مطالعه تاثیر پس از برداشت سالیسیلیک اسید و نیتریک اکساید بر دوام عمر، تشکیل لیگنین و خمیدگی در دو رقم ژربرای شاخه بریده

پایان نامه
چکیده

ژربرا (gerbera jamesonii bolus ex. hook f.) بر اساس آمار جهانی تولید گل در میان ده گل برتر شاخه بریده در جهان جای دارد. مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا علاوه بر پژمردگی، خمیدگی ساقه در ناحیه زیر گل آذین می باشد. به منظور بررسی این عارضه، پژوهشی در قالب سه بخش جداگانه بر روی دوام عمر و خمیدگی ساقه طراحی و اجرا گردید. در بخش اول آزمایش، 10 رقم ژربرا جهت انتخاب دو رقم حساس و مقاوم به خمیدگی در آزمایشگاه پس از برداشت در قالب طرح کاملاً تصادفی غربالگری شدند. آزمایش دوم به منظور بررسی اثر هورمون سالیسیلیک اسید در سه سطح (0، 100 و 200 میکرومولار ( به عنوان محرک آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (pal) و سدیم نیترو پروساید (snp) به صورت نبضی بر ویژگی های پس از برداشت و همچنین محتوای فنل کل، فعالیت آنزیم pal و محتوای لیگنین در دو رقم مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان داد که بین ارقام مختلف از نظر دوام عمر، خمیدگی ساقه، نشت یونی و جذب آب تفاوت معنی داری وجود دارد. دوام عمر از رقمی به رقم دیگر متفاوت بوده و گستره ای بین 5 تا 15 روز را نشان داد. همچنین درصد خمیدگی ساقه نیز بسیار متفاوت و دامنه ای میان 0 تا 100 درصد را نشان داد. بر اساس نتایج حاصل از بخش دوم پژوهش دوام عمر، خمیدگی ساقه، نشت یونی و تغییرات وزن تر، تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از بخش سوم نشان داد که سالیسیلیک اسید باعث فعالیت بیشتر آنزیم pal و در نتیجه افزایش مقدار لیگنین می شود، اما اثرات افزایش لیگنین بر ویژگی های پس از برداشت و فاکتورهای کیفیت پس از برداشت تحت تأثیر رقم می باشد.

منابع مشابه

مطالعه اثرات اسید سالیسیلیک، سدیم نیتروپروساید و اتانول بر ماندگاری و کیفیت گل در دو رقم ژربرای شاخه بریده

ژربرا یکی از ده گل شاخه بریده تجاری معروف در دنیا است، لیکن ماندگاری پس از برداشت آن کوتاه است. از این رو افزایش دوام عمر پس از برداشت این گل یکی از اهداف اولیه تجارت گل می-باشد. این پژوهش با هدف مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اتانول (2، 4 و 6%)، سدیم نیتروپروساید (100، 150 و 200) و اسید سالیسیلیک (100، 150 و 200 میکرو مولار) بر ویژگی‌های عمرگلدانی، جذب آب، وزن تر نسبی و خمیدگی ساقه در دو رقمBayader...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

این تحقیق  با هدف مقایسه تاثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل بریده رز رقم Grand prix از طریق بررسی برخی شاخص‌های فتوسنتز در فروردین سال 1391 انجام گرفت. بدین منظور تعداد 235 شاخه گل رز قرمز رقم (Grand prix) در گلدان‌های حاوی 1 لیتر ساکارز 2 درصد در سردخانه با دمای 8 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد و نور 260 لوکس قرار گرفت و هفته ای 1 بار به مدت یک ماه با غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسی...

متن کامل

طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید

زیبایی گل ژربرا به طول عمر گلبرگهای آن وابسته است و طول عمر گلبرگها به حفظ آب بافت گلبرگها و فعالیتهای متابولیسمی سلولها بستگی دارد. تولید کنندگان گل شاخه بریده از ترکیباتی که نقش حفاظت و تقویت کننده فعالیتهای متابولیسمی سلول و توانایی حفظ پتانسیل آب بافتها و دفع کننده عوامل بیماریزا را دارند، استفاده می کنند. تحقیق حاضر با هدف تعیین طول عمر و فعالیتهای متابولیسمی سلولهای بافت گلبرگها تحت مصرف ...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

این تحقیق  با هدف مقایسه تاثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل بریده رز رقم Grand prix از طریق بررسی برخی شاخص‌های فتوسنتز در فروردین سال 1391 انجام گرفت. بدین منظور تعداد 235 شاخه گل رز قرمز رقم (Grand prix) در گلدان‌های حاوی 1 لیتر ساکارز 2 درصد در سردخانه با دمای 8 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد و نور 260 لوکس قرار گرفت و هفته ای 1 بار به مدت یک ماه با غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسی...

متن کامل

بررسی اثر اسید سالیسیلیک در افزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت انگور رقم سلطانی

با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف تازه‌خوری انگور، وجود محدودیت‌هایی در خصوص نگهداری و انبار­مانی، موجب کاهش عمر انباری و قفسه‌ای محصول می‌شود. اسید سالیسیلیک در برطرف کردن اثرات سوء تنش‌های زنده و یا غیر زنده مثل دمای پایین نیز نقش مهمی دارد. به منظور بررسی اثر تیمار اسید سالیسیلیک در حفظ کیفیت انگور رقم سلطانی؛ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت­های 0، 1، 2 و 4 میلی‌مو...

متن کامل

تأثیر تیمارهای شیمیایی و ساکارز بر طول عمر پس از برداشت سه رقم گل شاخه بریده رز

    شیرین رضوانی پور*، محسن عصفوری   1-گروه باغبانی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، مرکز آموزش بعثت. شیراز، ایران     * نویسنده مسئول : [email protected]       تاریخ دریافت 2 5/11/89پذیرش: 2/9/90     چکیده   به منظور بررسی تأثیر تیمارهای شیمیایی و ساکارز بر ماندگاری پس از برداشت گلهای شاخه بریده رز ( Rosa hybrida L. ) ارقام Bouing ، Creamly و Sena آزمایشی انجام گرفت. تیمارهای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023