× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی نگرش سردبیران و مدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی ایران پیرامون حفاظت دیجیتالی مجلات

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشجو : رخشان درخشنده حقیقی

استاد راهنما : هاجر ستوده محمدرضا قانع

سال انتشار:1392

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : حفاظت دیجیتالی- مجلات علمی پژوهشی- سردبیران و مدیران مسوول- ایران-

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، بررسی دیدگاه سردبیران ومدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی ایران پیرامون حفاظت دیجیتالی مجلات است. بدین منظور پژوهش حاضر می کوشد میزان آگاهی سردبیران و مدیران مسوول مجلات درباره حفاظت دیجیتال و ابعاد مختلف آن، ضرورت حفاظت دیجیتال و همچنین وضعیت کنونی حفاظت دیجیتالی مجلات در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه ای محقق ساخته صورت گرفت. از کل سردبیران و مدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی سراسر کشور نمونه ای به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه برای ایشان ارسال گردید. اطلاعات به دست آمده به کمک آمار توصیفی تحلیل شد. یافته ها نشان داد پاسخگویان نسبت به ابعاد مختلف حفاظت دیجیتالی و نیز نسبت به پایگاههای معتبر جهانی حفاظت آشنایی نداشته یا آشنایی بسیار محدودی دارند. احتمالا به دلیل این نا آشنایی، این افراد ضرورت حفاظت دیجیتالی را کمتر احساس می کنند. در نتیجه، فعالیت خاصی نیز در این زمینه انجام نداده اند. سردبیران و مدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی بر این باورند که اگر قرار باشد سامانه حفاظتی در ایران راه اندازی شود باید از ویژگی هایی همچون روش جستجوی ترکیبی، گردآوری منابع به روش تلفیقی، حمایت یک نهاد اطلاع رسانی ملی، اجرا در سطح بین المللی، پوشش تمام شماره های مجلات، محدودیت دسترسی به محتوای حفاظت شده و ارائه دسترسی کاربران در سطح بین المللی، به خدمت گرفتن تخصص های مختلف مرتبط با حفاظت، تأمین بودجه حفاظت توسط سازمان مادر برخوردار باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: شیوه تدوین و تنظیم مقالات بر اساس دستورالعمل‏های علمی، یکی از عواملی است که بر کیفیّت ساختاری مقالات تأثیر می‏گذارد. این مطالعه، با هدف ارزشیابی کیفیّت ساختاری مقالات منتشرشده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران براساس دستورالعمل بین‏المللی کمیته سردبیران مجلات پزشکی (icmje) انجام گرفت. روش تحقیق: این مطالعه، به روش توصیفی و بر روی 150 مقاله از 15 مجله علمی- پژوهشی پزشکی انجام گرد...

شیوه تدوین و تنظیم مقالات بر اساس استانداردهای علمی یکی از عواملی است که بر کیفیت مقالات تأثیر می‏گذارد، این مطالعه با هدف ارزشیابی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏المللی سردبیران مجلات پزشکی در سال‏های 1391-1389 انجام گرفت. این مطالعه به روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی انجام گردید. مجلات با روش نمونه گیری ساده و مقال...

هدف از این پژوهش شناسایی میزان آشنایی، تعهد و عمل سردبیران مجلات علمی به اصول اخلاقی در داوری علمی است. روش تحقیق، پیمایشی- توصیفی و جامعه آماری تحقیق شامل سردبیران مجلات علمی ایران (1131-نفر) در سال91-92 است. براساس فرمول کوکران 250 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 30 سوالی با گزینه های موافقم، مخالفم است که با توجه به ...

گسترش فعالیت های پژوهشی و ارائه نتایج این مقالات در مجلات علمی و همچنین روند رو به رشد تحقیقات توسط دانشجویان، نقش مجلات و خصوصاً داوران این مجلات را بسیار تاثیر گذار نشان می دهد. یک مقاله هر چند به صورت سطحی و با بی دقتی نوشته شده باشد، می تواند با نظرات دقیق یک مشاور امکان چاپ پیدا کند، بنابراین یک داور مانند یک استاد راهنما می توانند کمک کننده باشد و نقش بسیار وسیعی در حمایت محققینی که تازه د...

Background and Aim: The Structure of articles based on scientific standards is one of factors that affects the quality of papers. The purpose of the present study was to evaluate the structural quality of articles published in Iranian scientific journals of Medical Sciences based on International Standards Committee of Medical Journal Editors during 2010-2012. Materials and Methods: This descri...