نام پژوهشگر: لادن معین

تاثیر مشاوره گروهی بر عملکرد تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر زرند در سال تحصیلی 89 - 88.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1389
  نجمه اثنی عشری   فرشید خسرو پور

چکیده این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی است که به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بارویکرد الیس بر عملکرد تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهر زرند پرداخته است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر شهر زرند بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر (برای دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل ) انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه عملکرد تحصیلیept))?و پرسشنامه عزت نفس مدرسه ای کوپراسمیت استفاده شد و برای تحلیل نمره های دو گروه از آزمون پارامتریکt مستقل استفاده شد.در این تحقیق عملکرد تحصیلی ،ابعاد مختلف عملکرد تحصیلی (خودکار آمدی ، تأثیرات هیجانی ، برنامه ریزی ، فقدان کنترل پیامد ،و انگیزش ) و عزت نفس با توجه به شیوه مشاوره گروهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که مشاوره گروهی بر خودکارآمدی ، ،برنامه ریزی فقدان کنترل پیامد ، انگیزش و عزت نفس موثر است (5%>p ) ،اما بر تأثیرات هیجانی ، تأثیری ندارد . بنابراین پیشنهاد می شود که این روش در مدارس برای ارتقا سطح سلامت و تحصیل دانش آموزان بکار رود. کلید واژه ها: مشاوره گروهی، عملکرد تحصیلی ، عزت نفس

بررسی مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان ورزشکار در رشته های انفرادی و گروهی پایه اول دوره متوسطه شهرستان شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  نرگس خاتون بیضایی پور   سهیلا جاهدی

چکیده : هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار سال اول دوره متوسطه شهرستان شیراز در رشته های انفرادی و گروهی می باشد. روش پژوهش : از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری : کلیه دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه نواحی چهار گانه شیراز هستند که در سال تحصیلی (89-88) مشغول به تحصیل می باشند. تعداد کل دانش آموزان 4200 نفرند که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه شامل 150 پسر و 150 دختر می باشد. روش نمونه گیری به روش خوشه ای – چند مرحله ای صورت گرفت که از بین نواحی چهار گانه شیراز یک ناحیه ( ناحیه 3) به شکل تصادفی انتخاب گردید و از بین مدارس آن ناحیه شش مدرسه شامل سه مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه به همان روش تصادفی برگزیده شد. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی125سوالی برن رویتر می باشد که بر روی جامعه نمونه اجرا گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وزشکاران رشته های انفرادی درون گراتر از ورزشکارانی هستند که در رشته های گروهی فعالیت می کنند. و ورزشکارانی که در رشته های گروهی فعالیت دارند اجتماعی تر از ورزشکارانی هستند که در رشته های انفرادی فعالیت دارند. بین دانش آموزان ورزشکار انفرادی و میل به درون گرایی و دانش آموزان ورزشکار گروهی و میل به اجتماعی بودن تفاوت معناداری وجود دارد (p<0,05) نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین ورزش انفرادی بدمینتون و اعتماد به نفس و ورزش گروهی فوتبال و میل به عصبیت ورزشکاران تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0,05) کلید واژه ها : ویژگی های شخصیتی، درون گرایی، اعتماد به نفس، اجتماعی بودن، میل به عصبی بودن، ورزش انفرادی، ورزش گروهی ، دانش آموزان ورزشکار.

عنوان: بررسی نقش پیش بینی کنندگی خصوصیات شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان متأهل بنیاد شهید و امورایثارگران شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  فاطمه بهلولی اصل   لادن معین

چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی خصوصیات شخصیتی و رضایت زناشویی در رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز بر روی 108 نفر کارمند رسمی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده صورت پذیرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه رضایت شغلی(j.d.i)، پرسشنامه پنج عاملی ویژگیهای شخصیتی (neo-ffi) و پرسشنامه رضایت زناشویی(enrich) بود. تجزیه و تحلیل آماری تحقیق از روش تحلیل رگرسیون، آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که خصوصیات شخصیتی دارای قدرت پیش بینی کنندگی رضایت شغلی در جامعه موردپژوهش بوده ولیکن رضایت زناشویی رابطه معناداری با رضایت شغلی نداشت. ابعاد شخصیتی نئو شامل متغیر روان نژندی، متغیر انعطاف پذیری و متغیر با وجدان بودن قدرت پیش بینی کنندگی رضایت شغلی را دارند. ضرایب همبستگی مشاهده شده بین رضایت زناشویی و هر یک از مولفه های رضایت شغلی مثبت اما معنادار نیست و با توجه به همبستگی پایین و غیر معنی دار بین دو متغیر، مولفه های رضایت زناشویی قدرت پیش بینی کنندگی متغیر رضایت شغلی را ندارند. از سوی دیگر نتایج نشان داد که خصوصیات شخصیتی دارای رابطه کاملاً معناداری با رضایت زناشویی می باشد. نتایج نشان داد که جنسیت کارکنان تأثیری در رضایت شغلی و رضایت زناشویی جامعه موردپژوهش نداشت. باتوجه به نتایج به دست آمده، توجه و دقت بیشتر درخصوص ویژگیهای شخصیتی افراد برای استخدام مناسب و شایسته و همچنین انتصاب آنها در پست های اداری با توجه به ویژگی های شخصیتی آنها و تشکیل کارگروه هایی در این زمینه احساس می گردد. واژه های کلیدی: رضایت شغلی، خصوصیات شخصیتی، رضایت زناشویی.

عنوان: بررسی اثربخشی یوگا بر کاهش میزان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1387
  سمیه امامی مقدم   لادن معین

چکیده با توجه به مسائل مربوط به جنگ و تأثیر فشارهای ناشی از آن بر روی خانواده به ویژه همسران، این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی یوگا بر کاهش میزان اضطراب و افسردگی همسران جانبازان شهر شیراز صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه همسران جانباز بالای 25% مراجعه کننده به مراکز یوگای بنیاد جانبازان شهر شیراز که میزان افسردگی و اضطراب آنها در حد متوسط بالا در سال 1389 بوده است که با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی همگن بوده اند، انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نفر آزمودنی های اضطرابی،30 نفر آزمودنی های افسرده) که به صورت تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده اند. گروه آزمایش به تعداد 8 جلسه تحت آموزش تمرینات یوگا قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب زانک استفاده گردیده است. داده ها با استفاده از روش آماری توصیفی و آزمون فرضیه ها و با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که یوگا بر کاهش میزان افسردگی همسران جانباز موثر بوده است. بدین معنی میزان افسردگی گروه آزمایش به طور معنی دار پایین تر از گروه کنترل بوده است. همچنین یوگا برکاهش میزان اضطراب همسران جانباز موثر بوده است. بدین معنی میزان اضطراب گروه آزمایش به طور معنی دار پائین تر از گروه کنترل بوده است. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که یوگا بر کاهش میزان اضطراب و افسردگی همسران جانباز شهر شیراز موثر بوده است. کلید واژه ها: یوگا، اضطراب، افسردگی، همسران جانباز

عنوان : بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و شادمانی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان 90-89
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  مریم نادمی اردستانی   لادن معین

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و شادمانی با انگیزه پیشرفت بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 310 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزارهایی این پژوهش شامل سه پرسش نامه اعتیاد اینترنتی یانگ، شادکامی آکسفورد و انگیزه پیشرفت هرمنس است. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی ( جدول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند گانه با کمک نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق چنین بدست آمد. - اعتیاد اینترنتی با انگیزه پیشرفت دارای رابطه منفی معنادار است. - شادمانی با انگیزه پیشرفت دارای رابطه مثبت معنادار است. - هیچ یک ازمتغیرهای شادمانی واعتیاد اینترنتی پیش بینی کننده قوی برای انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر نیست. - متغیرهای شادمانی و اعتیاد اینترنتی پیش بینی کننده قوی برای انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر هستند. کلید واژه : اعتیاد اینترنتی، شادکامی، انگیزه پیشرفت

عنوان: رابطه سخت رویی روان شناختی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1389
  راضیه مسموعی   لادن معین

چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت رویی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 90-89 بود. جامعه آماری این پژوهش دبیران متوسطه چهار ناحیه شهر شیراز بود که 324 نفر (178 دبیر مرد و 146 دبیر زن) به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، پرسشنامه سخت رویی (زمینه یابی دیدگاههای شخصی)، در مورد آنها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون t مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سخت رویی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. بین کنترل،تعهد،مبارزه جویی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.بین سازگاری زناشویی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان سخت رویی روانشناختی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سخت رویی پیش بینی کننده سازگاری زناشویی است . کلید واژه ها: سازگاری زناشویی ، سخت رویی، کنترل، تعهد، مبارزه جویی

مقایسه انسجام خانواده و سلامت عمومی در فرزندان زنان شاغل و غیر شاغل شهر بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  مریم عزیزی   لادن معین

پژوهش حاضر باهدف مقایسه انسجام خانواده و سلامت عمومی در فرزندان زنان شاغل و غیرشاغل می باشد. جامعه آماری این تحقیق فرزندان زنان شاغل و خانه دار شهر بوشهر دارای سن 11 تا 14 می باشند. نمونه تحقیق 200 نفر (100 نفر دارای مادر شاغل و 100 نفر دارای مادر خانه دار) است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شوند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه: 1- پرسشنامه انسجام خانواده از سامانی (1381)2- پرسشنامه سلامت عمومی (ghq) بود. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی، از آزمون t دو جامعه مستقل و آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرزندان مادران خانه دار در مقایسه با فرزندان مادران شاغل از سلامت عمومی بهتری برخوردارند و انسجام خانوادگی نیز در فرزندان زنان خانه دار بیش از زنان شاغل است. مفاهیم کلیدی: انسجام خانواده ،سلامت عمومی، فرزندان زنان شاغل و غیرشاغل.

مقایسه سازگاری و عزت نفس دختران مادران شاغل با غیر شاغل در مقطع دبیرستان در شهر سمیرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  سمیه افشاری   لادن معین

چکیده هدف این پژوهش توجه به اشتغال زنان در جامعه و پیامد های مثبت و منفی آن می باشد . پژوهش حاضر به هدف مقایسه سازگاری و عزت نفس نوجوانان 15 تا 18 ساله در شهر سمیرم به مقایسه 100نوجوان دختر دبیرستانی که مادرانشان شاغل هستند (اکثریت معلم) ، با 100نوجوان که مادرانشان خانه دار هستند(گروه مقایسه) می پردازد . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش علّی- مقایسه ای و روش نمونه گیری مورد نظر، روش نمونه گیری بصورت هدفمند می باشد . این بررسی با اجرای پرسشنامه های سازگاری دانش آموزان دبیرستانی( aiss )که شامل سه بعد سازگاری اجتماعی، آموزشی و عاطفی است و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل سه بعد عزت نفس خانوادگی ، تحصیلی و اجتماعی است به اضافه سوالات مربوط به مشخصات فردی و با استفاده از انجام آزمونt گروه های مستقل به کمک نرم افزار spss به نتایج زیر دست یافته است . بین سازگاری عاطفی ،سازگاری آموزشی ، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی دختران مادران شاغل با غیر شاغل تفاوت معنادار وجود دارد. بدین شرح که سازگاری عاطفی ، سازگاری آموزشی و عزت نفس خانوادگی فرزندان مادران غیرشاغل بیشتراز فرزندان مادران شاغل است ولی عزت نفس اجتماعی فرزندان مادران شاغل بیشتر ازفرزندان مادران غیر شاغل است ولی در سایر متغیر ها تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد. کلید واژه ها : سازگاری ، عزت نفس ، نوجوان ، مادران شاغل

مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر بندرعباس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1390
  رضا معصومی   نازنین هنر پروران

پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر بندرعباس انجام پدیرفت.جامعه آماری این پژوهش شامل 2 گروه از زنان بود (گروه اول کلیه زنان متاهل 30-18 متقاضی طلاق شهر بندرعباس که از مدت ازدواج و زندگی مشترک آنها با همسرانشان بیشتر از 5 سال نگذشته و گروه دوم نیز کلیه زنان 30-18 ساله متاهل عادی که از زمان ازدواج و آغاز زندگی مشترکشان با همسرانشان بیشتر از 5 سال نگذشته و بنابر اظهار خودشان در زندگی زناشویی شان اختلاف و تعارض شدیدی که منجر به دادخواست طلاق شده باشد؛وجود نداشت).نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 200 نفر(2گروه 100 نفری زنان متقاضی طلاق و زنان عادی) بوده که از جامعه در دسترس و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو پرسشنامه ((باورهای غیرمنطقی جونز)) و((زمینه یاب ارزش های ادواری شوارتز)) پاسخ دادند.نتایج حاصله بر اساس آزمون t مستقل نشان داد بین میانگین نمره کل باورهای غیرمنطقی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی p< 0/01)) تفاوت معناداری وجود داشت و بررسی خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی p< 0/01)) نیز نشان داد بین زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر بندرعباس در خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی به استثنای دو خرده مقیاس اجتناب از مشکل و کمال گرایی در سایر حرده مقیاس های ضرورت تائید حمایت دیگران ، انتظار بیش ازحد از خود ، تمایل به سرزنش ،واکنش به ناکامی ،بی مسولیتی عاطفی ،دلمشغولی زیاد همراه با اضطراب ، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر تفاوت معناداری مشاهده شد. بر اساس آزمون فرضیه خرده مقیاس های متغیر ارزش ها نیز (p< 0/01)نتایج نشان داد زنان متقاضی طلاق و زنان عادی در خرده مقیاس های ارزشی به استثنای سه خرده مقیاس ارزشی امنیت ، خوداتکایی ولذت گرایی در هفت خرده مقیاس ارزشی خیرخواهی ،قدرت ،جهانگرایی ،همنوایی ،سنت ،برانگیختگی و موفقیت تفاوت معناداری داشت .

اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان دلزدگی زناشویی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  زینب میر احمدی   لادن معین

چکیده هدف این پژوهش ، بررسی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر دلزدگی زناشویی بوده است . جامعه ی مورد مطالعه شامل زنان متاهل شاهد و ایثارگردارای دلزدگی زناشویی در شهر مرودشت در سال 89-88 می باشد . حجم نمونه 30 نفر بوده که بر اساس بالاترین نمره در مقیاس و ابزار مورد نظر استفاده شده که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و به شیوه ی تصادفی در دو گروه مساوی آزمایشی و گواه قرار گرفتند . طرح این پژوهش از نوع آزمایشی با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . ابتدا برای هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه ای که قبلا اعتبار و روایی آن بررسی و تایید شده بود ( مقیاس دلزدگی زناشویی پانیز ) پیش آزمون اجرا شد . سپس گروه آزمایش به مدت 2 ماه و هفته ای 2 ساعت تحت مشاوره ی گروهی به شیوه شناخت درمانی قرار گرفتند در پایان دوره مجدداً پس آزمون بر روی هر دو گروه با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت ونتایج زیر بدست آمد : - آموزش شناختی به شیوه گروهی میزان دلزدگی ، از پاافتادگی جسمی ، عاطفی و روانی را کاهش می دهد واژه های کلیدی : شناخت درمانی گروهی ، دلزدگی زناشویی

تاثیر استفاده از پیامک بر سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1390
  فرنوش رنجبر حصاری   محمد رضا ابراهیمی

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از پیامک بر سلامت روانی دانش آموزان متوسطه بود. بدین منظور تعداد 297نفر(183 دختر، 114پسر) از دانش آموزان پایه چهارم متوسطه شهر بجنورد با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(ghq؛ 1979) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با نرم افزار spss و آزمون های خی دو، t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی صورت گرفت. نتایج اولیه نشان داد که 87 درصد از دانش آموزان تلفن همراه شخصی دارند و 29 درصد نیز روزانه بین 10 تا 15 پیامک ارسال می کنند. نتایج همچنین گویای آن بود که از لحاظ مضمون پیامکها، مضمون طنز و لطیفه بیشترین نسبت(66درصد) و مضامین مذهبی(3درصد) کمترین نسبت را به خود اختصاص می دهند. تفاوت معناداری میان دختران و پسران از لحاظ میزان ارسال پیامک و مضامین پیامکها بدست نیامد. اما t مستقل نشان داد که میان دختران و پسرانی که از پیامک استفاده می کنند در اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یکراهه نیز گویای آن بود که در اختلالات جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت عمومی تفاوت معناداری بر اساس میزان استفاده از پیامک، وجود ندارد و فقط در افسردگی بر اساس میزان ارسال پیامک تفاوت وجود دارد. آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد که گروهی که کمترین پیامک را ارسال می کنند افسردگی کمتری نیز دارند. مفاهیم کلیدی: پیامک، سلامت روان...

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1390
  غلامرضا فلاحی   لادن معین

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر سلامت روان و احساس خودکارآمدی دانش آموزان است. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر بوانات در سال تحصیلی 91-90 بوده که بر اساس نمونه گیری در دسترس گروه نمونه به طور تصادفی از دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی تعداد 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه ی سلامت عمومی (ghq) و پرسشنامه ی خودکارامدی عمومی بود. گروه آزمایش تحت آموزش درمان شناختی – رفتاری گروهی در 12 جلسه ی 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه از نظر سلامت روانی (001/0 p<) و احساس خودکارآمدی (001/0p,) و ابعاد سلامت روان شامل سلامت جسمانی (01/0 p<)، کارکرد اجتماعی (01/0p<)، اضطراب (0001/0p<) و افسردگی (001/0p<) تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش درمان شناختی – رفتاری گروهی بر سلامت روان، احساس خودکارآمدی و ایجاد سلامت روان موثر بوده است. کلید واژه: درمان شناختی – رفتاری، سلامت روان، احساس خودکارآمدی.

رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  محبوبه فرح بخش   لادن معین

هدف از این تحقیق، رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره وسلامت روان زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب بود. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی بود، جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه معلمان متاهل زن مدارس دوره ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی 1390-1389بوده و نمونه پژوهش شامل 150نفر از معلمان متاهل دوره ابتدایی شهر داراب است که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسش نامه است که عبارتند از :1- پرسش نامه ساختار قدرت در خانواده که شامل 63 سوال است 2- پرسش نامه خودپنداره کماساراسوت(scq) که شامل 48 سوال است 3- پرسش نامه سلامت عمومی(ghq) که شامل 28 سوال است .تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش در دوسطح آمار توصیفی وآمار استنباطی صورت گرفته است که نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده وخودپنداره رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد ولی بین ساختار قدرت در خانواده وسلامت روانی رابطه منفی و معناداری وجودداشت هم چنین سایر مولفه های ساختار قدرت در خانواده (حوزه قدرت زن و شوهر، روابط قدرت در خانواده) می تواند سلامت روانی وخودپنداره را پیش بینی نماید

بررسی رابطه درونگرایی و برونگرایی با سازگاری زوجین شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  فاطمه کمالی   لادن معین

بررسی مسائل و مشکلاتی که منجر به فروپاشی خانواده و روابط زناشویی می گردد ، ضروری به نظر می رسد از طرف دیگر با توجه به بالا رفتن میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی ، نیاز به انجام پژوهشهای وسیع در این زمینه احساس می شود که تحقیق حاضر در همین راستا صورت پذیرفت و هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ( درونگرایی و برونگرایی ) و سازگاری زناشویی بود . این تحقیق را می توان از نوع تحقیقات بنیادی و کاربردی دانست و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است . برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شده و متغیرها توسط پرسشنامه در سال 1389 سنجش شده اند و جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه زوجین شهر شیراز در سال 1389می باشند . نمونه این پژوهش 50 زوج می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و از آنجا که تحقیق از نوع همبستگی است حجم نمونه حجم مناسبی برای پژوهش و تحلیل استنباطی داده ها است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که دو گروه از نظر درونگرایی تفاوت معنی داری ندارند و با هم برابرند ، ولی از برونگرایی تفاوت معنی داری داشتند . با توجه به اینکه میانگین نمرات برونگرایی در گروه سازگار (58/29) از میانگین درونگرایی گروه ناسازگار (37/28) بیشتر می باشد ، لذا نتیجه می گیریم که میزان درونگرایی در گروه سازگار بیشتر است . از مجموع پژوهشهای مختلف چنین استنباط می گردد که یک رابطه زناشویی با سازگاری خوب رابطه ای است که نگرش ها و اعمال هر یک از شریک ها محیطی را فراهم می کند که جهت عملکرد مناسب ساختارهای شخصیتی خود و شریکش ، خصوصاً در حوزه ارتباطات اولیه ، مطلوب باشد . بنابراین با توجه به اهمیت و نقش سازگاری در روابط بین زوجین و افزایش کیفیت زندگی زناشویی و از سویی با عنایت به نتایج پژوهشهای مختلف در این زمینه ، لزوم توجه و بررسی این متغیر در جهت کاهش تعارضات ، مشکلات ، بهبود و افزایش رضایت در روابط زناشویی احساس می گردد .

