نام پژوهشگر: آیت الله رزمجو

a swot analysis of the english program of a bilingual school in iran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  زهرا چابکرو   سعید مهرپور

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در مجموع 30 نفر شرکت کننده متشکل از 10 معلم، 10 دانش آموز، 5 نفر از کارکنان و 5 نفر از والدین با استفاده از نمونه گیری هدف مند انتخاب شده و بر اساس 22 سوال پاسخ باز مورد مطالعه قرار گرفتند. با بهره گیری از روش نظریه مبتنی بر زمینه، داده ها در سه مرحله ی کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات مدون به چهار جزء swot (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) تبدیل شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان میدهد که این مدرسه از نقاط قوت بیشتری نسبت به سه جنبه ی دیگر برخوردار است. اگر چه این مجتمع آموزشی ازنقاط ضعفی رنج می برد، اما تعداد زیادی فرصت نیز در این سیستم وجود دارد که به همراه نقاط قوت می تواند در جهت از بین بردن نقاط ضعف و عواملی که این مجموعه را تهدید می کنند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج به دست آمده می تواند راه گشای مسئولین، معلمین و دانش آموزان این گونه مدارس در حل مشکلات آموزشی احتمالی باشد.

ارتباط هوش هیجانی و ابراز وجود با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
  زهرا فقهایی   آیت الله رزمجو

چکیده ندارد.

بررسی عملکرد جملات چند استفهامی زبان فارسی در چهارچوب اصل اثر برتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
  ابوالفضل شاه علی   محبوبه سعادت

چکیده ندارد.

بررسی روشهای آموزش زبان انگلیسی در موسسه های آموزش زبان انگلیسی شهر شیراز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
  آیت الله رزمجو   عبدالمهدی ریاضی

هدف از تحقیق حاضر اولا ، بررسی روشهای آموزش زبان در مراکز آموزش انگلیسی شهر شیراز بود. دومین هدف تحقیق ارزیابی میزان موفقیت و روشهای بکار گرفته شده از دیدگاه مدرسین ، مسئولین آموزش و زبان آموزان این موسسه ها بود. براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود امر آموزش زبان انگلیسی در اینگونه موسسه ها ارائه شده است .