزندان دارد.بنابراین لازم است والدین از تاثیر شیوه های تربیتی و نوع رابطه با فرزندان در سلامت روانی ، رفتاری و رشد شخصیت فرزندانشان آگاهی لازم داشته باشند. کلید واژه ها :تعامل والد فرزند ، هوش هیجانی ، خودکارآمدی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش‌یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش‌بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود ک...

متن کامل

رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود ک...

متن کامل

رابطه خودکارآمدی، استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه

This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence of students with self-efficacy, resilience and stress job was done. The population of students and teachers of schools in Sarpole zahab are 77 teachers and 328 students from schools in Sarpole zahab available for sampling were selected.The date correlation and descriptive statistics were analyzed. The results showed...

متن کامل

بررسی رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

هدف از پژوهش حاضرشناخت رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 بود. روش پژوهش توصیفی از نــوع همبستگی است. در این پژوهش هوش هیجانی، با استفاده از آزمون خودسنجی سیبریاشرینگ و پیشرفت تحصیلی از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم دانش آموزان در سال تحصیلـی 87-86 اندازه گیری شده است. روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای نسبی بوده و با توجه به جدول گرجســـی ومو...

متن کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

هدف از پژوهش حاضرشناخت رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 بود. روش پژوهش توصیفی از نــوع همبستگی است. در این پژوهش هوش هیجانی، با استفاده از آزمون خودسنجی سیبریاشرینگ و پیشرفت تحصیلی از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم دانش آموزان در سال تحصیلـی 87-86 اندازه گیری شده است. روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای نسبی بوده و با توجه به جدول گرجســـی ومو...

متن کامل

: رابطه ی سبک های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دوره ی متوسطه

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز پرداخته است. شرکت کنندگان شامل 324 دانش آموز و یکی از والدین آنها بودند که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. والدین شرکت کننده پرسشنامه ی دیدگاه فراهیجانی والدین و فرزندانشان نیز دو پرسشنامه ی هوش عاطفی و خودکارآمدی را تکمیل کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023