ساخت و اعتباریابی مقیاس میزان پیشرفت درمان وابستگی به مواد در افراد مراجعه کننده به مراکز درمان سوءمصرف مواد در شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  محبوبه مظفری   محبوبه مظفری

هدف از این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس میزان پیشرفت درمان وابستگی به مواد است. این پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان وابستگی به مواد در شهر شیراز می باشد. که 470 نفر از افراد مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند بطوری که این میزان بر حسب حجم آخرین خوشه و اهداف پژوهش بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مقیاس پیشرفت درمان وابستگی به مواد می باشد که روایی محتوایی، صوری و سازه ای آن مورد بررسی قرار گرفت سپس پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روش دونیمه سازی و ضریب بازآزمایی محاسبه گردید. در این پژوهش از تحلیل عاملی و چرخش واریمکس به منظور بررسی روایی سازه ای، ازآلفای کرونباخ به منظور بررسی هماهنگی درونی سوالات استفاده گردید. از نتیجه حاصل از تحلیل عاملی 3 عامل جسمی، روانی و اجتماعی استخراج گردید. سوالات هر خرده مقیاس با یکدیگر دارای بار عاملی بیش از 5/0 بودند. میزان آلفای کرونباخ در خرده مقیاسهای جسمی، روانی و اجتماعی و مقیاس کل به ترتیب برابر با 83/0، 73/0، 81/0، 92/0 و ضریب دو نیمه سازی وبازآزمایی به ترتیب برابر با 66/0 و 86/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که آزمون از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و قابل اجرا می باشد . کلید واژه: ابزار اندازه گیری، درمان وابستگی به مواد، وابستگی جسمی، وابستگی روانی

اثربخشی زوج درمانی معنوی برکاهش آزار عاطفی زوجین شهراصفهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  افسانه بارانی کورانی   لادن معین

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر زوج درمانی معنوی بر کاهش آزار عاطفی زوجین شهر اصفهان انجام گردید.روش این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بوده است. نمونه ی این پژوهش،30 زوج از والدین مراجعه کننده به مهد کودک و پیش دبستانی شهر اصفهان در سال1389 بود آنها به صورت تصادفی منظم به عنوان نمونه نهایی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل). فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از: آموزش زوج درمانی معنوی آزار عاطفی زوجین را کاهش می دهد. متغیر وابسته در این پژوهش آزار عاطفی بود که با پرسشنامه ی آزار عاطفی ارزیابی شد. متغیر مستقل زوج درمانی معنوی بود که در 7 جلسه تنظیم و در مورد گروه آزمایش اجرا گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل کواریانس، تحلیل شد .نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی معنوی آزار عاطفی را کاهش می دهد(01/0p<)، همچنین آموزش زوج درمانی معنوی ابعاد آزار عاطفی (آزارکلامی– انتقاد، غفلت- کناره گیری، سلطه گری ومحدودیت اجتماعی) را کاهش داده است (01/0p<).

رابطه فرهنگ مردسالاری،همسان همسری و نوع ازدواج با تعارضات زناشویی دبیران وپرستاران زن متاهل شهر بندرعباس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  اسماعیل سالاری   لادن معین

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری،همسان همسری، نوع ازدواج با تعارضات زناشویی در بین 227 نفر از دبیران و پرستاران متاهل زن شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران و پرستاران متاهل شهر بندرعباس بود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع خوشه ای تصادفی بود. برای تحلیل یافته های پژوهش از آزمون‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند متغیری خطی (همزمان) استفاده شد. هم‎چنین از نزم افزار spss 17، برای تجزیه و تحلیل یافته‎های پژوهش استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای فرهنگ مردسالاری و نوع ازدواج رابطه معناداری با تعارضات زناشویی ندارند، اما بین نمره کل متغیر همسان همسری و نمره کل تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ،یعنی هر چه همسانی زوجین بیشتر باشد تعارضات آنها کمتر و هرچه همسانی زوجین کمتر باشد تعارضات آنها بیشتر خواهد بود. بین نمره کل متغیر همسان همسری با ابعاد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‎های هیجانی و کاهش رابطه با خویشاوندان همسر رابطه منفی و معنی‎دار وجود دارد. همچنین رابطه بین سن و تعارضات زناشویی معنادار بود. به این معنی که هرچه سن کمتر باشد تعارضات بیشتر و با افزایش سن تعارضات به طور معناداری کاهش می یابد. کلید واژه ها: فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، ازدواج خویشاوندی، ازدواج غیرخویشاوندی، تعارضات زناشویی.

تحلیل رابطه عملکرد خانواده با انواع هویت و پیش بینی سبکهای مقابله با فشار روانی بر اساس عملکرد خانواده و انواع هویت در دانشجویان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  الهام مختاری   احمد یارمحمدیان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با پایگاه هویت و پیش بینی سبکهای مقابله با فشار روانی براساس عملکرد خانواده و انواع هویت در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به اجرا درآمد . به همین منظوراز بین 8 دانشکده دانشگاه اصفهان درطی سال 91 -1390 ،تعداد 120 دانشجوی دختر سال سوم کارشناسی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. سپس آزمودنیها سه پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم(ffs) و اندازه های عینی هویت خویشتن eom-eis2) ؛بنیون و آدامز) و مقابله با بحران اندلر و پارکر (clss) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین عملکرد کلی خانواده و انواع هویت با سبکهای مقابله با فشار روانی رابطه معنی دار وجود دارد (05 /0 p< ) .. همچنین بین انواع هویت و سبکهای مقابله با فشار روانی رابطه معنی دار وجود دارد (05 /0 p< ) . نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که نوع کیفیت عملکرد خانواده بر نوع هویتی که فرزند کسب می کند تأثیر می گذارد و هویتی که فرزند کسب کرده است به نوبه خود یکی از سه سبک مقابله ای در برابر فشار روانی را پیش بینی می کند.

رابطه اعتیاد اینترنتی با ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی و سلامت روان در جوانان شهر اصفهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  ناهید منتظر الظهور ورنوسفادرانی   لادن معین

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی با ویژگی های شخصیتی و سبکهای دلبستگی و سلامت روان جوانان شهر اصفهان بود. در این پژوهش توصیفی جامعه آماری را کلیه کاربران کافی نت های شهر اصفهان تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای تعداد210 نفر به عنوان نمونه از بین آنها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چهار پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ، پرسشنامه شخصیت نئو (neo-ffi-60) ، پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازن و شیور پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ (ghq) جمع آوری گردید. به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفت نتایج تحقیق چنین بدست آمد: - اعتیاد اینترنتی با ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، تجربه گرای، توافق پذیری، وظیفه شناسی) و سبک دلبستگی ایمن دارای رابطه منفی و معنادار بود. - اعتیاد اینترنتی با سبکهای دلبستگی (دو سوگرای اضطرابی، اجتنابی) و سلامت روان دارای رابطه مثبت و معنادار بود. - در متغیر ویژگی های شخصیتی، مولفه های روان رنجوری و تجربه گرایی و توافق پذیری و وظیفه شناسی پیش بینی کننده اعتیاد اینترنتی می باشند. - در متغیر سبکهای دلبستگی، سبک دلبستگی دوسوگرای اضطرابی پیش بینی کننده اعتیاد اینترنتی می باشد. - در متغیر سلامت روان مولفه های اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی پیش بینی کننده اعتیاد اینترنتی می باشد. - تفاوت معناداری بین نمرات اعتیاد اینترنتی بر اساس جنسیت وجود ندارد. - تفاوت معناداری بین نمرات سلامت روان بر اساس جنسیت وجود ندارد. - تفاوت معنی داری بین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، تجربه گرایی و وظیفه شناسی پسران و دختران وجود دارد. همچنین در خصوص سبکهای دلبستگی نیز بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد. کلید واژه ها: اعتیاد اینترنتی، ویژگی های شخصیتی، سبکهای دلبستگی، سلامت روان.

بررسی مشکلات برقراری ارتباط بین دانش اموزان دختر و مشاورین دبیرستان های شهرستان زرند سال تحصیلی 89-88
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1390
  مریم میر علی زاده دهنوی   لادن معین

چکیده: این پژوهش باهدف بررسی مشکلات برقراری ارتباط بین دانش آموزان دختر و مشاورین درشهرستان زرند در سال تحصیلی 89-88 انجام شده است.واز نوع تحقیق پیمایشی می باشد.از بین جامعه آماری که شامل دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های زرند به حجم2550نفر می باشند،300نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 30سئوالی که توسط محقق ساخته وتنظیم گردید.روایی صوری آن مورد بررسی تائید قرارگرفت ، که پایایی بدست آمده این پرسشنامه در این پژوهش با روش بازآزمایی909/0 می باشد. داده ها بااستفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان میدهدکه بین اعتماد دانش آموزان و مهارت مشاورین ومیزان رضایت و مراجعه به مشاورین (5%>p) تفاوت معنی داری وجود دارد، و همچنین بین عدم آگاهی والدین و دانش آموزان و استفاده از ابزار مشاوره و میزان رضایت و مراجعه به مشاورین (5%>p) تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه در برقراری ارتباط دانش آموزان با مشاورین عواملی چون اعتماد ، مهارت مشاورین ، ابزار مشاوره ، آگاهی دانش آموزان و اولیاء آنها از مشاوره موثر می باشد . کلید واژه ها:مشکلات ،ارتباط ،دانش آموزان دختر،مشاورین

مقایسه سلامت روان و خودکارآمدی اجتماعی دختران مادران شاغل و غیرشاغل شهر داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سکینه نکو   لادن معین

هدف از این پژوهش ،مقایسه سلامت روان و خودکارآمدی اجتماعی دختران(19-15 ساله) مادران شاغل و غیر شاغل شهر داراب بود ، روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای می باشد ، جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی که در سال 91-90 مشغول به تحصیل بودند ، می باشد . برای انتخاب نمونه ،به علت محدود بودن دانش آموزانی که مادران آنها شاغل بودند از روش سرشماری استفاده شد و برای دانش آموزانی که مادران آنها غیرشاغل(خانه دار) بودند از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد . حجم نمونه 330 نفر به دست آمد (110 نفر دخترانی که مادران شاغل دارند و 220 نفر دخترانی که مادران خانه دار دارند) . ابزار مورد استفاده در این پژوهش 2 پرسشنامه بود که عبارتند از : 1- پرسشنامه سلامت روان ghq28 2- پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی که شامل 25 سوال است . در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه سلامت روان و خودکارآمدی اجتماعی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92% و 87% برآورد شده است . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است که نتایج نشان داد بین سلامت روان و خودکارآمدی اجتماعی فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی داری وجود دارد و دختران مادران شاغل از سلامت روان بهتر و خودکارآمدی اجتماعی بالاتری نسبت به دختران مادران غیرشاغل برخوردارند .

رابطه سبک های والدگری باابعادهویت دربین دانش آموزان دبیرستانی دختروپسرشهرستان میناب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  حیدر فردزاده   لادن معین

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطـه سـبک های والدگـری با ابعاد هویت دربین دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسرشهرستان میناب بـوده است. روش تحقیق ، توصیفی – همبستگی بوده و جـامعـه آمـاری شامل کلیه دانش آموزان دختـر و پسرمقطع متوسطه شهرسـتان میـنـاب که درسال تحصیلی 91-1390 مشـغـول به تحصیل بوده اند و به روش نمـونه گیـری خـوشـه ای تصـادفی380دانش آموز( 197دانش آموزپسر ، 183دانش آموزدختـر ) به عنوان نمونه از میان آن ها برگزیده شدند و به منـظـور آزمـون فرضیـّه هـای تـحـقیق ، پرسـشنامه سبک والدگـری (فـرم فـرزند) آلاباما و پرسـشـنامه تـجـدید نظـرشده ابعادهویت ( ویرایش چـهـارم ) برروی آزمودنی هـا به اجـرا درآمد و ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته هـای حاصل از پژوهش نشان دادکه بین سبک والدگری مثبت باهویت شخـصی رابطـه مستقیم و معنادار و بـین سبک هـای تنبیه بدنی ، اقتدار و نظارت با هویت شخصی رابطه معکوس و معنادار وجـوددارد ، بین سبک های والدگری مثبت و مشارکت پدر با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد، بیـن سـبـک والـدگـری مثبـت با هـویت ارتباطی رابطه مستقیم و معنادار و بین سـبک نظارت با هـویت ارتباطی رابطه معـکوس و مـعنادار وجوددارد و بین سبک هـای والدگری مثبت و مشارکـت پدربا هـویت جـمعی رابطـه معنادار وجـوددارد و این که نتـایج پژوهش نشان داد بین سبـک های والدگری با ابـعاد هـویت رابطه معنادار وجوددارد.

اثربخشی آموزش تلفیقی کنترل خشم وتفکر نقادانه به شیوه گروهی برمیزان سازگاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  زهرا سروری   نازنین هنرپروران

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی کنترل خشم و تفکر نقادانه به شیوه گروهی برمیزان سازگاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز بود. روش پژوهش آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دبیرستان مطهر ناحیه یک آموزش وپرورش شهر شیراز که 242نفر( در8 کلاس) بودند تشکیل دادند.از هر پایه یک کلاس بصورت تصادفی انتخاب شد(4کلاس) و در مجموع 120دانش آموزان به پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (aiss) که ابزار جمع آوری داده ها بود پاسخ دادند. از این تعداد 30 نفر که نمرات ضعیف وخیلی ضعیف داشتند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای داده شدند. برنامه آموزش گروهی مهارت های کنترل خشم و تفکر نقادانه بصورت تلفیقی در 10 جلسه 90 دقیقه ای یک بار در هفته به عنوان متغییر مستقل برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل دراین مدت این برنامه آموزشی را دریافت نکردند، سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای پردازش داده ها تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد که آموزش تلفیقی مهارت کنترل خشم و تفکر نقادانه برسازگاری کلی دانش آموزان تأثیر داشته است. همچنین این آموزش ها موجب افزایش سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان شده است. این نتایج بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش تلفیقی کنترل خشم و تفکر نقادانه بصورت گروهی می تواند مهارت های آزمودنی ها را در زمینه سازگاری گسترش دهد و از شدت ناسازگاری آنان بکاهد. کلید واژه: مهارت کنترل خشم، مهارت تفکر نقادانه، سازگاری

تاثیر مشاوره گروهی شناختی - رفتاری بر رضایتمندی جنسی و خودپنداره جنسی بانوان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1390
  شهلا محمدی   لادن معین

چکیده پژوهش حاضر با هدف مشاوره گروهی شناختی - رفتاری بر رضایتمندی جنسی و خودپنداره جنسی بانوان صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش ،زنان مراجعه زنان مراجعه به مراکز مشاوره خصوصی شهر تهران ، سال 1390 که جهت درمان اختلال عملکرد جنسی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند،است .حجم نمونه 30 نفر که به صورت تصادفی از بین کلیه زنانی که کمتر از نمره 1 در خرده مقیاس رضایتمندی جنسی پرسشنامه انریچ و پرسشنامه چند جنبه ابزار مورد استفاده خرده مقیاس رضایتمندی جنسی انریچ و پرسشنامه چند جنبه جنسی فیشر و اسنل بود.برنامه مشاوره گروهی به مدت 2ماه و طی 10 جلسه ای با تاکید بر رویکرد شناختی - رفتاری برای گروه آزمایش برگزار شد. پس از پایان آموزش ،هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرار گرفتند پس از جمع آوری با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس داده و مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که مشاوره گروهی شناختی - رفتاری بر رضایتمندی جنسی و خود پنداره جنسی بانوان بوده است.

رابطه شیوه های فرزند پروری با منابع کنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر متوسطه شهر داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  محبوبه خضرایی   لادن معین

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با منبع کنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر اول متوسط بود. به این منظور 216 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامه منبع کنترل و سلامت روان توسط دانش آموزان و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری توسط مادران تکمیل شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان بود. نتایج پژوهش نشان داد بین شیوه های فرزند پروری(آمرانه ، اقتدار طلبانه ، آزاد گذار) و منبع کنترل و همچنین بین منبع کنترل و سلامت روان(افسردگی ، اضطراب ، استرس) رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین شیوه های فرزند پروری(آمرانه ، اقتدار طلبانه ، آزاد گذار) و سلامت روان (افسردگی ، اضطراب ، استرس)فقط بین فرزند پروری اقتدار طلبانه و استرس رابطه معنادار وجود دارد. نتایج دیگر بیان کننده نقش پیش بینی کنندگی فرزند پروی اقتدار طلبانه برای استرس می باشد. در حالیکه هیچ یک از شیوه های فرزند پروری (آمرانه ، اقتدار طلبانه ، آزاد گذار) قدرت پیش بینی معناداری برای افسردگی و اضطراب نداشتند. کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری، منبع کنترل، سلامت روان، افسردگی،اضطراب، استرس

اثر بخشی مشاوره گروهی آدلر بر میزان کنترل درونی و افسردگی دختران ایثارگر مقطع راهنمایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  محبوبه سامانیان   لادن معین

چکیده پژوهش حاضر جهت بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی آدلر بر میزان کنترل درونی و افسردگی فرزندان دختر ایثار گر مقطع راهنمایی انجام شده است .این پژوهش بر روی سی نفر از فرزندان دختر ایثارگران جنگ تحمیلی که نمرات بالای مقیاس افسردگی و منبع کنترل راتر کسب کرده بودند توسط نمونه گیری به شیوه تصادفی انتخاب وبه دو گروه پانزده نفره آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. پس از اجرای متغیر مستقل طی هشت جلسه بر روی گروه آزمایش مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند . داده ها نشان داد که مشاوره گروهی آدلر در کاهش افسردگی و افزایش منبع کنترل درونی دختران ایثار گر مقطع راهنمایی تاثیر معنا دار دارد و رابطه معنا داری بین افسردگی ومنبع کنترل درونی مشاهده نگردید. کلید واژها: مشاوره گروهی آدلر ، منبع کنترل درونی ، افسردگی.

بررسی اثر بخش آموزش خانواده سیستمی بر مدل فرایند و محتوا بر نیمرخ روانشناختی خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  منیژه اسدمنش   سیامک سامانی

چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خانواده بر نیم رخ روانشناختی خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی می باشد. در این پژوهش از روش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 30 نفر از والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی انتخاب و در دوگروه آزمایش و گواه به شیوه تصادفی گماشته شدند. برای بررسی نیم رخ روانی خانواده استفاده شد. سپس آموزش به مدت 10 جلسه 2 ساعته براساس خرده مقیاس های فرآیند خانواده شامل مهارت تصمیم گیری و حل مسئله، مهارت ارتباطی، انسجام و احترام و مهارت مقابله برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از آموزش، پس آزمون از هر دو گروه کنترل و آزمایش به عمل آمده داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا)، آزمون t مستقل در محیط نرم افزار spss استفاده شد. یافته های بدست آمده نشان داد که آموزش خانواده براساس مدل فرآیند محتوا باعث بهبود نیم رخ روانشناختی و کنش های خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی می شود. واژه های کلیدی : آموزش مهارت برقراری روابط خانواده، نیم رخ روان شناختی خانواده ها، کودک عقب مانده ذهنی

اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی برنظریه آدلربربحران هویت دانش آموزان پسردبیرستانی شهرستان هندیجان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  ابراهیم قنواتی   لادن معین

پژوهش حاضر،با هدف بررسی اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه آدلر بر بحران هویت دانش آموزان نوجوان پسر دوره متوسطه شهرستان هندیجان صورت گرفت. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان هندیجان که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل گمارده شدند.از هر دو گروه بوسیله پرسشنامه هویت،پیش آزمون به عمل آمد.سپس گروه آزمایش به مدت 5 هفته،هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی)،قرار گرفت.طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس با کنترل پیش آزمون استفاده گردید.نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه آدلر باعث کاهش بحران هویت دانش آموزان نوجوان پسر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود.

اثربخشی آموزش گروهی به شیوه آدلری بر افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  هاجر یاری   لادن معین

این پژوهش با عنوان بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه ی آدلری بر افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران انجام شد. این پژوهش با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. گروه نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 91-90 بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. میزان خودکارآمدی اجتماعی در این پژوهش توسط مقیاس خودکارآمدی اجتماعی کنلی سنجیده شد. گروه آزمایش تحت 10 جلسه ی آموزش گروهی خودکارآمدی اجتماعی با رویکرد آدلر قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش به وسیله تحلیل کوواریانس و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد خودکارآمدی اجتماعی گروه آزمایش پس از مداخلات آموزشی افزایش داشته است. بنابراین می توان گفت آموزش مشاوره گروهی به شیوه آدلری در این پژوهش موجب افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان گروه آزمون شده است.

