petrology and geochemistry of khar-bash (western shahrood) and its relation ship to iron mineralization

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده سعید قزوینی
  • استاد راهنما عبدالرضا جعفریان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

منطقه مورد مطالعه در 23 کیلومتری جنوب غرب شهرستاشاهرود قرار دارد که در نقشه 100000/1 شاهرود قرار گرفته است.ناحیه مورد مطالعه در تقسیمات ساختاری ایران بخشی از زون البرز شرقی است . در طی سنوزوئیک این زون به شدت تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی قرار گرفته و فعالیت های آتشفشانی انوسن در قسمت های غربی آن دیده می شود . از نظر ترکیب سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه متنوع و بیشتر شامل سنگ های رسوبی مانند : آهک ها ، شیل ها و مارن ها هستند و دارای بخش کوچکی از سنگ های آذرین که شامل گابروها می باشند است .در نمونه های آذرین بافت های اینترگوانولار دیده می شود . این سنگ ها غالباً دگر سان شده اند و کانیهای ثانویه فراوانی نظیر سوسوریت ،اپیدوت ،کلسیت در اکثر نمونه ها مشاهده می شود .کانیهایی نظیر کوارتز ،کلسیت و به صورت ثانویه و توسط محلولهای هیدروترمال بعد از تشکیل سنگ ها وارد آنها شده اند .منطقه مورد مطالعه ما در سازند باروت واقع شده است . در این منطقه در سازند باروت یک توده نفوذی گابرویی تا دیابازی در یک منطقه وسیع آهکی رخ نمون پیدا کرده است .گمان می رود به دلیل مجاورت این توده نفوذی گابرویی با آهک های سازند باروت در اثر عملکرد سیالات هیدروترمال باعث ایجاد کانسار آهن در این منطقه شده است . روند تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی نمونه های مورد مطالعه، بیانگر منشا واحد برای سنگ ها ی منطقه و نقش فرایند تبلور تفریقی به عنوان یک عامل اصلی در تحول ماگماهای سازنده سنگ های مورد مطالعه می باشد. با توجه به نمودارهای tas واحدهای سنگی منطقه در گروه های سنگ های گابرویی قرار می-گیرند.با توجه به نتایج بدست آمده واحدهای سنگی منطقه در سری ساب آلکالن قرار می گیرند . با توجه به نمودارهای تعیین جاگاه تکتونیکی مشاهده می شود موقعیت تکتونو ماگمایی این توده نفوذی ،در یک رژیم کششی از نوع درون ورقه ای می باشد که همان بازالت های witnin plate می باشند. با توجه به دیاگرام های طبقه بندی نورماتیو و شیمیایی استفاده شده ، سنگهای درونی منطقه مورد مطالعه در محدوده گابرو و گابرو دیوریت و منزو دیوریت قرار می گیرند که این تنوع ترکیبی در سنگهای درونی ، مبین تفریق گسترده در توده نفوذی منطقه می باشد. ماگمای تشکیل دهنده توده گابرویی منطقه مورد مطاله در اثر تبلور بخشی و تفریق ماگمایی ، تحول یافته است و تحولاتی نظیر آلایش پوسته ای تاثیر فراوانی بر روند تفریق گذاشته است، به گونه ای که باعث ایجاد ناهمگنی در عناصر شیمیایی شده است و در اثر ان به صورت پراکندگی عناصر در بعضی نمودارها نمود پیدا کرده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

morphology, geochemistry, mineralogy, and micromorphology of soils of hormozgan province in relation to parent materials

ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادر...

15 صفحه اول

construction and validation of translation metacognitive strategy questionnaire and its application to translation quality

like any other learning activity, translation is a problem solving activity which involves executing parallel cognitive processes. the ability to think about these higher processes, plan, organize, monitor and evaluate the most influential executive cognitive processes is what flavell (1975) called “metacognition” which encompasses raising awareness of mental processes as well as using effectiv...

Petrology and geochemistry of Aligoodarz granitoid, Western Iran: implications for petrogenetic relation with Boroujerd and Dehno granitoids

The Aligoodarz granitoid occurs in Sanandaj-Sirjan Zone (SSZ), Western Iran. Tonalite, granodiorite and granite are the main rock types cropping out in the area. Comparison of Aligoodarz granitoid with Dehno and Boroujerd granitoids reveals several similarities in their chemical characteristics. Thus, the above mentioned granitoids can be assigned as a co-genetic magmatic suite, in which pluton...

متن کامل

The Petrology and Geochemistry of Granitoid Rocks of Troud Area in South-West of Shahrood

The area of study is located 120 Km north-east of Shahrood city. In terms of structure and geological classification, this area is located in the northern part of central Iran zone. Granitoids of Troud ranging from monzonite to granite. The main minerals of granitoids are quartz, plagioclase, and orthose. The accessory minerals are biotite, hornblende, sphene, and opaque minerals. Various textu...

متن کامل

Petrology and geochemistry of lavas

“This continuity disappears, however, if one considers individual parts of the [Central American] chain and examines separate groups of volcanoes within a restricted volcanic field. It then becomes apparent that the continuity of the province as a whole is the result of grouping excessively large segments of the chain.” A.R. McBirney: Compositional variations in Cenozoic calcalkaline suites of ...

متن کامل

Midocean Ridge Geochemistry and Petrology

The most volcanically active regions of our planet are concentrated along the axes of the globe, encircling midocean ridges. These undersea mountain ranges, and most of the oceanic crust, result from the complex interplay between magmatic (i.e., eruptions of lavas on the surface and intrusion of magma at depth) and tectonic (i.e., faulting, thrusting, and rifting of the solid portions of the ou...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023