نام پژوهشگر: امین رضا کمالیان

ارزیابی کارایی نسبی ناشی از فناوری اطلاعات بکاررفته در بنگاههای کوچک و متوسط با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388
  مهدی اسلام خواه   امین رضا کمالیان

در سالهای اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار(در کنار پنج عامل سرمایه ، نیروی کار، مواد اولیه ، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که آنرا نه تنها به عنوان ابزار توسعه ، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند.بطوریکه بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات به یک نیاز مبرم تبدیل گردیده است. این تحقیق کارایی نسبی 18 شرکت مستقر در شهرک تحقیقاتی مشهد را براساس شاخص های فناوری اطلاعات را با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت با رویکرد ahp/dea رتبه بندی کاملی از واحدها ارائه شده است که شرکت طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی کاراترین واحد و شرکت موج پیشتاز ناکارآترین واحد تشخیص داده شد. این تحقیق در زمینه بررسی کارآیی فناوری اطلاعات و استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق جدیدی بشمار می رود.

بررسی رابطه بین معیارهای مدل سرآمدی کسب وکارefqm با اثربخشی شرکت آب و فاضلاب مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388
  فاطمه سارانی   حبیب الله سالارزهی

هدف اصلی محقق از این پژوهش آن است که؛ رابطه بین معیارهای مدل سرآمدی کسب وکارefqm، با اثربخشی شرکت آب و فاضلاب مشهد را شناسایی نماید.جامعه آماری این پژوهش، مدیران (مدیرعامل، معاونین، مشاورین، مدیریت های آب وفاضلاب مناطق چهارگانه، مدیران امور، مدیران دفاتر، روسای ادارات و روسای گروه ها که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس می باشند) شرکت آب و فاضلاب مشهد می باشند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و با توجه به اینکه نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود تصمیمات در شرکت آب وفاضلاب مشهد مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیق کاربردی است.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به شرح زیر است: 1- "پرسشنامه خودارزیابی برای مدل efqm" (شامل50 سوال هم وزن ومتعادل)، که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت برای خودارزیابی سازمانی با روش پرسشنامه ارایه شده است استفاده گردید. 2- پرسشنامه ای جهت کسب اطلاعات برای اندازه گیری میزان اثربخشی شرکت موردمطالعه، با 24سوال طراحی وتنظیم گردید. 86 پرسشنامه بین جامعه مورد پژوهش توزیع شد که ازمجموع پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 78 (7/90درصد) پرسشنامه عودت گردید. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات مربوط به فرضیه نهایی(بین معیارهای مدل سر آمدی کسب وکار efqm، و اثر بخشی شرکت آب و فاضلاب مشهد رابطه وجود دارد)،که در جدول(4-17) مشخص شده است نشان می دهدکه؛ضریب(شدت)همبستگی بین دومتغیرمعیارهای مدل سرآمدی کسب وکارefqm درشرکت آب وفاضلاب مشهد واثر بخشی شرکت آب وفاضلاب مشهد، معادل 575/0 بوده وسطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون، معادل تقریباٌ 0001/0 (از عدد 05/0 کمتر) می باشد و این به معنای آن است که بین دو متغیر، رابطه مستقیم وجود دارد.

امکان سنجی پیاده سازی سیستم های شناسایی به وسیله امواج رادیویی (rfid) در شرکت های بازرگانی زنجیره تامین ایرانی (مطالعه موردی شرکت های بازرگانی زنجیره تامین شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  امیر فاضل   امین رضا کمالیان

در عصر جدید فناوری، شرکت های عضو زنجیره تامین درصدد حداقل نمودن هزینه ها و بهینه سازی روندکاری خود، با استفاده از فناوری های نوین می باشند. امروزه یکی از برترین و مهمترین این فناوریها rfid یا فناوری شناسایی به وسیله امواج رادیویی می باشد.rfid فناوری است که سیگنالهای رادیویی را برای شناسایی اطلاعات استفاده می کند. این فناوری پتانسیل بسیار بالایی برای گسترش و کاربردهای نوین در زنجیره تامین دارد، که البته تحقق این امر به آمادگی شرکت ها و مهیا بودن زیر ساخت ها و شرایط پیاده سازی این فناوری بستگی دارد . بدین لحاظ امکان سنجی پیاده سازی سیستم هایrfid قبل از اجرا و جهت جلوگیری از شکست در پیاده سازی این فناوری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با اساتید و خبرگان و متخصصان فناوری اطلاعات ، عوامل موثر در پیاده سازی سیستم های rfid شناسایی گردیده اند. این عوامل به 3 دسته عوامل فنی (توانایی درک مزایا ، توانایی مالی ، درک پیچیدگی ، قابلیت سازگاری ) ، عوامل سازمانی (تعهد مدیریت ، بلوغ و تجربه فناوری اطلاعات ، دانش فنی ، اندازه سازمان ، آمادگی درون سازمانی ) و عوامل محیطی (حمایت خارجی ، فشار رقابتی ، قابلیت اعتماد ، عوامل تغییر ) دسته بندی شده-اند. برای بررسی اینکه آیا بستر و شرایط لازم برای پیاده سازی موفق سیستم های rfid در شرکت های زنجیره تامین ایرانی مهیا است یا نه با استفاده از آزمون های آماری و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی از پرسشنامه استفاده گردیده است. پژوهش پیش رو 4 سوال اصلی و 13 سوال فرعی را بررسی می کند. نتایج حاصله از بررسی سوالات نشان می دهد که شرکت های بازرگانی زنجیره تامین ایرانی هنوز آمادگی لازم برای پیاده سازی و بکارگیری سیستمهای rfid را ندارند و این عدم آمادگی در مورد عوامل فنی ، سازمانی و محیطی می باشد. به طور خلاصه می توان بیان داشت که در شرکت های زنجیره تامین ایرانی عواملی چون توانایی درک مزایا ، توانایی مالی ، درک پیچیدگی ، قابلیت سازگاری ، تعهد مدیریت ، بلوغ و تجربه فناوری اطلاعات ، دانش فنی ، اندازه سازمان ، آمادگی درون سازمانی ، حمایت خارجی ، فشار رقابتی ، قابلیت اعتماد ، و عوامل تغییر برای پیاده سازی موفق سیستم های rfid در سطح مناسب و مطلوبی قرار ندارند.

بررسی میزان آمادگی اجرای نظام مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388
  نفیسه محمدپور   بدرالدین اورعی یزدانی

بررسی ادبیات و تاریخچه مدیریت مشارکتی نشان می دهد در صورتی که این سبک مدیریتی به صورت صحیحی بکار گرفته شود، منافع و مزایای بسیاری را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به نظام مدیریت مشارکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای موفق مدیریت مشارکتی در مرحله نخست نیازمند بررسی آمادگی اجرای آن با توجه به عوامل متعدد فردی و سازمانی می باشد، هدف از این تحقیق بررسی میزان آمادگی اجرای این نظام با استفاده ازچهار متغیر آمادگی فردی کارکنان ،آمادگی فردی مدیران، آمادگی ساختاری سازمان و آمادگی فرهنگی آن می باشد. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی - پیمایشی است. کلیه کارکنان و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در سال 1387 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند . برای جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه ای مشتمل بر 48 سوال پنج گزینه ای ( بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت ) و 2 سوال تشریحی استفاده شده است که روایی و پایایی ابزار های اندازه گیری آن به کمک نرم افزار spss محاسبه گردیده است . تعداد نمونه که پس از یک پیمایش مقدماتی و با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 367 نفر تعیین شده بود، به منظور افزایش دقت ضریب اطمینان 400 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنها توزیع گشت که از میان پرسشنامه ‏های برگشتی 362 پرسشنامه‏‏ای که از هر حیث کامل تکمیل شده بود، مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . به منظور پردازش داده‏ها از نرم افزار spss بهره گرفته شد و باا استفاده از روشهای آماری مناسب در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیلهای آن امکان پذیر گردید. یافته های این تحقیق فرضیه های مربوط به آمادگی فردی کارکنان و آمادگی فردی مدیران را در سطح اطمینان 95 درصد تأیید کرده و نشان می دهد که با توجه به وجود آمادگی فردی در کارکنان و مدیران، آمادگی فردی لازم برای اجرای موفق نظام مدیریت مشارکتی در دانشگاههای دولتی استان وجود دارد. همچنین یافته های این پژوهش حاکی از رد فرضیه مربوط به آمادگی ساختاری سازمان بوده و نشان می دهند که آمادگی فرهنگی سازمان نیز در حد متوسط است یعنی نه مطلوب ارزیابی شده و نه کاملاً نفی گردیده است و لذا نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که آمادگی سازمانی لازم برای اجرای موفق نظام مدیریت مشارکتی در دانشگاههای دولتی استان وجود ندارد. در نهایت و بر اساس محاسبات انجام گرفته به کمک نرم افزار spss معلوم شد که آمادگی درون سازمانی لازم برای اجرای موفق مدیریت در دانشگاههای دولتی استان سیستان و بلوچستان وجود دارد. در نهایت بر اساس نتایج و یافته‏ها، توصیه می‏شود که دانشگاههای استان به منظور اجرای هر چه موفق تر نظام مدیریت مشارکتی، به اصلاح مولفه هایی چون ساختار و فرهنگ سازمانی حاکم بر آنها و بهبود نقش عناصر تعیین کننده آنها به عنوان عوامل زمینه ساز اجرای موثر سبک مدیریت مشارکتی بپردازند .

بررسی رابطه ی عدالت سازمانی و توانمندسازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  رضوان شاه حیدری   امین رضا کمالیان

یکی از عوامل متمایز کننده سازمان های امروزی، در اختیار داشتن کارکنانی - خاصه از لحاظ درونی و روانی – توانمند است، از این رو تلاش برای افزایش این ویژگی در کارکنان یکی از برنامه هایی است که سازمان های پیشرو به آن اهمیت می دهند. در این تحقیق، تاثیر مدل چهار بعدی عدالت سازمانی - عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی - بر توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق متشکل از 4680 نفر از کارکنان مجتمع مس سرچشمه بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 356 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنی دار میان این دو متغیر می باشد. ضمنا نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که ابعاد عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی همبستگی چندگانه ی معنی داری دارند. لذا برای ایجاد و ارتقای توانمندسازی روانشناختی ضروری است سازمان ها بر استقرار و گسترش عدالت در محیط کاری شان اهتمام ورزند.

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1389
  سواد حمایتی کلش   نور محمد یعقوبی

ایجاد کسب و کار و بویژه موضوع کارآفرینی زنان به دلیل اهمیت زیاد آن مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این پژوهش نیز تحت عنوان « مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان : مطالعه موردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران» با هدف بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان صورت پذیرفته است. در این پژوهش عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی ( ریسک پذیری، کانون کنترل، موفقیت طلبی، خلاقیت و تحمل ابهام)، عوامل شبکه ای، عوامل محیطی( نقش دولت، بخش خصوصی، قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و فناوری) و عوامل سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری این تحقیق شامل 45 زن کارآفرین عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از چهار آزمون ( آزمون فرض آماری، آزمون همبستگی، آزمون رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن) استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شغل همسر، تحصیلات، تحصیلات والدین، نگرش خانواده، رشته تحصیلی و سابقه کار بر ایجاد کسب و کار زنان موثر بوده است. انگیزه اکثر زنان از ایجاد شرکت کسب درآمد بصورت مستقل و تامین سرمایه راه اندازی شرکت از راه سرمایه گذاری اندک شخصی بوده است. با این حال از عوامل متعدد محیطی مشکلات اقتصادی را بزرگترین مانع بر سر راه کارآفرینی می دانند. آزمون رگرسیون چند گانه نیز حاکی از این است که ویژگی های شخصیتی( r = 0.314)، عوامل محیطی(r= 0.286) و عوامل شبکه ای( r= 0.274 ) بر کارآفرینی زنان تاثیر و عوامل سازمانی بر اساس تحلیل آماری از مدل حذف گردیده است. نقش خانواده(اولین کانون تعلیم و تربیت فرد)، دولت(ایجاد فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی) و سازمانهای غیر انتفاعی را در کارآفرینی زنان نمی توان نادیده گرفت. اما در زمینه توسعه کارآفرینی زنان بطور کلی می توان گفت که اعضاء بر سه محور فرهنگ سازی( دادن اعتماد و خود باوری به زنان)، آموزش و اطلاع رسانی( از سوی اتاق بازرگانی) و حل مشکلات مالیاتی و معافیت های مالیاتی( از سوی دولت) تاکید وافر داشته اند.

مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نهادینه سازی کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان همدان )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  اشکان الیاس کردی   امین رضا کمالیان

سازمان هایی که انعطاف پذیر نباشند در گذر زمان از چرخه رقابتی خارج خواهند شد در نتیجه انعطاف پذیر بودن و عکس العمل مناسب سازمان ها با توجه به تغییرات محیطی ضروری است. آنچه که بدیهی است، از ارکان های اساسی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است چه بسا اگر نیروی انسانی در برابر تغییرات سازمانی کمتر مقاومت کند سازمان ها در برابر تغییرات محیطی راحت تر می توانند عکس العمل نشان دهند. حال اگر فرهنگ کارآفرینی و شاخص های سازمان کارآفرین در سازمان یاده شده حاکم باشد در کنار حمایت مدیریت عالی، می توانیم سازمان را به سازمانی کارآفرین تبدیل نماییم که کارآفرینی آگاهانه، برنامه ریزی شده و هدفمند در آن نهادینه شده است و همچنین کارکنان آن سازمان علاوه بر اینکه مقاومت کمتری در برابر تغییرات از خود نشان می دهند خود نیز از افرادی باشند که در سطح وسیع تری، در جهت بهبود فرآیند های سازمان پیشگام باشند و در نهایت سازمان، سازمانی باشد نوآور و کارآفرین، که درآن کارآفرینی نهادینه شده است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آزمون رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون chi- sqare و آزمون f مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پیاده سازی شاخص های سازمان های با نهادینه سازی نوآوری ارتباط معناداری دارد و بین ویژگیهای فردی و سازمانی با نهادینه سازی کارآفرینی سازمانی در سازمان ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی را می توان به صورت، دو عامل نوآوری سازمانی و فرهنگ پشتیبانی و ریسک پذیری سازمانی مطرح ساخت و در انتها نیز مدلی جهت نهادینه سازی کارآفرینی ارائه شده است.

