اثر نوع بازخورد خود کنترلی بر عملکرد و یادگیری تکلیف زمان بندی متوالی

پایان نامه
چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه انواع بازخورد خودکنترلی از نظر تأثیر بر عملکرد و یادگیری تکلیف زمان بندی متوالی بود. بدین منظور 60 دانشجوی دختر و پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با دامنه سنی 24-20 سال به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی در پنج گروه 12 نفری قرار گرفتند. دو گروه به عنوان گروه های خودکنترل محدود و نامحدود در نظر گرفته شد. دو گروه (جفت شده و جفت شده خودکنترل) با گروه خودکنترل نامحدود جفت شدند. شرکت کننده ها در گروه جفت شده، برنامه بازخورد همتاهای خودکنترل خود را نسخه برداری کردند. برای شرکت کننده های گروه جفت شده خودکنترل، تعداد فرصت های بازخورد مشابه با همتاهای خودکنترل فراهم شد، اما زمان دریافت بازخورد را خود کنترل می کردند. گروه پنجم نیز با گروه خودکنترل محدود جفت شده بود. تکلیف شامل فشردن چهار کلید متوالی با حفظ زمان بندی نسبی و مطلق معین بود. آزمایش در سه مرحله اکتساب، یادداری و انتقال اجرا شد. در مرحله اکتساب و یادداری سه الگوی حرکتی با سه زمان بندی کل به طور تصادفی نمایش داده می شد. مرحله یادداری از دو آزمون یادداری فوری (10 دقیقه پس از مرحله اکتساب) و تأخیری (24 ساعت پس از مرحله اکتساب) تشکیل شد. مرحله انتقال نیز 10 دقیقه پس از آزمون یادداری تأخیری و با الگو و زمان بندی مطلق جدید اجرا شد. نتایج این تحقیق بر خلاف تحقیقات پیشین، اثر سودمند بازخورد خود کنترلی محدود را بر یادگیری زمان بندی نسبی در مقایسه با زمان بندی مطلق، تأیید نکرد (05/0<p ). از طرفی این نتایج با فرضیه جدایی فرایند های مسئول ایجاد برنامه و تعیین پارامتر (شی و ولف، 2005) منطبق نیست، زیرا یافته های این تحقیق در رابطه با نوع بازخورد خودکنترلی و یادگیری این دو متغیر اثر معنی داری نشان نداد.

منابع مشابه

اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش‌های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است. روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دق...

متن کامل

نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر زمان‌بندی نسبی و مطلق طی تمرین مشاهده‌ای و بدنی بود. آزمودنی‌ها (90 نفر) به‌طور تصادفی به گروه‌های تمرین بدنی و مشاهده‌ای (خودکنترلی، جفت‌شده و آزمونگر) تقسیم شدند و به انجام یک تکلیف زمان‌بندی متوالی پرداختند. تکلیف فشردن کلیدهای 2، 4، 6 و 8 با حفظ زمان‌بندی نسبی و مطلق مشخص بود. گروه خودکنترلی در زمان نیاز طلب بازخورد می‌کردند. درصورتی‌که دو گ...

متن کامل

اثر نوع تمرین و نوع ارائه بازخورد بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نوع تمرین (بدنی و مشاهده ای) و نوع بازخورد (خودکنترلی و جفت شده) بر زمان بندی نسبی و مطلق و همچنین مقایسه درصد طلب بازخورد و استراتژی درخواست بازخورد خودکنترلی طی تمرین بدنی و مشاهده ای بود. ??? دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان به طور تصادفی ساده در چهار گروه تمرین بدنی (خودکنترلی و جفت شده) و تمرین مشاهده ای (خودکنترلی و جفت شده) جایگزین شدند. ابزار ...

15 صفحه اول

بررسی مقایسه اثر تمرین روش های ارائه بازخورد خود-تنظیمی و دامنه ای بر روی یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روش های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی بود. 60 دانش آموز دبیرستانی (با دامنه سنی 17.3)، در این آزمایش شرکت کرده و بر اساس نوع بازخورد دریافتی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول زمان دریافت بازجورد در کنترل خودشان بود. گروه دوم پس از اینکه از دامنه حرکت دور می شدند بازخورد دریافت می کردند و گروه سوم هیچ بازخوردی ...

15 صفحه اول

اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است. روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دق...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}