بررسی عوامل موثر بر جنگ های داریوش (522-486ق.م) و خشیارشا (486-465ق.م) با دولت یونان

پایان نامه
چکیده

در این نگارش به بررسی علل بروز جنگهای بین هخامنشیان با دولت یونان از زمان کوروش تا پایان امپراتوری خشیارشا پرداخته شده است. هدف از این نگارش تبارشناسی ارتباطات، شناسایی عوامل بروز جنگها و شناسایی نتایج جنگ های ایران و یونان در دوره داریوش و خشیارشا به روش توصیفی- تحلیلی است. با توجه به شکل گیری امپراتوری هخامنشی توسط کوروش، یونانیان از تماس با ایرانیان خودداری می ورزیدند در نهایت با تسخیر سارد به دست کوروش، تقابل بین این دو دولت خارج از تصور نبود. کوروش توانست بعد از فتح سارد، بخشی از شهرهای یونانی نشین آسیای کوچک (ایونی) را تابع ایران سازد. کمبوجیه ارتباط چندانی با یونانیان برقرار نکرد فقط در مورد حمله به آفریقا، شاه هخامنشی از یونانیان به عنوان مزدور در ارتش خود استفاده کرد. داریوش بزرگ توانست خود را به قلب اروپا برساند و تا جایی پیش رفت که دیگر هیچ یک از شاهان ایران نتوانستند به آنجا برسند، او از نیروی اقتصادی و نظامی خود در جهت پیشبرد اهداف خود بهره برد. جانشین او خشیارشا نیز از سیاست نظامی در قبال یونان استفاده کرد، که در نهایت طی چندین جنگ انجام شده با شکست مواجه گردید و تا زمانی هر چند کوتاه روابط بین ایران و یونان بسیار محدود گردید. واژگان کلیدی: ایران، یونان، کوروش، کمبوجیه، داریوش، خشیارشا، هخامنشی.

منابع مشابه

بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم (486- 522 ق.م) و خشیارشا یکم (465- 486 ق.م)

شکوه و عظمت حکومت هخامنشیان و تغییر و تحولات آن دوران با قدرت یابی داریوش اول و اوج و فرودهای این خاندان با روی کار آمدن خشیارشا یکی از نکات برجسته ی تاریخ ایران باستان است و محققان و پژوهشگران اروپایی و ایرانی با انگیزه های مختلف و با نگاه های متفاوت و گاه غرض آلود به کندو کاو مسائل گوناگون این عصر پرداخته اند. در این میان اقدامات سیاسی،فرهنگی، مذهبی و اقتصادی داریوش اول و خشیارشا بیش از همه ب...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی لشکرکشی خشیارشا به یونان با تکیه بر نقد و بررسی محتوای تاریخی فیلم سیصد

خشیارشای اول پس از تثبیت قدرت خود و در ادامه ی سیاست پدرش – داریوش بزرگ- در جهت تصرف سرزمین های بیشتر به یونان لشکرکشی کرد. هر چند که وی موفق شد با گذشتن از تنگه ی ترموپیل تا آتن پیش برود و این شهر را برای مدتی کوتاه به تصرف در آورد، اما عدم موفقیت نیرو های وی در سایر جبهه ها، به ناکامی هخامنشیان در رسیدن به برخی از هدف های این لشکرکشی، منجر شد. این عدم موفقیت کامل پارسیان در مقابل یونانیان بعد...

15 صفحه اول

مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر  فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می­تواند باعث...

متن کامل

بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سالهای اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری " اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال" نامگذاری شده است. لذا از جمله مهم ترین شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری بر خودار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023