تاثیر آموزش گروهی سبک مقابله ای اسلامی بر شادکامی وعزت نفس دانشجویان پسرخوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  مرتضی موتاب   لادن معین

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی سبک مقابله اسلامی بر میزان شادکامی وعزت نفس دانشجویان پسرخوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی یزدانجام شد.این پژوهش ازنوع نیمه تجربی است.جامعه آماری شامل همه دانشجویان پسرخوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی یزدکه نمره شادکامی وعزت نفس آنها پایین تراز میانه شادکامی دانشجویان خوابگاهی است، که 30نفر ازآنها به روش تصادفی ساده انتخاب شده وتصادفا در دو گروه 15نفری کنترل وگواه تقسیم شدند.ابرزارمورداستفاده درپژوهش پرسشنامه شادکامی اکسفورد،پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت ومداخله پژوهش،بسته آموزشی سبک مقابله اسلامی بود. (ایمان،توکل،مقام رضا وتسلیم صبر وشکر، اقامه نماز وقرائت قران،زیارت وتوسل،تصیم گیری براساس رضایت خدا، الگوپذیری ومشورت با معصومین )که براساس تئوریهای موجوددررابطه سبک مقابله اسلامی تهیه شده است.که در10 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.نتایج،معرف تاثیرمعنی دار آموزش گروهی سبک مقابله اسلامی برشادکامی است و این آموزشها تاثیر معنی داری برمیزان عزت دانشجویان ندارد.پژوهش حاضر می تواند توسط متخصصین ووزارت علوم جهت برنامه ریزی موثر درراستای افزایش شادکامی،دانشجویان خوابگاه هی مورد استفاده قرارگیرد.

مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی افراد آلوده به ویروس ایدز با افراد عادی شهر اهواز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سید محمد حسینی   لادن معین

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی افراد آلوده به ویروس ایدز با افراد عادی شهر اهواز در سال 91-90 بود. نمونه متشکل از 100صد بیمار آلوده به ویروس ایدز و 100صد فرد عادی بود، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت،پرسشنامه 2 سوای حمایت اجتماعی فیلیپس وپرسشنامه 28 سوال سلامت عمومی گلدبرگ.به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.نتایج حاصل از این یافته ها نشان داد که افراد آلوده به ویروس ایدز از کیفیت زندگی،حمایت اجتماعی و سلامت عمومی پائین تری نسبت به افراد عادی برخوردارند. کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی و ایدز.

اثربخشی تمرینات یوگا بر میزان سازگاری و روابط بین فردی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  زهرا خضری   لادن معین

چکیده: اثربخشی تمرینات یوگا بر میزان سازگاری و روابط بین فردی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر مقدمه :پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش است که به بررسی اثر بخشی آموزش یوگا بر افزایش سازگاری و بهبود روابط بین فردی کودکان و نوجوانان بزهکار پرداخته است . روش : جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر می باشند که تعداد آنان 53 نفر می باشد . پس از اجرای آزمون میزان سازگاری (سینها و سینک ،1993) وعملکرد اجتماعی انطباقی کودک و نوجوان (اسپنس ،2002) بر روی آنان تعداد 40 نفر که دارای سازگاری کمتری بودند به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند و به مدت 12 جلسه تمرینات یوگا به گروه آزمایش آموزش داده شد . ابزار مورد استفاده در این پژوهش سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینک و مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان بودند. یافته و نتایج : تجزیه و تحلیل داده ها به کمک تحلیل کواریانس نشان می دهد که آموزش یوگاتا ثیر معناداری بر افزایش سازگاری کودکان و نوجوانان بزهکار تاثیر داشته است . همچنین یافته ها بیانگر این است که آموزش یوگا باعث بهبود روابط بین فردی کودکان و نوجوانان بزهکار می گردد. کلمات کلیدی : یوگا ، کودکان و نوجوانان بزهکار ، سازگاری ، روابط بین فردی

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی معلمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  حسین مصطفوی   لادن معین

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی همبستگی است که هدف از انجام آن بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی معلمان شهر کهنوج در سال تحصیلی 91 -90 می باشد . جامعه آماری این پژوهش معلمان شهر کهنوج بود که170نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند . آزمودنی ها پرسشنامه های ویژگیهای شخصیتی نئو ، الگوهای ارتباطی سی پی کیو و اینریچ را تکمیل نمودند . متغیر وابسته در این پژوهش سازگاری زناشویی و متغیر های مستقل ویژگیهای شخصیتی و مولفه های آن(مسئولیت پذیری ،موافق بودن ، برون گرایی ، انعطاف پذیری و روان نژندی) و الگوهای ارتباطی و مولفه های آن(ارتباط سازنده متقابل ، ارتباط توقع / کناره گیری و ارتباط اجتناب متقابل) می باشد

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  مرضیه خاکی   لادن معین

یکی از مسائل مهم انسانی درگستره ی زندگی، بهداشت روانی یا سلامت روان می باشد که برای زندگی سالم و کارآمد، دارا بودن سلامت روانی مطلوب امری اجتناب ناپذیر است. یکی از عواملی که در تنظیم این برنامه ها همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است، توجه به ویژگی های شخصیتی افراد از جمله هوش هیجانی و خودپنداره می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز صورت گرفته است. بدین منظور از کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز که مشغول به تحصیل بودند، تعداد 210 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه 33 ماده ای هوش هیجانی شوته، پرسشنامه 28 ماده ای سلامت روان (ghq – 28) و پرسشنامه خودپنداره منداگلیو و پی ریت استفاده شد. نتایج بدست آمده با استفاده از شاخص آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و سلامت روان و همچنین خودپنداره و سلامت روان می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و خودپنداره در مولفه ی بهره برداری هیجانی از هوش هیجانی و مولفه ی ارزشی از خودپنداره به گونه ای مثبت و معنادار می توانند سلامت روان را برای دانش آموزان پیش بینی کند ولی در سایر مولفه های هوش هیجانی و خودپنداره رابطه معنی دار نبوده است.

نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  مریم توتونچی   سیامک سامانی

هدف ازاین پژوهش تبیین نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی وسلامت روان بود . گروه نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل 400نفر دانش آموز (200دختر ، 200پسر) مقطع متوسطه درشهرشیراز با میانگین و انحراف معیارسنی دختران به ترتیب برابر 37/16 و 93/0 سال و پسران برابر 12/16 و 63/0 سال بود . این گروه نمونه به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند . به منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس خودپنداره مندالگیو و پی ریست ، مقیاس افسردگی ، اضطراب وفشارروانی لاویبوند و لاویبوند (فرم 21 گویه ای) و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران استفاده شد . اعتبار وروایی این مقیاس ها درطول مطالعه موردبررسی مجدد قرار گرفت . نتایج آزمون تحلیل مسیر حاکی از نقش واسطه گری متغیر خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان بود . این تحلیل نشان داد که میزان کمال گرایی مثبت و منفی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم دارای تاثیر معنی دار بر سلامت روان می باشد. مقدار اثر مستقیم کمال گرایی مثبت برسلامت روان برابر است با 17/0- (001/0>p) و اثر غیر مستقیم این متغیر برابر با 06/0(001/0>p) و همچنین مقدار اثر مستقیم کمال گرایی منفی برسلامت روان برابر است با 39/0 (001/0>p) و اثر غیرمستقیم این متغیر ازطریق خودپنداره رابرابر با 01/0(001/0>p) بود . درمجموع نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که خودپنداره نقش واسطه گری برای سلامت روان و کمال گرایی فرد دارد، بدین معنی که کمال گرایی مثبت فرد بر خودپنداره او اثر مثبت گذاشته در نتیجه خودپنداره مثبت او باعث بهبود سلامت روان می گردد و ازطرف دیگر کمال گرایی منفی با اثر منفی که برخودپنداره فرد می گذارد باعث منفی شدن خودپنداره او شده که این امرکاهش سلامت روان و افزایش مشکلات هیجانی فرد را موجب می شود.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش تکانشگری بر شدت اعتیاد در بیماران تحت درمان متادون
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  حمیده زارع منگابادی   صدراله خسروی

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش تکانشگری و شدت اعتیاد در بیماران تحت درمان با متادون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد بوده ، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گمارده شدند. بدین منظور تعداد 40 نفر از بیماران تحت درمان با متادون به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و از مقیاس تکانشگری بارات نسخه یازدهم (bis-11) (2004) و پرسشنامه شدت اعتیاد مک لیلان (1992) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برنامه مصاحبه انگیزشی در 6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایشی اجرا شد. درپایان دوره آموزشی از دو گروه مجدداً آزمون ها به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون تی نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0/05). علاوه بر این نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که از نظر ابعاد شدت اعتیاد بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0/001). ولی تحلیل متغیرها به تفکیک بیانگر آن است که در وضعیت روانی و بعد وضعیت مصرف مواد تفاوت به سطح معنی دار رسیده است. اما در ابعاد طبی ، خانوادگی ، حقوقی ، شغلی تفاوت بین دو گروه به سطح معنی دار نرسیده است.بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش شدت اعتیاد و تکانشگری افراد وابسته به مواد موثر است. کلید واژه ها : مصاحبه انگیزشی ، تکانشگری ، شدت اعتیاد .

مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در میان زنان شاغل و غیر شاغل شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  فاطمه دهقانی   لادن معین

چکیده: پژوهش حاضر با هدف مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل متاهل شهر شیراز انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 2 گروه از زنان بود (گروه اول زنان شاغل پرستار 40-25 سال که از مدت زمان ازدواج آنها حداقل 5 سال گذشته است و تحصیلات لیسانس دارند و گروه دوم شامل زنان غیر شاغل 40-25 سال که از مدت زمان ازدواج آنها حداقل 5 سال گذشته است و تحصیلات لیسانس دارند.) نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 160 نفر (2 گروه 80 نفری زنان شاغل و غیر شاغل) بوده که از جامعه در دسترس و به صورت تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند و به دو پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و صمیمیت در ازدواج miq پاسخ دادند. نتایج حاصله براساس آزمونtمستقل نشان داد بین میانگین نمره کل سازگاری زناشویی و صمیمیت زنان شاغل و غیره شاغل در سطح اطمینان 99/0 تفاوت معناداری وجود داشت وبررسی خرده مقیاس های سازگاری زناشویی و صمیمیت نیز نشان داد در سطح اطمینان 99/0بین زنان شاغل و غیر شاغل در خرده مقیاس صمیمیت، توافق، صادق بودن و علاقه و محبت به استثنای خرده مقیاس پایبندی به تعهدات و در خرده مقیاس های سازگاری زناشویی، همبستگی، توافق و ابراز محبت به استثنای خرده مقیاس رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. کلید واژه: صمیمیت، سازگاری زناشویی، زنان متاهل شاغل، زنان متاهل غیر شاغل. ?

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری با رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان بهبهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  محمدعلی سرحدی   لادن معین

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 170 نفر از مدیران مدارس سه مقطع آموزشی شهرستان بهبهان که در سال تحصیلی 91-90 در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند، می باشد. از بین آنها تصادفی 120 نفر انتخاب گردیدند که(60 نفر زن و60 نفر مرد) به عنوان جامعه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده و ازپرسشنامه های توزیع شده.تعداد 107 پرسشنامه به پژوهشگرعودت داده شد. ازپرسشنامه های استانداردشده سبک رهبری(باردنز ومتزکاس)وشخصیت(آیزنک)و رضایت شغلی ((jdiِاستفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که در بین ویژگی های شخصیتی مدیران شهرستان و سبک رهبری آنان رابطه وجود ندارد. ولی بین ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود داشت. در مورد سبک رهبری و رضایت شغلی ، فقط مدیران با سبک رهبری رابطه مداراز رضایت شغلی بیشتری برخورداربودند و بین ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت. وهمچنین بین مدیران زن و مرد در رضایت شغلی تفاوتی وجود نداشت. بنابراین یافته های پژوهش در برخی از موارد همسو با نتایج پژوهش های پیشین و در برخی موارد برخلاف یافته های پیشین مشاهده شد.

رابطه ویژگیهای شخصیتی واسترس شغلی با رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  زهرا ملاعباسی   لادن معین

بر اساس نتایج بدست آمده بین ویژگی روان نژندی وبرون گرایی با رضایت شغلی رابطه منفی ومعنی دار وجود دارد.ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و برون گرایی با استرس شغلی مثبت ومعنی دار وضریب همبستگی بین انعطاف پذیری واسترس شغلی منفی ومعنب دار بود .

مقایسه ی تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطی در مردان متأهل استفاده کننده و عدم استفاده کننده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان شاغل در ادارات دولتی شهر قیر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  زهرا خوش کام   زهرا قادری

هدف این پژوهش مقایسه ی تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطی در مردان متأهل استفاده کننده و عدم استفاده کننده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان شاغل در ادارات دولتی شهر قیر می باشد.این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای و جامعه ی آماری کلیه ی مردان متأهل شاغل در ادارات دولتی شهر قیر که مدت ازدواجشان بین 1تا15سال بود،می باشد.نمونه ی پژوهش شامل51 مرد متأهل استفاده کننده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و 50 مرد متأهل غیراستفاده کننده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بود.روش نمونه گیری هدفمند بود.پرسشنامه های تعهد زناشویی(آدامز و جونز)،الگوهای ارتباطی(کریستینسین و سالاوی) و پرسشنامه ی محقق ساخته ی اطلاعات دموگرافی آزمودنی ها جهت گردآوری داده ها استفاده گردید.داده ها با استفاده از آزمون آماریt مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد میزان تعهد زناشوئی در مردان متأهل استفاده کننده از ماهواره در سطح( 049/00p<) به طور معنی داری کمتر از مردان متأهل عدم استفاده کننده از ماهواره می باشد. مردان متأهل عدم استفاده کننده از ماهواره در سطح (049/0p<)به طور معنی داری در تعهد شخصی میانگین بیشتری را نسبت به مردان متأهل استفاده کننده از ماهواره کسب نموده اند. ولی در تعهد اخلاقی و ساختاری تفاوت معنی داری بین دو گروه استفاده کننده از ماهواره و عدم استفاده کننده از ماهواره مشاهده نگردید.همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه استفاده کننده از ماهواره و عدم استفاده کننده از ماهواره از لحاظ الگوهای ارتباطی مشاهده نگردید .

بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی ورضایت اززندگی در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سهام فضلی   لادن معین

چکیده هدف از پژوهش حاضر برسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و رضایت ازز ندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج است. نمونه پژوهش حاضر 380 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج (124زن و256 مرد)که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب وبرای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه نگرش سنج مذهبی خدایاری وغباری بناب وپرسشنامه شادکامی آکسفورد (ohi)ورضایت زمانی از زندگی(tswls)پاوت دینر وسو استفاده شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام وبرای بررسی روابط بین متغیرها از همبستگی پیرسون و برای تفاوت میان دو جنس از لحاظ متغیر تحقیق ازtمستقل استفاده شده است تحلیل آن با استفاده از نرم افزارspssانجام شده نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی با شادکامی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . بطور کلی یافته های این پژوهش فرضیه های مطرح شده را در سطح معنی دار05/0 تایید کردند. ویافته های این پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین هماهنگ وآ نها را تایید کردند. کلید واژه: نگرش مذهبی، شادکامی، رضایت از زندگی، دانشجویان، دانشگاه آزاد، یاسوج

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سیده فاطمه حسینی   لادن معین

چکیده این پژوهش به بررسی رابطه ی جو عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج پرداخته است. جامعه مورد پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 90-91 بودند. که از بین جامعه مورد نظر278 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار های زیر استفاده شد: (1)مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (1964). (2) پرسشنامه ی حمایت اجتماعی فیلیپس (1986). (3)پرسشنامه ی سلامت عمومی (28 ماده ای) گلد برگ و هیلر (1979) که ضرایب اعتبار و پایایی آنها محاسبه گردید. ضرایب پایایی پرسشنامه های فوق قابل قبول و ضرایب روایی نیز معنی دارند. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه نشان دادند که: (1)بین جو عاطفی خانواده با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. (2)بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. (3)بین مولفه های جو عاطفی خانواده و سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج رابطه معنی دار وجود دارد. (4)بین مولفه های حمایت اجتماعی با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهر یاسوج رابطه ی معنی داری وجود دارد.

اثربخشی شن بازی درمانی بر رفتار پرخاشگرانه کودکان پسر پیش دبستانی شهر مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سیده فاطمه سجادی   لادن معین

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی شن بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان پسر پیش دبستانی شهر مرودشت بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه گیری از نوع در دسترس، هدفمند 30 نفر که در پرسشنامه پرخاشگری واحدی(1386) حداقل نمره را کسب کرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت درمان شن بازی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میزان پرخاشگری گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت، بدین معنی که پرخاشگری گروه آزمایش به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود و همینطور در مورد ابعاد پرخاشگری (فیزیکی- تهاجمی، کلامی- تهاجمی) نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه کنترل وجود داشت. اما در بعد پرخاشگری رابطه ای و تکانشی تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نگردید. براساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شن بازی درمانی به طور معنی داری موجب کاهش میزان پرخاشگری کودکان پسر پیش دبستانی می شود.

اثربخشی رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش شادکامی و خودکارآمدی زنان مراجعه کننده به فرهنگسرای ابریشم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  شهناز رهنما   لادن معین

هدف این پژوهش اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش شادکامی وخود کارآمدی زنان مراجعه کننده به فرهنگسرای شهر ابریشم بود.این پژوهش متشکل از زنان25-40سال متأهل که حداقل 2سال از زمان ازدواج آنها گذشته بود ودارای تحصیلات دیپلم که نمره خودکارآمدی وشادکامی آنها پایین بود.این پژوهش تجربی بادو گروه کنترل وآزمایش بود که باروش نمونه گیری دردسترس تعداد 30نفر به صورت انتخاب وبه طور تصادفی در دوگروه کنترل وآزمایش گمارده شدند گروه آزمایش طی 10جلسه2ساعته تحت درمان به شیوه تحلیل ارتباط متقابل قرار گرفت وگروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکرد ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه (شادکامی آکسفورد) و (خودکارآمدی شرر) بود. نتایج با استفاده ازتحلیل واریانس چند متغیره وکواریانس چند متغیره نشان داد که مداخله انجام شده تنها برسه بعداز شادکامی موثربوده است(رضایت:002/0p=،سلامتی:008/0=pوعزت نفس:01/0=p)بوده است. امادر ارتباط باسایر ابعاد شادکامی وخودکارآمدی مداخله اثربخشی مناسبی نداشته است. (05/0p> )و درمجموع به طور کلی هیچ یک از فرضیه های پژوهش بصورت کامل تأیید نشد.

بررسی رابطه سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی روانشناختی سالمندان آموزش و پروش شهرستان داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  صدیقه کشاورز   زهرا قادری

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی روانشناختی سالمندان آموزش و پرورش شهرستان داراب می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری 300 نفر از سالمندان باز نشسته عضو کانون بازنشستگان می باشند. نمونه آماری شامل 150 نفر است که شامل 80نفر مرد و 70 نفر زن بود که با توجه به جدول مورگان به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شده اند. در این تحقیق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت، امید به زندگی اشنایدر، و بهزیستی روانشناختی ریف می باشد که پس از اطمینان از روایی وپایایی در پژوهش حاضر به کار گرفته شدند .برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین سبک زندگی با بهزیستی روانشناختی سالمندان رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.همچنین بین امید به زندگی بابهزیستی روانشناختی رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد.بین متغیرهای پیش بین (سبک زندگی و امید به زندگی)و متغیر ملاک (بهزیستی روانشناختی)رابطه خطی معنا داری در سطح یک درصد وجودداردوسبک زندگی وامید به زندگی بطور معناداری قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی می باشند.از بین خرده مقیاسهای سبک زندگی،ارتباطات اجتماعی،وسلامت با بهزیستی روانشناختی رابطه خطی معنا داری دارند.وضعیت سلامت چون بتای بزرگتری نسبت به ارتباطات اجتماعی داردپس پیش بین قوی تری برای بهزیستی روانشناختی می باشد. همچنین سبک زندگی نسبت به امید به زندگی پیش بین قوی تری برای بهزیستی روانشناختی می باشدچون بتای بزرگتری(56/-) نسبت به امید به زندگی دارد.

