طراحی مدل عوامل موثر بر شکل گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال فارس)

پایان نامه
چکیده

با توجه به اهمیتی که برندها در خلق ارزش و افزایش جریانات نقدی ورودی موسسات دارند لازم است مدیران واحدها توجه ویژه ای به این مقوله مبذول داشته و با تلاش در جهت شکل گیری، خلق و حفظ برندی که بتواند انتظارات مصرف کنندگان، سهامداران و سایر گروه هایی که به نحوی بر ارتباطات سازمانی تأثیرگذارند را برآورده سازد. شناخت عوامل موثر بر شکل گیری برند از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید موفقیت بسیاری از شرکتهای امروز و آینده مبتنی بر شناخت درست این گونه عوامل باشد .شرکت ها میتوانند با گروه بندی این گونه عوامل و بررسی تاثیر آنها شانس موفقیت برند و نهایتاً شرکت خود را در بازارهای رقابتی امروز افزایش دهند. در این پژوهش در نظر است تا عواملی که بر شکل گیری برند اثرگذارند، مورد شناسایی قرار گیرد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی عوامل موثر بر شکل گیری برند شناسایی و نهایی گردد و با استفاده از تکنیک پویایی سیستم تاثیر هر یک از این عوامل بر شکل گیری برند بررسی شوند. برای این منظور، ابتدا روابط بین متغیرهای بدست آمده از ادبیات تحقیق، در قالب نمودار علی - معلولی مدل سازی شد. سپس با توجه به نظر خبرگان در ارتباط با میزان ارتباط متغیرها با یکدیگر نمودار جریان طراحی گردید. در ادامه سناریوها طراحی و تست شد. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی عوامل موثر بر شکل گیری برند صنایع زرین غزال فارس است. اطلاعات این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاه و صنعت و همچنین استفاده از آمار و مستندات موجود در ارتباط با صنایع زرین غزال فارس استخراج شده است. از نتایج بدست آمده از این پایان نامه طراحی مدل عوامل موثر بر شکل گیری برند است و همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش در شاخص های شکل گیری برند می تواند باعث افزایش یافتن در سهم بازار، سودآوری و میزان تقاضای برند صنایع زرین غزال فارس شود.

منابع مشابه

طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

ایجاد مشغولیت مشتری با برند می­تواند موجب تقویت وفاداری و افزایش درآمدهای برند شود. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت مشتری با برند ضروری است. این پژوهش با بهره­گیری از رویکرد کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد با طرح پدیدار شونده به طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند پرداخته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش کدگذاری سه مرحله­ای باز، انتخابی و نظری استفاده شد.همچنین، یافته­های کیفی با نرم­ا...

متن کامل

عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران

هدف از این پژوهش بررسی عوامل ساختاری موثر بر شکل گیری سینمای زن، بعد از دوم خرداد 1376 است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال است که عوامل ساختاری موثر بر شکل گیری این موج فیلم کدام اند و این عوامل چگونه باعث تفاوت در بازنمایی زن در سینمای ایران به ویژه سینمای بعد از دوم خرداد می شود.در این پژوهش که با روش مطالعهاسنادی صورت می گیرد، سعی شده است با توجه به وضعیت ایران و موج فیلم مورد نظر، به...

متن کامل

عوامل موثر بر شکل گیری و پیدایش نقوش گلیم قشقایی

The designs and motifs of Qashqa’i gelims betray in a sense their weavers’ creative minds, high intelligence, unwavering efforts, great ability, graceful spirit, and deep thought. Understanding the meanings of these motifs and designs will help us become more familiar with the religious beliefs of the Qashqa’i people, the true meaning of their lives, their myths, traditions an...

متن کامل

ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری برند شهر آبدانان

از آنجا که شهرها برای جذب گردشگر ، سرمایه واستعداد با هم در رقابت جهانی هستند وهمچنین برای رسیدن به اهداف دیگر در تلاشند، مفهوم استراتژی برندینگ از دنیای تجارت اقتباس شده و در پیگیری توسعه شهری، احیا و کیفیت زندگی بکار برده می شود. امروزه هریک از شهرهای جهان به فراخور ظرفیت، امکانات و فعالیت های خود از نوعی شهرت و آوازه برخوردارند که از آن به عنوان برند شهری یاد می شود. برند شهری که شامل هویت ت...

15 صفحه اول

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر شهری اصفهان در راستای طراحی برند شهری اصفهان

برندینگ شهری فرآیندی است که در عصر جهانی شدن به شهرها کمک می کند تا بتوانند با تکیه بر مزیتهای رقابتی پایدار و هویت خود، به جذب جمعیت ماهر و افزایش میزان حس تعلق و رضایت شهروندان فعلی، جذب گردشگر و سرمایه گذار بپردازند. همه این موارد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یک شهر لازم است.با این وجود، یکی از گامهای کلیدی و آغازین برای خلق برند برای هر شهر، ارزیابی تصویر شهر موجود است. دراین گام باید ابعاد ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023