اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم m73-18( مطالعه موردی اصفهان)

پایان نامه
چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم (m73-18) در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد انجام شده است. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی – اسنادی می باشد. بدین صورت که در مرحله اول اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع مکتوب تا حد امکان فیش برداری و یا از سازمان های ذیربط اخذ گردید.در مرحله بعد رخداد تغییر اقلیم در منطقه با آزمون من کندال ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از آزمون من کندال نشان می-دهدکه در دوره تاریخی 2010- 1987 و افق 2039- 2013 دما در سطوح احتمال 5 و 1 درصد دارای روند افزایشی می باشد.در ادامه با کوچک مقیاس سازی آماری داده های خروجی مدل های ccsm4 پروژه ی cmip5 برای پارامترهای اقلیمی حداقل، حداکثر و میانگین درجه حرارت منطقه تحت سناریو rcp 4.5 ، در افق 2039- 2013 شبیه سازی شدند. سپس مراحل فنولوژی گندم و طول دوره رشد با استفاده از شاخص gdd برای افق 2039- 2013 براورد شد . گندم رقم m73-18 در منطقه مورد مطالعه از تاریخ 5 نوامبر تا 20 نوامبر کاشت می شود.تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده شروع فصل کاشت از تاریخ10 اکتبر تا 29 اکتبر برآورد می شود. ابتدای دوره ی کاشت در دوره های آتی 25 روز جابجا شده است( از 5 نوامبر به 10 اکتبر). و انتهای دوره ی کاشت نیز 21 روز جا به جا شده است(از 20 نوامبر به 29 اکتبر). در دوره پایه به طور متوسط طول دوره رشد از کاشت تا جوانه زنی 13 روز و در افق 2039- 2013 به 8 روز کاهش می یابد.طول دوره رشد از جوانه زنی تا تشکیل ساقه در دوره پایه به طور متوسط 110 روز، و در افق 2039- 2013 به 161 روز افزایش می یابد. طول دوره رشد از تشکیل ساقه تا گلدهی در دوره پایه به طور متوسط 50 روز، و در افق 2039- 2013 به 32 روز کاهش می یابد.طول دوره رشد از گلدهی تا رسیدن در دوره پایه به طور متوسط 31 روز، و در افق 2039- 2013 به 32 روز می باشد

منابع مشابه

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

برای مطالعة اثرات اقلیم و تغییرات آن بر تولید محصولات کشاورزی، از تلفیق مدل‏های گردش عمومی جو و مدل‏های آب و هوا-محصول استفاده می‏شود. در این پژوهش ضرایب مدل APSIM برای شبیه‏سازی عملکرد و مراحل فنولوژی کلزا واسنجی شد و به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم از فراسنج‏های اقلیمی ریز‏مقیاس‏شدة مدل دینامیکی NOAA-GFDL استفاده شد. نتایج نشان‏دهندة آن است که با سناریوی RCP8.5 مدت زمان مراحل فنولوژیکی سبزکر...

متن کامل

شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر خسارت علف هرز یولاف وحشی و آفت سن گندم در گندم پاییزه تحت شرایط آب و هوایی مشهد

در شرایط تغییر اقلیم برهمکنش میان گیاهان زراعی و آفات دچار تغییر خواهد شد. بنابراین پیش بینی خسارت آفات در این شرایط نقش مهمی در تعیین میزان تولیدات کشاورزی ایفا می کند. از جمله رهیافت های مورد استفاده برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم مدل های شبیه سازی رشد می باشد. اگرچه تاکنون مدل های رشد متنوعی ساخته شده اند، با این وجود در بیشتر آنها ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برهمکنش بین آفات و محصولات زراعی...

15 صفحه اول

بررسی اثرات تغییراقلیم بر مراحل فنولوژیکی گندم دوروم (دیم) مطالعه موردی: کرمانشاه

در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم در کرمانشاه بررسی شده است در ابتدا رخداد تغییر اقلیم برای دوره پایه (2008 تا 1988) در منطقه با استفاده از دو آزمون من-کندال و sens estimator slope ارزیابی شد نتایج نشان داد که متوسط دمای سالانه دارای روند افزایشی و همچنین متوسط بارندگی های سالانه دارای روند کاهشی می باشد. در ادامه هم با ریز مقیاس نمایی آماری داده های خروجی مدل ccsm4 با استفاده ...

15 صفحه اول

مدلسازی خسارت آفت سن گندم (eurygaster integriceps. put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم

در شرایط تغییر اقلیم برهمکنش میان گیاهان زراعی و آفات دچار تغییر خواهد شد. بنابراین پیش­بینی خسارت آفات در این شرایط نقش مهمی در تعیین میزان تولیدات کشاورزی ایفا می­کند. مدل­های شبیه سازی رشد محصولات زراعی ابزار مناسبی برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم هستند. علی رغم تنوع فراوان مدل­های رشد، در بیشتر آن ها ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روابط بین آفات و محصولات زراعی، لحاظ نشده است. بنابراین به منظور...

متن کامل

ارزیابی ریسک تأثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد و فنولوژی رشد گندم (مطالعۀ موردی: شهرستان اهواز)

در سال‌های اخیر فعالیت‌های انسانی سبب افزایش غلظت 2CO شده که این وضعیت، گرمایش زمین و پدیدۀ تغییر اقلیم را در پی داشته شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم رقم چمران در محدودۀ شهرستان اهواز صورت گرفت. برای این منظور 13 مدل AOGCM و دو سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای (A2 و B1) انتخاب شد و داده‌های روزانۀ دما و بارش برای منطقۀ تحقیق در پنج سطح احتمالاتی 10/...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}