رابطه تعامل والد-فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  لیلا امام   لادن معین

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعامل والد فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستان های شهر داراب در سال تحصیلی 92-1391 پرداخته است.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی است.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 336 نفر( 165پسر و171 دختر) و از نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد.جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه تعامل والد فرزند فاین و همکاران وخودکارآمدی شرر و همکاران و هوش هیجانی شاته انجام شده است.یافته ها نشان داد که :از بین مولفه های هوش هیجانی(خوش بینی ، ارزیابی هیجانات ،مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجانات)به غیر از مولفه ی ارزیابی هیجانات بین سه مولفه دیگر با تعامل والد فرزند رابطه معنادار وجود دارد.بین تعامل والد فرزند و خودکارآمدی و همچنین بین خودکارآمدی و مولفه های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.همچنین نتایج tتست نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر خودکارآمدی و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد و تعامل والد – فرزند بطور معناداری قادر به پیش بینی هوش هیجانی و خودکارآمدی فرزندان بود. به طور کلی رابطه ولی فرزندی نقش مهمی در هوش هیجانی و خودکارآمدی فرزندان دارد.بنابراین لازم است والدین از تاثیر شیوه های تربیتی و نوع رابطه با فرزندان در سلامت روانی ، رفتاری و رشد شخصیت فرزندانشان آگاهی لازم داشته باشند. کلید واژه ها :تعامل والد فرزند ، هوش هیجانی ، خودکارآمدی

تاثیر الگوهای نمایشی بر پرخاشگری وعزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا ثامنی   لادن معین

پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر الگوهای نمایشی (خشن ) بر پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر شیرا ز انجام شده است . روش تحقیق شبه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . این پژوهش بر روی 30 دانش آموز پسردوره راهنمایی که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند انجام شد . جهت ارزیابی آنان از پرسشنامه پرخاشگری باس وپری و عزت نفس رزنبرگ استفاده گردید . پس از اجرای پیش آزمون، طی 8 جلسه یک ساعت ونیم در هفته برای گروه آزمایش الگوی نمایشی ارائه و بعد از اتمام جلسات واجرای پس آزمون نتایج با استفاده از آمار توصیفی ( انحراف معیار ومیانگین ) و آمار استنباطی ( تحلیل کوواریانس ) مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها نشاندهنده آن بود که الگوی نمایشی ( خشن) بر پرخاشگری وابعاد آن در سطح (001/0 >p ) تاثیر معنا دار داشته است. یعنی نتایج پس آزمون پرخاشگری با توجه به نوع گروه معنی دار بوده وگروه آزمایش از گروه کنترل افزایش پرخاشگری داشتند . اما نتایج پس آزمون عزت نفس با توجه به نوع گروه معنی دار نبود . بدین معنا که الگوهای نمایشی خشن تغییری در میزان عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی ایجاد نکرده است.

اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه آدلر بر مفهوم خویشتن دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان فسا
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  مهرنوش بهپور   لادن معین

پژوهش حاضر،با هدف بررسی اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه آدلر برمفهوم خویشتن دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فسا صورت گرفت جامعه آماری شامل 60 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فسا است.روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است. ابتداپرسش نامه مفهوم خویشتن بین دانش آموزان کلاس اول دبیرستان مدرسه توزیع شد و 30 نفری از کسانی که نمره کمتر از میانگین را داشتند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند

اثر بخشی موسیقی درمانی بر شادکامی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پیش حرفه ای و حرفه ای متوسطه شهر یاسوج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  آزاده عابدی مهر   لادن معین

چکیده: اثر بخشی موسیقی درمانی بر شادکامی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پیش حرفه ای و حرفه ای متوسطه شهر یاسوج بوسیله ی: آزاده عابدی مهر موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند. موسیقی در نظامهای‏ مختلف آموزش استثنایی به‏ عنوان یک محرک، یک عنصر ساختاری و ابزار کمکی به کار برده شده است. هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان اثربخشی موسیقی درمانی بر شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی می باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای شهر یاسوج در سال تحصیلی 92-1391 بوده است که تعداد 60 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس از آنها آزمون شادکامی گرفته شد. نهایتاً، 30 نفر که نمرات کمتری در آزمون شادکامی کسب کردند انتخاب شدند. در پایان از این 30 نفر، تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل به طور کاملاً تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. پژوهش حاضر به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس به کمک نرم افزار آماری spss استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار f به دست آمده برای تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در سطح معنی داری p < 0/01 معنادار می باشد. بنابراین موسیقی درمانی باعث افزایش شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی می گردد. کلید واژه ها: موسیقی درمانی، شادکامی، کم توان ذهنی، دانش آموز، پیش حرفه ای، متوسطه حرفه ای

مقایسه تیپ های شخصیتی درونگرا و برونگرا و تحریف های شناختی در زوج های متعارض و عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  اعظم عابدی   زهرا قادری

چکیده: هدف این پژوهش مقایسه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی و تحریف های شناختی در زوج های متعارض و عادی است. طرح تحقیق توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه اماری این پژوهش شامل دو گروه از زوج ها می باشد . گروه اول زوج هایی که متقاضی طلاق در شهر داراب هستند .گرو ه دوم شامل زو ج هایی می شود که بنابر اظهار خودشان در زندگی زناشویی شان اختلاف تعارض شدیدی که منجر به دادخواست طلاق شده باشد و جود ندارد . روش نمونه گیری در زوجین متعارض از نوع در دسترس بوده که با مراجعه به دادگاه خانواده در شهرستان داراب 100 زوج انتخاب شد. روش نمونه گیری برای زوجین عادی تصادفی بوده و بدین ترتیب که از بین مدرسه ابتدائی و راهنمایی 100زوج از والدین دانش آموزانی که مشکلات زناشویی نداشته اند از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار سنجش و گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد. که 2 پرسشنامه تحریف های شناختی و پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین زوج های متعارض و زوج های عادی در متغیر تحریف شناختی وجود دارد . همچنین مشاهده اختلاف میانگین ها نشان می دهد میزان این متغیر در زوج های متعارض بیشتر است.همچنین اختلاف معنا داری بین زوج های متعارض وزوج های عادی در متغیر برونگرایی وجود دارد. مشاهده اختلاف میانگین ها نشان می دهد میزان این متغیر در زوج های عادی بیشتر است.وهمچنین اختلاف معنا دری بین زوج های متعارض وزوج های عادی در متغیر درونگرایی وجود دارد.مشاهده اختلاف میانگین ها نشان می دهد میزان این متغیر در زوج های متعارض بیشتر است. کلید واژه: تیپ های شخصیتی، درونگرایی،برونگرایی،تحریف شناختی

رابطه اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی – بیرونی با خودکارآمدی دانش آموزان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سیده زهرا حسینی   لادن معین

چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین اضطراب امتحان وجایگاه مهاردرونی وبیرونی با خودکارآمدی در دانش آموزان بوده است.روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان شیراز که در سال تحصیلی92-1391 در مقطع متوسطه به تحصیل مشغول بوده اند می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 200 دانش آموز از بین آنها انتخاب شدند و بمنظور آزمون فرضیه های تحقیق ، پرسشنامه های اضطراب امتحان، جایگاه مهار، خودکارآمدی بر روی آزمودنی ها به اجرا درآمد. ابزار های پژوهش دارای روایی و پایایی بوده و پس از تجزیه و تحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام این نتایج بدست آمد. بین اضطراب امتحان و خودکارآمدی رابطه ی معنا دار معکوس می باشد و بین جایگاه مهار درونی با خودکارآمدی رابطه معنی دار می باشد و بین جایگاه مهار بیرونی با خود کار آمدی رابطه ی معنا دار معکوس می باشد. همچنین نتایج نشان داد که خودکارآمدی به وسیله اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی وبیرونی قابل پیش بینی است.

رابطه مولفه های عشق و عزت نفس با رضایت مندی زناشویی در دبیران متأهل در سال تحصیلی 92-91
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سمیه سادات حسینی گروه   لادن معین

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه مولفه های عشق و عزت نفس با رضایت مندی زناشویی دبیران متأهل شهر مرودشت که در سال تحصیلی92-91 مشغول به کار بودند انجام گرفته است.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی است.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 287نفر زن ومرد واز نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ومقیاس سه گانه عشق استرنبرگ و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت توسط پاسخگویان تکمیل گردید.نتایج تحلیل ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون گام به گام وآزمون t مستقل حاکی از آن بود. که بین مولفه های عشق وعزت نفس با رضایت مندی زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود داردبین رضایت مندی زناشویی دبیران زن ومرد تفاوت معنا دار وجود ندارد.بین مولفه های عشق دبیران زن ومرد تفاوت معنا دار وجوددارد.نتایج دیگر حاکی از آن بود که عزت نفس زنان به طور معناداری از مردان بیشتر است.وهمچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که ازبین مولفه های عشق بعد میل وعزت نفس و پیش بینی کننده خوبی برای رضایت مندی زناشویی می باشند.در پرتو شواهد موجود به بحث وبررسی یافته های تحقیق اقدام شد وپیشنهادات پژوهشی و کاربردی جهت استفاده از دست اندر کاران وپژوهشگران علاقه مند ارایه گردید. کلید واژه ها: مولفه های عشق، عزت نفس، رضایت زناشویی

پیش بینی سلامت روان در افراد مبتلا به سوگ بر اساس متغیرهای سبک های مقابله، تاب آوری، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سمیه عباسی جهرمی   نادره سهرابی شگفتی

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان در افراد مبتلا به سوگ بر اساس متغیرهای سبک مقابله، تاب آوری، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی می باشد. آزمودنی های این پژوهش را 100 نفر از افرادی که وابستگان درجه اول (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند) خود را از دست داده اند و مدت 6 الی 8 ماه از فوت آن ها می گذرد تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پنج پرسشنامه به شرح زیر می باشد: 1- پرسشنامه سلامت روان (ghq) فرم 28 سوالی. 2- پرسشنامه سبک های مقابله. 3- مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون. 4- پرسشنامه سرسختی روان شناختی. 5- پرسشنامه هوش معنوی. در این پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصیفی ، از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب بود که متغیرهای سبک های مقابله، تاب آوری، سرسختی روانشناختی و هوش معنوی قادر به پیش بینی سلامت روان در افراد مبتلا به سوگ نبودند

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با اعتماد به نفس و روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  حکیمه رنجبر کوهنجانی   لادن معین

هدف این تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری با اعتماد به نفس و روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان می باشد. جامعه شامل 285 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان که از جدول مورگان و روش تصادفی ساده استفاده گردیده است در این تحقیق از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در روش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و رگرسیون گام به گام و در روش آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده و جهت بررسی نتایج آزمونها از نرم افزار spss استفاده شده است. پس از انجام بررسی های فوق مشخص گردید بین شیوه فرزند پروری اقتداری با اعتماد به نفس و روابط بین فردی و همچنین بین اعتماد به نفس و روابط بین فردی رابطه معنادار مشاهده گردید.

بررسی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان نی ریز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  وحید راهجویان   لادن معین

چکیده:مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به منظور بررسی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی بخش قطرویه شهرستان نی ریز می باشد گروه نمونه این پژوهش با توجه با جامعه ی آماری که تعداد آنها 220 نفر بوده بر طبق جدول مورگان 137 نفر انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته و برای سنجش متغییرها نیز از 3 پرسشنامه «عملکرد خانواده» و پرسشنامه «پرخاشگری و دعزت نفس« استفاده شد.تحلیل نتایج نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین عملکرد خانواده و ابعاد ان با عزت نفس و همچنین بین عملکرد خانواده با پرخاشپری و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج وگرسون نشان داد که متغییر عامل نقشها بیشترین کارایی و عامل ابراز عواطف کارایی کمتری را روی عزت نفس و متغییر عامل نقشها بیشترین کارایی و عامل حل مشکل تاثیر کمتری را روی پرخاشگری دانش اوزان دارد

رابطه عزت نفس و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سید ابراهیم زارعی   لادن معین

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه عزت نفس و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان متوسطه بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان (2600 نفر) پسر متوسطه شهر مرودشت بود که این تعداد در 13 دبیرستان در سال تحصیلی 92 -91 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای تعداد 5 دبیرستان پسرانه انتخاب و سپس از هر دبیرستان به صورت تصادفی 2 کلاس انتخاب گردید که حجم نمونه برابر با 260 نفر شد. داده ها از طریق مقیاسهای سنجش مسئولیت پذیری کالیفرنیا، سازگاری اجتماعی آزمون شخصیتی کالیفرنیا و عزت نفس کوپر اسمیت جمع اوری و سپس مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عزت نفس، ابعاد آن و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین عزت نفس کلی و عزت نفس اجتماعی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای سازگاری اجتماعی بود.

مقایسه انگیزه پیشرفت وخودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر مقطع متوسطه خانواده های فرهنگی وکارکنان شرکت مس شهربابک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  عطااله مومنی گزستان   زهرا قادری

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر مقطع متوسطه خانواده های فرهنگی وکارکنان شرکت مس شهربابک انجام شد .در این پژوهش ازبین 480دانش آموز خانواده فرهنگی وشرکت مس ،محصل دردبیرستانهای شهربابک بااستفاده ازروش تصادفی طبقه ای پس از همگن کردن ازبین 210دانش آموز خانواده فرهنگی 134 دانش آموز واز150 دانش آموز خانواده مس 107 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس وخودکارآمد ی اجتماعی نوجوانان راتکمیل نمودند.بااستفاده ازspss وروش آماری آزمون t مستقل یافته ها تجزیه وتحلیل شد .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اجتماعی فرزندان خانواده های فرهنگی وشرکت مس تفاوت معنی دار وجود دارد . یعنی میزان انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اجتماعی فرزندان خانواده های فرهنگی بیشتر از دانش آموزان خانواده های شرکت مس می باشد .از بین ابعاد خودکارآمدی اجتماعی در دو بُعد کمک کردن یاکمک گرفتن ، وبُعد عملکرد درموقعیتهای اجتماعی تفاوتی دردو گروه مشاهده نشد . کلید واژه ها : خودکارآمدی اجتماعی ، انگیزه پیشرفت ، نوجوانان .

مقایسه فرهنگ مرد سالاری وطرح واره های ناسازگار بین زنان عادی و اقدام کننده به خود سوزی دراستان کهگیلویه وبویر احمد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  سلیمه جلیل   سوسن سهامی

چکیده : هدف اصلی این پژوهش مقایسه طرح واره های ناسازگار و فرهنگ مردسالاری بین زنان اقدام کننده به خودسوزی وعادی می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای است. نمونه آماری شامل 200 نفر از زنان استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است، که 150نفر زنان عادی و50 نفرزنان خود سوخته بوده که به روش نمونه گیری ترکیبی وخوشه ای چند مرحله ای از بین جامعه آماری مورد نظرانتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه 205 سوالی استاندارد شده طرح واره های ناسازگاری یانگ و پرسشنامه محقق ساخته 31 سوالی فرهنگ مرد سالاری استفاده شد، روایی سازه ای و پایایی آلفا همه تایید شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری فاکتور آنالیز(تحلیل عاملی)، مانکوا وتی تست زوجی استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داده است که 16 خرده مقیاس طرح واره های ناسازگاری در بین زنان عادی و خودسوز از نظر آماری تفاوت معنی داری داشته اند. همین طور فرهنگ مرد سالاری در بین نمونه های اقدام کننده به خودسوز و عادی تفاوت معنی داری داشته است، علاوه بر این مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی در بین زنان خود سوز و عادی بیانگر این است که نمونه های بررسی از نظر تحصیلات با همدیگر به جزءدر خرده مقیاس ایثار در 15 خرده مقیاس دیگر با هم متفاوت بوده که از نظر آماری معنی دار بوده است. دردیگر ویژگیهای جمعیت شناختی شغل،تاهل و سن بین هر دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشته است. اثر تقابلی گروه های مورد بررسی با ویژگیهای جمعیت شناختی بیانگر این است که اثر تقابلی سن و تحصیلات با گروههای خود سوز و عادی به جزء طرح واره های آسیب پذیری نسبت به بیماری و معیارهای سرسختانه در 14 طرح واره دیگر تفاوت آنها معنی دار بوده است. کلید واژه ها: فرهنگ مرد سالاری، طرح واره های ناسازگاری، زنان اقدام کننده به خودسوزی، زنان عادی.

مقایسه رضایت زناشویی و عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی با مادران کودک عادی در مدارس ابتدایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا صابریان   لادن معین

پژوهش حاضر جهت مقایسه ی رضایت زناشویی و عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی با مادران کودک عادی در مدارس ابتدایی شهر شیراز انجام شده است . طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است و جامعه مورد تحقیق کلیه مادران دارای کودک بیش فعال و عادی مدارس ابتدایی شهر شیراز می باشد . در این پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس 60 نفر از مادران دارای کودک بیش فعال و 60 نفر هم از مادران دارای کودک عادی از 3 مدرسه ابتدایی ناحیه 1 و 2 و از پایه های مختلف تحصیلی پایه های دوم تا چهارم انتخاب شدند. نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه های رضایت زناشویی اینریچ و عزت نفس رزنبرگ پاسخ دادند.تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و رگرسیون چند گانه گام به گام نشان داد کهبین رضایت زناشویی مادران دارای کودک بیش فعال و عادی، تفاوت معنادار وجود دارد و مادران دارای کودک عادی نسبت به مادران دارای کودک بیش فعال از میانگین بالاتری در این متغیر برخوردار هستند. همچنین مشخص شد که درمتغیر عزت نفس بین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد ودر نهایت نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که درابعادرضایت زناشویی دو مولفه رضایت و بستگان پیش بینی کننده ی قوی برای عزت نفس می باشند.

رابطه عملکرد خانواده با ایمنی هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  حمیده حاجی پور   زهرا قادری

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده با ایمنی هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان صورت گرفته است. بدین منظور دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز به عنوان جامعه پژوهش و نمونه در نظر گرفته شد. در بررسی از نوع همبستگی 200 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر شیراز که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند به پرسش نامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (ctp) و پرسش نامه ایمنی هیجانی ((sifs و پرسش نامه عملکرد خانواده ((fad پاسخ دادند. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده با ایمنی هیجانی رابطه مستقیم معنی دار و با نا ایمنی رابطه معکوس معنی دار دارد. عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم معنی دار دارد. بین متغیرهای پیش بین ( نقش ها و حل مشکل) و متغیر ملاک ( ایمنی) رابطه خطی معنی دار وجود دارد و نقش ها و حل مشکل به طور معنی دار قادر به پیش بینی ایمنی می باشند همچنین بین متغیرهای پیش بین ( نقش ها) و متغیر ملاک ( ناایمنی) رابطه خطی معنی دار وجود دارد و نقش ها به طور معنی دار قادر به پیش بینی نا ایمنی می باشد. بین متغیرهای پیش بین(نقش ها و ابراز عواطف) و متغیر ملاک ( سازگاری اجتماعی) رابطه خطی معنی دار وجود دارد و نقش ها و ابراز عواطف به طور معنی دار قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی می باشد.

رابطه سبک های والدگری با ایمنی هیجانی و سلامت روان فرزندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  افسانه کاظمی   زهرا قادری

هدف کلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه سبکهای والدگری با ایمنی هیجانی وسلامت روان فرزندان بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلیه دانش اموزان دختر شهرستان شیراز که در سال تحصیلی 92-1391 در مقطع اول دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. به روش خوشه ای تصادفی 200 دانش آموز به عنوان نمونه از میان آنها برگزیده شدند وبه منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، پرسشنامه های سبک والدگری آلاباما (فرم فرزند) ، ایمنی هیجانی وسلامت روان برروی آزمودنیها به اجرا در آمد. ابزارهای پژوهش دارای روایی وپایایی بوده وپس از تجزیه وتحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام این نتایج بدست آمد.بین سبک والدگری مثبت ومشارکت پدر با ایمنی هیجانی وسلامت روان رابطه مستقیم ومعنادار و با ناایمنی هیجانی رابطه معکوس ومعنادار دارند. بین سبکهای تنبیه بدنی ، نظارت ضعیف،اقتدار(اجبار) وعدم اطلاع از یکدیگربا ایمنی هیجانی رابطه معکوس ومعناداروبا ناایمنی هیجانی رابطه مستقیم ومعنا داروجود دارد. سبکهای تنبیه بدنی ونظارت ضعیف با تمام ابعاد سلامت روان رابطه معکوس ومعنا دار داشته وعدم اطلاع از یکدیگر با ابعاد سلامت روان بجزعلایم جسمانی وکارکرد اجتماعی رابطه معکوس داشته است. سبک اقتداربا همه ابعاد سلامت روان بجز علایم جسمانی رابطه معکوس ومعنی دار داشته اند.همچنین سبکهای والدگری قادر به پیش بینی ایمنی هیجانی وسلامت روان می باشند.در کل بهبود در سبکهای والدگری در بالا بردن ایمنی هیجانی وسلامت روان موثر خواهد بود.

