بررسی القای پلی پلوییدی در توت فرنگی وحشی با استفاده از کلشی سین

پایان نامه
چکیده

توت فرنگی با نام علمی(fragariasp) متعلق به تیره گلسرخیان گیاهی علفی و دائمی است که به عنوان گیاه یک ساله کشت می شود. این میوه به خاطر ارزش غذایی بالایی که دارد در بازار تقاضای مصرف زیادی دارد. توت فرنگی در سطح وسیعی در مناطق مختلف دنیا کشت می شود و در بسیاری از مناطق جهان توت فرنگی ها به صورت وحشی وجود دارد. در جنگل های شمال ایران نیز چندین رقم توت فرنگی وحشی یافت می شود. از آنجایی که توت فرنگی های بومی هر منطقه سازگاری ویژه ای با شرایط آب و هوایی آن منطقه دارند، قطعاً بهتر از سایر ارقام غیر بومی می توانند در منطقه رشد کنند و پرورش یابند. در این تحقیق تلاش شده در دو رقم از توت فرنگی های وحشی دامنه کوههای البرز منطقه زیراب و بابل با استفاده از افزایش سطح کروموزومی بوته هایی با خصوصیات متفاوت و سطح پلوییدی بالاتر به دست آوریم که قابلیت اصلاح و انجام هیبرید با توت فرنگی های تجاری موجود را داشته باشد. برای این کار از تیمار کلشی سین با غلظت های 0/1، 0/3و 0/6 درصد در مدت زمان های 3، 6، 12 و 24 ساعت بر روی جوانه مرکزی بوته ها در اواخر پاییز استفاده شد. نتایج نشان داد که رقم های متفاوت و اندام های مختلف یک گیاه به کلشی سین پاسخ های متفاوتی می دهند. همه جوانه های مرکزی تیمار شده رشد کردند. مطالعه کروموزومی با استفاده از فلوسایتومتری نشان داد که در 80% بوته های جمع آوری شده از منطقه زیراب و 30% بوته های جمع آوری شده از منطقه بابل افزایش کمی در dna دیده شد، ولی حتی در بوته هایی که از نظر میزان dna تغییر نکرده بودند میزان تغییرات در کلروفیل و پروتئین قابل ملاحظه بوده که خود نشان از تغییر در بیان ژن های کد کننده پروتئین و کلروفیل ناشی از اعمال تیمار کلشی سین می باشد.

منابع مشابه

بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در لاله واژگون توسط کلشی سین و اریزالین

لاله واژگون با نام علمی fritillaria imperialis متعلق به خانواده ی liliaceae، از گیاهان دائمی دارای با اهمیت زینتی و داروئی می باشد. تعداد کروموزوم های این گیاه 24=n2 است. ایران خاستگاه اصلی و مرکز تنوع ژنتیکی لاله واژگون است. متاسفانه در سال های اخیر جمعیت های وحشی این گیاه باارزش در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. کشت درون شیشه ای و کارهای اصلاحی می تواند نقش موثری در تکثیر، حفظ و افزایش تنوع ...

15 صفحه اول

اثر پلی پلوئیدی القایی با کلشی سین بر رشد، گلدهی و ترکیبات ترپنوئیدی گیاه شاهدانه (.cannabis sativa l).

القای پلی پلوئیدی در گیاهان ارزشمند ازلحاظ اقتصادی، مدت زمان زیادی است که مورد آزمایش قرار می گیرد. القای تتراپلوئیدی در گیاه شاهدانه (cannabis sativa l.) با روش قطره چکان و با غلظت های مختلف (0/0، 1/0 و 2/0 درصد) کلشی سین به مدت زمان 24 و 48 ساعت صورت گرفت. معیارهایی که برای انتخاب بهترین غلظت کلشی سین در نظر گرفته شد شامل درصد زنده مانی گیاهچه ها، تعداد گیاهان تتراپلوئید و میکسوپلوئید بود. با...

15 صفحه اول

اثرات القای پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و سیتوژنتیکی گیاه بذرالبنج مشبک (.hyoscyamus reticulatus l)

امروزه استفاده از تکنیک القاء پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا مانند کلشی سین، به عنوان یکی از روش های اصلاح گیاهان دارویی بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا جهت بهینه سازی باززایی و پرآوری در شرایط درون شیشه ای گیاه دارویی بذرالبنج مشبک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت bap در سه سطح (صفر، 4/4 و 8/8 میکرو...

بررسی القاء پلی پلوئیدی در گیاه گل گاوزبان ایرانی ( .echium amoenum l) با استفاده از کلشیسین برای بررسی تغییرات در میزان متابولیت های ثانویه

گل گاوزبان ایرانی (echium amoenum l.) گیاهی است دارویی، دو ساله و از خانواده بوروژیناسه. جنس echium دارای 16 کروموزوم بوده که سطح پلوئیدی افراد درون این جنس به صورت دیپلوئید (16=x2=n2) می باشد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی و روند رو به رشد مصرف آن در طب سنتی و صنایع داروسازی لزوم کشت این گیاه در سطح گسترده و به طور تجاری و اصلاح شده ضروری است. امروزه القاء پلی پلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی ب...

15 صفحه اول

اثرات القاء پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک (salvia leriifolia benth.)

نوروزک (salvia leriifolia benth.) گیاهی علفی، چندساله، متعلق به تیره نعناعیان و بومی استان خراسان و بخشی از استان سمنان می¬باشد که در سال¬های اخیر خواص مختلف دارویی این گیاه شناخته شده است. در گیاه نوروزک به¬منظور افزایش سطح پلوئیدی از غلظت¬های مختلف کلشی¬سین بر روی شاخه¬های باززایی شده در شرایط درون شیشه¬ای استفاده گردید. سر¬شاخه¬های رشد یافته در شرایط درون شیشه¬ای، حاوی غلظت¬های مختلف کلشی¬س...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}