عوامل موثر بر بهسازی جو خلاقیت و نوآوری در سازمان های کارآفرین مطالعه موردی:کارخانجات صنایع مواد غذایی زاهدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1389
  بشیر بیغرض   امین رضا کمالیان

در عصر گسترش روز افزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژی برتر بر همه ابعاد و جنبه های زندگی، مساً له ای که بیش از هر چیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است ، مساله خلاقیت، نوآوری ، هدایت و حمایت از صاحبان اندیشه های خلاق است. در شرایط امروزی که سرعت تغییرات و دگرگونی ها افزایش یافته است و سازمان ها با محیط رقابتی جهانی مواجهند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های حرفه ای احساس می شود. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، وجود افراد خلاق ضروری می باشد. مدل های سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها و الزامات عصر و دوره حاضر نیستند و نیاز به مدل های جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. تاکنون مدل ها و تئوری های متفاوتی از رهبری ارائه شده است که در این میان تئوری رهبری تحول آفرین از جمله تئوری هایی به شمار می رود که می تواند برای مدیران و رهبران سازمان ها کمک بزرگی باشد و برای مشکلاتی که سازمان ها با آنها روبرو هستند راه حل های مناسبی ارائه دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ایجاد نوآوری سازمانی در شرکت های صنایع مواد غذایی شهر زاهدان است. جامعه آماری این پژوهش 900 نفر می باشد که 279 نفر به عنوان نمونه آماری ، تصادفی انتخاب گردید، و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون ، تحلیل عاملی و تحلیل آماری رگرسیون خطی روش گام به گام، صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که توانمند سازی ، انگیزه کسب موفقیت کارمندان و جو حمایتی ، مکانیسم های اساسی تاًثیرات رهبری تحول آفرین روی خلاقیت و نوآوری سازمانی شناخته شده اند و تاثیر معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل توانمند سازی نسبت به سایر متغیرها بیشترین تاثیر را بر نوآوری سازمانی دارد.

بررسی میزان سرمایه اجتماعی مدیران ورابطه آن باعزت نفس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  سکینه غلامی   یحیی کاظمی

این پژوهش با هدف بررسی میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عزت نفس مدیران آموزشی ناحیه 2 شهر زاهدان انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه ی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهر زاهدان می باشد، که از این تعداد 59 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته با سه مولفه اعتماد،" آگاهی و توجه "و مشارکت و برای بررسی عزت نفس از پرسشنامه استاندارد آیزنگ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران مدارس از میزان سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردارند. همچنین در پی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شامل سه مولفه اعتماد، "آگاهی و توجه" و مشارکت با عزت نفس مدیران، این نتیجه حاصل شد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های اعتماد، آگاهی و توجه با عزت نفس مدیران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که برای کل مدیران، مولفه اعتماد و برای مدیران مرد مولفه" آگاهی و توجه" بیشترین پیش بینی را از عزت نفس مدیران داشته است.

بررسی مقایسه ای عملکرد مالی شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  مجتبی فرخی   رضا تهرانی

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند. خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار، به نفع بازار و وسیله ای برای افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است. خصوصی سازی فرآیندی است طولانی که تاثیرات خود را در بلندمدت بر جای می گذرد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی و بهبود عملکرد مالی شرکت ها می باشد، واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی به عنوان یکی از راه حل های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد عنوان شده است. در ایران خصوصی سازی اولین بار در قالب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (1368-1373)، مطرح شده، ودر برنامه دوم(1374-1378)، ادامه یافت. در طی برنامه سوم توسعه(1379-1383)، با تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1380 برنامه واگذاری ها وارد مرحله اجرایی گردید،و در نهایت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی(1384-1388) فرآیند واگذاری ها شدت گرفت. از اینرو در این تحقیق سعی شده تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود که:« آیا واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی باعث بهبود عملکرد مالی آنها شده است؟»، و « آیا شرکت های خصوصی شده به لحاظ بازدهی نسبت به بازار وضعیت قابل قبولی داشته اند؟». برای این منظور شرکت های مشمول خصوصی سازی در دوره شش ساله قبل و بعد از واگذاری(سال های 1383 تا 1388)، را مورد بررسی قرار داده و عملکرد مالی آنها را مقایسه نموده ایم(بعبارت دیگر عملکرد 12 سال شرکت ها مورد بررسی گرفته است). در رابطه با آزمون فرضیه اول از روش ارزیابی عملکرد از نسبت های مالی، استفاده شده و در مورد آزمون فرضیه دوم، با استفاده از روش مقایسه میانگین بازدهی شرکت ها و متوسط بازده بازار و با استفاده از نرم افزار spss ارزیابی صورت گرفته است. ضمن اینکه برای حذف اثر نا مطلوب همگن شدن شرکت ها با بازار بورس از روش انطباق استفاده گردید. پس از تحلیل فرضیات مشخص گردید،که در مورد سه نسبت سودآوری، نقدینگی و اهرمی با اطمینان 95 درصد عملکرد مالی بلندمدت شرکت های واگذارشده بهتر از دوره قبل بوده است. و نسبت فعالیت تنها نسبتی است که با احتمال ضعیف رد شد.در مرود فرضیه دوم نیز، نتایج با اطمینان 95 درصد تأیید گردید. بعبارت دیگر بازدهی شرکت های مورد بررسی(در 95 درصد موارد)، بعد از واگذاری بطور متوسط15.9531 بیشتر از قبل از اجرای فرآیند خصوصی سازی شده است. در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیات تحقیق در مورد شرکت های واگذار شده جهت بهره مندی کامل از آثار مثبت خصوصی سازی ارائه گردید.

بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  سید ایمان هاشمی مقدم   امین رضا کمالیان

امروزه با مطرح شدن دو ایده و مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان ، اهمیت و نقش مشتریان داخلی سازمان ( کارکنان ) در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بیش از پیش روشن تر گردیده است. با این هدف، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که « اقدامات بازاریابی داخلی بر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در صنعت بانکداری موثر است؟». لذا برای این منظور از روش تحلیل مسیر ( مدل معادلات ساختاری)، آزمون فرضیه و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا عوامل موثر بر بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوآل اصلاح شده شناسایی شدند و سپس با استفاده آزمون میانگین یک جامعه، معنی داری فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل مسیر رابطه بین دو متغیر اصلی مورد بررسی قرار گرفت و در انتها نتایج حاصل از جمع آوری داده ها که از طریق پیمایش بدست آمدند، توصیف شد ( توصیفی از نوع پیمایشی). جامعه آماری تحقیق در بخش بازاریابی داخلی، کارکنان یکی از بانک های دولتی ( متصدیان امور بانکی، معاونین و روسای شعب) و در بخش کیفیت خدمات کلیه مشتریان این بانک در سطح شهر مشهد که دارای حساب بودند. روش نمونه گیری در بخش بازاریابی داخلی از نوع نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود، به این ترتیب که از میان 117 شعبه در شش حوزه مشهد، 18 شعبه انتخاب شد و در بخش کیفیت خدمات از روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با درجه و حجم مشتریان هر شعبه استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل های آماری که شامل آزمون میانگین یک جامعه و تحلیل مسیر بود، نتایج نشان داد که وضعیت اقدامات بازاریابی داخلی در بانک نامطلوب و وضعیت کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان مطلوب می باشد و بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان تاثیر گذار نبوده است

مطالعه نقش هوش هیجانی بر کارآفرینی سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  ماهم پوری   امین رضا کمالیان

.. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که در جامعه مورد بررسی بین هوش هیجانی و گرایش کارآفرینانه کارکنان رابطه معناداری برقرار است و از میان ابعاد هوش هیجانی، بعد همدلی و خودانگیزی نسبت به سایر ابعاد بیشترین تأثیر را در گرایش کارآفرینانه کارکنان دارد. یافته های این مطالعه نشان داد که خودانگیزی و خودآگاهی بیشترین تأثیر را روی بعد نوآوری از گرایش کارآفرینانه دارد. خودتنظیمی بیشترین تأثیر را روی ریسک پذیری و بعد همدلی بیشترین تأثیر را روی بعد پیشگامی دارد.

بررسب رابطه بین میزان انگیزش های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی در شعب موسسه اعتباری توسعه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390
  علی کریمی   امین رضا کمالیان

چکیده تحقیق صنعت کارآ و پویا پیشگام بخش های مختلف اقتصادی بوده و توسعه صنعتی، محور اصلی توسعه اقتصادی است. توسعه صنعت، در گرو مدیریت برتر و سازمان هایی پویا می باشد. بنابراین در اختیار داشتن مدیرانی لایق و توانا در سازمان هایی با جو و شرایط کاری مناسب برای کارکنان، امری ضروری و با اهمیت تلقی می شود. در راستای این مهم، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان انگیزش های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی در شعب موسسه اعتباری توسعه با استفاده از پرسشنامه های مقیاس تکمیل جمله ماینر (برای بررسی میزان انگیزش های مدیریتی مدیران شعب) و توصیف سلامت سازمانی (برای سنجش سلامت سازمانی در شعب) می پردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان و مدیران 33 شعبه موسسه اعتباری توسعه (به تعداد 180 نفر کارمند و 33 نفر مدیر) که در سراسر کشور دایر شده اند، می باشد که داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ها به روش سرشماری، جمع آوری گردیده و سپس داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل، مینیتب و اس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، عدم توزیع نرمالیتی داده ها را نشان داد و بنابراین برای بررسی فرضیه های تحقیق، آزمون های ناپارامتریک صورت گرفت. در بررسی رابطه معناداری بین 7 مولفه میزان انگیزش های مدیریتی مدیران با سلامت سازمانی در شعب مورد بررسی، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین شخصیت مقتدر مدیر، بعنوان اولین مولفه میزان انگیزش های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. بعلاوه، بین ایجاد موقعیت های رقابتی توسط مدیر و همچنین انجام بازیهای رقابتی توسط مدیر (بعنوان دو مولفه بعدی میزان انگیزش های مدیریتی مدیران) و سلامت سازمانی رابطه معنادار اما منفی وجود دارد. افزون بر این، بین ایفای نقش اثباتی مدیر، تحمیل خواسته ها توسط مدیر و متمایز بودن مدیر از گروه (بعنوان سه مولفه دیگر میزان انگیزش های مدیریتی مدیران) و سلامت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نگردید. در نهایت، بین انجام وظایف معمول اداری توسط مدیر (بعنوان آخرین مولفه میزان انگیزش های مدیریتی مدیران) و سلامت سازمانی رابطه معنادار منفی مشاهده شد. بطور کلی در پاسخ به سوال اصلی تحقیق، نتیجه آزمون نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین میزان انگیزش های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش میزان انگیزش های مدیریتی مدیران، سلامت سازمانی شعب کاهش می یابد.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقائ کارآفرینی سازمانی با رویکرد تطبیقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1390
  جمشید مولودی افشرد   نورمحمد یعقوبی

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و نقش سرمایه اجتماعی در ارتقائ کارآفرینی سازمانی است. روش کار بدین صورت است که ابتدا میزان همبستگی بین عوامل بررسی شده و در صورت تائید رابطه بین متغیرها، به تحلیل عاملی برای اثبات این قضیه که، آیا این متغیر مستقل می تواند جز یکی از عامل های مهم برای متغیر وابسته باشد، پرداخته می شود و در نهایت اگر عامل بودن متغیر مستقل برای متغیر وابسته اثبات شد میزان متغیر مستقل برای ارتقائ متغیر وابسته سنجیده می شود و بررسی می شود که کدام عامل یا ُبعد نقش بیشتری در ارتقا متغیر وابسته ایفا می کند. برای این کار، چند نمونه از سازمانهای آذربایجان شرقی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و تعاونی را جهت انجام این مطالعه انتخاب شده است که بعد از اثبات مفروضات بالا به مطالعه و مقایسه تطبیقی این سازمان ها از نظر میزان سرمیه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی پرداخته می شود. داده های این مطالعه توسط پرسشنامه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی به طور جداگانه جمع آوری شده اند, و با استفاده از آزمون های independent-sample t test، one-way anova، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی، تحلیل ساختاری و آزمون های منطق فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از دید پاسخ دهندگان بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار در همه ابعاد مورد مطالعه وجود داشته و با تغییر در هر کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی هم تغییر می کند. نتایج آزمون رگرسیون نشان دهنده شدت تاثیر متغیر مستقل سرمایه اجتماعی با توجه به ابعاد تشکیل دهنده آن (ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری) بر متغییر وابسته (کارآفرینی سازمانی) برابر 558/0 است که این نشان دهنده همبستگی قوی بین این دو متغیر است. همچنین نتایج نشان می دهد که در دو ایتم (ریسک پذیری، رقابت تهاجمی) از آیتم ها مورد مطالعه بین سه سازمان در این تحقیق تفاوت معنی داری بین میانگین هایشان وجود دارد و نیز تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی در مردان و زنان معنی دار بوده و این در این ایتم مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در مردان بیشتر از زنان می باشد. همچنین مدل مفهومی استفاده شده برای سنجش و بررسی رابطه بین دو متغییر مستقل و وابسته دارای روایی مناسب و خوب می باشد. همچنین طبق آزمون های فازی مورد استفاده در این تحقیق می توان گفت مقدار سرمایه اجتماعی بیشتر از متوسط باشد و زمانی کارآفرینی سازمانی به اوج خود خواهد رسید که ما هرسه بعد (شناختی، ارتباطی و ساختاری) را بتوانیم به اندازه مناسب ارتقا دهیم.

