تخمین نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت سیدان - فاروق، استان فارس)

پایان نامه
چکیده

چکیده آب های زیرزمینی یکی از بزرگترین ذخایر آب در کره زمین می باشند که با بهره برداری اصولی و شناخت صحیح می تواند نقش بسزایی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یک منطقه داشته باشد. پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی امری دشوار بوده و تا به حال مدل های زیادی برای پیش بینی آن پیشنهاد شده است. شبیه سازی سیستم آب های زیرزمینی به دلیل پیچیدگی های موجود در طبیعت این سیستم ها، به آسانی میسر نیست. این در حالی است که شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل جعبه سیاه با توانایی های بالایی که دارند برای مدل سازی سیستم های پیچیده و غیر خطی بسیار مناسب می باشند. در این تحقیق جهت پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت سیدان - فاروق در ماه های مختلف ازروش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. پارامترهای بارندگی، درجه حرارت، تبخیر و تعرق، دبی و نوسانات سطح آب زیرزمینی مربوط به ماه حاضر و دو ماه قبل (طی یک دوره آماری 15 ساله) به عنوان ورودی و نوسانات سطح آب زیرزمینی به عنوان خروجی (طی یک دوره آماری 15 ساله) در نظر گرفته شده است. بدین منظور از اطلاعات 12 حلقه چاه مشاهده ای که در محدوده دشت قرار گرفته اند، استفاده شده و برای حاصل شدن نتایج بهتر اطلاعات 6 حلقه چاه مشاهده ای به عنوان ورودی و اطلاعات 6 حلقه دیگر به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. جهت دست یابی به بهترین آرایش شبکه عصبی نرم افزار qnet2000 بکار رفته است. داده ها به دو دسته آموزشی و صحت سنجی تقسیم بندی که 80 درصد آنها برای آموزش (مهر ماه سال 76- 75 تا شهریور ماه سال 87- 86) و 20درصد برای صحت سنجی (مهر ماه سال 88- 87 تا شهریور ماه سال 90- 89 ) اختصاص یافته است. در این تحقیق ورودی ها در 12ساختار دسته بندی شده و هم چنین تعداد گره های لایه مخفی از بین تعداد گره های 2، 4، 6، 8 و 10پس از محاسبات انجام شده با تکرارهای متفاوت (8000،6000،4000،2000 و10000) مشخص تا بر اساس ضریب همبستگی و ریشه میانگین مربعات خطا بهترین ساختار پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت مذکور انتخاب گردد. بر اساس نتایج بدست آمده مناسب ترین توپولوژی جهت پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی، در چاه های مشاهده ای شماره 7، 8 و 10 تعداد 8 گره در لایه مخفی و در تکرار 8000، درچاه مشاهده ای شماره 9 تعداد 10 گره در لایه مخفی و در تکرار 10000، درچاه های مشاهده ای شماره 11 تعداد 6 گره در لایه مخفی و در تکرار6000 و درچاه مشاهده ای شماره 12 تعداد 2 گره در لایه مخفی و در تکرار 2000 مشخص شد. هم چنین یافته ها نشان داد زمانی که پارامترهای ورودی بارندگی، تبخیر و تعرق، درجه حرارت، دبی و نوسانات سطح آب زیرزمینی با هم در یک ساختار در نظر گرفته شدند نتایج بهتری را نسبت به ساختارهایی که پارامترهای ورودی به صورت مجزا در نظر گرفته شدند ارائه داده اند. واژگان کلیدی: نوسانات سطح آب زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، نرم افزارqnet2000، ساختار ورودی، دشت سیدان- فاروق.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس

در پژوهش حاضر، به ‏منظور بررسی خصوصیات ‏‏هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت سیدان‌ـ فاروق از نتایج به‌دست‌آمده از یک دوره آنالیز شیمیایی 12 حلقه چاه طی سال 1395 استفاده شده ‏است. براساس نقشه‏های پهنه‏بندی پارامترهای شیمیایی، کیفیت آب در جهت جریان آب زیرزمینی، از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق دشت کاهش می‏یابد. بررسی سازندهای زمین‏شناسی منطقه نشان داد کیفیت آب زیرزمینی در مجاورت سازندهای تغذیه‌کنندۀ ...

متن کامل

مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت نورآباد، استان لرستان)

زمینه و هدف: در بررسی مسایل ژئوهیدرولوژى، تغییرات سطح ایستابى از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق و پژوهش در تخمین نقاط فاقد اطلاعات ضروری می باشد. روش بررسی: یکی از روش های مهم در برآورد سطح ایستابی آب های زیرزمینی درون یابی است. طى چند دهه اخیر به دلیل وجود همبستگی مکانی بین مقادیریک متغیر در یک ناحیه مبانى علم زمین آمار  به خوبى گسترش یافته و توانایی هاى این شاخه از آمار در بر...

متن کامل

تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

از اساسی­ترین موارد در مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی تخمین سطح آب با استفاده از داده­های برداشت شده از شبکه چاه­های مشاهده­ای می­باشد. هدف این تحقیق میان­یابی سطح آب­زیرزمینی با استفاده از الگوریتم ترکیبی زمین آمار و شبکه­های عصبی مصنوعی می­باشد و دشت شهرکرد به عنوان نمونه انتخاب شده است. بعد ازانتخاب دو ماه اسفند 1385 و شهریور 1388 به عنوان ماه­های دارای به ترتیب حداکثر و حداقل سطح آب (طی دوره ...

متن کامل

تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

     از اساسی­ترین موارد در مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی تخمین سطح آب با استفاده از داده­های برداشت شده از شبکه چاه­های مشاهده­ای می­باشد. هدف این تحقیق میان­یابی سطح آب­زیرزمینی با استفاده از الگوریتم ترکیبی زمین آمار و شبکه­های عصبی مصنوعی می­باشد و دشت شهرکرد به عنوان نمونه انتخاب شده است. بعد ازانتخاب دو ماه اسفند 1385 و شهریور 1388 به عنوان ماه­های دارای به ترتیب حداکثر و حداقل سطح آب (طی ...

متن کامل

مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت نورآباد، استان لرستان)

زمینه و هدف: در بررسی مسایل ژئوهیدرولوژی، تغییرات سطح ایستابی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق و پژوهش در تخمین نقاط فاقد اطلاعات ضروری می باشد. روش بررسی: یکی از روش های مهم در برآورد سطح ایستابی آب های زیرزمینی درون یابی است. طی چند دهه اخیر به دلیل وجود همبستگی مکانی بین مقادیریک متغیر در یک ناحیه مبانی علم زمین آمار  به خوبی گسترش یافته و توانایی های این شاخه از آمار در بر...

متن کامل

پیش بینی نوسانات سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی دشت فیروزآباد فارس

آب زیرزمینی یک منبع بسیار مهم تأمین آب شیرین مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعت در تمام جهان می باشد و در مناطق خشک و نیمه خشک که محدودیت هایی برای منابع دیگر وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دشت فیروزآباد یکی از دشتهای مستعد برای کشاورزی در استان فارس می باشد که با توجه به خشکسالی و گسترش همزمان چاههای بهره برداری در سالهای اخیر روند نزولی سطح آب از سال 1378 شروع شده و همچنان ادام...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023