بررسی تأثیر توانمندی فناوری بر نوآوری سازمانی

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر سازمان های خدماتی را به عنوان یکی از مهم ترین نوع سازمانها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانمندی فناوری و ابعاد آن بر نوآوری سازمانی پرداخته شده و ارتباط این دو متغیر در فرایند انطباق بهتر سازمان های خدماتی با محیط و جامعه ارزیابی شده است. همچنین یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها پس از تعیین پایایی و روایی، از پرسشنامه توانمندی فناوری لال، نوآوری سازمانی چوپانی و همکاران و یادگیری سازمانی نیفه استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کارمندان با مدرک فوق دیپلم به بالای شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه ای و شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بر اساس روش سرشماری است که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد پرسشنامه های برگشتی در مجموع سه جامعه مذکور 149 عدد بوده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss19 و lisrel و روش های آماری رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری مشخص شد که بین توانمندی فناوری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین سه بعد توانمندی فناوری(توانایی سرمایه گذاری، توانایی تولیدی و توانایی ارتباطی) با نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. پس از بررسی تأثیر متغیر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه توانمندی فناوری و نوآوری سازمانی، این فرضیه رد می شود و نتیجه می گیریم که این متغیر تأثیر معناداری بر رابطه توانمندی فناوری با نوآوری سازمانی ندارد. در نتیجه برای افزایش نوآوری سازمانی، بالا بردن توانایی های فناوری به عنوان یک راه کار پیشنهاد می گردد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی

در این مقاله تحلیلی جدید در رابطه با تأثیر نظام مدیریت نوآوری استاندارد (SIMS) بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود کسب‌وکار، و نتایج شرکت ارائه می‌شود، که نقش بی‌بدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد. این پژوهش مبتنی‌بر استاندارد UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی‌نامه برای SIMSs است که به‌صورت جهانی وجود دارد؛ و یکی از اولین نظام‌های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رس...

متن کامل

بررسی تاثیر کارکردهای موثر بر نظام نوآوری فناوری بر اساس توانمندی فناوری- مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی

از مهمترین ابزارهای سیاست گذاری علم و فناوری در هر سطحی، رویکردهای نظام های نوآوری می باشند. انواع نظام های نوآوری را نیز می توان با رویکرد نهادی و رویکرد کارکردی تحلیل نمود. با توجه به ماهیت و ساختار تکنولوژی ‏محور صنعت پتروشیمی، تمرکز این تحقیق بر بررسی نظام نوآوری فناوری با رویکرد کارکردی بوده است. در تحقیقات صورت گرفته تا کنون کمتر به شناسایی ریزکارکردها و فعالیتهای اولویت دار نظام نوآوری ی...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل‌گری اینرسی سازمانی

هدف: دراین پژوهش ضمن بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری سازمانی اثرات وجود اینرسی به صورت متغیر تعدیل‌گر مورد مداقه قرار می‌گیرد. روش: روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی بوده که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های موردنیاز جمع‌آوری‌شده‌است. جامعه آماری این تحقیق سازمان‌های دولتی استان گیلان می‌باشد. تعداد این سازمان‌ها در حدود 80 سازمان است که بر اساس برنامه توسعه مدیریت تعداد نمونه ...

متن کامل

تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

نوآوری های فناورانه، به عنوان پاسخی مناسب نسبت به فشارهای محیط بیرونی، نشات گرفته از نیروی ذهنیشرکت و یا موسسه هستند که امروزه تحت عنوان هوش سازمانی موردبررسی قرار می گیرد. علی رغم اهمیتاین موضوع، مروری بر مطالعات پیشین، حاکی از کم توجه ی آن ها به بررسی علی نقش هوش سازمانی دردستیابی شرکت ها به نوآوری فناورانه است. این در حالی است که هوش سازمانی، نیروی محرکه سازمان دردستیابی به نوآوری فناورانه ا...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

خطا و شکست‌های سازمانی نزدیک به دو دهه است که به عنوان منبعی مؤثر در ارتقا یادگیری سازمانی مورد توجه واقع شده است. استقرار فرهنگ مدیریت خطا در سازمان به عنوان راهکاری است که یادگیری از خطاهای سازمانی را تسهیل کرده و موجب بهبود بلندمدت و پایدار در نوآوری و عملکرد سازمانی می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی و تبیین نقش یادگیری سازمانی در این رابطه می‌با...

متن کامل

تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی−همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 500 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 217 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023