نقش کارآفرینی درتوسعه مناطق روستایی (مورد: دهستان های بخش کاکی، شهرستان دشتی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390
  اسماعیل حسینی   سیروس قنبری

چکیده بر اساس مبانی توسعه پایدار یکی از مهمترین ابعاد نظریه¬های توسعه پایدار روستایی، توسعه اقتصادی همراه با توسعه اجتماعی، فرهنگی و محیطی می¬باشد. این تفکر اقتصادی امروزه در نظریه¬های اقتصادی توجه ویژه¬ای به فعالیت¬های خود¬¬جوش اقتصادی با عنوان کار¬آفرینی روستایی دارد و راهکار جدیدی نیز در نظریه¬های توسعه برای رشد و توسعه مناطق روستایی به شمار می¬آید. به همین دلیل امروزه در اکثر کشورهای مختلف توجه خاصی به کار¬آفرینی و کار¬آفرینان می¬شود و تقویت کار¬آفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می¬آید: زیرا یک فعالیت کار¬آفرینی با اثر بخشی بالا به توسعه اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، نو¬آوری در فعالیت¬ها و رقابت¬پذیری منجر می¬شود. بنابراین با توجه به وجود مشکلات فراوان در اشتغال روستاها و مهاجرت روستاییان به شهر، بها دادن به بحث کار¬آفرینی روستایی بدون شک می¬تواند نقش تعیین کننده¬ای در ایجاد فرصت¬های شغلی متنوع و در نتیجه تثبیت جمعیت روستایی و توسعه روستاها داشته باشد. با توجه به اهمیت بحث کار¬آفرینی روستایی در فرایند توسعه روستایی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش کار¬آفرینی در توسعه مناطق روستایی بخش کاکی در شهرستان دشتی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه دارای سه دهستان به نام¬های: چغاپور، کاکی و کبگان می¬باشد. علی¬رغم وجود پتانسیل¬های مناسب در این روستاها، عدم توجه کافی به این پتانسیل¬ها عدم توسعه و در برخی موارد حتی خالی از سکنه شدن آنها را در بر داشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده¬ها سه نوع پرسشنامه تهیه گردیده است. پرسشنامه متعلق به سرپرست خانوارهای روستاهای بالای 20 خانوار با حجم نمونه 373 نفر، پرسشنامه مربوط به اعضای شوراهای اسلامی روستاها با حجم نمونه 38 نفر و پرسشنامه متعلق به کار¬آفرینان با حجم نمونه 30 نفر. اهداف این تحقیق شامل: 1) ارزیابی نقش کار-آفرینی در توسعه بخش کاکی 2) بررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی کار¬آفرینان و رشد کار¬آفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه 3) شناسایی عوامل موثر در رشد کار¬آفرینی و تنگناهای موجود در بحث کار¬آفرینی در بخش کاکی، می¬باشد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم¬افزارهای spss, exle, gis و برای آزمون فرضیات از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردیده است. علی¬رغم اینکه کار¬آفرینی می¬تواند نقش تعیین کننده¬ای در مناطق مورد مطالعه داشته باشد، اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است. همچنین بین ویژگی¬های شخصیتی کار¬آفرینان، رشد کار¬آفرینی و توسعه اقتصادی در بخش کاکی رابطه نزدیکی وجود دارد.

شناسایی و رتبه بندی موانع صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و طراحی راهکار با رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کوچک استان بوشهر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390
  مهدی منوچهری   امین رضا کمالیان

دنیای اقتصاد در طول زمان با تغییرات زیادی روبرو می شود، بنابراین خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری هدایت شده باعث توسعه روز افزون می شود. به علت درآمد نفتی و خدمات فنی و مهندسی حاصل از تجربه-های لازم، برنامه ها، تجهیزات و نیروی کار مجرب بیش تر رشد خواهند کرد. بنابراین در دهه ی گذشته تعدادی از این شرکت ها این راه را ادامه دادند تا وارد بازارهای بین المللی شوند و نتایج قابل قبولی بدست آورده اند، بنابراین ما در صورتی که محدودیت های صادرات خدمات فنی و مهندسی را بکاهیم، می توانیم موفق تر باشیم. این روزها نیز نشانه هایی از این پدیده در صنایع ما مشاهده شده اند و در این تحقیق نیز بر آن بودیم که به تحلیل موانع صنایع کوچک و متوسط کشورمان در مواجهه با صادرات خدمات فنی و مهندسی بپردازیم. در این راستا نیز صنایع مهندسی در استان بوشهر را به عنوان نمونه مورد مطالعه این تحقیق قرار دادیم. به منظور انجام این تحقیق ابتدا مروری داشتیم بر ادبیات تحقیق صادرات خدمات فنی و مهندسی و در ادامه نیز با انجام تعدادی مصاحبه با خبرگان صنعت و اساتید دانشگاه موانع موجود را ادغام، حذف یا اضافه نمودیم و در نهایت به ترکیب نهایی موانع دست پیدا کردیم. در ادامه نیز پرسشنامه بدست آمده را بین مدیران صنایع مورد مطالعه توزیع نمودیم و خواستیم که میزان اهمیت هر مانع را برای شرکت خودشان اعلام نمایند. سپس موانع را با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی که به مادر روش های آماری معروف است، به هشت دسته تقسیم نمودیم و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی این موانع را رتبه بندی نمودیم. در نهایت نیز تعداد نود راهکار برای مقابله با مهم ترین موانع برای این صنعت ارائه نمودیم، در نهایت نیز با استفاده از نظرات خبرگان میزان عملی بودن این راهکارها را بصورت فازی سنجیدیم و راهکارهای مناسب و متناسب با شرایط فرهنگی موجود کشورمان را برای استفاده متخصصان و مدیران ادارات صنایع، سیاست گذاران و مدیران صنایع کوچک و متوسط معرفی نمودیم.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390
  احمد تمندانی   باقر کرد

چکیده دوران جدید که به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات است. انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت وی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. در سازمان به عنوان یک موسسه اجتماعی, برقراری ارتباط موثر با کارکنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته های آنها می شود. بنابراین می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات میباشد. این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برساختار سازمانی در سه بعد( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز )و سبک رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن، تجارت استان سیستان و بلوچستان و ادارات تابعه آن در شهرستانهای استان بوده که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق روش میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت بوده است. این تحقیق مشتمل برسه فرضیه میباشد که برای آزمون آنها از بیست و سه سئوال در پرشسنامه استفاده شده است . داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته است .در تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و نیز آزمون غیر پارامتریک فریدمن و همچنین آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است. متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات، ساختار سازمانی و سبک رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی . نتایج تحقیق موثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، را برساختار سازمانی و سبک رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد. کلمات کلیدی: فن آوری اطلاعات - ساختار سازمانی – سبک رهبری – ارتباطات سازمانی

مطالعه عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در بانکهای خصوصی شهر زاهدان (مطالعه موردی : بانک مهر اقتصاد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390
  احسان خزاعی   امین رضا کمالیان

the changes in todays world organization, to the extent that instability can be characterized with the most stable organizations called this afternoon. if you ever change management component, an additional value to the organization was considered, today, these elements become the foundation the organization is survival. the definition of the entrepreneur to identify opportunities to exploit and take the following steps can be outlined : identification, concept development , the resources needed to obtain the necessary resources. from other banks as one of the major social institutions and social hrkz is far from new msal (alvani, 21:1375). in fact, entrepreneurship is a term that means a new word whose real meaning can not be realized. these words are used instead of the word entrpreneurship the principle of the french word enterprender »» means committing to originate. the definition of words and context of the letter "a business venture entrepreneur who is committed to undertake the organization and administration" (eskandari, 32). todays entrepreneur of the most important and most active banks in the world has become. banks also according to their needs and opportunities for staff training programs for banks to have been discharged. given the importance of entrepreneurship and private banks regarding the key factor of social development, economic and cultural community is (reputation, 16:1387). the importance of research can be realized. this chapter has tried to the research, conducted for the purposes of research and theory concepts and terminology used to provide an explanation to clarify the function of, pursuing it is possible.

بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و هوش هیجانی مدیران و عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  حسین عنبرستانی   حبیب الله دعایی

سازمان های پیشرو و موفق همواره در پی کسب را ه هایی برای شناخت وضعیت فعلی خود و تدوین برنامه هایی برای رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت هستند. در عصر امروزی که دنیای تغییرات سریع و نوآوری های زیاد و تلاش های بسیار برای جلب رضایت مشتریان و درنتیجه رسیدن به اهداف سازمان می باشد؛ سازمان هایی که به مانند سازمان های پیشرو به دنبال کسب راه هایی برای ارزیابی عملکرد سازمانی خود و تعیین عوامل موثر بر آن و در نهایت تدوین و اجرای برنامه های پیشرفت نباشند به زودی از عرصه رقابت کنار خواهند رفت و با شکست روبرو خواهند شد. یکی از ابزارهایی سنجش عملکرد سازمان و در نتیجه تدوین برنامه های پیشرفت مدل تعالی سازمانی است که توسط بنیاد اروپایی کیفیت ارائه شده است. این مدل ابزاری مطلوب جهت ارزیابی عملکرد سازمان و مقایسه با شرکت های پیشرو است. با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی تعیین عواملی که بر روی این مسئله اثر گذار هستند بسیار مهم است. در این رابطه برخی از محققان به مطالعه و بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران و اثر آن بر عملکرد پرداخته اند. از جمله محققان به بررسی ویژگی هایی چون هوش هیجانی و فرهنگی مدیران پرداخته اند. لذا این تحقیق به بررسی رابطه میان هوش هیجانی و هوش فرهنگی مدیران و عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی پرداخته است. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه تحقیق شامل کارکنان و روسای شعب موسسه اعتباری توسعه می باشند که با کمک اداره آموزش این موسسه و به صورت مکاتبه ای و به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه ارائه شده توسط بنیاد اروپایی کیفیت ، برای ارزیابی هوش فرهنگی از پرسشنامه ارلی و آنگ(2003) و برای ارزیابی هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری و گریورز(2006) استفاده شده است .برای آزمون فرضیات از آزمون های آماری تی تک گروهی مستقل، آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی استفاده شده است و برای رتبه بندی عملکرد شعب نیز از روش فازی و آزمون کروسکال ووالیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه هوش هیجانی و هوش فرهنگی مدیر با عملکرد سازمانی تأیید نمی شود و نتیجه دیگر تحقیق این است که هوش فرهنگی مدیر به میزان بالایی تعیین کننده هوش هیجانی او است.

ارزیابی آمادگی استقرار فرایندهای کاری مبتنی بر وب (مطالعه موردی دانشگاه زابل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  امید تاج نیا   امین رضا کمالیان

درعصر اطلاعات، کلیه فرایندها، علوم و نظام های گوناگون در سایه فناوری اطلاعات و ارتباطات آنچنان سریع رشد کرده و دگرگون می شوند که افراد و سازمان ها را نیازمند ابزاری می کند که به مدد آن خود را با تحولات رخ داده بسرعت هماهنگ سازند. دانشگاهها باید مزایای بالقوه دستیابی به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را درک نموده و آن را بکار گیرند. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارزیابی آمادگی فرایندهای کاری مبتنی بر وب مطالعه موردی دانشگاه زابل انجام شده است که روش تحقیق در آن توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان مسئول حوزه سازمانی دانشگاه زابل به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده اند و سپس به علت کوچک بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری بصورت سرشماری استفاده گردید لذا کل جامعه آماری، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر این اساس تعداد کلیه مدیران و کارشناسان مسئول حوزه سازمانی دانشگاه 57 نفر می باشند که به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از کیرتی رویکار(2004) استفاده شده است این پرسشنامه دارای 60 سوال 5 گزینه ای که به صورت طیف لیکرت (از اصلاً تا کاملاً) طراحی شده است. روایی پرسشنامه از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 98 درصد برآورد شده است. برای تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول و نمودار فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی آزمونt تک نمونه و آزمون کروسکال والیس و من ویتنیu استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش که حاکی از آن است که میانگین بدست آمده از چهار عامل مورد آزمون برابر با 82/174 می باشد که این مقدار از مقدار میانگین فرضی آزمون که برابر با مقدار 180 است،کوچکتر می باشد اما این اختلاف ناچیز است لذا آمادگی استقرار فرایندهای کاری مبتنی بر وب در دانشگاه زابل از لحاظ عوامل مدیریتی، افراد و کارکنان، فرایندی و زیرساختهای فناوری اطلاعات پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین، نتایج حاصل از بررسی آمادگی فرایندهای کاری مبتنی بر وب با توجه واحد کاری نشان داد که تفاوت معنی داری در بین واحدهای کاری و آمادگی شان وجود دارد. کلمات کلیدی: آمادگی فرایندهای کاری، وب، عوامل مدیریتی، عوامل فرایندی، عوامل زیرساختهای فناوری اطلاعات و عوامل افراد و کارکنان.

بررسی عملکرد موسسات کاریابی و مشاوره شغلی در ایجاد و توسعه کارآفرینی با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت(qfd)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  ملیحه علی زاده   امین رضا کمالیان

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد موسسات کاریابی و مشاوره شغلی در ایجاد و توسعه کارآفرینی با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت (qfd ) می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند بطور عملی مورد استفاده قرار گیرد می تواند یک تحقیق کاربردی نیز باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادی است که در شش ماهه اول سال 1390 به مرامز کاریابی و مشاوره شغلی در استان سیستان و بلوچستان مراجعه نمودو اند. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعه کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات، پایان نامه ها و مقالات داخلی و خارجی و تحقیقات پیشین و روش مطالعات میدانی استفاده شده است. ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از مراجعه به اسناد و مدارک، مشاهده و بخصوص مصاحبه و پرسشنامه. برای تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی بکار گرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال اصلی می باشد که شاخص های ارزیابی کیفیت مشاوره های شغلی در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال کدامند؟ نتایج حاصل از این تحقیق مشخص کرد که عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی رابطه معنی داری با عملکرد موسسات کاریابی و مشاوره شغلی در ایجاد و توسعه کارآفرینی دارند و در نتیجه با انجام تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (qfd) ویژگی های خدمات که می بایست در ارائه خدمات مورد توجه موسسات کاریابی و مشاوره شغلی قرار گیرد به ترتیب اولویت مشخص شد.

