بررسی بیان ژن آنزیم تلومراز در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مقاوم به شیمی درمانی و ارتباط آن با شیمی درمانی

پایان نامه
چکیده

یکی از دلایل اصلی مرگ سرطان می باشد.علی رغم پیشرفت های اخیر در درمان سرطان،نتایج کلینیکی هنوز دور از انتظار است.مقاومت به داروهای شیمی درمانی یک مانع اصلی در درمان موثر در اکثر سرطان ها می باشد. در مطالعه حاضر ارتباط بین بیان آنزیم تلومراز و علایم کلینیکی و پاراکلینیکی بررسی می شود.همچنین به دنبال این هستیم که آیا بیان آنزیم تلومراز با پاسخ به شیمی درمانی مرتبط هست یا نیست.بدین منظور بافت های توموری و بافت های سالم مجاور تومور 50 بیمار دارای سرطان کولورکتال برای بررسی بیان زیر واحد htert آنزیم تلومراز با استفاده از تکنیک real time rt-pcr مورد ارزیابی قرار گرفت.یک ارتباط معنی دار میان سطح بیان تلومراز و مرحله سرطان یافت شد. میان بیان تلومراز و سایر مشخصات کلینیکی مثل سایز تومور و درگیری غدد لنفاوی یافت ارتباط معنی داری نشد.مطالعه ی ما نشان داد که بررسی کمی بیانhtert ممکن است به عنوان یک مارکر مهم در تشخیص سرطان در مراحل اولیه به کار برده و استفاده شود.علاوه بر این تکنیک real time rt-pcr یک تکنیک ساده،سریع و حساس در تشخیص و بررسی کمی بیان htert می باشد. کلمات کلیدی:سرطان کولون،تلومراز، real time rt-pcr

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Fatigue is one of the most common and a distressing side effect of cancer and its treatments. It can affect all aspects of patients’ life and leads to several other hardships. To determine fatigue intensity and it’s changing pattern among those suffering from cancer receiving chemotherapy, a descriptive longitudinal study was conducted. The principal method of data collection was a daily diary...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

چکیده زمینه وهدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفته است. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود که در مورد 130 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمی...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Background & Aim: Spiritual well-being harmonizes several dimensions of human's life and is essential for coping with diseases. Chronic illnesses such as cancer cause crisis in physical, psychological, and spiritual dimensions of ones life. This study aimed to measure the spiritual well-being in cancer patients who undergo chemotherapy. Methods & Materials: In this cross-sectional, descriptive-...

متن کامل

بررسی میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

زمینه و هدف: تشخیص سرطان تجربه ای ناخوشایند برای هر فرد است که ناراحتی­های روانی و جسمی زیادی را ایجاد می‫کند. خستگی یکی از شایع‫ترین نشانه‫های تجربه شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در طول بیماری و یا درمان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1392 با مشارکت 117 نفر از بیمارا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

Background & Objectives: Today, the quality of life study has an important role in health care especially in chronic diseases, in clinical judgment and in medical resources supplying. Malignancies have a clinical and health importance in the world and Iran. Breast cancer has first order among women’s malignancies. Now, survival rate for this cancer is long. However Breast cancer has several com...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023