بررسی مفهوم مادری در بین دو نسل از زنان

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم مادری از دید زنان ایرانی و به روش نظری? مبنایی انجام شده است. این تحقیق در پی این پرسش شکل گرفت که زنان چگونه مادری را معنا می کنند و چه درکی از این مفهوم دارند. چگونه درک افراد از این مفاهیم تحت تاثیر زمینه های اجتماعی وسیع تر و موقعیت خاص افراد شکل می گیرد. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با سی نفر از زنان (اعم از صاحب فرزند و فاقد فرزند) جمع آوری شده است. این زنان متعلق به دو نسل می باشند. نسل اول متولدین سال های 1337 تا 1348 و نسل دوم متولدین سال های 1355 تا 1367 هستند. نسل اول, نسل انقلاب و جنگ ونسل دوم, نسل پس از جنگ می باشند که هر کدام از این دو نسل شاخصه های هویتی ویژه ی خود را دارا هستند. مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، تعریف زنان از مفهوم مادری در سطح انتزاع در هر سنی و در هرشرایط و باهر ویژگی به صورت یکسان میباشد و در تعریف مادری از تعابیر مشترک و بین الاذهانی استفاده می کنند. تمامی نمونه ها در اظهارات خود به مفاهیم محوری چون ایثار، نیاز، رسالت، فضیلت، تربیت و رشد اشاره داشته اند. اما استراتژی های آن ها در مواجهه با واقعیت مادری از تفاوت هایی برخوردار است. مادران در مواجهه با واقعیت مادری استراتژی هایی چون تغییر، ترجیح، تحدید، تعویق و انصراف را برگزیده اند.

منابع مشابه

مطالعه منطقه HV1 از mtDNA جهت کاربرد در تشخیص هویت از طریق نسل مادری

مقدمه. بررسی توالی DNA میتوکندریایی در منطقه بسیار متغیر نشان می ‌ دهد که این منطقه می ‌ تواند ب ه‌ عنوان ابزار م ؤ ثری در تعیین هویت مورد استفاده قرار گیرد. تعداد زیاد کپی ‌ ها، مقاومت بیشتر در برابر تخریب، کوتاه بودن طول ژنوم در مقایسه با ژنوم هسته ‌ ای و الگوی وراثت مادری باعث گردیده است تا آنالیز mtDNA ب ه‌ ویژه در مواردی که ب ه‌ دلیل قدیمی بودن یا تخریب شدید نمونه بیولوژیک امکان بررسی ژنوم...

متن کامل

شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است. شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل...

متن کامل

سنت نوشتاری زنان: مطالعۀ موردیِ دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد)

این مقاله، که برگرفته از یک پروژۀ پژوهشی است، نقطۀ عزیمت مطالعۀ خود را مبانی نقد ادبی زن‌محور آنگلو‌ـ امریکایی یا به عبارتی دیگر «نقد وضعی زنان» قرار داده است. مقاله درصدد است این پرسش را پاسخ گوید که بر مبنای طبقه‌بندی منتقد امریکایی، الین شوالتر، در ایران سنت نوشتاری زنان چگونه می‌تواند تفسیر شود؟ در این زمینه، رمان‌های دو نویسندۀ زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد) را از دو نسل می‌کاویم. ...

متن کامل

زنان، مادری و شیردهی

در جوامع امروزی بیماری‌های واگیر نسبت به گذشته کاهش چشمگیری یافته، اما بیماری‌های غیر واگیر و انواع سرطان‌ها رو به افزایش است. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که تغذیه با شیر مادر یکی از عواملی است که از بسیاری امراض پیشگیری می‌کند. بنابراین، ترویج تغذیه با شیر مادر می‌تواند مادران و کودکان را از ابتلا به بسیاری از بیماری‌های مزمن مصون کند. در سال‌های اخیر اهداف تغذیة انحصاری با شیر مادر در کشور به‌ ...

متن کامل

زنان، دین‌داری و مادری

مادر‌شدن هم برای زنان و هم برای جامعه مهم است. مادری سنگ بنای خانواده و منبع عمدۀ هویت زنانگی است و به همین دلیل نسبت آشکاری با تلاش زنان برای حضور در عرصۀ عمومی و نیز تغییرات اجتماعی‌ـ فرهنگی جامعه دارد. دراین‌صورت، آیا نگرش زنان نسبت به مادری‌کردن در حال تغییر از سنتی به مدرن است؟ و آیا دین‌داری بر آن مؤثر است؟ در تحقیق حاضر، مادری براساس الگوی (A.G.I.L) پارسونز به‌مثابۀ یک نظام کنش صورت‌بندی...

متن کامل

بررسی تحرک درآمدی در نسل سنی زنان در ایران

یفقر و نابرابری در نسل سنی زنان به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعهدر جامعه مطرح است که در سالهای اخیر تلاش گردیده است راهبردهاییجهت کاهش آن اتخاذ گردد. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر ونابرابری، تحرک درآمدی میباشد. تحرک درآمدی معیاری است که میزاننابرابری فرصتها را در یک جامعه اندازه میگیرد. تحرک درآمدی به دو صورتشرطی و مطلق اندازهگیری میشود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفتهمیشو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023