بررسی میزان موفقیت وب سایت های بانک های تجاری منتخب کشور براساس مدل شاخص ارزیابی وب(wai) و رتبه بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ahp)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محمدجواد اسماعیلی   امین رضا کمالیان

بانک ها از دیرباز به عنوان مکانی امن برای نگهداری وجوه نقد وداراییهای باارزش در ایران وجهان شناخته میشوند. حال که با تغییرات گسترده پیش رو و تغییر بسیاری از عملیات های بانکی از طریق فضای مجازی نقش درگاه ها و وبسایت بانک ها بیش از پیش نمایان و پر رنگ تر میشود. اما آیا تاکنون تحقیقی در زمینه ارزیابی وبسایت های بانک ها در ایران انجام شده است.در این تحقیق با بررسی چهار متغیر سرعت دسترسی ، محتوی وبسایت، قابلیت پیمایش وقابلیت دسترسی به بررسی بانک های تجاری منتخب ایران(15 بانک خصوصی و8 بانک دولتی) میپردازیم. طبق نتایج بدست آمده در مورد دومتغیر قابلیت دسترسی وقابلیت پیمایش وبسایت بانک های تجاری دولتی از وضعیت بهتری برخوردار بودند ودر دومورد سرعت دسترسی ومحتوی وب سایت بانک های تجاری خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بودند .پس از تعریف متغیر عملکرد و مقایسه دوباره وضعیت وبسایت بانک ها برتری نسبی در وبسایت بانک های تجاری خصوصی مشاده شد وپس از انجام تحلیل مقایسات زوجی رتبه بندی در مورد کلیه وبسایتها انجام گرفت که سه بانک اول به ترتیب بانک رفاه،سیناوتجارت بودند وسه بانک آخر نیز صنعت معدن وتوسعه صادران وپاسارگاد. بودند در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده نمیتوان گفت که اختلاف فاحشی میان وبسایتها وجود دارد بلکه ممکن است یک وبسایت در یک زمینه خوب عمل کرده باشد اما در زمینه دیگر نمره پایین تری به دست آورده باشد. وبسایت، محتوی، قابلیت پیمایش، سرعت، قابلیت دسترسی، بانک

تحلیل استراتژی توسعه دفاتر ict روستایی در استان سیستان و بلوچستان در چارچوب مدلswot
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  درویش رییسی   حبیب اله سالارزهی

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز فناوری اطلاعات یا دفاترict است. در ایران نیز براساس «طرح تجهیز ده هزار مرکزict روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه و خدمات رسانی روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط موجود دفاترict از نظر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف تحلیل استراتژی توسعه ی دفاتر ict روستایی در استان سیستان و بلوچستان در چارچوب مدلswot، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی می-باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و پیمانکاران شرکت مخابرات، پست و پست بانک مرتبط بادفاتر ict روستایی و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان برای جامعه300 نفری، 169نفر برآورد شده است که تعداد19نسخه پرسشنامه به صورت ناقص برگشت داده شد بنابراین داده ها براساس 150نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته(با اقتباس از محمدقلی نیا و یعقوبی فرانی،1388) استفاده شده است این پرسشنامه دارای 40 سوال 6 گزینه ای که به صورت طیف لیکرت (از اصلاً تا خیلی زیاد) طراحی شده است. روایی پرسشنامه از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در وضعیت موجود 83/0 و وضعیت مطلوب90/0 برآورد شده است. برای تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول و نمودار فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی آزمون خی دو(مجذورکای) و آزمون کروسکال والیس و فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آنست که دفاترict روستایی استان سیستان و بلوچستان در وضعیت موجود از شرایط مناسب و مطلوبی برخوردار نیستند و بین وضع موجود و مطلوب(از نظر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) شکاف و فاصله وجود دارد.

بررسی اثربخشی تبلیغات الکترونیک در جذب مشتری(مطالعه بانک ملت شهر بابل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  بهاره بابازاده   امین رضا کمالیان

امروزه بشر به شدت در معرض تبلیغات قرار دارد و به همین جهت مردم تنها به تعداد محدودی از تبلیغات توجه می-کنند.بنابراین برای این که تبلیغات موفق باشد باید به نحو صحیحی طراحی و اجرا شود.هدف این تحقیق تعیین میزان تاثیر تبلیغات الکترونیک بانک ملت در جذب مشتریان با استفاده از ابعاد 6گانه مدل لاویج و استینر(مطالعه بانک ملت شهر بابل) می باشد.در این راستا برای بررسی اثربخشی تبلیغات از مدل 6 مرحله ای لاویج و استینر استفاده شده است.بر طبق این مدل تبلیغات برای تاثیر گذاری باید یک فرایند 6مرحله ای را با موفقیت طی کند که این مراحل عبارتند از :1-آگاهی دادن به مشتری 2-ایجاد اطلاعات در مشتری 3-ایجاد علاقه در مشتری 4-ایجاد ترجیح در مشتری 5-متقاعد کردن مشتری 6-جذب مشتری، و متغیرهای تحقیق شامل دو گروه متغیرهای مستقل(تبلیغات الکترونیک) و وابسته(ایجاد آگاهی در مشتری،ارائه اطلاعات به مشتری،ایجاد علاقه درمشتری،ایجاد ترجیح در مشتری،متقاعد شدن و جذب مشتری)می باشند که با توجه به موضوع اصلی تحقیق 3 فرضیه اصلی و با توجه به مراحل مدل مذکور نیز 6 فرضیه فرعی برای تحقیق مطرح شد که فرضیه اول تا پنجم تحقیق به بررسی آثار ارتباطی تبلیغات و فرضیه ششم به بررسی آثار فروش تبلیغات می پردازد.در این تحقیق جامعه آماری شامل شعب بانک ملت شهر بابل بوده است که از 384نفر مشتریان فعال بانک ملت نمونه گیری به عمل آمد و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون تی،فریدمن و آزمونanova استفاده شده است،برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای محاسبه شده0.95 می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که تبلیغات الکترونیک بانک ملت هم از لحاظ آثار ارتباطی و هم فروش موفق بوده است و چنین نتیجه گیری کردیم که تبلیغات الکترونیک بانک ملت بر میزان جذب مشتریان مرد و مشتریان دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر اثر مثبت بیشتری داشته است و مراحل مدل لاویج و استینر را با موفقیت طی کرده است.

مطالعه عوامل کلیدی پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  زهرا غلامی   امین رضا کمالیان

هدف این پژوهش مطالعه عوامل کلیدی پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران است که بر اساس جدول مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. پس از بررسی مبانی نظری، پرسشنامه تحقیق طراحی شد که پایایی آن 89/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندازه سازمان، توانایی های کارکنان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی، حمایت و نوآوری مدیران ارشد، قابلیت های مدیریت دانش و مزایای درک شده و پیچیدگی crm بر پذیرش crmدر کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر می گذارند و بین اندازه سازمان، توانایی های کارکنان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی، حمایت و نوآوری مدیران ارشد، قابلیت های مدیریت دانش و مزایای درک شده crm با پذیرش آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این بین پیچیدگی درک شده crm با پذیرش آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیچیدگی، اندازه و توانایی های کارکنان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی بیشترین پیش بینی کنندگی را از پذیرش crmدر کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند.

مطالعه عوامل تعیین کننده گرایش خیرین به کارآفرینی اجتماعی در فعالیت های خیر خواهانه شهر زاهدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  جواد عبدی   حبیب الله سالارزهی

کارآفرینی اجتماعی به معنی انجام ماموریت های اجتماعی و انسان دوستانه از طریق فعالیت های کسب و کار است. کارآفرینان اجتماعی برآنند تا از طریق تعریف و پیاده سازی مدل های جدید کسب و کار به نیاز محرومان و بی پناهان پاسخ گفته و بین کوشش های خیرخواهانه و فعالیت های اقتصادی پیوند برقرار سازند. هدف از این تحقیق یافتن عوامل تعیین کننده گرایش خیرین به کارآفرینی اجتماعی در زاهدان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی خیرین فعال در دو موسسه خیریه شهرستان زاهدان به نام های «موسسه فاطمه الزهرا و موسسه عاشورا» می باشد که تعداد 50 نفر خیر به صورت مداوم و شناخته شده در این دو موسسه در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت دارند. بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری 50 نفره تعداد نمونه 40 نفره مناسب می باشد. بنابراین از نمونه آماری 45 نفره در این پژوهش استفاده گردیده است. در این پژوهش اعتقادات مذهبی، ویژگی های فردی و شخصیتی، ویژگی های فطری و درونی، گرایشات ملی گرایانه، جمعی بودن، آگاهی اجتماعی، ویژگی های کارآفرین بودن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. طبق آزمون همبستگی تمام متغیرهای مستقل بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر دارند. نتایج حاصل از این مطالعه بر اساس آزمون رگرسیون نشان داد که در بین متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای اعتقادات مذهبی (r= .076)، خصوصیات فردی و شخصیتی (r= .327)، ویژگی های فطری و درونی(r= .350)، گرایشات ملی گرایانه (r= .215)، جمعی بودن (r= .263)، آگاهی اجتماعی (r= .216)، ویژگی های کارآفرین بودن (r= .132) و پایگاه اقتصادی و اجتماعی (r= .145) در میزان گرایش افراد به کارآفرینی اجتماعی تعیین کننده می باشند.

بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی، مطالعه موردی مجتمع صنعتی مس سرچشمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  فاطمه اصغرزاده   امین رضا کمالیان

پژوهش حاضر با هدف کلی یافتن میزان تاثیر سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن بر نوآوری سازمانی، تدوین شده است. منابع انسانی سازمان عمده ترین منبع توسعه نوآوری در سازمان می باشند؛ در کنار این بعد اساسی، سرمایه ساختاری (اعم از پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها و . . .) و سرمایه مشتری (ارتباطی) سازمان (اعم از قابلیت های بازاریابی، وفاداری مشتریان، علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری و . . .) دو بعد دیگر سرمایه فکری، به عنوان منابعی قوی به منظور دستیابی به تعالی و شکوفایی سازمانی، بیان می شوند. افراد سازمان باید در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولا بقای سازمان در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز؛ منوط به ایجاد نوآوری همگانی بوده و همه نیروهای سازمان (انسانی، ساختار، ارتباطی، مدیران، فرایندها، سیستم ها و . . . ) باید در این جهت فعالیت نمایند. در زمینه سرمایه فکری و تاثیر آن بر نوآوری سازمانی کمتر تحقیق جامعی انجام شده است. از طرفی سرمایه فکری در سازمان به عنوان یک دارایی ناملموس یکی از عمده ترین منابع نوآوری ، به شمار می رود و می توان با شناسایی، اندازه گیری و تقویت این دارایی در سازمان، بیشترین مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورد. هدف نهایی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در بین مدیران سطوح مختلف مجتمع مس سرچشمه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی است . بر این اساس پس از مروری جامع بر تحقیقات انجام گرفته مربوط به سرمایه فکری و نوآوری و مطالب مربوط ، اطلاعات لازم از جامعه آماری استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه ی مدیران سطوح مختلف عالی، میانی و عملیاتی مجتمع مس سرچشمه می باشد که مشتمل بر 300 نفر هستند که با توجه به فرمول کرجسی و مورگان تعداد 169 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های این تحقیق، از بخشی از پرسشنامه روانسنجی بونتیس که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده و پرسشنامه استاندارد نوآورانه بودن سازمان، استفاده شده است. برای بررسی رابطه ها و تحلیل فرضیات، از روش روابط خطی ساختاری (lisrel) و آمار استنباطی ، با استفاده از نرم افزارspss استفاده شده است. مدل برآورده شده نهایی، بیانگر اثرگذاری مثبت هر یک از اجزای سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی مجتمع صنعتی مزبور است که به ترتیب سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه انسانی دارای بالاترین میزان اثرگذاری هستند و در پایان پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق ارائه گردید.

شناسایی مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی در دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محدثه طالبی زاده سردری   مهدی کاظمی

کارآفرینی فرهنگی به معنای مدیریت روندها و فرایندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است به گونه ای که نوآورانه به احیا و آفرینش ارزش فرهنگی بپردازد . هدف این تحقیق شناسایی مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی در دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان است . روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن کل دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 233 نفر است . نمونه آماری دانشجویانی هستد که تمام یا بخش عمده فرایند آموزشی را طی کرده بودند که تعداد آنها 173 نفر می باشد . با انجام مطالعات اولیه مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی شناسایی و با استفاده از این عوامل پرسشنامه ای تهیه و پس از به دست آوردن روایی ( نظر کارشناسان و متخصصان دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی ) و اطمینان از اعتبار آن (774/0) ، داده ها از نمونه آماری گردآوری گردید . این داده ها با توجه به سوالات تحقیق و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای ، آزمون خی دو ، تحلیل واریانس یکطرفه ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد عوامل موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی عبارتند از : محتوای دروس ، مدرسان ، روش تدریس مدرسان ، فعالیت های فوق برنامه ، نحوه ارزشیابی و امکانات و تجهیزات آموزشی . نتایج به دست آمده با تحقیقات انجام شده در این زمینه همخوانی دارد . همچنین وضعیت این عوامل در فرآیند آموزشی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از این بررسی حاکی از نامطلوب بودن وضعیت این عوامل در این دانشکده است . در نهایت بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردید.

