بررسی القای پلی پلوییدی در توت فرنگی وحشی با استفاده از کلشی سین

پایان نامه
چکیده

توت فرنگی با نام علمی(fragariasp) متعلق به تیره گلسرخیان گیاهی علفی و دائمی است که به عنوان گیاه یک ساله کشت می شود. این میوه به خاطر ارزش غذایی بالایی که دارد در بازار تقاضای مصرف زیادی دارد. توت فرنگی در سطح وسیعی در مناطق مختلف دنیا کشت می شود و در بسیاری از مناطق جهان توت فرنگی ها به صورت وحشی وجود دارد. در جنگل های شمال ایران نیز چندین رقم توت فرنگی وحشی یافت می شود. از آنجایی که توت فرنگی های بومی هر منطقه سازگاری ویژه ای با شرایط آب و هوایی آن منطقه دارند، قطعاً بهتر از سایر ارقام غیر بومی می توانند در منطقه رشد کنند و پرورش یابند. در این تحقیق تلاش شده در دو رقم از توت فرنگی های وحشی دامنه کوههای البرز منطقه زیراب و بابل با استفاده از افزایش سطح کروموزومی بوته هایی با خصوصیات متفاوت و سطح پلوییدی بالاتر به دست آوریم که قابلیت اصلاح و انجام هیبرید با توت فرنگی های تجاری موجود را داشته باشد. برای این کار از تیمار کلشی سین با غلظت های 0/1، 0/3و 0/6 درصد در مدت زمان های 3، 6، 12 و 24 ساعت بر روی جوانه مرکزی بوته ها در اواخر پاییز استفاده شد. نتایج نشان داد که رقم های متفاوت و اندام های مختلف یک گیاه به کلشی سین پاسخ های متفاوتی می دهند. همه جوانه های مرکزی تیمار شده رشد کردند. مطالعه کروموزومی با استفاده از فلوسایتومتری نشان داد که در 80% بوته های جمع آوری شده از منطقه زیراب و 30% بوته های جمع آوری شده از منطقه بابل افزایش کمی در dna دیده شد، ولی حتی در بوته هایی که از نظر میزان dna تغییر نکرده بودند میزان تغییرات در کلروفیل و پروتئین قابل ملاحظه بوده که خود نشان از تغییر در بیان ژن های کد کننده پروتئین و کلروفیل ناشی از اعمال تیمار کلشی سین می باشد.

منابع مشابه

القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشی­سین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنت­القنسول (Euphorbiapulcherrima) رقم Pandora redاستفاده شد. تیمار کلشی‌سین روی نوک شاخساره در شرایط درون‌شیشه­ای انجام گرفت و ریزنمونه‌ها با غلظت­های 00/0، 02/0، 05/0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) کلشی­سین، در سه بازه زمانی 6، 12 و 20 ساعته مورد تیمار قرار گرفتند. زنده‌مانی ریز نمونه‌ها پس از تیمار با کلشی‌س...

متن کامل

بررسی القای پلی پلوئیدی در سیاه دانه (nigella sativa l.) از طریق تیمار بذر با کلشی سین

سیاه دانه (nigella sativa l.) گیاهی یک ساله از خانواده آلاله است که دانه آن حاوی پروتئین، آلکالوئیدها، کینون ها، ساپونین و اسانس فرّار بوده و علیه برخی از باکتری ها و درمان بسیاری از بیماری ها بکار می رود. در این تحقیق القاء پلی پلوئیدی در گیاه سیاه دانه از طریق تیمار بذر با غلظت های 0، 025/0، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد کلشی سین در مدت زمان 8، 24 و 48 ساعت در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصا...

متن کامل

بررسی ریزازدیادی و اثر کلشی سین جهت القای درون شیشه‌ای پلوئیدی در گیاه نرگس (Narcissus tazetta)

در این پژوهش ریزازدیادی نرگس گونهNarcissus tazettaبا کمک ریزنمونه‌های دوفلسی سوخ با استفاده از غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و پس از آن غلظت های 0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید به همراه 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در مرکز تحقیقات کشاورزی و صنایع طبیعی همدان بررسی شد. در زمان‌های 4 و 6 هفته پس از کشت صفات طول برگ و تعداد سوخچه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ا...

متن کامل

توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

         در این تحقیق میزان دابل هاپلوئید شدن گیاهان حاصل از کشت بساک رقم f1 در موسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شده است. بساک های از یک ژنوتیپ روی دو محیط کشت   N6, Chu با و بدون کلشی سین (0، 20 ، 40 و 60 میلی گرم در لیتر )تیمار شده بودند برای 7 روز قرار داده شدندو پس از 7 روز بساک ها را از محیط کشت حاوی کلشی سین به محیط های کشت کالبوس زایی بدون کلشی سین منتقل شدند.  به منظور بررسی تاثیر محیط کشت...

متن کامل

بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در لاله واژگون توسط کلشی سین و اریزالین

لاله واژگون با نام علمی fritillaria imperialis متعلق به خانواده ی liliaceae، از گیاهان دائمی دارای با اهمیت زینتی و داروئی می باشد. تعداد کروموزوم های این گیاه 24=n2 است. ایران خاستگاه اصلی و مرکز تنوع ژنتیکی لاله واژگون است. متاسفانه در سال های اخیر جمعیت های وحشی این گیاه باارزش در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. کشت درون شیشه ای و کارهای اصلاحی می تواند نقش موثری در تکثیر، حفظ و افزایش تنوع ...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023