اثر حشره کشی اسانس های گیاهی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f (coleoptera: bruchidae)

پایان نامه
چکیده

از مهم ترین مشکلات انبار داری، خسارت بالایی است که آفات انباری وارد می کنند که از جمله ی کلیدی ترین آن ها می توان به سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus (fabricius) اشاره کرد. مصرف بی رویه ی سموم شیمیایی در این آفت باعث بروز مقاومت نسبت به این سموم شده است، ضمن اینکه آلودگی محیط زیست، مسمومیت حشرات گرده افشان و پستانداران را نیز به دنبال خواهد داشت. به دلایلی که گفته شد کم کم، ترکیبات گیاهی توانسته اند به عنوان یک جانشین خوب برای سموم شیمیایی مطرح شوند. از جمله مزایای اسانس ها می توان به منشا طبیعی، داشتن مولکول های فعال بیولو‍‍ژیک، سمیت کم برای پستانداران، هزینه ی کم تر در تولید، انباشته نشدن در محیط و گستره ی فعالیت وسیع آن ها اشاره کرد. هدف از این تحقیق تعیین اثر سمیت تنفسی اسانس های گیاهان مورد مطالعه روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، مطالعه خاصیت بازدارندگی تخم ریزی اسانس ها و شناسایی ترکیبات موجود در یک اسانس مؤثر بود. لذا حشره ی مورد نظر در دمای2 ± 27 درجه ی سلسیوس و رطوبت نسبی5 ± 65 و شرایط تاریکی روی چندین ظرف نخود و لوبیای چشم بلبلی پرورش یافت. گیاهان مورد نظر در این تحقیق شامل بادرنجبویه melissa officinalis (linn) ، زوفا hyssopus officinalis (l.) از خانواده ی نعناعیان lammiaceae هستند، پنج انگشت hausskn vitex pseudonegundo از خانواده ی شاه پسند verbenaceae، شمعدانی عطری (ژرانیوم) pelargonum roseum ait. از خانواده ی geraniaceae، میخک dianthus caryophyllus (l.)از خانواده ی caryophyllaceae و بابونه ی آلمانی matricaria chamomilla (l.) از خانواده ی asteraceae است. گیاهان نام برده شده بعد از جمع آوری، در شرایط مناسب خشک شده و به سیله ی دستگاه اسانس گیر از آن ها اسانس گیری شد. برای شناسایی ترکیبات مؤثر ترین اسانس از دستگاه gc-ms استفاده شد. تجزیه ی داده ها با نرم افزار sas 9.1و مقایسه ی خطوط زیست سنجی با روش teta انجام شد. بعد از انجام آزمایش های زیست سنجی نتایج به دست آمده نشان داد، که درصد تلفات حشره ی کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات با افزایش غلظت اسانس و مدت اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داری داشت و همه ی اسانس ها اثر کشندگی روی آفت مورد نظر داشتند. lc50 گیاهان موردنظر به ترتیب زیر به دست آمد: گیاه زوفا 13/13، بادرنجبویه 95/48، پنج انگشت 59/78، ژرانیوم 21/213، میخک 74/222 و بابونه ی آلمانی 1129 میکرولیتربرلیتر هوا. درصد باز دارندگی تخم ریزی اسانس های گیاهی هم اندازه گیری شد و طبق آن میزان تخم ریزی سوسک چهارنقطه ای حبوبات در اثر اسانس های مختلف اختلاف معنی دار در سطح یک درصد نشان داد. مؤثر ترین اسانس زوفا بود و نتیجه ی تجزیه ی اسانس زوفا hyssopus officinalis (l.) با دستگاه gc-ms، 70 ترکیب بود. از بین این 70 ترکیب شش ترکیب بیش ترین درصد را به خود اختصاص دادند: 3-pinanone (33.57%)، phellandrene (11.25%) beta-، 2-beta-pinene (10.73%)، elemol (5.69%)، bicyclogermacrene (3.49%) و germacrene-d (2.07%).

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سوسک چهارنقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus یک آفت خسارت­زای مهم دانه­ های حبوبات است. در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقلا، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و نخود) در هفت دمای ثابت 18، 21، 24، 27، 30، 33 و 36 (1±) درجه سلسیوس روی طول دوره­ ی نشو و نمای سوسک چهارنقطه­ای بررسی شد. پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه 27 درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای ثابت روی لو...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)

در سال‌های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش‌ترین راه‌های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل Callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به C. maculatus بررسی شد. در این پژوهش LC50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و ...

متن کامل

ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ازآفات مهم لوبیا چشم ­بلبلی در انبار می­ باشد. استفاده از روش­‌های پرتودهی باعث کنترل پیوسته آفت، کاهش مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی می­شود. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما کبالت 60 روی مقدار ازت و درصد پروتیین، میزان خسارت و مراحل زیستی حشره آفت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اشعه گاما بر درصد پروتیین و مقدار ازت لوبیا چشم­‌بلبلی اثر منفی ندارد. در حالی­ که خس...

متن کامل

اثرات بیولوژیک اسانس های اویشن شیرازی و اسطوخودوس روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus (f.) (coleoptera: bruchidae)

اثرات سوء آفت کش های شیمیایی در چند دهه اخیر توجهات را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات بیولوژیکی اسانس های آویشن شیرازی و اسطوخودوس روی حشرات کامل نر و ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات به صورت سمیت تنفسی و تماسی، اثرات دورکنندگی، بازدارندگی تخم ریزی، کاهش خروج حشرات کامل نسل f1 و اثر روی جوانه زنی بذور لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. در آزمایشات سمیت تنفسی، مقادیر lc50 م...

15 صفحه اول

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera :bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی artemisia aucheri boiss (asteraceae) مریم گلی ، salvia bracteata l. (lamiaceae) و نعناع گربه ای nepeta cataria l. (lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023