تحیلیل عوامل موثر برگرایش رفتاری مشتریان بانکها نسبت به بانکداری سیار، مطالعه موردی:مشتریان شعب بانک صادارت تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  معصومه عباس زاده   مهدی کاظمی

بانکداری سیار شکلی از انجام عملیات بانکی از طریق تلفن همراه است که به مشتریان بانک اجازه می دهد موجودی حسابشان را کنترل نموده، تراکنش های کارت الکترونیک را انجام داده و اطلاعاتی را درباره ی آخرین تراکنش های حسابشان دریافت نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش رفتاری مشتریان به سمت بانکداری سیار، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. قلمرو موضوعی این تحقیق بانکداری سیار بوده است که در شعب بانک صادرات تهران به عنوان یکی از بانک های موفق کشور در زمینه ی بانکداری الکترونیکی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانک صادرات هستند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری سیار بانک صادرات استفاده کرده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان بانک صادرات تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تاثیر عوامل (نفوذ اجتماعی، کیفیت سیستم، خودکارایی، شرایط تسهیل کننده، آشنایی با بانک، عادی بودن موقعیت، اطمینان ساختاری، اعتماد مبتنی بر محاسبات، سودمندی درک شده، سهولت استفاده ی درک شده) بر گرایش رفتاری مشتریان نسبت به بانکداری سیار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان عوامل ذکر شده دو عامل آشنایی با بانک و عادی بودن موقعیت به طور مستقیم بر گرایش رفتاری مشتریان نسبت به بانکداری سیار تاثیر گذار نیست و سایر عوامل بر گرایش رفتاری مشتریان نسبت به بانکداری سیار به طور مستقیم تاثیرگذار بوده اند.

بررسی تاثیر رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محمودرضا مرادقلی   امین رضا کمالیان

اقتصاد مبتنی بر خدمات به عنوان پدیده نوظهور در عرصه تجارت، باعث اهمیت یافتن جایگاه بخش خدمات در اقتصاد و توجه به نحوه ارتقای سطح کیفیت خدمات شده است. باتوجه به اهمیت کارکنان در هر سازمان، شناخت و درک رفتارهای کارکنان با مشتریان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شناخت عوامل رفتاری کارکنان در هنگام ارائه خدمات به مشتریان به منظور اجرای موثرتر فعالیت های سازمان و بهبود کیفیت خدمات از ضروری ترین نیازهای هر سازمان است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان است که حداقل 2 سال سابق? کار با بانک کشاورزی داشته و از خدمات مختلف ارائه شده توسط این بانک استفاده کرده-اند. بر این اساس پرششنامه ای حاوی 24 سوال تنظیم و میان 300 نفر از مشتریان بانک توزیع شد که در آن متغیرهای تحقیق آزمون شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که شفافیت و اطلاع رسانی و صداقت کارکنان بر کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معنی داری داشته ولی تاثیر سایر مولفه های رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مورد تایید قرار نگرفت. به عبارت دیگر، با شفافیت و اطلاع رسانی و صداقت بیشتر کارکنان بانک کشاورزی کیفیت خدمات توسعه و بهبود می یابد. در پایان با توجه به مدل نهایی تحقیق و تاثیر رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات، پیشنهادهایی به منظور بهبود رفتار مشتری گرایی کارکنان ارائه گردیده است.

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان (مطالعه موردی:مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دانشگاه های شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  نجمه اکبرزاده   نورمحمد یعقوبی

در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان کمتر تحقیق جامعی انجام شده است، از طرف دیگر از طریق شناسایی عوامل کلیدی ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان می توان بسترهای لازم ایجاد و توسعه را شناسایی کرد و در راستای پیاده سازی آن گام برداشت. بر این اساس هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به موضوع تحقیق سه سوال مطرح شده است. جامعه آماری تحقیق همه شرکت های دانش بنیان دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دانشگاه های شهر تهران است. که از میان آنها تعداد 100 شرکت از روش نمونه گیری آسان یا اتفاقی و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو و برای رتبه بندی ابعاد از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق ابعاد سه گانه دانشگاه، دولت و صنعت امکانپذیر می باشد. همچنین بر اساس یافته ها بعد دولت دارای بالاترین رتبه در موفقیت ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان بوده است. از این رو می توان گفت دولت باید در این راستا اقدامات گسترده ای را آغاز کند و این امر مورد توجه مسئولین دولتی ذیربط قرار گیرد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق ارائه گردید. کلمات کلیدی: دانش، کسب و کارهای دانش بنیان، پارک علم و فناوری، مرکز رشد، اقتصاد دانشی،عوامل حیاتی موفقیت

نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  خداداد اولیایی   امین رضا کمالیان

چکیده با توجه به قابلیت هایی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ایجاد ارزش برای سازمانها دارند، آنها سرمایه گذاری های کلانی برای بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات نموده اند. یکی از ارزشهایی که سازمانها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمند سازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می پردازد. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، پرسشنامه ای طراحی و ضمن تایید روایی صوری آن توسط صاحبنظران مرتبط و اساتید محترم راهنما و مشاور، پرسشنامه مذکور بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد، داده های مورد نظر بعد از جمع آوری با استفاده از روشهای آماری رگرسیون(برای آزمون فرضیات تحقیق)، آزمون میانگین تک نمونه ای برای تعیین سطح موجود توانمندی کارکنان و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای تعیین رتبه هر کدام از ابعاد توانمندی کارکنان، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن است که بین بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اداره کل فنی و حرفه ای استان سیتان و بلوچستان می تواند تغییرات توانمندی کارکنان آن را به میزان 417/0تبیین نماید. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح توانمندی کارکنان این سازمان بالاتر از حد متوسط می باشد. و توانمندی آنها در بعد شایستگی با رتبه میانگین 40/3 بیشتر و در بعد موثر بودن با رتبه میانگین 79/2 کمتر از سایر ابعاد توانمندسازی می باشد.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش موثر بر رشد کارآفرینی سازمانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد از دیدگاه مدیران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  ناصر سجادی   امین رضا کمالیان

پژوهشگران متعددی تا کنون به بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف پرداخته اند، اما در این تحقیق تلاش شده است، تا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش موثر بر رشد کارآفرینی سازمانی در شرکت های دانش بنیان ، شناسایی گردد. در این تحقیق به علت تعدد عوامل موفقیت مدیریت دانش، پس از مطالعه و تحقیق بسیار، برای جلوگیری از طولانی شدن تحقیق، تنها هفت عامل از میان عوامل مختلف موفقیت مدیریت دانش شناسایی و برای بررسی انتخاب گردید. این عوامل به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق انتخاب شدند، تا تاثیرشان بر روی عامل وابسته تحقیق یعنی کارآفرینی سازمانی بررسی گردد. پس از انتخاب شاخص ها و عوامل مرتبط با متغییرهای مستقل و وابسته، پرسشنامه تهیه شده در میان نمونه آماری که شامل کلیه 78 نفر مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد بود، توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام تحلیل های آماری گویای آن است که عوامل فرهنگ سازمانی، اشتراک و تسهیم دانش، اختصاص پاداش برای کارکنان، حمایت مدیریت ارشد، استراتژی ها و سیاست های دانش محور، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی بعنوان عوامل کلیدی مدیریت دانش بر رشد کارآفرینی سازمانی در این شرکت ها موثرند، هم چنین پس از رتبه بندی عوامل شناسایی شده، در بین عوامل موجود از دیدگاه مدیران عامل اختصاص پاداش به کارکنان بعنوان مهم ترین عامل شناسایی گردید. در پایان پیشنهاداتی برای مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پاک علم و فناوری یزد به منظور استفاده از نتایج این تحقیق ارائه گردید.

“investigating the relationship between knowledge management and customer satisfaction considering to the e-services”
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  افسانه براهویی   باقر کرد

چکیده : این مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی مشتریان با توجه به خدمات الکترونیک در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان مشغول به کار در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان بوده که مجموعا 94 نفر می باشند. برای تعیین حداقل نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. که با توجه به جدول مربوطه، حداقل تعداد نمونه 79 نفر تخمین زده شد، که جهت تعمیم پذیر بودن داده ها و جلوگیری از خطای ناشی از انتخاب نمونه حدود 10 درصد به این عدد اضافه شد. و در مجموع 86 پرسشنامه در جامعه مذکور توزیع گردید که از این تعداد فقط 80 عدد جهت انجام عملیات تجزیه و تحلیل بکار گرفته شد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از سه پرسشنامه به ترتیب؛ پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه خدمات الکترونیک و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین مدیریت دانش و ابعاد آن و رضایتمندی مشتریان و خدمات الکترونیک در سطح اطمینان 95 % رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که متغیر مستقل (مدیریت دانش) 4/18% پیش بینی کننده واریانس رضایتمندی مشتریان می باشد. همچنین با توجه به نتایج معادلات ساختاری مشخص گردید که خدمات الکترونیک تاثیر مدیریت دانش بر تقویت رضایتمندی در افراد را بیش از سه و نیم برابر ارتقاء می دهد که خود موید اهمیت این متغیر و لزوم در نظر گرفتن آن جهت ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدیریت دانش می باشد.

مطالعه ارزیابی تاثیر پیاده سازی سیستم erp بر عملکرد سازمانی( در شرکت ذوب آهن اصفهان )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محبوبه صالحی   امین رضا کمالیان

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در اصل بسته های نرم افزاری هستند که جریان اطلاعات را در سراسر وظایف کسب و کار و مرزهای واحد و حتی در میان شرکای کسب و کار یکپارچه می سازد. بازار جهانی برای سیستم erp، رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد .سرمایه گذاری بر روی آن در سال 2008، 65 میلیون دلار، در سال 2009، 61 میلیون دلار و در سال 2010، 65 میلیون دلار بوده است. این حجم سرمایه گذاری خود گواهی بر اهمیت استفاده از سیستم های erp و ضرورت مطالعه بر روی آن است، بخصوص در کشوری مانند ایران که در حال حاضر این گونه پروژه ها همچون نوزادی نو پا هستند و تا رسیدن به بلوغ لازم نیازمند کارهای تحقیقاتی و کسب تجارب زیادی می باشند. لذا در رساله حاضر سعی شده پیاده سازی سیستم erp را هم از لحاظ تاثیرپذیری اش از محیط داخلی و خارجی و هم تاثیرگذاری اش بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی موفقیت شرکت ذوب آهن در پیاده سازی سیستم erp دارای یک فرضیه اصلی مبنی بر اینکه "پیاده سازی سیستم erp بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد" و سه فرضیه فرعی می باشد. در این میان پس از جمع آوری داده از جامعه آماری که از همه مدیران میانی شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل شده و مشتمل بر 50 نفر بوده انداز طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به وسیله روش های آماری مختلف، فرضیه مربوط به تاثیرگذاری محیط داخلی بر پیاده سازی سیستم erp پذیرفته شد و سه فرضیه دیگر شامل تاثیرگذاری محیط خارجی بر پیاده سازی سیستم erp، تاثیرگذاری محیط خارجی بر محیط داخلی و تاثیرگذاری پیاده سازی سیستم erp بر عملکرد سازمانی، رد گردیدند. به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که پیاده سازی سیستم erp به علت عدم آمادگی محیط داخلی آن به طور کامل موفقیت آمیز نبوده از اینرو این سیستم نتوانسته بر عملکرد سازمانی این شرکت نیز تاثیر مثبتی بگذارد.

ارائه الگوی توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (crm) در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی زاهدان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  فتانه بهاروند   امین رضا کمالیان

با توجه به اهمیت روز افزون مشتریان برای سازمان ها، مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان بهمسئله ای اساسی برای سازمان ها و همچنین شرکت های کوچک و متوسط تبدیل شده است. با عنایت به این مسئله،پیاده سازی پروژهمدیریت ارتباط با مشتری به عنوان راهکاری جامع توصیه شده است. پیاده سازی چنین پروژه هایی در شرکت ها، با ریسک و عدم اطمینان زیادی همراه است. بنابراین لازم است با انجام برنامه-ریزی مناسب، شرایط لازم برای موفقیت این پروژه ها فراهم آید. بدین منظور باید وضعیت موجود و مطلوب عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص کرد تا با شناخت فاصله بین این دو وضعیت، شکاف های موجود شناسایی و نقاط ضعف تقویت گردند و زمینه های لازم جهت پیاده سازی اینگونه پروژه ها ایجاد شود. حسب این ضرورت، تحقیق حاضر در جهت ارائه مدلی برای موفقیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های کوچک و متوسط صورت پذیرفت. پس از بررسی جامع و گسترده مبانی نظری تحقیق، عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شدند و این عوامل با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد با پایایی 2/96 درصد، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و صاحبان شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی زاهدان تشکیل داده اند که به دلیل کوچک بودن حجم جامعه، نمونه گیری صورت نگرفت و پرسشنامه مذکور بینمدیران و کارشناسان 61 شرکت فعال مستقر در این شهرک صنعتی توزیع گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، فریدمن و t همبسته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از دیدگاه کارشناسان و صاحبان صنایع مورد مطالعه، عامل نیروی انسانی مهم ترین عامل اثرگذاری بر موفقیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. همچنین از دیدگاه جامعه مورد نظر، به جز عامل تکنولوژی، سایر عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های کوچک و متوسط بکار گرفته می شوند؛ البته این سطح بکارگیری با سطح مطلوب بکارگیری (از دیدگاه کارشناسان و صاحبان صنایع) تفاوت معناداری داشته و در سطح پایین تری از سطح مطلوب قرار دارد. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین شکاف مربوط به عامل نیروی انسانی و کم ترین شکاف مربوط به عامل استراتژی می باشد.

تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنایع منتخب شهرستان زاهدان با تاکید بر زیرساخت های فناوری و اطلاعات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1391
  مجتبی پهلوانی   امین رضا کمالیان

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرشهای جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است. ( غضنفری و فتح الله, 2007ص 17).از این رو این مطالعه با بررسی زنجیره ی ارزش صنایع منتخب شهرستان زاهدان در پی آن است تا این موضوع مهم و استراتژیک را مورد مطالعه قرار دهد. نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده با کارشناسان و خبرگان امر و آمار و ارقام بیانگر این مطلب است که چهار صنعت گوشت، چوب، تن ماهی و فلز از بین بیست و پنج صنعت، دارای بیشترین مزیت در شهرستان زاهدان هستند. از این رو به مطالعه این چهار رشته گروه از صنایع پرداختیم و نقاط قوت و ضعف آنها را یافتیم و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد آنها و افزایش سود دهی آنها کردیم.

تبیین اثر فناوری ارتباطات و اطلاعات بر توانمندسازی منابع نیروی انسانی در شرکت مخابرات استان مازندران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  کمال قوچانیان   امین رضا کمالیان

با توجه به قابلیت هایی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ایجاد ارزش برای سازمانها دارند، آنها سرمایه گذاری های کلانی برای بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات نموده اند. یکی از ارزشهایی که سازمانها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمان شان ایجاد نمایند، توانمند سازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر مولفه های توانمند سازی در شرکت مخابرات استان مازندران می پردازد. این مولفه ها در تحقیق پیش رو عبارتند از: احساس معنی داری، احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن و اعتماد به همکاران، که تاثیر هر یک از شاخص های فناوری اطلاعات بر این مولفه ها سنجیده شده است. برای این منظور از شاخص های فناوری اطلاعاتی از مدل توسعه فناوری سازمان ملل متحد استفاده شده است، شاخص های کاربرد و محتوا،زیر ساخت فنی و منابع انسانی از مدل مذکور استخراج شده و سئوالاتی با محوریت این شاخص ها طرح گردیدند. پرسشنامه این تحقیق پس از طراحی و و ضمن تایید روایی صوری آن توسط صاحبنظران مرتبط و اساتید محترم راهنما و مشاور، بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد، داده های مورد نظر بعد از جمع آوری با استفاده از روشهای آماری آزمون میانگین تک نمونه ای برای تعیین سطح موجود توانمندی کارکنان و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای تعیین رتبه هر کدام از ابعاد توانمندی کارکنان، مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص های فناوری اطلاعات بر مولفه های توانمندسازی در شرکت مخابرات استان مازندران تاثیرگذار است و از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش از نظر ابعاد فناوری اطلاعات، منابع انسانی با رتبه میانگین (2.08) در جایگاه اول اهمیت قرار دارد و شاخص محتوا و کاربرد با رتبه میانگین (1.96) و زیر ساخت فنی با رتبه میانگین (1.95) در رده های بعدی اهمیت قرار گرفتند.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه(مطالعه: پارک علم و فناوری خراسان رضوی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  مریم ملکی فارمد   حبیب اله دعایی

امروزه، تجاری سازی ایده های نوآورانه در راستای توسعه اجتماعی – اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی جوامع به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تجاری سازی، بخش مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود. توجه به فراهم نمودن بسترهای لازم برای عرضه دانش و فناوری در جامعه منجر به رشد اقتصادی و فناورانه و فراهم آوردن منافع اقتصادی زیادی برای سازمان های مجری تجاری سازی خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی است. حجم نمونه با فرمول نمونه گیری کوکران 127نفر از میان 190نفر مدیران، معاونان و کارشناسان در جامعه مورد مطالعه محاسبه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون رتبه بندی فریدمن، اولویت عوامل و مولفه های موثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه مشخص شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در مجموع نه عامل فردی- شخصی، نهادی،پشتیبانی، سازمانی، مدیریتی، آموزشی- پژوهشی، قانونی – سیاسی، فنی و بازاریابی به عنوان عوامل نه گانه موثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی شناسایی شد. در میان این عوامل نه گانه پس از رتبه بندی، عامل فردی- شخصی در بالاترین رتبه از نظر اهمیت و عامل آموزشی- پژوهشی، در پایین ترین درجه از نظر اهمیت مورد رتبه بندی قرار گرفت. فرهنگ سازی در سازمان برای بها دادن به افراد خلاق، مولد و تولید کننده، تامین فضا و تجهیزات لازم برای فعالیت محققین در پارک علم و فناوری، سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن نتایج تحقیقات، ایجاد مراکز بین سازمانی برای افزایش تعامل بین محققان و مجریان تجاری سازی، اتخاذ قوانین تسریع و تسهیل کننده از سوی نهادهای دولتی جهت اجرای طرح های نوین باعملکرد بهتر و منافع بیشتر از پیشنهادات مهمی است که برای تجاری سازی موفق ایده های کارآفرینانه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی ارائه گردید.

شناسایی و اوویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک ahp (مطالعه موردی : دانشگاه صنعتی شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  حسین فرهادپور   امین رضا کمالیان

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک ahp در دانشگاه صنعتی شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی- توصیفی بوده و جامعه آماری آن کلیه اعضای محترم هیات علمی و اساتید دانشگاه صنعتی شیراز به تعداد 67 نفر می باشند. بنا به اهمیت موضوع و محدود بودن جامعه آماری در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شد. چارچوب مفهومی پژوهش با نگاهی به مدل سه شاخگی، در سه گروه عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی یا زمینه ای تقسیم بندی شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ahp برای مقایسه زوجی عوامل استفاده و در ابتدا جهت تعیین روایی محتوایی آن از پرسشنامه ی دیگری که در میان 38 نفر از خبرگان در دانشگاه صنعتی شیراز توزیع شده بود بهره جسته شد، که طی این مرحله پس از تایید عوامل شناسایی شده اولیه، 4 عامل به مجموع عوامل افزوده شد. در نهایت در گروه عوامل درون دانشگاهی و در زیر شاخه عوامل رفتاری 9 عامل، عوامل ساختاری، 14 عامل، و در گروه عوامل برون دانشگاهی و در زیر شاخه عوامل محیطی یا زمینه ای 16 عامل شناسایی شده و مقایسه شدند، که در مقایسه سه عامل سطح دوم عوامل ساختاری با 0/440 بالاترین اهمیت را در میان عوامل شناسایی شده به خود اختصاص داد، و به ترتیب دو معیار دیگر این پژوهش یعنی عوامل محیطی یا زمینه ای و عوامل رفتاری با 0/352 و 0/207 رتبه های بعدی را دارند. نرخ ناسازگاری این مقایسه نیز که بیانگر پایایی مقایسات بود 0/01 بدست آمد که درستی مقایسات را به نحو مطلوبی تایید می نماید. در مقایسه کلیه عوامل نیز عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان دانشگاه با سرمایه گذاران و صنعت با 0/081، بودجه اختصاص داده شده و منابع مالی در دسترس دانشگاه با 0/073 و عامل بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دانشگاه با 0/064 بالاترین اهمیت و اولویت ها را داشته و پایین ترین اهمیت به عامل سادگی و سهولت دستیابی به تکنولوژی با وزن 0/008 تعلق گرفت.

تعیین استراتژی های نوآوری سازمانی برای بنیاد قلب فارس بر اساس مدل efqm
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  امیر فروهرفر   امین رضا کمالیان

چکیده : کارآفرینی نیازمند نوآوری و برای نائل شدن به کارآفرینی ماندگار ، سازمان نیازمند استراتژی نوآوری است . در این پژوهش برای اولین بار از دیدی کارآفرینانه به مدل efqm، نگریسته شده ، به بیان دیگر نه معیار این مدل چارچوب هایی برای تدوین نه استراتژی نوآوری سازمانی شده است . با تکیه بر شاخص های مدل مذکور و انجام ارزیابی بر مبنای آنها و آگاهی از نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای منحصر به فرد هر سازمان و همچنین شرایط محیطی حاکم ، سازمان های خدمات درمانی کشور می توانند به تعیین استراتژی هایی مبادرت ورزند که ضمن بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در هر یک از شاخص های نه گانه ی مدل ، نوعی مزیت رقابتی برای سازمان مطبوع ایجاد کنند تا عملکرد خود را نه تنها بهبود بخشند ، بلکه به نوآوری دست یابند . بنا بر اصل پارتو ، که 80 درصد از کل پیامد ها را به 20درصد از کل علت ها نسبت می دهد ، می توان بواسطه ی تدوین استراتژی های نوآوری برای جنبه های عقب مانده ی سازمان به حد قابل توجه ای نوآوری در عمل دست یافت .لذا هدف این پژوهش ایجاد نوآوری در نه جنبه سازمانی منطبق با مدل efqm در بنیاد قلب فارس است . این پژوهش از دو جنبه برای سازمان مربوطه مفید واقع خواهد شد ، اول اینکه دست به ارزیابی عملکرد آن خواهد زد ،که پاسخگوی نیاز هر سازمانی است که مدیران آن در پی بهبود امور و آشنایی با وضعیت فعلی سازمان خود می باشند و دیگر اینکه به معرفی استراتژی های نوآوری - بر اساس ارزیابی عملکرد به عمل آمده و تلفیق آن با تحلیل موقعیت (swot)- پرداخته است ، یعنی نتنها نقاط قوت و ضعف عملکرد را نشان داده بلکه راه چاره (استراتژی هایی) برای ایجاد نوآوری با توجه به وضعیت فعلی بنیاد قلب فارس پیشنهاد داده است. نمونه گیری این پژوهش پیمایشی ، شامل 60 مدیر ، متخصص و مسئولین بخش های متفاوت بنیاد قلب فارس بوده است که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی ، توسط پرسشنامه و تحلیل آن از طریق نرم افزار spss صورت پذیرفته است . در پایان بر اساس امتیازات بدست آمده از ارزیابی عملکرد ( تا?یید یا رد رضایتبخشی عملکرد در ابعاد نه گانه ی مدل ) شرایط و ویژگی های خاص بنیاد مذکور ( منعکس شده در جدول swot و ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) و در نظر داشتن ابعاد مدل ، نتایج پژوهش عبارت شد از : استراتژی های رهبری فناوری ، مزیت رقابتی ، کارآفرینی اجرایی ، مبتنی بر منابع ، کارآفرینی پرورشگاهی ، رهبری هزینه ،کارآفرینی اکتسابی ، خدمت به محیط و کارآفرینی فرصت طلبانه ، به ترتیب برای ایجاد نوآوری در معیارهای ، رهبری سازمانی ، استراتژی کلی سازمان ، منابع انسانی ، شرکاء و منابع سازمانی ، فرآیند های سازمانی ، نتایج مربوط به مشتریان (بیماران) ، نتایج مربوط به کارکنان ، نتایج مربوط به جامعه و در پایان نتایج کلیدی عملکرد . واژگان کلیدی : نوآوری - استراتژی - مدل efqm

شناسایی و اولویت بندی الزامات موثر بر تجاری سازی دانش در دانشگاه (مورد مطالعه:دانشگاه سیستان و بلوچستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مرتا بنی اسدی   امین رضا کمالیان

امروزه با توجه به اینکه ورود دانشگاه های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است اما دانشگاه های کنونی ما هنوز نتوانسته اند به نحوی موثر یافته های علمی خود را وارد صنعت کنندو تعاملی موثر بین صنعت و دانشگاه برقرار سازند از این رو باید با نگرش وسیع تری مجموعه شرایط و عوامل تأثیر گذار بر تجاری سازی دانش و پیش نیازها و الزامات مختلف آن مورد توجه و فراهم سازی قرار گیرند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه راهکارهای موثر بر تجاری سازی دانش در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. در این راستا تلاش شده است الزامات، اولویت الزامات و راهکارهای مناسب و موثر بر تجاری سازی دانش شناسایی شود.در این پژوهش، حجم نمونه با فرمول نمونه گیری کوکران130 نفر از میان196 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در جامعه مورد محاسبه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن، اولویت عوامل الزامات و مولفه های موثر بر تجاری سازی دانش در دانشگاه مشخص شد. بر اساس نتایج بدست آمده عوامل؛ ساختاری، فرهنگی و سیاسی-قانونی تشکیل دهنده ی الزامات و پیش نیازهای تجاری سازی دانش می باشند و برای هر عامل بر طبق بخش کیفی تحقیق چند زیر مولفه در نظر گرفته شد که بر اساس نتایج این تحقیق عامل فرهنگی دارای بالاترین رتبه در تجاری سازی دانش بوده است. از این رو می توان گفت قراردادن مشوق های مناسب برای ایجاد انگیزه در فعالان دانشگاهی به تجاری سازی، تنظیم و اعمال قوانین و مقررات حقوقی مناسب برای ثبت و حفاظت از مالکیت دارایی های فکری و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی برای گردآوری اطلاعات درباره بازار، قابلیت های دانشگاه و ارائه کنندگان مالی پیشنهادات مهمی ازهر بعد از الزامات است که برای تجاری سازی دانش ارائه گردیده است.