بررسی رابطه بین حمایت فردی و شیوه های فرزند پروری با نگرش به زندگی در دختران نوجوان دبیرستانی شهر یاسوج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  اکرم رحمانی   شیر علی خرامین

چکیده این پژوهش به بررسی رابطه حمایت فردی و شیوه های فرزند پروری با نگرش به زندگی در دختران نوجوان دبیرستانی شهر یاسوج می پردازد. در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شده که تعداد نمونه 314 نفراست. نتایج نشان داد بین حمایت فردی با زیرمقیاسهای خودپنداره و عزت نفس و نگرش به زندگی رابطه مثبت و معنادار می باشد. و بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به زندگی رابطه معنادار وجود دارد که این رابطه را در زیرمقیاسهای آزادگذاری و استبدادی مثبت معنادار، اما در زیرمقیاس اقتدار منطقی و نگرش به زندگی رابطه منفی معنادار را مشاهده نمودیم. همچنین بین مادران با میزان تحصیلات مختلف در شیوه فرزند پروری استبدادی تفاوت معنی داری وجود دارد. و بین میزان نگرش به زندگی با توجه به رشته تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. و در نهایت بین میزان خودپنداره وعزت نفس گروه نمونه با توجه به میزان شغل مادر وترتیب تولد دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود ندارد. کلید واژگان : حمایت فردی، شیوه های فرزند پروری و نگرش به زندگی

بررسی رابطه هوش اخلاقی با رشد اجتماعی وعزت نفس در بین معلمین ابتدایی شهرستان سپیدان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  طاهره معینی رودبالی   لادن معین

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین هوش اخلاقی با رشد اجتماعی و عزت نفس در بین معلمین ابتدایی همایجان سپیدان صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع همبستگی میباشد.جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمین ابتدایی در شهرستان سپیدان میباشدکه شامل 150نفر می باشندودر سال تحصیلی91-92 مشغول به کار بوده اند.ازاین تعداد107نفربه عنوان نمونه با مراجعه به جدول مورگان و با استفاده ازروش تصادفی ساده انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش اخلاقی (mci)، مقیاس رشد اجتماعی وایلندوپرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت صورت گرفت.داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون و با کمک نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شد و نتایج پژوهش نشان داد که که متغیر هوش اخلاقی با متغیر عزت نفس همبستگی مثبت و معنی دار دارد. اما در حالت کلی هوش اخلاقی با رشد اجتماعی ارتباط معنی داری ندارد.همچنین بر اساس رگرسیون گام به گام هوش اخلاقی میتواند، پیش بینی کننده ی رشد اجتماعی وعزت نفس است. کلید واژه: هوش اخلاقی،رشد اجتماعی، عزت نفس.

اثربخشی آموزش گروهی عقلانی، هیجانی، رفتاری بر کاهش خشونت خانگی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  فاطمه پایاب   زهرا قادری

این پژوهش با عنوان بررسی اثربخشی آموزش گروهی عقلانی، عاطفی، رفتاری بر کاهش خشونت خانگی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گچساران انجام شده است. در این پژوهش 200 نفر از دانشجویان مرد متأهل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به کمک مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی cts-2 (تجدید نظر شده) ساخته ی استراوس ارزیابی شدند و از میان آنها 30 نفر که بالاترین نمره را از این مقیاس کسب کرده بودند انتخاب و بصورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. دو گروه از نظر ویژگیهای دموگرافیک همسان سازی شدند. پس از آن برنامه ی مداخله ی آموزشی 10 جلسه ای برای گروه آزمون اجرا شد. پس از اتمام دوره ی آموزشی، هر دو گروه آزمایش و گواه مجدداً به کمک مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که خشونت خانگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنادار یافته است. به عبارت دیگر روش آموزش گروهی عقلانی، عاطفی، رفتاری بر کاهش خشونت خانگی تأثیر مثبت معنادار دارد. کلید واژه ها: آموزش گروهی، عقلانی، عاطفی، رفتاری، خشونت، خشونت خانگی

رابطه سبک های فرزندپروری با کمال گرایی و خودپنداره در نوجوانان شهرستان لامرد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  نعیمه اندام   ژاله رفاهی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با کمال گرایی و خودپنداره در نوجوانان شهرستان لامرد بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی 92-91 و همچنین والدین آنها را تشکیل می دهد که تعداد 153 نفر دانش آموز به همراه والدین آنها با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی خودپنداره راجرز، مقیاس جدید کمال گرایی هیل و همکاران (جمشیدی و همکاران،1388) و پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند (1973) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد از بین سبک های فرزندپروری، تنها بعد مقتدرانه با نمره ی خودپنداره به سطح منفی معنی دار رسیده است. به عبارتی دیگر اقتدار والدین باعث ایجاد خودپنداره مثبت در فرزندان می شود. از سوی دیگر بین کمال گرایی مثبت با سبک سهل گیر والدین رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ولی بین هیچ کدام از ابعاد کمال گرایی منفی با ابعاد شیوه های فرزندپروری رابطه به سطح معنی دار نرسیده است. نتایج نشان دادند بین خودپنداره ی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین کمال گرایی مثبت و منفی در بین دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود ندارد. کلمات کلیدی:کمال گرایی، خودپنداره، سبک های فرزندپروری، نوجوانان

اثر بخشی آموزش هوش هیجانی (خود آگاهی - روابط بین فردی - کنترل استرس ) بر شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قیر و کارزین
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم سعادت   لادن معین

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی (خودآگاهی ، روابط بین فردی ، کنترل استرس)بر شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قیروکارزین بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با یک گروه کنترل بود. از پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد و به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده و به همه دانش آموزان مدرسه الغدیر تست داده شد . از بین آنهایی که نمره کمتری داشتند بصورت تصادفی 40 نفر انتخاب و به دو دسته 20 نفری برای گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و طی 12 جلسه آموزشی به مدت هر جلسه 90 دقیقه آموزش داده شد و بعد هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و روش آمار استنباطی از تحلیل کو واریانس استفاده شد. نتایج آماری بیانگر این بود که آموزش هوش هیجانی (خودآگاهی ، روابط بین فردی ،کنترل استرس) بر ابعاد شادکامی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. وآموزش هوش هیجانی از بین هفت بعد شادکامی که شامل رضایت از زندگی ،خود پنداره ، آمادگی روانی ،سرذوق بودن ،احساس زیبایی شناختی ،خودکارآوری ، امیدواری می باشد بیشترین تاثیر برروی بعد خود پنداره داشت. کلید واژه: هوش هیجانی ، شادکامی ،خودآگاهی ،روابط بین فردی ، کنترل استرس

رابطه جهت گیری مذهبی و کیفیت عشق با سازگاری زناشویی معلمان دبیرستانهای دولتی شهر مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  فرناز رویین تن   لادن معین

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت عشق با سازگاری زناشوئی است به این منظور از بین دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان مرودشت به شیو? تصادفی بر اساس جدول مورگان 200 نفر (100 زن ، 100 مرد) انتخاب گردیدند .و با استفاده از سه ابزار : 1 - مقیاس سازگاری زناشویی اسپنیر (das) 2 – پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 3 – آزمون کیفیت عشق استرنبرگ مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج پژوهش بیانگر آن بود که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری زناشوئی معلمان و کیفیت عشق با سازگاری زناشوئی آنها رابطه مثبت معناداری داشته است . بررسی تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که سازگاری زناشوئی بر خاسته از جهت گیری مذهبی – کیفیت عشق در مردان و زنان تفاوت معناداری نداشته است .

اثربخشی آموزش مدیریت هیجان و مهارت حل مسئله به شیوه گروهی بر افزایش باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس ناحیه دو شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  نازیلا ابراهیمی   زهرا قادری

چکیده هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مدیریت هیجان و مهارت حل مسئله به شیوه گروهی برافزایش باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس ناحیه 2 شهرستان شیراز بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود.نمونه گیری بصورت هدفمند بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان نرجس که در سال 92-91 (455 دانش آموز) به تحصیل مشغول بوده اند حجم نمونه تعداد 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس که بصورت شمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 9 جلسه آموزش گروهی مدیریت هیجان و مهارت حل مسئله را دریافت داشتند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت ننمودند. ابزار پژوهش مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی شرر بود. جهت تحلیل داده از تحلیل کواریانس با استفاده ازنرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش مدیریت هیجان و مهارت حل مسئله به شیوه گروهی، بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس موثر بود. در خرده مقیاس باورهای خودکارآمدی این آموزش بر افزایش مولفه های میل به آغازگری و مقاومت در رویارویی با موانع بطور معنادار موثر بوده اما بر افزایش میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف تأثیر معناداری نداشته است. واژگان کلیدی: باورهای خودکارآمدی، مدیریت هیجان، مهارت حل مسئله

نقش و تاثیر شرکت در فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی کانون ها در اعتماد به نفس ، خودباوری و هویت یابی فرزندان شاهد و ایثارگر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سمیه یکتا   زهرا قادری

هدف این پژوهش نقش و تاثیر شرکت در فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی کانونها در اعتماد به نفس ، خودباوری و هویت یابی است.طرح تحقیق توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه از دانش آموزان دختر شاهد و ایثارگر می باشد. گروه اول دانش آموزانی که در فعالیتهای کانونها شرکت کرده اند .گروه دوم شامل دانش آموزانی است که در این فعالیت ها شرکت نکرده اند. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 150 نفر از دانش آموزان شاهد و ایثارگر هستند که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند.بدین ترتیب که از کل دختران شاهد و ایثارگر که تعداد آنها 360 نفر بود تعداد 150 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند که در هر گروه( 75 نفر شرکت کننده در کانون ها )و ( 75 نفر غیر شرکت کننده درکانون ها) مورد ارزیابی قرار گرفتند. لازم به ذکر است گروه نمونه در معدل ( بالای 17 ) ، در تعداد فرزندان خانواده ( 1 تا 3 ) و سطح درآمد خانواده (700 هزارتومان تا 000/200/1 هزار تومان) همگن شده اند. ابزار سنجش و گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد. که پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ ، پرسشنامه خودباوری پی یر – هریس و پرسشنامه هویت یابی چیک ، اسمیت و تراپ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که اختلاف معنا داری بین گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در متغییر اعتماد به نفس وجود دارد. همچنین اختلاف میانگین ها نشان می دهد میزان این متغییر در گروه شرکت کننده بیشتر است.همچنین اختلاف معنا داری بین گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در متغیر خودباوری وجود دارد. همچنین اختلاف میانگین ها نشان می دهد میزان این متغییر در گروه شرکت کننده بیشتر است.اختلاف معناداری بین گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در متغییر هویت یابی وجود ندارد.مشاهده میانگین ها نشان می دهد میزان این متغییر در دو گروه برابر است.

رابطه هوش معنوی وهویت بافرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه سه شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  فاطمه پرویزی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و هویت با فرسودگی تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفته است . نمونه پژوهش شامل 336 نفربود که از میان دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه سه شهر شیراز به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های «هوش معنوی» و «فرایندهویت من» و «فرسودگی مربوط به مدرسه» استفاده شده و برای تحلیل داده ها روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان ، به کار رفته است .در این پژوهش ،متغیر فرسودگی تحصیلی شاملمولفه های خستگی هیجانی ، بدبینی ونگرش منفی ، وناکارآمدی تحصیلی در نظر گرفته شده و مولفه های متغیر هویت ، تعهد ، کاوش و عدم تعهد می باشند. نتایج حاصل نشان داد که 1) هوش معنوی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان و ابعاد آنرابطه منفی معناداری دارد ، یعنی هرچه دانش آموزان از نظرهوش معنوی بالاتر باشند فرسودگی تحصیلی درآنان کمتر است . 2) هویت با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان و ابعادآن رابطه منفی معناداری دارد ، یعنیهرچه دانش آموزان در فرایند هویت یابی موفق تر باشند ، فرسودگی تحصیلی در آنان کمتر است .

مقایسه اضطراب و احساس تنهایی در دانش آموزان متوسطه تیزهوشان و عادی ناحیه دو شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  نجمه السادات موسوی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب و احساس تنهایی دانش آموزان تیزهوشان و عادی صورت گرفت. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است که از میان دانش آموزان مدارس عادی ناحیه دو شیراز 160دانش آموز(80 پسر و 80 دختر)بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و از میان دانش آموزان مدارس تیزهوشان 160 دانش آموز(80 پسر و 80 دختر)بصورت تصادفی انتخاب شدند..نمونه های انتخابی با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و احساس تنهایی uclaمورد آزمون قرار گرفتند.داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از آزمون tمستقل و تحلیل واریانس دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که از لحاظ میزان اضطراب و احساس تنهایی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد،جدول شاخص های توصیفی نیز حاکی از بالاتر بودن میزان اضطراب و احساس تنهایی در دانش آموزان مدارس عادی بود،همچنین بررسی ها نشان داد در هر دو گروه میزان اضطراب دختران بالاتر از پسران است و تفاوت معناداری در میزان احساس تنهایی دختران و پسران وجود ندارد.

اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری برکاهش تعارضات زناشویی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  علی نجاری   ژاله رفاهی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری برکاهش تعارضات زناشویی زوجین انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه ی زوج های داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهرستان بردسکن در سال 1391 بود. نمونه ی پژوهش 32 نفر(16زوج) که به روش نمونه گیری هدفمند با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. زوجین گروه آزمایش طی 10 جلسه برنامه ی آموزش مهارت های تاب آوری را به شیوه ی گروهی دریافت نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم تجدید نظرشده ی پرسش نامه ی تعارضات زناشویی بود که زوجین گروه آزمایش و کنترل در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل نمودند. اطلاعات و نتایج بدست آمده با استفاده از آمارتوصیفی(فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس و آزمون t گروه های مستقل)مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج به دست آمده، نشان داد که آموزش مهارت های تاب آوری موجب کاهش تعارضات زناشویی زوجین و هم چنین مولفه های تعارضات زناشویی می گردد. کلید واژه ها: مهارت های تاب آوری، تعارضات زناشویی

بررسی رابطه ای بین سبک های فرزندپروری والدین با عزت نفس و مسئولیت پذیری نوجوانان پایه اول دبیرستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم دیدار   لادن معین

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبک های فرزندپروری والدین با عزت نفس و مسئولیت پذیری نوجوانان پایه اول دبیرستان گچساران است.روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را کلیه نوجوانان پایه اول دبیرستان شهرستان گچساران می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده براساس جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967)، پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند(1991) و پرسشنامه مسئولیت پذیری هارسیون گاف(1951) می باشد.داده های به دست آمده با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد.. براساس نتایج تحقیق، بین فرزندپروری سهل گیرانه والدین با عزت نفس در نوجوانان همبستگی وجود ندارد و بین فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه والدین با عزت نفس در نوجوانان همبستگی وجود دارد. بین فرزندپروری سهل گیرانه والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان همبستگی وجود ندارد. بین فرزندپروری مقتدرانه و فرزندپروری مستبدانه والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان همبستگی وجود دارد. متغیرهای شیوه های فرزندپروری می تواند عزت نفس و مسئولیت پذیری نوجوانان را پیش بینی کند.

بررسی رابطه عزت نفس، شادکامی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان ایذه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  عاطفه رحیمی فر   لادن معین

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس،شادکامی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختو اینکه ر پیش دانشگاهی است بوده است.روش پژوهش حاضرهمبستگی بود و جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی ایذه بوده اند که از بین آنها تعداد 127نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت شادکامی آکسفورد و انگیزه پشرفت هرمنس بود. نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون ماتریس همبستگی و رگرسیون همزمان انجام گرفت ونتاج نشان داد که بین ابعاد شادکامی وانگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد.(p?./.5 )،بعد حرمت خود بهترین پیش بینی کننده برای انگیزه پیشرفت است. بین ابعاد عزت نفس با انگیزه پیشرفت رابطه معنا داری وجود دارد.(p?./.5)وبه ترتیب اولویت عزت نفس عمومی وعزت نفس شغلی بهترین پیش بینی کننده انگیزه پیشرفت بود. بر اساس نتایج حاصله عزت نفس،شادکامی با انگیزه پیشرفت رابطه دارد وبعد حرمت خود از ابعاد شادکامی وبعد عزت نفس عمومی وشغلی می تواندپیش بینی کننده های انگیزه پیشرفت باشد. کلید واژه ها:عزت نفس،شادکامی وانگیزه پیشرفت

پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر مبنای مولفه های ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله در میان معلمان مدارس استثنایی کم توان ذهنی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  نظام الدین کریمی   زهرا قادری

هدف از پ‍‍ژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای در بین معلمان مدارس استثنایی کم توان ذهنی شهرشیراز بود. در راستای هدف فوق، از میان معلمان مدارس استثنایی کم توان ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 92-91 تعداد 130 نفر به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. نمونه ی انتخابی با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی رایف، سبک های مقابله ای اندلر و پارکر و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی 5 عاملی نئو مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیتی(روانرنجوری، برونگرایی، وظیفه شناسی و سازگاری) و سبک های مقابله ای قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی در نمونه مورد بررسی بودند. بین بهزیستی روانشناختی و روانرنجوری ،سبک مقابله اجتنابی رابطه منفی و معنادار و بین بهزیستی روانشناختی و برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی ،سبک مقابه مساله مدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

اثربخشی آموزش خودمهارگری بر تعارضات زناشویی زوجین کمتر از پنج سال زندگی مشترک شهر مشهد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  حسین یاری گشنیگانی   لادن معین

در این پژوهش اثر بخشی آموزش "خودمهارگری "بر تعارضات زناشویی زوجین کمتر از پنج سال زندگی مشترک مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش از نوع "نیمه آزمایشی " پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 زوج از مراجعه کنندگان و متقاضیان مشاوره خانواده مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال 1392 انتخاب شدند . سپس به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند.در جلسه ای با حضور کلیه زوجین ، پرسشنامه تعارضات زناشویی فرم تجدید نظرشده (mcq-r) (ثنایی ذاکر و همکاران 1387) اجرا گردید .گروه آزمایش به مدت 7 جلسه ی 2 ساعته (در هر هفته 2 جلسه ) در معرض متغییر مستقل (آموزش خود مهارگری )قرار گرفته و سپس در پایان از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. پس از جمع آوری داده ها ، جهت تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیلی کوراریانس استفاده شد.که در مجموع یافته های پژوهش ،کاهش تعارضات زناشویی را درعامل کلی تعارضات و کلیه مولفه های تعارضات بجز افزایش جلب حمایت و کاهش ارتباط موثر را به دنبال داشته است. به طور کلی یافته های پژوهش نشان داد که "خودمهارگری "بر کاهش تعارضات زناشویی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

مقایسه نیم رخ روانشناختی خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی با خانواده های دارای کودک عادی بر اساس مدل فرایند محتوای خانواده در مدارس ابتدایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زینب محمودی   لادن معین

هدف از انجام این پژوهش مقایسه نیمرخ روانشناختی خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی با خانواده های دارای کودک عادی بود که از روش علی و مقایسه ای استفاده شد. 100 خانواده دارای دانش آموز کم توان ذهنی و 100 خانواده دارای دانش آموز عادی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه فرایند محتوای خانواده برای بررسی نیمرخ روانشناختی خانواده استفاده شد که توسط پدر و مادر در هر خانواده به طور جداگانه تکمیل شد. برای بررسی داده ها از روش تحلیل واریانس دو طرفه و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری هم در محتوا و هم در فرایند در خانواده هایی با کودکان کم توان ذهنی در مقایسه با کودکان عادی وجود داشت. که خانواده های با کودکان کم توان ذهنی سطح ضعیف تری داشتند ولی تفاوت جنسیت معنادار نبود.

بررسی رابطه مشکلات بین فردی با هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  علیرضا فرزانه   لادن معین

هدف از اجرای پژوهش حاضربررسی رابطه مشکلات بین فردی با هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی این دانشگاه بوده اند که در سال تحصیلی 91-92 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد بررسی شامل 360 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مشکلات بین فردی(سالدوز، 1995)، پرسشنامه هوش هیجانی (بار-آن،1980) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss و با استفاده از روش های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش های آمار استنباطی از جمله روی همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج پژوهش حاکی از این بود که:1- بین مشکلات بین فردی با هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین مولفه های مشکلات بین فردی و سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین مولفه های مشکلات بین شخصی با مولفه های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.

