بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) و قارچ پژمردگی آوندی (fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)توسطtrichoderma harzianum bi در گوجه فرنگی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده نسرین کمالی
  • استاد راهنما ابراهیم پورجم
  • سال انتشار 1391
چکیده

چکیده در این تحقیق، کنترل بیماری مختلط نماتد ریشه گرهی (m. javanica) و قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (f. oxysporum f.sp. lycopersici) در آزمایشگاه و گلخانه توسط t. harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف تحقیق با توجه به حالت هم افزایی بین نماتد و قارچ، این است که آیا تریکودرما قادر است این حالت تشدید کنندگی را به هم بزند؟ بررسی های آزمایشگاهی نشان داد درصد بازدارندگی از تفریخ تخم نماتد و همچنین درصد بازداری از رشد میسیلیوم قارچ پژمردگی آوندی توسط قارچ عامل بیوکنترل سبب افزایش معنی داری در مقایسه با شاهد شد. همچنین نتایج بررسی های گلخانه ای نشان داد که کلیه تیمار های اعمال شده شامل کاربرد تریکودرما قبل و بعد از نماتد و فوزاریوم (t+n, t+f, n+t, f+t) و هچنین کاربرد تریکودرما قبل و بعد از مایه زنی همزمان نماتد و فوزاریوم {t+(n+f), (n+f)+t} با شاهد اختلاف معنی داری داشتند و کاربرد تریکودرما قبل از مایه کوبی با هر دو بیمارگر در مقایسه کاربرد تریکودرما بعد از مایه کوبی بیمارگر ها باعث کاهش معنی دار شاخص های بیماریزایی مانند تعداد گال ها، تعداد توده تخم، قطر گال و شاخص پژمردگی برگ ها شد. در حالیکه در تیمار همزمان نماتد و فوزاریوم این پارامترها افزایش یافت. همچنین کاربرد تریکودرما سبب بهبود پارامتر های رشدی گیاه از قبیل وزن تر ریشه و اندام هوایی در کلیه تیمار ها در مقایسه با شاهد شد. همچنین در این تحقیق، القاء برخی از ترکیبات دفاعی از جمله آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز ، بتا-?و?- گلوکاناز، کیتیناز، پروتئاز و فلاونوئید کل بررسی شد. در گیاه مایه زنی شده با تریکودرما، میزان فعالیت pal ، فلاونوئید کل، گلوکاناز، پروتئاز و کیتیناز به ترتیب در روز های چهارم، پنجم، پنجم، سوم و پنجم به حداکثر میزان خود رسیده و سپس کاهش یافت. تیمار همزمان نماتد و فوزاریوم اثر هم افزایی در کاهش میزان فعالیت آنزیم ها داشته است اما در بررسی فلاونوئید کل این کاهش مشاهده نشد و حتی افزایش میزان فلاونوئید وجود داشت. کاربرد تریکودرما قبل از مایه زنی بیمارگر ها به صورت توام و جداگانه توانست سبب افزایش فعالیت آنزیم ها شود و حتی این اثر تشدید کنندگی بین دو بیمارگر را می تواند بر هم زند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قارچ تریکودرما توانست هر دو بیمارگر نماتد مولد گره ریشه و قارچ پژمردگی آوندی را در مقایسه با شاهد کاهش دهد و حتی برهمکنش هم افزایی بین این دو را بر هم زده و سبب کاهش آن شود. بعلاوه مایه زنی گیاه با تریکودرما قبل از مایه زنی بیمارگر ها اثر بهتری در کاهش پارامتر های اندازه گیری شده در مقایسه با مایه زنی گیاه بعد از بیمارگر ها نشان داد. واژگان کلیدی: نماتد ریشه گرهی، قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی، قارچ آنتاگونیست t. harzianum bi ، القاء مقاومت، pr پروتئین ها

منابع مشابه

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

مطالعه‌ی اثر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه­ی BI harzianum Trichoderma علیه  Meloidogynejavanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه‌ی گیاهچه‌های گوجه­فرنگی در مرحله‌ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور  BI harzianum .T با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه‌زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم­...

متن کامل

مطالعه تغییرات کمّی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Polyphenol oxidase (PPO) activities were measured spectrophotometrically in tomato(Roma VF: resistant to Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and susceptible to Meloidogyne javanica) roots inoculated with nematode and fungi in four biological life stages of nematode. PPO specific activity showed a significant decrease in treatments (nematode + fungi) as compared with control plants. Results sho...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسیله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی در گیاه

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica به وسیله جدایه Trichoderma harzianum BI در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ریشه های گوجه فرنگی با غلظت های مختلف قارچ T. harzianum به روش سوسپانسیون اسپور مایه زنی شدند. گلدان ها در تشت آلومنیوم محتوی آب 27 درجه سانتی گراد فرو برده شد و به گلخانه انتقال داده شدند. در این آزمایش اثر غلظت های مختلف سوسپانسیون قارچ تریکودرما بر قطر ...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023