پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر سیاست جنائی تقنینی اسلام و ایران

پایان نامه
چکیده

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء این دسته از افراد می باشند.عوامل موثری بر بزه دیده شدن زنان نقش دارند که می توان به عوامل شخصیتی بزه دیده،عوامل فرهنگی ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محیط خانه ،پاره ای از تفاسیر غلط نسبت به دین، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت روانی و موارد دیگر اشاره کرد . سیاست جنائی تقنینی ایران و اسلام در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی زنان راهکارهائی را پیشنهاد می کند که از آن جمله تدابیر حمایتی غیر کیفری و کیفری است .در مورد تدابیر حمایتی غیر کیفری می توان از مواردی چون: ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، ترویج حجاب کامل اسلامی ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعی،افزایش سطح آگاهی بزه دیده نام برد. اما در خصوص تدابیر حمایتی کیفری ، جرم انگاری رفتار های آسیب زا نسبت به زنان و تشدید کیفردر مواردی که زنان مورد بزه دیدگی قرار می گیرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی

جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می گیرد. این نوع جرایم، در دست? جرایم علیه اشخاص قرار می گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه دید? بالقو? این جرایم محسوب می شوند. در...

سیاست جنایی تقنینی افتراقی ایران نسبت به بزهدیده با رویکرد جنسیتی

بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، تو...

بررسی پیشگیری از بزه دیدگی زنان با تاکید بر دیدگاه های اسلامی

افزایش نرخ بزه دیدگی زنان، با توجه به اثرات سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس نا امنی و اینکه معمولا بزه دیدگان امروز، بزه کاران فردا هستند، از سوی دیگر؛ ارائه ساز و کار هایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده در قالب پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی را ضروری می سازد. پیشگیری کنشی و عمدتا دو مدل رایج آن یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، در صدد آن است ت...

15 صفحه اول

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان

بزه دیدگی زنان در اغلب کشورها یکی از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به مداخله در آن و تنظیم برنامه ای ویژه در قبال آن شده است. بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بال...

15 صفحه اول

بررسی میزان بازتاب‌ آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی در سیاست‌ جنایی تقنینی ایران

بزه‌دیده‌شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه‌دیده‌شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه‌دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می‌پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه‌دیده و رابطه‌اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می‌کند. بنابراین شناسایی این ویژگی‌ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطة بزه‌دی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}