رابطه هوش معنوی با سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بندرلنگه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم یوسفی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور بندر لنگه بوده است، جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بندرلنگه می باشد که در سال 91-92 در آن دانشگاه مشغول به تحصیل بودند و نمونه مورد بررسی شامل200 نفر از این دانشجویان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده(1387)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی کوپر اسمیت(1980)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر(1982)بود. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss و روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاکی از این بود که: 1- بین هوش معنوی و مولفه های آن با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد. 2- بین ابعاد هوش معنوی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد. 3- ابعاد هوش معنوی به طور معنادار قادر به پیش بینی خودکارآمدی می باشد. و از بین مولفه ها هوش معنوی، مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی مناسبترین پیش بینی را برای خودکارآمدی ارائه می کند. 4- ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی می باشد. و از بین مولفه های هوش معنوی، مولفه زندگی معنوی مناسبترین پیش بینی را برای سازگاری اجتماعی ارائه می دهد. کلمات کلیدی: هوش معنوی- خودکارآمدی- سازگاری اجتماعی

رابطه بین بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهرستان لامرد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  عاطفه زمانی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهرستان لامرد انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان لامرد در سال تحصیلی 1392-1391 بود. تعداد 127 نفر از جامعه پژوهش به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه بلوغ عاطفی بهارگاوا(ems) ، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (cpq) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (cbm) بود. پایایی ابزارها به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های کلی حاکی از آن بود که بلوغ عاطفی و تمام مولفه های آن با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معناداری دارد (0.01 >p و 0.05 >p). الگوی ارتباطی سازنده متقابل با دلزدگی زناشویی و جنبه جسمی و جنبه عاطفی دلزدگی زناشویی ارتباط منفی معناداری دارد (0.01 >p)، در حالی که با جنبه روانی دلزدگی زناشویی رابطه معناداری ندارد. سایر الگوهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معناداری دارند (0.01 >p و 0.05 >p). همچنین الگوهای ارتباطی توقع مرد/کناره گیری زن، توقع زن/کناره گیری مرد، و توقع/کناره گیری کل با جنبه جسمی و جنبه عاطفی دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معناداری دارند (0.01 >p)، در حالی که با جنبه روانی دلزدگی رابطه معناداری ندارند. الگوی ارتباطی اجتناب متقابل نیز با جنبه جسمی دلزدگی رابطه معناداری دارد (0.05 >p)، در حالی که با جنبه عاطفی و روانی رابطه معناداری ندارد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی به طور کلی 46 درصد از تغییرات واریانس درجه دلزدگی زناشویی را پیش بینی می کند. در مجموع نتایج بیانگر نقش تعیین کننده بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی در میزان دلزدگی زناشویی می باشد.

تبیین رابطه خودکارآمدی و خودتاب آوری با رضایت زناشویی در مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  ماهرخ جوکار   لادن معین

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه خودکارآمدی و خودتاب آوری با رضایت زناشویی در مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر مرودشت می باشد. گروه مورد مطالعه 700 نفر از مددجویان کمیته امداد و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 250 نفر که از این تعداد 176 نفر زن و 74 نفر مرد بودند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد. برای تحلیل داده¬های این پژوهش از راه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده و از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند، پرسشنامه خودکارآمدی مقابله با مشکلات جنسی و پرسشنامه خودتاب آوری بلاک استفاده شده است. نتایج نشان داده بین خودکارآمدی و حودتاب آوری با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد و رضایت زناشویی و خودتاب آوری نیز رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه های خودکارآمدی با رضایت زناشویی نیز ارتباط معنی داری وجود داشته است. سوال پژوهشی در تحقیق این بوده است که کدامیک از مولفه¬های خودکارآمدی پیش بینی کننده خوبی برای رضایت زناشویی می باشد

تاثیر خاک درمانی بر کنترل بیش فعالی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا غریب جرفقانی   لادن معین

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر خاک درمانی بر کنترل نشانه های اختلال بیش فعالی /کم توجهی در دانش آموزان مدارس شیراز بوده است ،جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه کودکان بیش فعال 7تا 11 ساله مدارس ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد که در سال 1391 به مراکز مشاوره و آموزشی در این ناحیه آموزشی مراجعه کرده اند .نمونه مورد بررسی جهت اجرای پژوهش نمونه ای با حجم 20 نفر از بین دانش آموزان ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان شیراز با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه درجه بندی snap-iv (سوانسون،نولان و پلهام ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از ارزیابی خاک درمانی طی 12 جلسه 5/1 ساعته و هر هفته یک جلسه به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل تحت درمان قرار نگرفت و پس از اتمام جلسات درمانی پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و نتایج حاکی از این بود که ، خاک درمانی در کاهش علائم اختلال بیش فعالی و کم توجهی و همچنین مولفه های آن موثر بوده است . کلید واژه ها :خاک درمانی ، بیش فعالی ، نقص توجه

اعتباریابی مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان 12ـ18 سال شهر بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مهدیه دشتی   لادن معین

هدف از این پژوهش بررسی اعتباریابی نسخه ی فارسی مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی 24 ماده ای کودک و نوجوان 12 تا 18 ساله در بین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانی شهر بوشهر بود. نمونه-ای به حجم 636 نفر (299 نفر راهنمایی و 337 نفر دبیرستانی) به روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله-ای انتخاب و با مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی پرایس و همکاران (2002) و مقیاس مهارت اجتماعی ماتسون مورد آزمون قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان داد که تحلیل عاملی به روش مولفه¬های اصلی با چرخش پروماکس برای پرسشنامه تحقیق چهار عامل عملکرد تحصیلی، روابط خانوادگی، وظایف خانگی و مراقبت از خود و ارتباط با همسالان را استخراج نمود. علاوه بر این، روایی مقیاس از طریق همبستگی خرده مقیاس¬ها با کل مقیاس و با یکدیگر و روایی همزمان با مقیاس مهارت اجتماعی ماتسون و هم چنین سه نوع پایایی به روش بازآزمایی، روش آلفا کرونباخ (همسانی درونی) و دو نیمه کردن نشان داد که مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان 24 ماده¬ای از روایی و پایایی مطلوبی در بین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانی برخوردار است.

اثربخشی آموزش ابراز وجود بر مهارت‏های اجتماعی و شادکامی در مقطع متوسطه دختران شهرستان قوچان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  منیره احمدی بورانی   لادن معین

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مهارتهای اجتماعی و شادکامی در مقطه متوسطه دختران شهرستان قوچان اجرا گردیده است. طرح پزوهشی نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از نمونه‏گیری خوشه¬ای، از بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قوچان دبیرستان عطار و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین دانش آموزان دبیرستان عطار که نمره کمتری در پرسشنامه مهارت های اجتماعی و شادکامی بدست آورده بودند تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‏ای به صورت یک روز در هفته از آموزش ابراز وجود بهره‏مند شدند. پس از پایان دوره آموزشی دوباره پرسشنامه‏های شادکامی آکسفورد و مهارت‏های اجتماعی در مورد هر دو گروه اجرا شد و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس یک راهه (ancova) یافته‏های به دست آمده از اجرای بار دوم پرسشنامه‏ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که آموزش مهارت ابراز وجود موجب افزایش مهارت‏های اجتماعی و شادکامی می‏گردد و در سطح معنی‏دار است. به بیان دیگر، آموزش مهارت ابراز وجود به صورت معناداری موجب افزایش مهارت‏های اجتماعی و شادکامی شده است.

بررسی نقش واسطه گری صمیمیت در تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  زهره رحیم پور مرادی   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری صمیمیت در رابطه بین تعارض زناشویی و رضایت زناشویی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز بوده است که در سال تحصیلی 93-92 در آنجا مشغول به تحصیل می¬باشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری داده¬ها از پرسش¬نامه¬های صمیمیت زناشویی تامسون و واکر، رضایت زناشویی السون و همکاران(1989) و پرسشنامه تعارضات زناشویی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از پرسش¬نامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود و همچنین صمیمیت نقش واسطه گری در بین تعارضات زناشویی و رضایت زناشویی ایفا می کند.

رابطه خلاقیت و شیوه های فرزندپروری با مهارتهای کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه پسران آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  ناصر خرم   لادن معین

این پژوهش به دنبال تبیین رابطه خلاقیت و شیوه های فرزندپروری با مهارتهای کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه پسران آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بود حجم نمونه پژوهش 103 نفر از دانش-آموزان مقطع متوسطه (اول، دوم) بودند که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه¬ی خلاقیت، شیوه های فرزندپروری و مهارتهای کارآفرینی و از طریق آزمون ماتریس همبستگی و رگرسیون فرضیه ها بررسی شدند. نتایج نشان داد که بین شیوه فرزندپروری اقتدارطلبی با مهارت¬های کارآفرینی و خرده¬مقیاس¬های آن (بین فردی، فردی، کاربردی و فکری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین خلاقیت با مهارت¬های کارآفرینی و خرده¬مقیاس¬های آن (بین فردی، فردی، کاربردی و فکری) رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین شیوه فرزندپروری اقتدارطلبی قوی ترین پیش بینی کننده¬های مهارت های کارآفرینی (بین فردی ، فردی ، کاربردی ، و فکری ) می باشد.

اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه هیجان مدار بر میزان بخشش و سلامت روان همسران جانباز شهر مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا روزگار   نازنین هنرپروران

چکیده: پژوهش حاضر به هدف بررسی تأثیر روش مشاوره ی متمرکز بر هیجانات (eft) بر میزان بخشش و سلامت روان همسران جانباز شهر مرودشت انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، همسران جانباز بالای 25 درصد شهر در سال 91 می باشد که مشتمل بر 820 نفر می باشند. نمونه گیری در این تحقیق به روش هدفمند بوده است. نمونه های بالینی از بین مراجعین مرکز مشاوره و واحد مددکاری بنیاد شهید شهرستان مرودشت بوده که 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجدداُ به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و روش مشاوره هیجان مدار طی 10 جلسه ی دو ساعته و هر هفته یک جلسه بر روی گروه آزمایش اعمال شد. همچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه بخشش ری و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود که در سطح آمار توصیفی( محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون کوواریانس استفاده شد. که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss نتایج نشان داد که، مشاوره به روش متمرکز بر هیجانات (eft) بر افزایش بخشش و سلامت روانی همسران جانباز شهر مرودشت موثراست و همچنین مشاوره به روش متمرکز بر هیجانات(eft) بر کاهش افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی همسران جانباز موثر می باشد. کلید واژه ها: مشاوره هیجان مدار(eft)، بخشش، سلامت روانی ، همسران جانباز

رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با تعارضات زناشویی در کارکنان آموزش و پرورش سبزوار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  حکیمه صفاری   کاترین فکری

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با تعارضات زناشویی در کارکنان آموزش و پرورش سبزوار انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان زن متاهل آموزش و پرورش سبزوار که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به کار بودند تشکیل می دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) 100 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 100 درصد نمونه انتخابی زن، 44 درصد زیر 30 سال و 56 درصد بالای 30 سال، 36 در صد آموزگار، 42 درصد دبیر و22 درصد دارای سمت های اجرایی، 15 درصد دارای سابقه کار زیر 5 سال و 85 درصد دارای سابقه کار بالای 5 سال هستند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه سبکهای دلبستگی کولینز و رید(????)، پرسشنامه شخصیتی نئو(neo-ffi) و پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی و براتی (1375) می باشد. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود که در سطح آمار توصیفی( محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی فرضیه های این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند گانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss نتایج نشان داد که، بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین ویژگی های شخصیتی متغیر روان رنجوری نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعارضات زناشویی و از بین سبک های دلبستگی سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعارضات زناشویی می باشند.

نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی سبک های والدگری و رضایت از زندگی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  آوا محمدی پویان   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی سبک های والدگری و رضایت از زندگی انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند و گروه نمونه شامل 331 نفر از دانشجویان کارشناسی (130 دختر و 201 پسر) بود که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه سبک های والدگری (استاینبرگ، 2005)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) را تکمیل کردند. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش به ترتیب با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت و ابزارهای مذکور از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار بودند. نتایج تحلیل ها با استفاده از مراحل رگرسیون چندگانه به شیوه ی بارون و کنی نشان داد که تاب آوری نقش واسطه ای در رابطه ی سبک های والدگری و رضایت از زندگی ایفا می کند که این واسطه گری از طریق سبک والدگری پذیرش درگیری صورت گرفت.

مقایسه مولفه های عشق و دلزدگی زناشوئی در فرزندان متأهل ایثارگران و زوجین عادی در شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سمیه برزگر   نازنین هنرپروران

هدف از انجام پژوهش حاضر،مقایسه مؤلفه های عشق ودلزدگی زناشویی در فرزندان متأهل ایثارگران وزوجین عادی در شهر شیراز بود.روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای ونمونه این پژوهش شامل 200نفر، که100نفر از فرزندان متأهل ایثارگران و100نفر زوجین عادی در شهر شیراز بود. روش نمونه گیری فرزندان متأهل ایثارگران، نمونه در دسترس بود وروش نمونه گیری زوجین عادی از نوع خوشه ای که پس از همگن سازی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه عشق سه وجهی استرنبرگ و پرسشنامه دلزدگی زناشویی( cbm )بود.داده ها آماری با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند وفرضیه های پژوهش با استفاده از روش آماریtمستقل مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاکی از آن بود که میانگین مؤلفه های عشق فرزندان متأهل ایثارگران بالاتر از زوجین عادی بود و میانگین دلزدگی زناشویی وابعاد آن در فرزندان متأهل ایثارگران پایین تر از زوجین عادی درشهر شیراز بود.

مقایسه میزان پیوند والدینی، شیوه های فرزندپروری و احساس تنهایی در فرزندان نوجوان دختر ایثارگر و عادی در شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  نرجس برزگر   نازنین هنرپروران

هدف از پژوهش حاضر «مقایسه میزان پیوند والدینی ، شیوه های فرزند پروری و احساس تنهایی در نوجوانان دختر ایثارگر و عادی شهر شیراز» بود. طرح پژوهشی علی – مقایسه ای وجامعه آماری دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل از4 دبیرستان شاهد شهر شیراز است روش نمونه گیری تصادفی ساده وحجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 120نفر می باشد.در این پژوهش از سه پرسشنامه پیوند والدینی پارکر(pbi)، شیوه های فرزند پروری شیفرو احساس تنهایی راسل(ucla) استفاده شد..داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند وفرضیات با استفاده ازروشهای آماری (t مستقل) مورد بررسی قرار گرفت. ونتایج حاکی از آن است که بین میزان پیوندوالدینی بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد و از نظرشیوه های فرزندپروری در دو بعد کنترل در برابر آزادی وپذیرش در برابر طرد بین نوجوانان ایثارگر وعادی تفاوت معنادار وجود ندارد همچنین بین میزان احساس تنهایی در فرزندان ایثارگر وعادی تفاوت معنادار وجود ندارد.

مقایسه ابراز وجودسرسختی روانشناختی و خودکارامدی در نابینایان ورزشکار وغیر ورزشکار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  فاطمه روستائی   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابراز وجود، سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار زن و مرد شهر شیراز می باشد که در سال 1392 اطلاعات آنها در اداره بهزیستی شهر شیراز موجود باشد. نمونه آماری این پژوهش، شامل 120 نفر از جامعه مذکور می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه حاضر از مقیاس های ابراز وجود دانگل یولی، سرسختی روانشناختی لانگ و گولت، و خودکارآمدی شرر و آدامز استفاده گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها بیانگر آن بود که میانگین ابراز وجود، سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی در بین نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار تفاوت معناداری دارد. همچنین میانگین سرسختی روانشناختی در بین نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار زن تفاوت معناداری دارد. اما میانگین ابراز وجود و خودکارآمدی در عین حالی که در نابینایان ورزشکار زن بیشتر از نابینایان غیر ورزشکار زن است، تفاوت معناداری به لحاظ آماری ندارد. علاوه بر این میانگین ابراز وجود، سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی در بین نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار مرد تفاوت معناداری دارد.

رابطه رضایت از زندگی با شادکامی و بهداشت روانی سالمندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  نگار حمیدی   لادن معین

چکیده فارسی هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت از زندگی با شادکامی و بهداشت روانی سالمندان بوده است. طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه سالمندان بالای 60 سال شهر شیراز که در سال 1392-93 در خانه های سالمندان این شهر زندگی می کنند. نمونه آماری این پژوهش، شامل 100 نفر از جامعه مذکور می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سلامت عمومی ghq، شادکامی آکسفورد و رضایت از زندگی زمانی (tswls) استفاده شد. داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با شادکامی و بهداشت روانی رابطه مثبت معناداری دارد (0.01 >p). همچنین تمام ابعاد رضایت از زندگی(رضایت از گذشته، حال و آینده) با شادکامی و بهداشت روانی رابطه مثبت معناداری دارد(0.01 >p). علاوه بر این، رضایت از زندگی به طور کلی 19 درصد از تغییرات واریانس شادکامی و 23 درصد از تغییرات واریانس بهداشت روانی را پیش بینی می کند. کلید واژه ها: رضایت از زندگی، شادکامی، بهداشت روانی، سالمندان.

بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای ارتباطی با سازگاری زناشویی در معلمان زن مجتمع آموزشی شهید نوربخش شهرستان مشهد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  بی بی مریم کیش بافان   لادن معین

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با سازگاری زناشویی در معلمین زن مشهد می باشدو برای اجرای آن از پرسشنامه باورهای ارتباطی ،هوش هیجانی بار-انو پرسشنامه سازگاری زناشویی استفاده شد

بررسی رابطه سبک های زندگی و راهبردهای مقابله ای استرس با هویت اجتماعی زنان شهر ابرکوه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  لیلا زارع زاده   نازنین هنرپروران

هدف ازمطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک های زندگی و راهبردهای مقابله ای استرس با هویت اجتماعی بود. این پژوهش، یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 210 نفر از زنان شاغل معلم در آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه انتخاب شدند و پرسشنامه های سبک زندگی، راهبرد های مقابله ای استرس اندلر و پارکر و مقیاس هویت اجتماعی را تکمیل کردند. یافته های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تمام مولفه های هویت اجتماعی و همچنین هویت اجتماعی در حالت کلی با سبک زندگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تمام راهبردهای مقابله با استرس با هویت اجتماعی رابطه وجود دارد اما میزان این همبستگی بین راهبرد هیجان مدار و هویت اجتماعی بیشتر بود. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره یافته ها نشان داد که از بین مولفه های سبک زندگی، به ترتیب سلامت معنوی و بعد از آن ورزش و تندرستی و سپس سلامت جسمانی بیشترین تاثیر را در تبیین هویت اجتماعی دارا می باشند. در رابطه با سهم تاثیر هر یک از راهبردهای مقابله ای بر پیش بینی هویت اجتماعی زنان نتایج حاکی از این است که راهبرد مسأله مدار و راهبرد هیجان مدار بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته هویت اجتماعی دارا می باشند.

اثربخشی خاطره درمانی گروهی بر رضایت از زندگی و سلامت روان سالمندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  امین جنابی   نازنین هنرپروران

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خاطره درمانی گروهی بر رضایت از زندگی و سلامت روان سالمندان انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در آن از بین سالمندان کانون جهاندیدگان، با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه های سلامت روان (ghq) و پرسشنامه رضایت از زندگی سالمندان (lsi-z) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شدند و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل و کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خاطره درمانی گروهی بر رضایت از زندگی و سلامت روان و تمام ابعاد آن در سالمندان، تأثیر مثبت دارد.

بررسی رابطه والد فرزندی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مصیری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  حامد نجاتی   لادن معین

این کار تحقیقی در سال 1393-1392 با هدف بررسی رابطه والد فرزندی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رستم(شهر مصیری) به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش حاضر: 620 نفر( 366 نفر پسر و نفر 254 دختر) از دانش آموزان شهر مصیری در مقطع متوسطه می باشد که به روش تصادفی خوشه ای، تعداد 150 نفر از آنها (87 نفر پسر و 63 نفر دختر) به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در تحقیق حاضر پرسشنامه خلاقیت تورنس(2004)، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی عبد الله زاده(1383)و پرسشنامه والد فرزندی فاین. مورلن وشوبن (1983)به صورت استاندارد می باشد که پاسخگویان نمونه مورد بررسی به آنان پاسخ دادند. فرضیه اصلی تحقیق حاکی از آن است که نتایج تحلیل همبستگی ضریب همبستگی بین والد فرزندی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان بر حسب05/ sig? رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه با 95% احتمال تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد بین والد فرزندی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد پس فرضیه قابل قبول است. از طرف دیگر بین والد فرزندی با خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد لذا فرضیه فوق¬الذکر با قوت بالا مورد تأیید قرار می¬گیرد. چون ضریب معناداری 003/0 می باشد و از سطح معنا داری sig?./05 کمتر است پس فرضیه با 97% احتمال قابل قبول است.

مقایسه سلامت عمومی، تاب آوری و منبع کنترل در بین معتادین به مواد مخدر و افراد عادی شهرستان بوانات
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  محمدعلی عباسی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی منبع کنترل و تاب آوری در بین افراد معتاد و افراد عادی شهرستان بوانات می¬باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع علمی - مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد معتادین شهرستان بودند که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد60 نفر انتخاب شده و از طریق همتا سازی به همین تعداد افراد سالم با ابزار پرسشنامه¬های استاندارد مورد آزمون قرارگرفتند و با یکدیگر مقایسه شدند. در پژوهش حاضر از سه نوع پرسشنامه استفاده شده که عبارتند از: سلامت عمومی (ghq) گلدبرگ- مقیاس تاب آوری کارنرود یویدسون - منبع کنترل راتر (i-e ) استفاده گردیده و پس از تکمیل پرسشنامه¬ ها درد و گروه معتاد و سالم درد و سطح توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزارspss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که سلامت عمومی و تاب آوری و منبع کنترل در افراد معتاد به طور معناداری از افراد سالم کمتر است. بدین معنا که افراد معتاد از سلامتی جسمی و روانی کمتر و تاب آوری ضعیف تر برخوردارند و منبع کنترل آنها بیرونی تر از افراد سالم است و نیز ابعاد سلامت عمومی(افسردگی، اضطراب، عملکرد اجتماعی، سلامت جسمی و روانی و اختلال خواب) در افراد معتاد بطور معنا داری از افراد سالم کمتر است و همچنین این 3 مولفه هم در افراد سالم و هم در افراد معتاد بین دو جنس زن و مرد تفاوت معنا داری ندارد و در واقع جنسیت تاثیری بر این مولفه¬ها ندارد.

