مطالعه ناسازگاری گرده و برخی صفات میوه و مغز در چند رقم فندق

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی این دو جنبه مهم در چند رقم فندق در ایستگاه تحقیقات فندق آستارا در استان گیلان صورت گرفت. در ابتدا در سه رقم بومی خود گرده افشانی کنترل شده انجام شد. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت و داده های حاصل با نرم افزار آماری sas آنالیز شدند بر اساس نتایج، ارقام پشمینه و شستک تاحدی و رقم تابستانه کاملاً خود سازگاری گرده نشان دادند. براساس میزان تشکیل خوشه میوه، برای ارقام بومی از بین چهار گرده زای خارجی، و برای ارقام خارجی ازبین سه گرده زای بومی، بهترین گرده زا ها به این صورت بودند: سگورب برای پشمینه؛ بارسلونا برای تابستانه؛ سگورب برای شستک؛ شستک برای بارسلونا؛ شستک برای سگورب؛ پشمینه برای داویانا و پشمینه برای مرویل. در بخش دوم، برخی صفات فیزیکی و ظاهری میوه و مغز و همچنین میزان ترکیبات اصلی مغز به همراه چند عنصر کم مصرف در 12 رقم فندق اندازه گیری و با هم مقایسه شدند. این ارزیابی بر روی چهار رقم تجاری مهم (بارسلونا، سگورب، مرویل (= مرویل دوبولویلر) و داویانا)، چهار رقم بومی ایران (پشمینه، رسمی، شستک و تابستانه) و چهار رقم خارجی کمتر شناخته شده که در سال های اخیر وارد ایران شده اند (نمسا، پرونس، کریستین و پروستوریکا) انجام شد. این بخش در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت و داده ها با نرم افزارهای آماریsas و spssآنالیز شدند. نتایج نشان داد که این ارقام در صفات ظاهری میوه و مغز و ترکیبات مغز با هم اختلاف معنی داری داشتند. ارقام وارداتی به طور کلی نسبت به ارقام ایرانی صفات فیزیکی بهتری داشتند، از جمله میوه ها و مغزهای بزرگتر و درصد مغز بالاتر و البته درصد روغن این ارقام نیز بالاتر بود. با این حال، محتوای پروتئین مغز در ارقام ایرانی نسبت به ارقام خارجی بالاتر بود (09/17 تا 61/24 درصد). رقم «رسمی» صفات برتری مانند محتوای روغن بالا (33/61 درصد) داشت که نشان دهنده اهمیت تحقیقات بعدی بر روی این رقم به عنوان رقمی مناسب جهت کشت در ایران می باشد. رقم پرونس در بین تمام ارقام در چند صفت برترین رقم بود. پرونس بیشترین تعداد میوه در خوشه (58/3)، نازک ترین پوسته (95/0 میلی متر)، بالاترین میزان روغن (44/68 درصد) را داشت. مغز ارقام بارسلونا (83/66%)، مرویل (83/31%) و مرویل (33/34%) به ترتیب بالاترین میزان آهن، منگنز و روی را داشتند. بیشترین میوه های پوک در مرویل (10 درصد) مشاهده شد، در حالی که هیچ میوه پوکی در رقم بومی شستک مشاهده نشد. سگورب دارای بالاترین میزان دوقلویی مغز بود (10 درصد)، در حالی که در ارقام داویانا، مرویل و پشمینه هیچ میوه ای با مغز دوقلو مشاهده نشد. تابستانه بیشترین مغزهای کپک زده را داشت (67/11 درصد)، ولی در میوه های ارقام رسمی و سگورب هیچ مغز کپک زده ای وجود نداشت. درصد مغزهای چروکیده بین 22/2 درصد (بارسلونا) و 44/14 درصد (سگورب) بود. بر اساس نتایج مقایسات میانگین و دندروگرام های رسم شده، تنوع قابل توجهی بین این 12 رقم فندق وجود داشت، که نشان دهنده تنوع ژنتیکی معنی داری در این ارقام است که برای استفاده در برنامه های بهنژادی اهمیت زیادی دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی میوه و مغز فندق رقم گرد محلی استان قزوین به صورت تابعی از رطوبت در محدوده‌ی 5% تا 20% بر پایه‌ی تر اندازه‌گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی میوه و مغز فندق شامل ویژگی‌های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش ‌یافت. افزایش رطوبت، موجب کاهش کُرویت میوه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط ط...

متن کامل

اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی

گرده‌افشانی از مهم‌ترین فاکتورها در مدیریت نخلستان‌ها است که نقش مهمی در بهبود کمیت و کیفیت محصول خرما دارد. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا برای خرمای شاهانی در قالب دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1392-1390 انجام شد. آزمایش اول به‌منظور تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار (گرده نر بومی جهرم...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023