نام پژوهشگر: علی اکبر فراهانی

the impact of cooperative questioning vs. self-questioning methods on the reading comperhension ability of iranian pre- intermediate efl learners
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  نازنین السادات آل مجید   علی اکبر فراهانی

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از روش پرسش مشارکتی در مقابل روش خود پرسشی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح پیش متوسطه ایرانی می پردازد. در این تحقیق تلاش شده تا متوجه شویم که آیا این استراتژی ها تاثیری بر روی توانایی خواندن زبان آموزان دارد یا نه و کدام یک تاثیر بیشتری دارد. بر این اساس 98 زبان آموز انتخاب و از طریق تست مهارتی ماک تافل همگن شدند. سپس محقق آنها را به سه گروه تقسیم کرد که این سه گروه شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل میباشد. سپس از طریق pre- test مهارت انها در درک مطلب تعیین شده. در مرحله بعد زبان آموزان د ر10 جلسه50 دقیقه ای تدریس شد، و سرانجام یک post- test از آنها گرفته شد تا بیابند که کدام یک از این استراتژی ها تاثیر بیشتری بروی درک مطلب زبان آموزان داشته و نتیجه به دست آمده نشان داد که روش پرسش مشارکتی تاثیر بیشتری بر روی توانایی خواندن و درک مطلب زبان آموزان داشته است.