بررسی رابطه ی بین سبک های مقابله ای، حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی معلولین جسمی – حرکتی شهرستان جهرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  جواد قاسمی قطب آبادی   لادن معین

چکیده پژوهش پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک¬های مقابله ای، حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی معلولین جسمی – حرکتی شهرستان جهرم انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری معلولین جسمی – حرکتی شهرستان جهرم که قادر به پاسخگویی بودند تشکیل می دهند، نمونه مورد بررسی شامل 83 نفر از معلولین زن و مرد که بر اساس جدول مورگان انتخاب و به تکمیل پرسشنامه های سبک های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی پرداختند. پس از آن برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به آزمون همبستگی پیرسون بین سبک¬های مقابله ای با کیفیت زندگی و همچنین بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد. کلیدواژه: سبک های مقابله ای، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، معلولین جسمی- حرکتی

مقایسه سازگاری اجتماعی، رضایت زندگی و سبک های دلبستگی در مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی در شهرستان ارسنجان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  زهرا ابراهیمی   لادن معین

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سازگاری اجتماعی رضایت زندگی و سبک های دلبستگی در مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی در شهرستان ارسنجان انجام گرفته است.روش تحقیق این پژوهش یک مطالعه علی مقایسه ای است. جامعه شامل مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی در شهرستان ارسنجان است. حجم نمونه شامل 80 نفر است که 40 مادر دانش آموزان عقب مانده ذهنی که به صورت تصادفی ساده و 40 مادر دانش آموز عادی که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه¬ها با استفاده از مقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن و پیکل (1974)، مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی و پرسشنامه سبک¬های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی در مولفه های فعالیت های روزمره فعالیت های اجتماعی و فوق برنامه روابط زناشویی و روابط خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در مولفه های روابط خویشاوندان و روابط والدینی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مادران دو گروه در متغییر رضایت از زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد.و بین دو گروه در متغییر سبک دلبستگی اظطرابی/دوسوگرا تفاوت معنی داری وجود دارد این در حالی است که میزان سبک دلبستگی ایمن در مادران دارای فرزند عادی بالاتر بود.

بررسی رابطه مهارت اجتماعی و مهارت ارتباطی با عزت نفس در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عضو انجمن حمایت از تالاسمی شهرستان جهرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سوسن شاهین جهرمی   لادن معین

پژوهش حاضر از نوع همبستگی به منظور بررسی رابطه مهارت اجتماعی و مهارت ارتباطی با عزت نفس در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عضو انجمن حمایت از تالاسمی شهرستان جهرم طراحی شده است. به همین منظور، 56بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور به صورت سرشماری انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استانداردمهارتاجتماعیماتسون،مهارت هایارتباطیبارتونجی و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. تجزیه تحلیل داده هابه وسیلهشاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچندگانه بااستفاده از نرم افزار spss ورژن 21 انجام شد.نتایج، نشان داد که مهارت اجتماعی و مهارت ارتباطی با عزت نفس در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عضو انجمن حمایت از تالاسمی شهرستان جهرمرابطه معنی دار دارند. ابعاد متغیر مستقل مهارت اجتماعی و مهارت ارتباطی می تواندعزت نفس را پیش بینی نماید. این یافته ها، بیانگر این است که آگاهیافراد جامعه در زمینه حمایت اجتماعی از بیماران تالاسمی ماژور باید افزایش یابد و برنامهآموزشمهارت هایاجتماعیبه صورتخدمات آموزشیوروان شناختی درمراکزانجمن حمایت از تالاسمی اجراگردد

رابطه جهت گیری مذهبی با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در شهرستان داراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  احمد شعله   کاترین فکری

چکیده این پژوهش به دنبال تبیین رابطه جهت گیری مذهبی با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در شهرستان داراب بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در شهرستان داراب می باشد که از بین آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 92 نفر به عنوان اعضای نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی ، بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی جمع آوری و از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بررسی شدند. نتایج نشان داد که بین بین جهت گیری مذهبی با بهداشت روانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین جهت گیری مذهبی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می گردد، جهت ارتقای سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از برنامه های مذهبی استفاده شود . کلید واژه ها: جهت گیری مذهبی، بهداشت روانی ، پیشرفت تحصیلی

اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر خودکارآمدی و سازگاری دانش آموزان شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  عصمت مختاری   مسلم صالحی

هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر آموزش گروهی به شیوه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر خودکارآمدی و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع نیمه تجربی ( اثر بخشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان شهر مرودشت بوده که در سال 93-92 مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند، از بین افراد داوطلب به طور تصادفی 15 نفر که نمره کمتری در پرسشنامه ها به دست آورده بودند، برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه گواه انتخاب شدند. سعی بر آن شد که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های، سازگاری و مقیاس خودکارآمدی استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است، نتایج نشان داد که آموزش گروهی به شیوه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی تاثیر معنادار دارد. کلید واژه ها: شیوه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی، خودکارآمدی، سازگاری.

بررسی رابطه میزان امیدبه زندگی واحساس بیگانگی ازخودباسازگاری زناشویی معتادان دربدو ورودبه کمپ
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  صهبا فروتن جهرمی   لادن معین

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزانامیدبهزندگیواحساسبیگانگیازخودباسازگاریزناشوییمعتاداندربدوورودبهکمپ شهرستان جهرم در سال 1393بوده است . طرح پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بوده ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 152 نفر از افراد معتاد به مواد مخدر انتخاب شدند و پرسشنامه امید به زندگی ، مقیاساحساس بیگانگی از خود و پرسشنامه سازگاری زناشویی را تکمیل نمودند نتایج نشان دادکه همبستگی بین امید به زندگیواحساس بیگانگی از خود(228/0r =-) و بین سازگاری زناشویی و امید به زندگی (453/0r= ) و بین احساس بیگانگی از خود و سازگاری زناشویی (296/0r=- ) در سطح الفای 01/0 به دست آمده ودر سطح معناداری 000/0 معنادارشده اند. همچنین بین ابعادسازگاری زناشوییوامید به زندگی و احساس بیگانگی از خود رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که افزایش امید به زندگی باعث افزایش سازگاری زناشویی معتادان می شود. وهمچنین کاهش احساس بیگانگی از خود باعث افزایش سازگاری زناشویی معتادان می شود واژهای کلیدی: امید به زندگی – احساس بیگانگی از خود – سازگاری زناشویی- معتادان

اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان پسر نابینای شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مریم قاسمی   لادن معین

چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان پسر نابینای شهر شیراز در سال 93 بوده است. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مدرسه نابینایان شوریده شیرازی انتخاب شد و ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967) بود، که بر روی 50 نفر از دانش آموزان آن مرکز بصورت شفاهی اجرا گردید. تعداد 30 نفر که نمره آنان در آزمون عزت نفس یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی گمارده شدند. آموزش مهارت های اجتماعی بصورت گروهی در 12 جلسه ، 45 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش انجام شد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت. این یافته ها بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان نابینای گروه آزمایشی، کمک کرده است تا در تعامل با همسالان خود با عزت نفس بالایی رفتار کنند. کلید واژه ها: آموزش مهارت های اجتماعی، عزت نفس، نابینایان.

اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  علی طاهری   کاترین فکری

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز بود . روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسرسوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 93- 92 بودند . نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی انجام شد . به این صورت که پس از اجرای پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری ، شفیع آبادی ، نورانی پور و احقر( 1391) از بین دانش آموزانی که نمره کمتری درپرسشنامه گرفتند 40 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه 20 نفره جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش رفتار کارآفرینانه براساس الگوی چند محوری شفیع آبادی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت . داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین رفتار کارآفرینانه ( خرده مقیاس های تصمیم گیری ، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع ، و تعیین اهداف و راهبردها) دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد .یعنی الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب افزایش رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شده است. همچنین مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب ماندگاری رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان در طول زمان شده است. واژگان کلیدی : مشاوره شغلی، الگوی چند محوری شفیع آبادی ، رفتار کارآفرینانه ، دانش آموزان پسر، ماندگاری

رابطه هوش هیجانی وشخصیت باعملکردتحصیلی دانش آموزان ناشنوادرشهر بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مریم زارع   لادن معین

چکیده: هدف از این تحقیق رابطه هوش هیجانی و شخصیت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناشنوا در شهر بوشهر بود.تحقیقانجام شده توصیفیوازنوعهمبستگیمیباشد. ازآنجاکهاینتحقیقدرصدداندازهگیریوبررسیروابطوپیوندهایبینمتغیرهایموردمطالعهصورت گرفتبنابراینازروشهمبستگیاستفادهشد.که جامعه آماری این پژوهش کلیه ناشنوایان دختر وپسر دانش آموز شهر بوشهر سال 93-92به تعداد225 بودندکه طبق جدول مورگان 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وبه صورت تصادفی مورد مطالعه قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین هوش هیجانی و شخصیت رابطه معنی داری و جود دارد و همچنین بین مولف های هوش هیجانی و مولفه های شخصیت بر عملکرد تحصیلی در سطح رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایجپژوهشنشاندادبینهوشهیجانیوشخصیتباعملکردتحصیلیمثبتمعنیداروجوددارد.دربررسیرابطهمولفههایهوشهیجانیباشخصیتباعملکردتحصیلی،بیشترینهمبستگیمربوطبهخودآگاهیومهارتهایاجتماعیاست،اینبهآنمعناستکهباافزایشاینمتغیرهاعملکردتحصیلیدرناشنوایاننیزافزایشمییابد. اینامرهمسوباتحقیقاتمتعددیاستکهدراینزمینهوجود دارد. واژگان کلیدی: هوش هیجانی،عملکردتحصیلی،شخصیت ،ناشنوایان

اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  رقیه درخشان   صدراله خسروی

چکیده هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی بوده است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز در سال 92- 1393بوده است. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و پرسشنامه های مقیاس بهزیستی روانشناختی(ریف) و مقیاس رضایت از زندگی(دینر) از تعداد100نفر آزمون بعمل آمد و30 نفر کسانی که حداقل نمره را کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش سبک زندگی اسلامی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که از نظر بهزیستی روانشناختی و رضایت اززندگی بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد. این بیانگر اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی بوده است. همچنین آموزش سبک زندگی اسلامی بر خرده مقیاس های پذیرش خود، خود مختاری، زندگی هدفمند و رشد فردی تاثیر معنی دار داشته است. .بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش سبک زندگی اسلامی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی موثر بوده است. واژگان کلیدی: سبک زندگی اسلامی،بهزیستی روان شناختی، رضایت اززندگی، دانش آموزان.

رابطه بین مهارت های زندگی با سازگاری اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر قیر و کارزین
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  زهرا علوی قیری   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت های زندگی با سازگاری اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان قیروکازرین بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر قیروکارزین تشکیل می دهد که در سال تحصیلی 91-92 در مدارس راهنمایی این شهر مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (1970) و با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس های مهارت های زندگی ساعتچی،کامکار(1389)، سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن (1999) و عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت زندگی با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معناداری دارد (0.01 >p).و همچنین مهارت زندگی با عزت نفس رابطه مثبت معنادار دارد(0.01 >p). تمام ابعاد مهارت زندگی (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق)با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معناداری دارد(0.01 >p). تمام ابعاد مهارت زندگی (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) با عزت نفس رابطه مثبت معناداری دارد(0.01 >p). مهارت زندگی به طور کلی 26 درصد از تغییرات واریانس درجه سازگاری اجتماعی را پیش بینی می کند. مهارت زندگی، سازگاری اجتماعی را به طور مثبت پیش بینی می کند. مهارت زندگی،عزت نفس را به طور مثبت پیش بینی می کند.

رابطه هوش سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در کارمندان بهزیستی شهرستان شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  محسن رجبی   لادن معین

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی بر روی کارکنان اداره بهزیستی شیراز صورت گرفت .که با توجه به ماهیت اصلی آن،این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .نمونه پژوهش شامل 80 نفر از کارکنان اداره بهزیستی شیراز بود،که با استفاده از شیوه نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرچث ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر بود پایایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب 90/0 ،93/0 ،71/0 بدست آمد. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.همچنین بین مولفه چشم انداز مشترک ،میل به تغییر و روحیه با رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود ندارد ، ولی بین مولفه های سرنوشت مشترک و و اتحاد و توافق با رضایت از زندگی رابطه مثبت و ومعناداری وجود دارد. در نهایت نتایج حاکی از توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی به وسیله هوش سازمانی بود.

رابطه سبکهای دلبستگی با شادکامی و عزت نفس در سالمندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  گل ناز کریمی جابری   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با شادکامی و عزت نفس سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است که از بین کلیه سالمندان بالای 60 سال شهر شیراز با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای تعداد 120 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (aas)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از آماره توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار و همچنین آماره های استنباطی ازقبیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین انواع سبک های دلبستگی با شادکامی و مولفه های آن و با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین انواع سبک های دلبستگی قادر به پیش بینی میزان شادکامی و عزت نفس سالمندان بودند.

رابطه ی بین سرسختی روانشناختی وخودپنداره با خودکارآمدی در بین دانش آموزان ناشنوای شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  تهمینه جوکار   لادن معین

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و خود پنداره با خود کارامدی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان ناشنوای شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 1392-93 در مدارس استثنایی شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 100 نفر از جامعه مذکور است که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های خودکارآمدی شرر و آدامز، سرسختی روانشناختی لانگ و گولت و خودپنداره فضلی در پژوهش حاضر استفاده گردید. در این پژوهش داده ها به لحاظ توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) توسط نرم افزار spss تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که سرسختی روانشناختی و خود پنداره با خود کارامدی رابطه مثبت معنا داری دارد (01/0 >p). همچنین ابعاد سرسختی روانشناختی (کنترل، چالش جویی، تعهد) با خودکارآمدی و خودپنداره رابطه مثبت معنادار دارد (01/0 >p). علاوه بر این، سرسختی روانشناختی و خودپنداره به طور کلی 55 درصد از تغییرات واریانس خودکارآمدی را پیش بینی می کنند. کلید واژه ها: سرسختی روانشناختی، خود پنداره، خود کارامدی، دانش آموزان ناشنوا.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان معتاد شهر یاسوج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  آزاد خردمند   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی¬های شخصیتی و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد شهر یاسوج بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معتادین شهر یاسوج در سال 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر از مردان متاهل معتاد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامسون و واکر (1983) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش¬نامه¬¬ها از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیت و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچینین از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی بین روان¬نژدی با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه منفی و معنادار و بین برون¬گرایی و توافق¬پذیری با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد عزت نفس بین بعدهای عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد روان¬نژدی به طور منفی قادر به پیش-بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می¬باشد و برون¬گرایی و توافق پذیری به طور مثبت قادر به پیش¬بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می¬باشند و همچنین بعدهای عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی به طور مثبت قادر به پیش¬بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می¬باشند.

رابطه بین امید با راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در معتادین شهرستان زاهدان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مهناز گلزاری   لادن معین

از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه امید با راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در معتادین به مواد مخدر شهرستان زاهدان انجام شد. تحقیق حاضراز نوع همبستگی بود و از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 80 نفر آزمودنی انتخاب و سپس پرسشنامه های امیدواری اشنایدر، راهبردهای مقابله لازاروس (wocq) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(sf36) اجرا و داده های بدست آمده از طریق نرم افزار spss در دو سطح آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین کیفیت زندگی و امید رابطه معناداری وجود دارد. اما بین راهبردهای مقابله با استرس و امید رابطه معناداری وجود ندارد، و بین مولفه های کیفیت زندگی با امید رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش فوق با دیگر پژوهش ها از جمله ستوده (1388)، نصیری و جوکار (1387) وعلاء الدینی(1387) و در خارج کشور هانه ماری (2003)، روستن، اوکسن، اینگلا، هانستد و بریتروک (1998) همخوانی دارد، نتایج این پژوهش شواهدی پیشنهاد می کند که امید سبب مدیریت بهتر استرس و راهکار مناسب برای مقابله با مصرف مواد مخدر و عدم عودت مجدد و سرآغازی برای بالا بردن بینش افراد معتاد نسبت به آینده و بهبود کیفیت زندگی و رهایی از اعتیاد آنها می باشد.

اثربخشی درمان فراشناختی بر امید به زندگی و کنترل عواطف در افراد ناتوان جسمی و حرکتی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  نوشین جنابی   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر امید به زندگی و کنترل عواطف در افراد ناتوان جسمی و حرکتی انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در آن از بین معلولین جسمی- حرکتی شهر داراب، با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مقیاس امید اشنایدر و مقیاس کنترل عواطف در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شدند و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی بر امید به زندگی، کنترل عواطف و مولفه های آن تأثیر مثبت دارد. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که از درمان فراشناختی برای بهبود وضعیت روحی معلولین استفاده گردد.

مقایسه باورهای ارتباطی و نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه دار شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  قباد مردانه   زهرا قادری

هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای ارتباطی و نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه دار ساکن شهرستان مرودشت بود. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود . جامعه آماری کلیه زنان متأهل فرهنگی شاغل در شهرستان مرودشت و زنان متأهل خانه دار همین شهر بود. نمونه آماری این تحقیق شامل دو گروه بود : گروه اول زنان متأهل فرهنگی شهرستان مرودشت و گروه دوم زنان متأهل خانه دار، والدین دانش آموزان همین شهرستان می باشد. روش نمونه گیری برای زنان متأهل فرهنگی نمونه گیری خوشه ای خواهد بود . روش نمونه گیری برای زنان متأهل خانه دار خوشه ای مرحله ای خواهد بود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سیاهه باورهای ارتباطی ایدلسون واپستاین(rbi)و پرسشنامه زمینه یابی ادواری شوارتز بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمونt گروه های مستقل نشان داد که بین باورهای ارتباطی در زنان فرهنگی و خانه دار تفاوت معنا دار وجود داشت. بین ابعاد باورهای ارتباطی به جز( توقّع ذهن خوانی و باور در مورد تفاوت های جنسیتی) تفاوت معنادار وجود نداشت. بین نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه دار تفاوت معنا دار وجود داشت.

رابطه بین جو مدرسه با مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  صدیقه کریمی   لادن معین

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو مدرسه با مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر یزد بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس دولتی شهر یزد در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های جو سازمانی دلاویز، مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (2008) و معدل دانش آموزان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی و ابعاد آن با مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین ابعاد جو سازمانی قادر به پیش بینی مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور مثبت می باشد. کلیدواژه ها: جو مدرسه، مهارت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی

اثربخشی آموزش امید درمانی بر شادکامی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه یک یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  شهلا رشیدی   لادن معین

چکیده : هدف از این پژوهش تعیین میزان تأثیر امید درمانی بر شادکامی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه یک یزد در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آن شامل کلیه دانش آموزانی است که در دبیرستان های دخترانه ناحیه یک شهر یزد مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی تحقیق حاضر شامل 30 نفر دانش آموز بود که بطور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش امید درمانی شرکت نمودند. به منظور اندازه گیری سازه های موردنظر پرسشنامه شادی فوردایس و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شد نتایج حاکی از آزمون فرضیه ها به این صورت بود : 1- امید درمانی میزان شادی گروه آزمایش را افزایش داد. 2- امید درمانی میزان رضایت از زندگی گروه آزمایش را افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که این درمان می تواند بعنوان یک درمان موثر برای افزایش شادی و رضایت از زندگی در دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد. کلید واژه ها : امید درمانی، شادی، رضایت از زندگی

رابطه بین حمایت اجتماعی با افسردگی واضطراب در سالمندان مرد شهر اهرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  لیلا بشکانی زاده   لادن معین

هدف از این پژوهش رابطه بین حمایت اجتماعی با افسردگی واضطراب در سالمندان مرد شهر اهرم بود.جامعه مورد تحقیق کلیه سالمندان مرد شهر اهرم بود.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه ای به تعداد 181نفر سالمند مرد شهر اهرم انتخاب شدند. داده ها توسط سه پرسشنامه حمایت اجتماعی هلر وپرسیدانو ،افسردگی بک واضطراب بک جمع آوری شد ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی رابطه منفی ومعنادار ی با افسردگی واضطراب دارد نتایجمیانگین و انحراف معیار، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان نشان داد حمایت اجتماعی پیش بینی قوی برای کاهش افسردگی واضطراب می باشد .

