مقایسه کارکردهای اجرایی (سازمان دهی- برنامه ریزی، استدلال، و حافظه کاری) در کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده بتول فتح الله
  • استاد راهنما مژگان سپاه منصور
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه کارکردهای اجرایی (سازمان دهی- برنامه ریزی، استدلال و حافظه کاری) در دانش آموزان پایه اول با و بدون سابقه آموزش پیش دبستانی می پردازد. روش پژوهش علّی- مقایسه ای است. از میان دانش آموزان دختر پایه اول دوره ابتدایی که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیل بودند، تعداد 64 نفر با سابقه آموزش پیش دبستانی و 64 نفر بدون سابقه آموزش پیش دبستانی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. برای بررسی سازمان دهی- برنامه ریزی از آزمون برج لندن، برای بررسی استدلال و حافظه کاری از خرده آزمون های تشابهات و حافظه رقمی وکسلر، و به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین ها از آزمون t مستقل استفاده شد. در فرضیه اول، t محاسبه شده در سطح 05/0 معنادار بود. در نتیجه، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین سازمان دهی و برنامه ریزی در دو گروه تأیید می شود. در فرضیه دوم نیز t محاسبه شده در سطح 05/0 معنادار بود. بنابراین، بین نمرات استدلال دو گروه دانش آموز تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین استدلال در دو گروه تأیید می شود. در فرضیه سوم، با توجه به معنادار بودن t محاسبه شده در سطح 05/0، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین حافظه کاری در دو گروه تأیید می شود. در فرضیه کلی نیز برای بررسی تفاوت بین کارکردهای اجرایی در دو گروه دانش آموز از آزمون t مستقل استفاده شد. با توجه به اینکه t محاسبه شده (001/0 =p، 953/4 =(126)t) در سطح 05/0 معنادار بود، بین نمرات کارکردهای اجرایی (مجموع نمرات آزمون برج لندن و خرده آزمون های تشابهات و حافظه عددی) در دو گروه دانش آموزان با و بدون سابقه آموزش پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین کارکردهای اجرایی در دو گروه تأیید می شود. مقایسه میانگین های دو گروه نشان می دهد که میانگین نمرات کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سابقه آموزش پیش دبستانی (94/40 =m) بالاتر از دانش آموزان بدون سابقه آموزش پیش دبستانی(47/33 =m) است. بنابراین، کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سابقه پیش دبستانی بالاتر از دانش آموزان بدون سابقه پیش دبستانی است. کلیدواژه ها: کارکردهای اجرایی، سازمان دهی- برنامه ریزی ، استدلال، حافظه کاری، پیش دبستانی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش‌های اجرایی در بروز ناتوانی‌های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس ا...

متن کامل

مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش های اجرایی در بروز ناتوانی های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس ا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری: فراشناخت،برنامه ریزی)دربهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان درریاضی

دف اصلی پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی آمـوزش کارکردهـای اجرایـی در بهبـود حافظـه کـاری،نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نـاتوان در ریاضـی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مدرسه اختلالات یادگیری ویـژه شـهر بیلـه سـوار در سـال تحصـیلی 1391-92 میباشد، 32 دانش آموز ناتوان در ریاض...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023