ارتباط بین سبک های یادگیری، تفکر انتقادی، و توانایی درک مطلب در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد سبک (های) یادگیری مورد علاقه1 فرگیران ایرانی زبان انگلیسی2 به عنوان زبان خارجی را شناسایی کرده و به بررسی ارتباط بین سبک های یادگیری مورد علاقه آنان و توانایی تفکر انتقادیشان3 بپردازد. این پژوهش همچنین سعی دارد تا وجود ارتباط بین سبک های یادگیری مورد علاقه و مهارت درک مطلب4 زبان انگلیسی در فرگیران را مورد بررسی قراردهد. به علاوه، وجود یا عدم وجود اختلاف معنادار بین سبک یادگیری مورد علاقه زبان آموزان دختر و پسر ایرانی هدف دیگر این تحقیق میباشد. برای این منظور تعداد 90 دانشجوی زبان انگلیسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سبک یادگیری و پرسشنامه تفکر انتقادی و آزمون درک مطلب تافل جمع آوری شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بالاترین میانگین بین سبک های یادگیری استفاده شده توسط زبان آموزان ایرانی، سبک یادگیری ارتباطی است. برای هدف دوم این مطالعه آزمون تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین سبک یادگیری ارتباطی و تحلیلی زبان آموزان ایرانی و توانایی تفکر انتقادی شان وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین سبک های یادگیری زبان آموزان ایرانی و توانایی درک مطلب آنان وجود دارد. علاوه بر این، نمونه های مستقل، آزمون t برای تفاوت جنسیت درسبک های یادگیری مورد علاقه نشان داد که تفاوت معنی داری بین سبک یادگیری مورد علاقه ی زبان آموزان دختر و پسر ایرانی وجود ندارد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، کاربردهای آموزشی فراوانی دارد که می تواند برای معلمان، طراحان برنامه درسی و زبان آموزان مفید واقع شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین انگیزه دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی و توانایی انها در خواندن و درک مطلب

خواندن به معنای استخراج اطلاعات مورد نیاز از متن به موثرترین شکل ممکن می باشدوبه عنوان یکی از مهارتهای اصلی هم در یادگیری زبان اول بطور کلی و هم در یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی بطور خاص مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی دیگرانگیزه به عنوان یک عامل نیرو بخش و فعال کننده رفتار، نقش مهمی را در یادگیری زبان بازی میکند . رابطه بین انگیزه و خواندن و درک مطلب یکی از رایج ترین حوزه های شناختی است که از...

15 صفحه اول

تاثیر دوره ی مهارت خواندن مبتنی بر هوش چندگانه بر تفکر انتقادی و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی

هدف تحقیق شبه تجربی حاضر بررسی تاثیر دوره ی مهارت خواندن مبتنی بر هوش چندگانه در ارتقا تفکر انتقادی و خواندن و درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و همچنین مقایسه ی تاثیر چنین دوره ی آموزشی با دوره ی مهارت خواندن که کمتر مبتنی بر هوش چندگانه (یعنی دوره ی سنتی) میباشد. به منظور دستیابی به مقاصد تحقیق حاضر, تعداد 319 ایرانی فراگیر زبان انگلیسی با سطح زبانی متوسط از موسسات خصوصی آموزش زبان در ای...

بررسی روابط بین شخصیت زبان آموزان ایرانی و درک مطلب آن ها از دو نوع ژانر متفاوت

مهارت خواندن به زبان انگلیسی همواره به عنوان یک مهارت اساسی در نظر گرفته شده است. در دنیای امروز، توانایی خواندن به یک زبان خارجی، به خصوص زبان انگلیسی، در دستاوردهای علمی، موفقیت حرفه ای ورشد شخصی حایز اهمیت است. با وجود این ، اکثر دانش آموزان هنگام استفاده از مهارت خواندن به زبان دوم مشکلاتی را تجربه می کنند (کشاورز و مبرا، 2003). در این میان عوامل زیادی مانند ، هوش، استعداد، انگیزه و نگرش، ت...

رابطه ی بین تفکر نقادانه قدرت ابهام پذیری و خواندن و درک مفاهیم زبان اموزان ایرانی

تحقیق حاضر جهت بررسی ارتباط میان تفکر نقادانه، قدرت ابهام پذیری وخواندن درک مطلب در میان فراگیران خارجی زبان? انگلیسی صورت گرفته است. هدف محقق از انجام این تحقیق یافتن هر گونه ارتباط قابل توجه بین تفکر نقادانه، قدرت ابهام پذیری وخواندن درک مطلب است. شرکت کنندگان این تحقیق ?? نفر از دانشجویان رشته های ادبیات زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی بودند که هر یک ملزم به پر کردن پرسش نامه های ترجمه شد...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط بین استفاده از راهبرد حافظه یادگیری لغت، میزان لغت و توانایی درک مطلب در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پژوهش حاضر به بررسی چهار هدف می پردازد. اولین هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین راهبردهای حافظه و میزان لغت در میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می باشد. این تحقیق همچنین سعی دارد تا وجود رابطه ی بین استفاده از راهبرد حافظه و مهارت درک مطلب زبان انگلیسی در فراگیران را مورد بررسی قرار دهد. وجود یا عدم وجود اختلاف معنادار دراستفاده از راهبردهای حافظه بین زبان اموزان دختر وپسرای...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}