بررسی رابطه بین سبک های هویت با منبع کنترل و انگیزه پیشرفت در دانش آموران دبیرستان دخترانه شهر ارسنجان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا نعمتی   نازنین هنرپروران

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های هویت با منبع کنترل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر ارسنجان بود. طرح تحقیق پژوهش حاظر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 600 نفر بودکه بر اساس جدول مورگان235 نفر برآورد گردید که از لیست اسامی دانش آموزان پایه اول تا سوم به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سبک های هویت برزونسکی، منبع کنترل راتر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد سبک هویت اطلاعاتی در سطح یک درصد (p<0.01) و سبک هویت هنجاری در سطح پنج درصد (p>0.05) با منبع کنترل درونی رابطه مستقیم معنادار داشت. سبک هویت اجتنابی با منبع کنترل درونی رابطه معنادار (p>0.05) نداشت. در بین سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری به ترتیب بیشترین و کمترین شدت رابطه را با منبع کنترل درونی داشتند. سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری در سطح یک درصد (p<0.01) با انگیزه پیشرفت رابطه مستقیم معنادار داشتند .سبک هویت اجتنابی با انگیزه پیشرفت رابطه معنی دار (p>0.05) نداشت. در بین سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری به ترتیب بیشترین و کمترین شدت رابطه را با انگیزه پیشرفت داشتند.

رابطه بین اعتیاد به کارباکیفیت زندگی کاری و سلامت روان معلمان ابتدایی شهرستان رودبار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مجید جرگه   کاترین فکری

چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری وسلامت روان معلمان ابتدایی شهرستان رودبار به انجام رسیده است. از میان 1500 نفر معلم مدارس رودبار، 306 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به کار (اسپنس و رابینز) ،سلامت روان گلدبرگ) و کیفیت زندگی کاری (والتون) و...استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نیز استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss16انجام گرفت. نتایج بیانگر آن است که بین اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری وسلامت روان همبستگی مستقیم معنی داری وجود دارد، همچنین بین اعتیاد به کار و ابعاد کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی، فضای کلی زندگی) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. ولی بین اعتیاد به کار و (وابستگی اجتماعی زندگی کاری) از کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد.همچنین نتایج نشان داد که اعتیاد به کار عامل پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی کاری و سلامت روان است.

مقایسه کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به معلولیت جسمی و مادران کودکان سالم شهرستان رفسنجان در سال 1393
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  هانیه السادات حسینی   لادن معین

هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به معلولیت جسمی و مادران کودکان سالم شهرستان رفسنجان در سال 1393، روش تحقیق حاضرعلی- مقایسه ای می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند معلول جسمی و مادران دارای فرزند سالم شهرستان رفسنجان است. جامعه آماری مادران دارای کودکان معلول با توجه به آمارهای بهزیستی 260نفر است که طبق جدول مورگان نمونه شامل152 نفر شدو همچنین نمونه آماری مادران دارای فرزند سالم به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین مادرانی که تحصیلات آنها از سیکل تا فوق لیسانس بوده وسن ازدواج آنها از5-20سال گذشته بود .که به روش تصادفی ساده و باتوجه به جدول مورگان تعیین شده است.در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی (woqol-bref) و از پرسشنامه کانر ودیویدسون برای اندازه گیری تاب آوری استفاده شده است. از نرم افزار spss، برای داده های توصیفی و استنباطی استفاده شد.در آمار توصیفی ازفراوانی، انحراف استاندارد، میانه و میانگین و در آمار استنباطی از آزمونtگروههای مستقل استفاده شده است و نتایج پژوهش ها نشان می دهد که بین تاب آوری و کیفیت زندگی تفاوت مثبت ومعنا داری در دو گروه وجود دارد.

رابطه کیفیت خواب با استرس و افسردگی دانشجویان دختر غیر بومی دانشگاه آزاد سنندج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  جلال سلیمی   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت خواب با استرس و افسردگی در دانشجویان دختر غیر بومی دانشگاه آزاد سنندج بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی دانشجویان غیربومی خوابگاهی دانشگاه آزاد سنندج بود. نمونه آماری این پژوهش 110 بودند که 6 نفر در تکمیل پرسشنامه خطا داشتند و نمونه با 104 نفر آزموده شد. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است. برای گردآوری داده¬ها از 3 پرسشنامه؛1- کیفیت خواب پترزبورگ(1989) ،2- پرسشنامه افسردگی بک(1961) و 3- پرسشنامه استرس کوردون(1970) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش¬نامه¬¬ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: بین کیفیت خواب با استرس دانشجویان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد؛ بین کیفیت خواب با افسردگی دانشجویان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد؛ کیفیت خواب، استرس دانشجویان را به طور معنادار و معکوس پیش¬بینی می¬کند؛ کیفیت خواب، افسردگی دانشجویان را به طور معنادار و معکوس پیش¬بینی می¬کند؛

رابطه بین سرمایه روانشناختی سازمانی و سبک های مقابله ای با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  فهیمه عمادی   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه سرمایه روانشناختی سازمانی و سبک های مقابله ای با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش مکی باشد.این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت که در سال 1392 مشغول به کار می باشند و جمعا 130 نفر می باشند که به علت کوچک بودن حجم جامعه تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق به دنبال این است که به مدیران اهمیت تاثیر دو متغیر سرمایه روانشناختی و سبک های مقابله ای کارکنان را و عملکرد شغلی نشان دهد و از این نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رابطه ی بین نقش خانواده در گرایش به اعتیاد با خودکارآمدی و پرخاشگری دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بندرعباس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مهتاب حیدری   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقش خانواده در گرایش به اعتیاد با خودکارآمدی و پرخاشگری دانش¬آموزان دختر دبیرستانی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1392-93 بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش¬آموزان دختر دبیرستان¬های شهر بندرعباس که والدین آنها معتادند، می¬باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . برای گردآوری داده¬ها از سه پرسشنامه؛ نقش خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد میرحسامی (1388)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز (1982) و پرسشنامه پرخاشگری باس و دورکی (1957) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش¬نامه¬¬ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره¬هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: - بین نقش خانواده در گرایش به اعتیاد و پرخاشگری دانش¬آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. - بین نقش خانواده در گرایش به اعتیاد و خودکارآمدی دانش¬آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. - نقش خانواده در گرایش به اعتیاد قادر به پیش بینی پرخاشگری و خودکارآمدی می باشد.

مقایسه ویژگی های شخصیت، مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی افراد معتاد به مواد مخدر و افراد سالم در شهرستان شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  نسیم راه پیما   لادن معین

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی افراد معتاد به مواد مخدر و افراد سالم در شهرستان شیراز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی- مقایسه ای است که از بین کلیه افراد معتاد و افراد سالم ساکن در شهر شیراز با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 152 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 76 نفر معتاد و 76 نفر نیز غیرمعتاد بودند. اعضای دو گروه با استفاده از ویژگی های شخصی همتا شدند. فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (cpi) و مقیاس سازگاری اجتماعی بل به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از آماره توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار و همچنین آماره های استنباطی ازقبیل آزمون t مستقل و رگرسیون لجستیک استفاده شد.

رابطه بین وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی ‏کارمندان متأهل بهزیستی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  راضیه نجفی   ژاله رفاهی

‏ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی انجام شد. ‏روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در بهزیستی ‏شیراز در سال 93-92 بود. تعداد 138 نفر از جامعه پژوهش به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ‏شدند. ‏در مجموع نتایج بیانگر نقش تعیین کننده وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی در ‏میزان تعارضات زناشویی می باشد.‏

مقایسه شادکامی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی معلولان مانوس با قرآن و عادی شهر یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  فاطمه حاتم پور   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی معلولان مانوس با قرآن و عادی شهر یزد بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی – مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان معلول شهر یزد در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 20 نفر به عنوان حجم نمونه گروه مأنوس با قرآن و تعداد 24 نفر به عنوان گروه عادی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد آرگیل و همکاران (1989)، عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) استفاده شد

رابطه مولفه های عشق و رضایت جنسی با انسجام خانواده در روانشناسان و مشاوران شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مریم کاراندیش   نازنین هنرپروران

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مولفه های عشق و رضایت جنسی با انسجام خانواده روان شناسان و مشاوران شهر شیراز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه روان شناسان و مشاوران متأهل شهر شیراز که 670 نفر می باشند، روش نمونه گیری این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده است که با استفاده از آمار انجمن روان شناسان و مشاوران پس از تعیین حجم جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 248 نفر برآورد شد که 105 نفر مرد و 143 نفر زن را در بر گرفته بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مولفه های عشق (اشترنبگ)، پرسشنامه رضایت جنسی (مصطفوی) و انسجام خانواده (سامانی) بود، برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری، میانگین و انحراف معیار و در سطح استباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که تمامی مولفه های عشق با انسجام خانواده رابطه مستقیم معنی دار در سطح یک درصد (1% >p) دارند و مولفه های هوس و صمیمیت به ترتیب بیشترین و کمترین شدت رابطه را با انسجام خانواده دارند، رضایت جنسی با انسجام خانواده رابطه معنی دار (5%<p) ندارد و همچنین بین متغیرهای رضایت جنسی و انسجام خانواده رابطه خطی معنی دار وجود دارد و رضایت جنسی به طور معنی دار قادر به پیش بینی انسجام خانواده روان شناسان و مشاوران زن می باشد.

رابطه سلامت روان با سازگاری اجتماعی و عزت نفس مادران کودکان اوتستیک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سعیده زایری   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین سلامت روان با سازگاری اجتماعی و عزت نفس مادران کودکان اوتستیک می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند اوتستیک در شهر اهواز به تعداد 100 نفر می باشد که در سال 1393-1392 در آنجا ساکن بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری تمام مادران دارای فرزند اوتستیک به عنوان نمونه آماری، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سازگاری اجتماعی بل (1961)، عزت نفس(1967) و پرسشنامه سلامت عمومی (ghq-28) گلدبرگ وهیلیر (1979) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با سازگاری اجتماعی و عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که دردهای بدنی، علائم اضطراب، نابسامانی در کنش اجتماعی و علائم افسردگی با سازگاری اجتماعی و عزت نفس رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، علاوه بر این یافته ها نشان داد که سلامت روان قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی و عزت نفس مادران کودکان مبتلا به اتیستیک می باشد.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بهزیستی معنوی با شدت علائم افسردگی در سالمندان شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سارا آریان   لادن معین

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بهزیستی معنوی با افسردگی سالمندان شهر شیراز بود. برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان شهر شیراز در سال 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 250 نفر از سالمندان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری (1388)، پرسشنامه افسردگی بک و همکاران (1961) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با شدت علائم افسردگی رابطه مثبت و معنادار و بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، توافق پذیری، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با شدت علائم افسردگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و همچنین بین بهزیستی معنوی و ابعاد آن (ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت) با شدت علائم افسردگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد که روان رنجوری به طور مثبت و برون گرایی، توافق پذیری، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری و بهزیستی معنوی و ابعاد آن به طور منفی قادر به پیش بینی شدت علائم افسردگی سالمندان می باشند. کلیدواژه ها: ویژگی های شخصیتی، بهزیستی معنوی، افسردگی

رابطه سبک های دلبستگی و رضایت جنسی با بخشودگی در زوجین متاهل شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سمیه جهاندوست   زهرا قادری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت جنسی با بخشودگی در زوجین شهر شیراز انجام شده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری شامل زوجین شهر شیراز که 2 تا 7 سال از زندگی مشترک شان گذشته بود و حداقل دارای یک فرزند بودند.نمونه پژوهش 130 نفر که به روش خوشه ای طبقه ای انتخاب ابزارهای پزوهش شامل پرشنامه سبک های دلبستکی هزن و شیور،رضایت جنسی لارسون و مقایس بخشش رنجش خاص زناشویی پالیری، فینچام و رگالیا نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی و رضایت جنسی به طور معناداری قادر به پیش بینی بخشودگی زوجین می باشد.

رابطه بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی در جانبازان شهرستان خرم بید
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  جواد طیبی خرمی   لادن معین

پژوهش حاضر برای بررسی رابطه بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی در جانبازان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی جانبازان شهرستان خرم بید است که این تعداد شامل 461 نفر می باشد. نمونه ی پژوهش حاضر نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جانبازان شهرستان مذکور و از طریق فرمول کوکران محاسبه گردیده است که بر این اساس تعداد 73 نفر از جانبازان این شهرستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سلامت عمومی ghq، شادکامی فوردایس و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر استفاده گردید. هم چنین به منظور بررسی فرضیه ها و سوال های مورد پژوهش، داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، کمینه و بیشینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به جهت بررسی فرضیه ها و سوالات پژوهش داده ها به روش همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی رابطه منفی معناداری دارد. مولفه های علائم جسمانی و افسردگی با شادکامی رابطه منفی معنادار دارد. مولفه افسردگی با امید به زندگی رابطه منفی معنادار دارد. مولفه های بهداشت روانی به طور کلی 33 درصد از تغییرات واریانس شادکامی را پیش بینی می کند. مولفه های بهداشت روانی به طور کلی 22 درصد از تغییرات واریانس امید به زندگی را پیش بینی می کند. همچنین مولفه افسردگی پیش بینی کننده منفی معنادار برای شادکامی و امید به زندگی می باشد.

اثربخشی بازی درمانی به شیوه بازی های سازمان یافته بررشد مهارت اجتماعی دانش آموزان پیش دبستانی کم توان ذهنی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  میترا بهادری   لادن معین

هدف از این پژوهش تبیین اثر بخشی بازی درمانی به شیوه بازی های سازمان یافته بر رشد مهارت اجتماعی دانش آموزان پیش دبستانی 6تا11ساله کم توان ذهنی شهرشیراز است وآموزش مهارت اجتماعی به کمک بازی های سازمان یافته.

تأثیر آموزش مهارتهای تصمیم گیری بر مقابله با استرس در معتادان در حال ترک مقیم مرکز بازپروری کهگیلویه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  عصمت عبداله زاده   لادن معین

تحقیق حاضر با هدف تبیین تأثیر آموزش مهارتهای تصمیم گیری بر مقابله بر استرس معتادان در حال ترک مقیم مرکز بازپروری کهگیلویه انجام شد. روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی باطرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه گواه بود.جامعه آماری این تحقیق معتادان در حال ترک مرکز بازپروری کهگیلویه می باشد که نمونه تحقیق 30 نفر معتاد در حال ترک مقیم در مرکز بازپروری بوده اند. به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. که به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش مداخلات (آموزش مهارت تصمیم گیری ) را هشت جلسه 45 دقیقه ای هر هفته یک بار دریافت کرد اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. مقیاس سبک های مقابله ای اندلر و پارکر به صورت پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین دو گروه از نظر شیوه مقابله با استرس تفاوت معنی داری وجود دارد. این بیاتگر اثربخشی آموزش مهارت تصمیم گیری بوده است . براساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تاثیر آموزش مهارت تصمیم گیری بر راهبردهای مقابله با استرس تاثیر معنادار دارد.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عزت نفس جنسی با سازگاری زناشویی زنان متأهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  اعظم بارانی   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عزت نفس جنسی با سازگاری زناشویی زنان متأهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان زن متأهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 94-1393 بود که با استفاده از از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 230 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، پرسشنامه پرسشنامه عزت نفس جنسی زینا و اسچوارز (1996)، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر(1976) استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد بین روان رنجوری با سازگاری زناشویی رابطه منفی (34/0-=r؛ 01/0 < p) و بین برون گرایی (31/0=r؛ 01/0 < p)، توافق پذیری (27/0=r؛ 01/0 < p)، انعطاف پذیری (25/0=r؛ 01/0 < p) و مسئولیت پذیری (30/0=r؛ 01/0 < p) و عزت نفس جنسی (27/0=r؛ 01/0 < p) و ابعاد آن: مهارت و تجربه (17/0=r؛ 05/0 < p)، جذابیت (30/0=r؛ 01/0 < p)، کنترل (29/0=r؛ 01/0 < p)، قضاوت اخلاقی (24/0=r؛ 01/0 < p)، انطباق پذیری (26/0=r؛ 01/0 < p) با سازگاری زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد روان رنجوری به طور منفی قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی می باشد و برون گرایی، توافق پذیری، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری به طور مثبت قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی می باشند و همچنین ابعاد عزت نفس جنسی به طور مثبت قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی می باشند (05/0 < p).

رابطه ابراز وجود با سازگاری اجتماعی و عزت نفس در دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  الهام مهربانیان   لادن معین

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ابراز وجود با سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانشجویان دختر دانشکده فنی حرفه ای شهر کازرون بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای شهر کازرون به تعداد 468 نفر در سال تحصیلی 94-93 بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 212 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردیدند که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های گمبریل و ریچیس، سازگاری اجتماعی بل و عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین ابراز وجود با سازگاری اجتماعی و عزت نفس و ابعاد آن در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ابراز وجود به صورت مثبت قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانشجویان می باشد.

آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب (گلاسر) بر خودکنترلی و جرأت ورزی معتادین در حال ترک اعتیاد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  نجمه مطلبی فشارکی   لادن معین

این پژوهش با هدف آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب (گلاسر) بر خود کنترلی و جرأت ورزی معتادین در حال ترک اعتیاد انجام شد . در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی از بین معتادان در حال ترک اعتیاد مرکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر مهر (dic) به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دو گروه گواه وآزمایش به روش گمارش تصادفی جایگزین شدند . پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده ی از پرسشنامه منبع کنترل راتر و پرسشنامه ی خود – ابرازی بزرگسالان به عمل آمد گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزش هفتگی نظریه انتخاب گلاسر قرار گرفتند و گروه گواه نیز در لیست انتظار قرار گرفتند . پس آزمون نیز با همان ابزارها انجام گرفت . برای برسی دادها از تحلیل واریانس و نرم افزار spssاستفاده شد . نتایج تحلیل واریانس تکراری نشان داد که نظریه انتخاب گلاسر برخودکنترلی معتادان درحال ترک اعتیاد تأثیر معناداری دارد (p<0/01) . تأثیرگذاری نظریه انتخاب گلاسر برخودکنترلی معتادان درحال ترک اعتیاد در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل درمرحله ی پس آزمون بوده است همچنین گروه آزمایش و کنترل در مرحله ی پس از اجرای آموزش نظریه انتخاب گلاسر بر جرأت ورزی معتادان در حال ترک اعتیاد تأثیر معناداری داشت (p<0/01) .این مداخله بر مهارتهای ارتباطی افراد وکاهش کنترل بیرونی و افزایش کنترل درونی وچگونگی ابرازوجود از طریق نظریه ی انتخاب گلاسر و تأثیر آن در معتادان در حال ترک تأکید می نماید .

بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری و عزت نفس با شیوه های مقابله با فشار روانی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های ناحیه یک شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  فتانه ترابی   سیروس سروقد

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، هویت با سازگاری اجتماعی در بین نوجوانان دبیرستانی شهرستان ایذه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  یوسف ممبینی نیا   لادن معین

چکیده ندارد.

تاثیر روش تدریس مشارکتی (همیاری) بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهر مرودشت (کتاب علوم تجربی) سال تحصیلی 87-86
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1387
  بهروز رحیمی   پروین غیاثی

چکیده ندارد.

تاثیر دوره پیش دبستان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر کازرون در سال تحصیلی 88-87
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1387
  مرجان فروتنی   پروین غیاثی

چکیده ندارد.

بررسی جایگاه هویت ملی در برنامه درسی جامعه شناسی 1 و 2 دوره متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  ابوالقاسم دهقان   پروین غیاثی

چکیده ندارد.

مقایسه وضعیت سلامت روانی و الگوهای ارتباطی همسران جانباز و همسران افراد عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  طیبه وفایی   صدراله خسروی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر آموزش برنامه ی ارتباط زوجین بر بهبود روابط و سلامت روانی زوجین شهر بوشهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  غلام خلیلی   لادن معین

چکیده ندارد.

بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1388
  شهین گوهرگانی   لادن معین

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و گرایش شغلی دانش آموزان پسر اول متوسطه سال تحصیلی 1387 شهرستان گچساران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1388
  علی اکبر رسته   لادن معین

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر آموزشهای پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهای زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نور سمیرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1388
  غلامرضا انصاری پور   ژاله رفاهی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان لامرد سال تحصیلی 87-86
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1387
  حسین محمدپور   پروین غیاثی

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش مهار ت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  مریم محمدی   لادن معین

چکیده ندارد.

تاثیر روش تدریس مشارکتی (همیاری) بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهر مرودشت (کتاب علوم تجربی) سال تحصیلی 87-86
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1387
  بهروز رحیمی   پروین غیاثی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین شادمانی و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان قیر و کارزین
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  سکینه بهزادی آقایی   لادن معین

چکیده ندارد.