سنجش میزان کارایی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای 1387-1390
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد 1392
  فهیمه حسین ابادی   رجبعلی شیخ زاده

بیمارستان به عنوان مهمترین و پرهزینه ترین واحد نظام بهداشت و درمان شناخته می شود. افزایش هزینه های درمان و محدودیت منابع سبب شده است که بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی مورد ارزشیابی اقتصادی قرار گیرد. این پژوهش کارایی یازده بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای 1387 تا 1390 مطالعه می کند. پنج نهاده شامل تعداد پزشک، تخت، پرستار، سایر پرسنل، اتاق عمل و شش ستانده شامل میانگین روز بستری، ضریب اشغال تخت، فاصله چرخش تخت، پذیرش سرپایی، پذیرش بستری در نظر گرفته شد. در این حالت هفت بیمارستان در این سالها صد در صد کارا شناخته شدند. لذا برای تفکیک پذیری بیشتر کارایی بیمارستانها با کاهش تعداد نهاده ها و ستانده ها کارایی مجددا محاسبه گردید. کاهش تعداد نهاده و ستانده منجر به کاهش تعداد واحدهای کارا و نیز کاهش متوسط کارایی فنی می گردد. در مرحله بعد با در مظر گرفتن دو نهاده تخت و کادرفعال (ترکیب خطی و وزنی چند نهاده پزشک، پرستار، سایر پرسنل ) و دو ستانده تعداد بستری و سرپایی، متوسط کارایی فنی 748/0 محاسبه شد. سپس بیمارستانها رتبه بندی شدند. عمده ناکارایی مربوط به ناکارایی مقیاس و عمده مازاد مربوط به نهاده سایر پرسنل می باشد. اکثر بیمارستانها از نظر مدیریتی کارا بودند. (متوسط کارایی مدیریت 906/0)

اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه ی کارآفرینی دیجیتال در استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  ساناز میرپارسا   نورمحمد یعقوبی

امروزه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در تمام ابعاد آن به سطحی رسیده است که بی توجهی به توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامعی را که قادر به پذیرش توسعه نیستند و از لحاظ فناوری عقب افتاده اند، با چالش های جدی در زمینه اقتصادی و در زمینه کارآفرینی، به خصوص کارآفرینی دیجیتالی روبرو می سازد. کارآفرینی دیجیتالی، یک شیوه ی جدید در کسب و کار در دنیای جدید است. که تحقیق حاضر به بررسی و تبیین عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتال در استان سیستان و بلوچستان می پردازد. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران و کارشناسان سازمان های فعال درحوزه فعالیت های دیجیتالی و کارآفرینی دیجیتالی می باشد که شامل 250 نفر است و حجم نمونه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و مدیران می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج این تحقیق که ماهیت پیمایشی دارد از طریق مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 19 استفاده گردید و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی عوامل موثر استفاده گردید که نتایج نشان می دهد متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند که شامل: 1- افراد و نقش ها با میانگین 3.715، 2- فرایندهای مدیریتی با میانگین 3.714، 3- فناوری با میانگین 3.703، 4- ساختار با میانگین 3.700 و 5- استراتژی با میانگین 3.670 واژگان کلیدی: کارآفرینی دیجیتال، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیستان و بلوچستان

بررسی نقش سرمایه فکری و تاثیرآن بر رضایت مشتریان ، مطالعه بانک کشاورزی شهر زاهدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  بهروز مقدم   امین رضا کمالیان

در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی بوده و واضح است که موفقیت مشاغل تحت اثر سرمایه فکری آن قابل تشریح می باشد. همچنین نگرش های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند. براین اساس، شناخت ادراکات دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده و ارزیابی کیفیت خدمت، از گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت مشتریان بانک کشاورزی شهر زاهدان است. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی، 264 نفر از مشتریان و 116 نفر از کارکنان بانک کشاورزی زاهدان در سال 1392 با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بررسی شدند. پرسشنامه استاندارد سروکوال و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (1998) به ترتیب برای جمع-آوری داده های کیفیت خدمات و سرمایه فکری استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک excel و نرم افزار spss، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و رتبه بندی با آزمون فریدمن انجام شد و شکاف کیفیت خدمات نیز با استفاده از آزمون ویلکاکسون تحلیل شد. در تمامی ابعاد کیفیت خدمات و مولفه های سنجش آن، شکاف کیفیت وجود داشت. همچنین سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن با کیفیت خدمات و ابعاد پنج گانه آن ارتباط معنی داری نشان نداد. سرمایه فکری در میان کارکنان در حد متوسطی قرار داشت و انتظارات مشتریان نیز فراتر از درک آنها از وضعیت موجود بوده و در هیچ کدام از ابعاد خدمت، انتظارات آنها برآورده نشده است. در راستای بهبود کیفیت خدمات، تمامی ابعاد به ویژه بعد اطمینان به دلیل شکاف بالاتر آن، باید در اولویت قرار گیرند. برای بهبود وضع کیفیت خدمات ارائه شده و سرمایه فکری بهتر است با توجه به این مولفه ها، راهکارهائی تدوین و به اجرا در آید و به لحاظ معنادار بودن تفاوت کیفیت در ابعاد پنج گانه و سطح پایین سرمایه فکری کارکنان، هنگام تخصیص منابع به این نتایج توجه گردد.

ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (erp) بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  نجمه مهدی بیگی   امین رضا کمالیان

با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی ها در عصر ارتباطات و اطلاعات و بی ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات، آن چه که کشورها را جهت افزایش بهره وری و پیشرفت مدد می رساند، استفاده از فرصت ها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد مگر با بهبود، خلاقیت و نوآوری در سازمان ها. با رشد چشم گیر تکنولوژی، بحث فناوری اطلاعات با کاربردی گسترده مورد استقبال تمامی بخش های صنعتی و خدماتی قرار گرفته است. یکی از کاربردها، استفاده از بسته های نرم افزاری متناسب با سازمان و فعالیت آن می باشد که سازمان را در مقابله با عدم قطعیت ها انعطاف پذیر می نماید. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (erp) از بسته های نرم افزاری مدیریتی است که با جمع آوری تمامی داده های موجود سازمان در یک پایگاه داده، باعث یکپارچگی جریان اطلاعات در واحدهای مختلف سازمان می شود. بنابراین این تحقیق با هدف کلی ارزیابی آثار استقرار سیستم erp بر نوآوری سازمانی و پاسخ به این سوال که آیا "استقرار سیستم erp در سازمان می تواند بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار باشد؟" شکل گرفته است. لذا با تعیین یکپارچه سازی، پیکربندی، انطباق و آموزش کارکنان به عنوان مولفه های استقرار سیستم erp و مولفه هایی در سه حوزه ی مدیریت و رهبری، ساختار و نیروی انسانی به منظور سنجش نوآوری، پرسشنامه ای با روایی 85/0 و پایایی 57/0 تهیه و بین جامعه ی آماری متشکل از اعضای یک واحد تولیدی کالای صنعتی به تعداد 110 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار lisrel و spss و با استفاده از روش های تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی استقرار سیستم erp با ضریب 34% بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است و تمامی فرضیه های فرعی نیز مبنی بر تأثیرگذاری هرکدام از مولفه های استقرار سیستم erp بر نوآوری سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پیکربندی و انطباق سیستم erp، تأثیرگذارترین مولفه ها بر نوآوری سازمانی تشخیص داده شد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت مینوی شرق زاهدان با رویکرد فازی ( غربال سازی فازی و ahp فازی )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  سیده آرزو موسوی دوماری   امین رضا کمالیان

. در این پژوهش حوزه های اصلی و زیرمعیارهای مطرح شده در ارتباط با عملکرد زنجیره تامین شرکت مینوی شرق استان سیستان و بلوچستان، شناسایی شدند و با بکارگیری روش های تصمیم گیری فازی این معیارها رتبه بندی شده و وزن نهایی هر یک محاسبه گردید به گونه ای که بتوان از آن به عنوان چهارچوبی برای عملکرد در زنجیره تأمین یاد شده استفاده نمود. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق، فهرستی از معیارهای حائز اهمیت تدوین شد و از طریق انجام مصاحبه و تکمیل نمودن پرسشنامه به روش غربال سازی فازی، معیارهای اصلی و زیرمعیارهای موثر در عملکرد زنجیره تامین شناسایی و در هفت حوزه کلی دسته بندی گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه های مقایسه ای زوجی، نظر کارشناسان حوزه مورد مطالعه اخذ شد و با تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، معیارها و زیرمعیارها وزن دهی و رتبه بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق حوزه مشتری مداری و پاسخگویی اولویت نخست را کسب نموده و پس از آن، کارایی و حوزه هزینه در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. همچنین در میان زیرمعیارها، رضایت مشتری از حوزه معیار مشتری مداری و پاسخگویی بالاترین اهمیت را میان تمامی زیرمعیارها دارد.

بررسی تاثیر بکارگیری فنآوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی بااستفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی کارکنان زن امور مالی دانشگاه سیستان وبلوچستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  عبدالله یاراحمدی   امین رضا کمالیان

،انجامپژوهشدراینزمینهحیاتیاست.دراینپژوهشبهمنظورارزیابیعملکردازمدلکارتامتیازیمتوازن کاپلانونورتون (1996)،استفادهشدهاست. دراینمدلسازمانبهمانندیکمنشورچهاروجهیدیدهمیشودکهوجوهآنعبارتند از: مالی،فرآیندهایداخلی،مشتریان(مخاطبین)ورشدویادگیری. روشپژوهش،توصیفیوازنوعپیمایشی و جامعهآماریآنکلیه کارکنان معاونت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستانباتعداد90نفربودهاست،ازبیناینجامعه 40نفر از کارکنان زن شاغل در این معاونتبعنواننمونهانتخابگردید .ابعاد عنوان شده به منظور بکارگیری فنآوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته نیز "عملکرد سازمانی در معاونت مالی" است. در تجزیه و تحلیل داده ها از فنونآمار توصیفیو استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون میانگین یک جامعه)در آزمون فرضیه ها استفاده گردید.یافتههانشاندادکهکمترین تاثیرفنآوریاطلاعاتمربوطبهبهبودفرآیندهایداخلیوبیشترینتاثیرمربوطبهرضایت مشتریانبودهاست.

بررسی تاثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  رضا اصغری   امین رضا کمالیان

هدف از انجام این پژوهش؛ بررسی تاثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این راستا یکی از وظایف مهمی که در قانون به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است اعمال نظارت مالی از طریق ذیحسابان ، می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده در این پژوهش با طرح 28 سوال با استفاده از طرح لیکرت اطلاعات جمع آوری گردید . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده با توجه به فرضیات تحقیق که از نوع توصیفی استنباطی می باشد . در روش تحلیل توصیفی با استفاده از فراوانی و رسم نمودار و توصیف تک تک پرسشنامه ها و در روش استنباطی از t-test استفاده شده است . در نهایت با توجه به این که با استفاده از آزمونt=test و مقایسه آن با جدول استاندارد فرض خلاف هر دو فرضیه مورد قبول واقع شده و حضور ذیحسابان مانع انجام فعالیتهای مالی و حسابداری بهنگام و مانع از انجام معاملات دولتی نگردیده است و به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می پردازیم .

بررسی علل اختلاف برآورد مالیات بر درآمد شرکتهای استان سیستان و بلوچستان بر مبنای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از دیدگاه ذینفعان طی سالهای 1384 لغایت 1390
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  محمد امین رسولی   امین رضا کمالیان

ساختار ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در طی سالهای 1384 لغایت 1390 باعث وجود اختلاف در درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان رسمی و درآمد مشمول مالیات رسیدگی شده توسط کارشناسان ارشد مالیاتی در استان سیستان و بلوچستان گردیده است . در این پژوهش با بررسی علل این اختلاف و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و توزیع شده میان شرکتها ، حسابرسان مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و تحلیل دیدگاه های آنان از طریق آزمونهای آماری مانند t تک نمونه ای و مقایسه با ضریب آلفای کرونباخ این اختلافات و علل آنها مورد بررسی و ریشه یابی قرار گرفته اند . با توجه به نتایج به دست آمده ریشه این اختلافات ناشی از نقص در قانون مالیاتهای مستقیم و انحراف در عملکرد حسابرسان رسمی و رسیدگی نادرست کارشناسان ارشد مالیاتی و عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم و اصول حسابداری توسط شرکتها می باشد . همچنین این نتیجه اثبات گردیده است که ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم باعث ارتقای فرهنگ مالیاتی شرکتهای مورد بررسی گردیده است . در پایان این پژوهش راهکارهایی راهبردی جهت رفع این مشکلات ارایه می دهد .

ارزیابی مقایسه ای کیفیت خدمات کتابخانه های الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی زاهدان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  سحر قلندری   حبیب الله سالارزهی

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای کیفیت خدمات کتابخانه های الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی زاهدان، بر اساس ابعاد، سازه ها و مولفه های موجود در وب کوال صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه وب کوال استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه سیستان بلوچستان با میانگین 29/106درصد نسبت به کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با میانگین 22/89 درصد از وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد. همچنین دانشگاه سیستان و بلوچستان از لحاظ کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی با میانگین 1/8درصد در مقایسه با میانگین 64/6درصدی کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، توانسته است رضایت مندی بیشتری را کسب نماید. بطور کلی در مقایسه صورت گرفته بین کیفیت خدمات کتابخانه های الکترونیکی دانشگاه های مذکور، کتابخانه الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان نمره بالاتری را به خود اختصاص داده است.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هوشمندی کسب و کار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  ملیحه حسن زاده   امین رضا کمالیان

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)، تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است. فضای کسب وکار و بخش تجارت خارجی یکی از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی یک کشور است که به خوبی می توانند از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات متأثر شوند. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار، و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود. معماری هوشمند سازی کسب و کارها روندی است که در آن وظیفه ها و فرایندهای اصلی کسب و کار بر اساس ابزار و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی مجهز و بازسازی می شوند. هدف از این تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هوشمندسازی کسب وکار می باشد که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده و جامعه آماری تعداد100 نفر از کارشناشان مطلع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب وکار الکترونیکی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان می باشد که 80 نفرکه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند و سپس با استفاده از نرم افزار spss اعتبار پرسشنامه ها بررسی و سپس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده و در نهایت اثبات شد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی کسب وکار رابطه معنی داری وجود دارد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات مرتبط با کارآفرینی (مطالعه :موسسات آموزش عالی شهرستان زاهدان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  سجاد حجت دوست   غلامعلی شرزه ئی

تجاری سازی نتایج تحقیق، یکی از گام های مهم نظام نوآوری است که پایداری و استمرار امر تحقیق را تضمین می کند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می نماید. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات مرتبط با کارآفرینی در موسسات آموزش عالی زاهدان و همچنین ارائه راهکارهای موثر بر آن است. جامعه آماری تحقیق همه اعضای هیات علمی دانشکده های اقتصاد، حسابداری و مدیریت در موسسات آموزش عالی شهرستان زاهدان است. جامعه آماری 84 نفر در نظر گرفته شد که به علت محدود بودن، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع پرسشنامه ها 69 پرسشنامه برگشت داده شد. پس از جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه و آزمون رتبه بندی فریدمن، به وسیله نرم افزار آماری spss ، اولویت عوامل و مولفه های موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات مرتبط با کارآفرینی مشخص شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در مجموع چهارده عامل، تعیین اولویت های تجاری سازی، فردی-شخصی، باور به تجاری سازی، تعیین راهبردهای تجاری سازی، آموزشی-پژوهشی، بازار-بازاریابی، سیاسی و قانونی، فنی-فناورانه، نهادی، انگیزشی، پشتیبانی و حمایتی، آگاهی از فرایند تجاری سازی، مدیریتی و سازمانی شناسایی شدند، که پس از رتبه بندی این عوامل ، عامل حمایتی و پشتیبانی به عنوان با اهمیت ترین عامل و عامل آموزشی-پژوهشی، به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناسایی شد. اتخاذ قوانین تسریع و تسهیل کننده از سوی نهادهای دولتی، تامین فضا و تجهیزات لازم برای فعالیت محققین در موسسات آموزش عالی و سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن نتایج تحقیقات، از پیشنهادات مهمی است که برای تجاری سازی موفق نتایج تحقیقات کارآفرینی در موسسات آموزش عالی زاهدان ارائه گردید.

