a swot analysis of the english program of a bilingual school in iran

پایان نامه
چکیده

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در مجموع 30 نفر شرکت کننده متشکل از 10 معلم، 10 دانش آموز، 5 نفر از کارکنان و 5 نفر از والدین با استفاده از نمونه گیری هدف مند انتخاب شده و بر اساس 22 سوال پاسخ باز مورد مطالعه قرار گرفتند. با بهره گیری از روش نظریه مبتنی بر زمینه، داده ها در سه مرحله ی کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات مدون به چهار جزء swot (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) تبدیل شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان میدهد که این مدرسه از نقاط قوت بیشتری نسبت به سه جنبه ی دیگر برخوردار است. اگر چه این مجتمع آموزشی ازنقاط ضعفی رنج می برد، اما تعداد زیادی فرصت نیز در این سیستم وجود دارد که به همراه نقاط قوت می تواند در جهت از بین بردن نقاط ضعف و عواملی که این مجموعه را تهدید می کنند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج به دست آمده می تواند راه گشای مسئولین، معلمین و دانش آموزان این گونه مدارس در حل مشکلات آموزشی احتمالی باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

reflections on taught courses of the iranian ma program in english translation: a mixed-methods study

the issue of curriculum and syllabus evaluation and revision has been in center of attention right from when curriculum came into attention of educational institutions. thus everywhere in the world in educational institutions curricula and syllabi are evaluated and revised based on the goals, the needs, existing content, etc.. in iran any curriculum is designed in a committee of specialists and...

a time-series analysis of the demand for life insurance in iran

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

a comparative pragmatic analysis of the speech act of “disagreement” across english and persian

the speech act of disagreement has been one of the speech acts that has received the least attention in the field of pragmatics. this study investigates the ways power relations, social distance, formality of the context, gender, and language proficiency (for efl learners) influence disagreement and politeness strategies. the participants of the study were 200 male and female native persian s...

15 صفحه اول

the effectiveness of strategy-based instruction in teaching english as a second or foreign language: a meta-analysis of experimental studies

a large number of single research studies on the effects of strategy-based instruction (sbi) in teaching english as a foreign or second language has been conducted so far. however, the lack of a comprehensive meta-analysis targeting the effectiveness of english language sbi is observed. moreover, the findings of experimental studies regarding the context of the english language, proficiency lev...

a contrastive analysis of concord and head parameter in english and azerbaijani

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023