the impact of cooperative questioning vs. self-questioning methods on the reading comperhension ability of iranian pre- intermediate efl learners

پایان نامه
چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از روش پرسش مشارکتی در مقابل روش خود پرسشی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح پیش متوسطه ایرانی می پردازد. در این تحقیق تلاش شده تا متوجه شویم که آیا این استراتژی ها تاثیری بر روی توانایی خواندن زبان آموزان دارد یا نه و کدام یک تاثیر بیشتری دارد. بر این اساس 98 زبان آموز انتخاب و از طریق تست مهارتی ماک تافل همگن شدند. سپس محقق آنها را به سه گروه تقسیم کرد که این سه گروه شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل میباشد. سپس از طریق pre- test مهارت انها در درک مطلب تعیین شده. در مرحله بعد زبان آموزان د ر10 جلسه50 دقیقه ای تدریس شد، و سرانجام یک post- test از آنها گرفته شد تا بیابند که کدام یک از این استراتژی ها تاثیر بیشتری بروی درک مطلب زبان آموزان داشته و نتیجه به دست آمده نشان داد که روش پرسش مشارکتی تاثیر بیشتری بر روی توانایی خواندن و درک مطلب زبان آموزان داشته است.

منابع مشابه

the impact of explicit instruction of top-down reading strategies on reading comprehension of intermediate efl learners

this study investigated (a) the learners’ existing reading strategy repertoire, (b) the effect of instruction in reading strategies on learners’ strategic performance, and (c) the effect of explicit instruction in top-down reading strategies on reading comprehension ability of intermediate learners. the study was conducted with 40 intermediate efl learners in two groups of experimental and cont...

a study on the effectiveness of textual modification on the improvement of iranian upper-intermediate efl learners’ reading comprehension

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اصلاح متنی بر بهبود توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی بالاتر از سطح میانی انجام پذیرفت .بدین منظور 115 دانشجوی مرد و زن رشته مترجمی زبان انگلیسی در این پزوهش شرکت نمودند.

the impact of phonetic transcription on iranian intermediate efl learners’ pronunciation accuracy

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. ...

the impact of critical thinking on iranian efl learners writing ability

abstract the present study was an attempt to investigate the effect of critical thinking on writing ability of 60 iranian intermediate efl learners studying at chenar language institute in khuzestan, iran. to this end, the participants of the study were selected based on their performance in an pet test, a cornell critical thinking test form x and a pre-test of writing. the participants un...

the effect of using model essays on the develpment of writing proficiency of iranina pre-intermediate efl learners

abstract the present study was conducted to investigate the effect of using model essays on the development of writing proficiency of iranian pre-intermediate efl learners. to fulfill the purpose of the study, 55 pre- intermediate learners of parsa language institute were chosen by means of administering proficiency test. based on the results of the pretest, two matched groups, one as the expe...

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023