بررسی تأثیر توانمندی فناوری بر نوآوری سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علی مارگیر   امین رضا کمالیان

پژوهش حاضر سازمان های خدماتی را به عنوان یکی از مهم ترین نوع سازمانها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانمندی فناوری و ابعاد آن بر نوآوری سازمانی پرداخته شده و ارتباط این دو متغیر در فرایند انطباق بهتر سازمان های خدماتی با محیط و جامعه ارزیابی شده است. همچنین یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها پس از تعیین پایایی و روایی، از پرسشنامه توانمندی فناوری لال، نوآوری سازمانی چوپانی و همکاران و یادگیری سازمانی نیفه استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کارمندان با مدرک فوق دیپلم به بالای شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه ای و شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بر اساس روش سرشماری است که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد پرسشنامه های برگشتی در مجموع سه جامعه مذکور 149 عدد بوده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss19 و lisrel و روش های آماری رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری مشخص شد که بین توانمندی فناوری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین سه بعد توانمندی فناوری(توانایی سرمایه گذاری، توانایی تولیدی و توانایی ارتباطی) با نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. پس از بررسی تأثیر متغیر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه توانمندی فناوری و نوآوری سازمانی، این فرضیه رد می شود و نتیجه می گیریم که این متغیر تأثیر معناداری بر رابطه توانمندی فناوری با نوآوری سازمانی ندارد. در نتیجه برای افزایش نوآوری سازمانی، بالا بردن توانایی های فناوری به عنوان یک راه کار پیشنهاد می گردد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت معادن استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  محمدنصیر شهنوازی   امین رضا کمالیان

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت معادن استان سیستان و بلوچستان می باشد که این عوامل شامل 5 مورد صنعتی که سازمان در آن رقابت می کند، درکی از رقبای سازمان، جو و شرایط عمومی، مشکلات- موانع و چالش ها و لایه های مدیریتی می باشند. روش تحقیق مورد نظر بر اساس هدف از نوع کاربردی به شمار آورد. جامعه آماری این تحقیق به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شود. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای برای نمونه ی 120 نفر که شامل خبرگان و کارشناسان بودند جمع آوری گردیده است. مولفه های مورد نظر در این پرسشنامه شامل عوامل مدیرتی، عوامل ساختار عملکردی، عوامل منطقه ای و عوامل سازمانی و دولتی می باشند. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق spss بود که نتایج حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آزمون کای اسکوار استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون زوج- نمونه ای نشان داد که عوامل موفقیت مدیریتی- مشتریان – محیطی-صنعت و استراتژی تاثیر مثبت و معنی داری بر اثر بخشی چرخه معادن دارند. افزون بر آن، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیرموفقیت صنعت دارای بالاترین رتبه و متغیر مشتریان دارای کمترین رتبه می باشند.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت بانکداری شهرستان زاهدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد 1393
  مراد میرزاده   امین رضا کمالیان

چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه در صنعت بانکداری زاهدان در سال 1392 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان زاهدان که تعداد آنها 182 نفر می باشد، تشکیل دادهاند. روش نمونهگیری به صورت سرشماری و کامل بوده که پس از توزیع پرسشنامه 150 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی نهاپیت و گوشال(1998) و پرسشنامه محقق ساخته تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی(با استفاده از آلفای کرونباخ)در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل و جمعآوری پرسشنامهها، با استفاده از نرمافزار spss19 و lisrel8.54 ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیهها (ضریب همبستگی، آزمون tمستقل، anova، تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون فریدمن و مدل معادلات ساختاری(sem)) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیهها بیانگر این است که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها هم در بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که سرمایه ارتباطی هم در بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی کارآمدی برنامه های درسی مراکز آموزش عالی در راستای پرورش کارآفرین از دیدگاه متخصصان( مطالعه در مراکز آموزش عالی شهرستان زاهدان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  میثم شهبازی   امین رضا کمالیان

این پژوهش با هدف، بررسی کارآمدی برنامه های درسی مراکزآموزش عالی در راستای پرورش کارآفرین از دیدگاه متخصصان می باشد . روش این پژوهش زمینه یابی(پیمایشی) است، جامعه آماری شامل متخصصین و خبرگان آموزش کارآفرینی در موسسات آموزش عالی شهرستان زاهدان که همه اعضا به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با 39 سوال بسته استفاده شده است ، روایی محتوایی پرسشنامه براساس نظر صاحبنظران حوزه کارآفرینی حاصل و پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه شد که برابر872% بدست آمد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و فریدمن صورت گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که از نظر متخصصان کارآفرینی لازم است اهداف آموزشی مراکز آموزش عالی در جهت پرورش فراگیر متکی به خود و ریسک پذیر ،دارای تفکر انتقادی و همچنین پرورش دهنده مهارتهای ارتباطی ، آینده پژوهی ، مدیریت و رهبری ، شکوفاکننده خلاقیت فراگیرباشد ، در روش های تدریس مراکز آموزش عالی از روش های حل مسئله ،روش پروژه و اقدام پژوهی استفاده شود. در سازماندهی محتوای آموزشی آموزش عالی از رویکرد میان رشته ای و فرارشته ای بترتیب بعنوان رویکرد محوری و مکمل استفاده شودو مطابق با مطالب نظری و کار عملی وهمچنین به روز ومتناسب با فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد، نحوه ی ارزشیابی مراکز آموزش عالی طوری باشد که فراگیر بتواند در موقعیت واقعی به ارزیابی محدودیت و مشکلات به تحلیل و ترکیب مساله بپردازد. بنابراین، توجه ویژه به برنامه درسی مراکز آموزش عالی می توان فراگیرکارآمد و کارآفرین پرورش داد تا درنهایت بسیاری از معضلات اجتماعی حل شود. .

شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  فاطمه میرشمسی   امین رضا کمالیان

در سال های اخیر، شکل های جدید کارآفرینی از هم افزایی های میان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر پارادایم های تعاملات اقتصادی، ظهور پیدا کرده است. فناوری های اطلاعات محور جدید، فرصت های بسیاری را برای کارآفرینان دیجیتال در جهت ایجاد کسب وکارهای پیشرفته فراهم کرده است. کارآفرینی دیجیتالی، عاملی مهم در تقویت پول ملی و در نهایت افزایش درآمد ملی، رشد تولید ناخالص ملی و محرک ارزش افزوده و بهره وری در بازارهای کسب و کار است. اهداف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کار آفرینی دیجیتالی است. بدین منظور، در ابتدا پیشینه تحقیق در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، شاخص های توسعه کار آفرینی دیجیتالی مبتنی بر مدل سه شاخگی (ابعاد ساختار، زمینه و محتوا) مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق با تأکید بر روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه کارآفرینی دیجیتالی شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد اجرایی فناوری اطلاعات در سازمان های متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از استانداری، شهرداری، سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی و دانشگاه در شهر مشهد تشکیل می دهند که یک نمونه 46 نفری از آنها انتخاب شده است. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمام شاخص های توسعه کارآفرینی دیجیتالی بر اساس آزمون های t یک نمونه ای و علامت به عنوان عوامل موثر شناخته شدند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در میان ابعاد سه گانه مدل مفهومی، بالاترین امتیاز مربوط به عوامل ساختاری است و عوامل محتوایی و زمینه ای در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. کلید واژه ها: توسعه کار آفرینی دیجیتالی، ساختار، محتوا، زمینه

ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس مدل ترکیبی bsc و فرآیند تحلیل شبکه ای (anp) (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  محمد رضا میرشاه   امین رضا کمالیان

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد bsc و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (anp) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده¬های واقعی موجود در صورت¬های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی bsc و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس anp طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها بر اساس نرم افزار spss و super decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم¬ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می¬آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت¬های بعدی را دارند. همچنین شعبه ایرانشهر در دو بعد مالی و فرآیندهای داخلی، و شعبه معلم در دو بعد مشتری و رشد و یادگیری نسبت سایر شعب اولویت 1 را کسب نمودند و به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه معلم با کسب وزن نهایی 060/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب ایرانشهر و بازار و سایر شعب قرار گرفتند.

ارزیابی عملکرد کارکنان مجتمع مس سرچشمه بااستفاده ازکارت امتیازی متوازن و مدل efqm بارویکردahpفازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده حسابداری و مدیریت 1393
  مهدیه علی مرادی   امین رضا کمالیان

این مطالعه به ارزیابی عملکرد کارکنان مجتمع مس سرچشمه با رویکرد ahp فازی پرداخته است. در ابتدا از بین الگوهای موجود دو الگوی کارت امتیازی متوازن و مدل efqm بعنوان دو مدل مناسسب بررسی شدند سپس از تلفیق این دو مدل برای تحلیل و بحث پیرامون موضوع مطرح شده استفاده گردید. در ادامه بعد از جمع آوری داده های مورد نیاز برای این پژوهش یک آمار توصیفی از داده ها ارائه گردید، سپس ابعاد این مدل مورد آزمون قرار گرفتند و پس از تعیین ضریب اهمیت هر کدام از این ابعاد، ابعاد و شاخص های مهمتر با استفاده از روش ahp فازی اولویت بندی شدند.و در پایان مدل مفهومی پژوهش بر اساس نتیاج بدست آمده جهت کاربرد در شرکت بیان شد.

بررسی تاثیر عوامل موثر مدیریت دانش برخلاقیت و یادگیری کارکنان شهرداری زاهدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  فروغ مشهدی   امین رضا کمالیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر مدیریت دانش بر خلاقیت و یادگیری کارکنان شهرداری زاهدان انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش متغیرها طراحی شد که به سه بخش کاملا ًمتمایز ازیکدیگرتقسیم میشود،تشکیل شده است. بخش اول شامل نامه همراه و بخش دوم شامل سوالات مربوط به مشخصات فردی و سوالات اصلی تحقیق که به سه قسمت تقسیم مشود قسمت اول سوالات مدیریت دانش،قسمت دوم سوالات خلاقیت و قسمت سوم سوالات مربوط به یادگیری میباشد.برای طراحی سوالات این پرسشنامه ازطیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. دراین تحقیق پس از اطمینان از پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 94.1% و 91% و 93.9% وروایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی محتوایی وتاییدی در میان نمونه ای متشکل از248 نفر با استفاده از جدول مورگان ، متشکل از تمام پرسنل شهرداری زاهدان وسازمانهای وابسته آن توزیع شد.تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزار spss بهمنظورتعیینهمبستگیبینمتغیرهاازضریبهمبستگی اسپیرمن وهمچنینبرایتفاوتمعناداری ازآزمونهای اسمیرونف و کولموگروف وتحلیلآنهااستفادهگردیدهاست .نتایج نشان دادکه عوامل موثر مدیریت دانش که در این تحقیق به هفت عامل که شامل فرهنگ سازمانی- اشتراک و تسهیم مدیریت دانش- احتصاص پاداش برای کارکنان- استراتژیها و سیاستهای دانش محور- حمایت مدیر ارشد- مدیریت منابع انسانی- استفاده از فناوری اطلاعات، بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی کارکنان شهرداری زاهدان تأثیر معنادار دارد.این در حالی است که مدیریت دانش در شهرداری زاهدان دارای وضعیت مطلوبی می باشد که باید همین روند ادامه پیدا کند و مدیریت دانش در ابعاد مختلف تقویت گردد. که این امر می تواند مزایایی همچون افزایش انگیزه مشارکت کارکنان ، ارتقای رقابت پذیری، اشتراک گذاری دانش،افزایش خلاقیت و یادگیری برای کارکنان شهرداری زاهدان داشته باشد.

پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی(مطالعه ای در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1394
  فاطمه محمدزاده بهاءآبادی   امین رضا کمالیان

امروزه معنویت بیش از گذشته موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است. بدین دلیل که نقش بازدارندگی از آسیب ها و هنجارشکنی ها و همچنین نقش برانگیزانندگی افراد در جهت سودرسانی و خدمت بیشتر به جامعه را دارد. معنویت اسلامی نیز شاخصه ها و اصول خاصی دارد که ضمن اتصال فرد به مبدا وجود و کمال مطلق، بر شیوه نظر و عمل او در زندگی فردی و جمعی تاثیر می گذارد و تحولات شگرفی را در ابعاد فردی و اجتماعی ایجاد می کند. ازاین رو لازم است زمینه های رشد آن در سازمان ها بررسی شود. پایان نامه حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی تهیه شده است.

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری کارکنان تعاونی های فعال تولیدی در استان تهران و زنجان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1387
  امیرحسین عزیزخانی   امین رضا کمالیان

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
  حسن قلی پور گلوجه   امین رضا کمالیان

چکیده ندارد.