بررسی راه های تحول فرهنگی در سازمانهای ایمان محور: مورد مطالعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

پایان نامه
چکیده

بسیج دانشجویی یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی ایران است که همواره به عنوان مجموعه ای آرمانخواه و منطبق با ارزشها و اصول انقلاب اسلامی شناخته شده است. چنانچه بسیج دانشجویی بخواهد مبدا تحولات در سطح ملی و جهانی باشد، راهی جز ارتباط با محیط خارجی خود و مدیریت این ارتباط ندارد. اثربخشی این ارتباطات و مدیریت آن ارتباط تنگاتنگی با میزان اصلاح پذیری فرهنگی این مجموعه و انطباق آن با اصول انقلاب اسلامی دارد. یکی از عواملی که انطباق پذیری مستمر با این اصول را تسهیل می کند، شناسایی راهکارهایی است که از طریق آن بتوان فرهنگ مجموعه را متحول نمود. راهکارهای تحول فرهنگی موضوعی است که تا حد زیادی در ادبیات مدیریت مورد توجه قرار گرفته است اما این راهکارها برای سازمان های ایمان محور که بسیج دانشجویی از نمونه های آن به حساب می آید، هنوز شناسایی نگردیده است. در این پژوهش که از طریق روش دلفی انجام گرفته است، پانلی متشکل از 30 نفر از نخبگان بسیج دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که همه دارای سوابق مسئولیتی هستند، از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. ابتدا از طریق مصاحبه با نخبگان، مشکلات فرهنگی این مجموعه و سپس راهکارهای حل آنها احصا گردید. سپس در مرحله بعد، این راهکار ها که با عنوان راهکارهای تحول فرهنگی شناخته می شود، توسط اعضای پانل مورد سنجش قرار گرفت و از تعداد 20 راهکار شناسایی شده در مرحله اول، 15 مورد آن تائید شد. نتایج حاکی از آن بود که راهکارهایی می توانند در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران موثر باشند که در سطح بالائی از انعطاف قرار داشته باشند و متناسب با سازمانهای غیر رسمی باشند.

منابع مشابه

مطالعه انگاره‌های ذهنی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران: انگاره‌های شخصی انجمن اسلامی و خویشتن بسیج دانشجویی

انگاره‌های ذهنی موجود میان گروه‌های اجتماعی، تأثیر مستقیمی بر شکل‌گیری تعاملات میان آن‌ها دارد. مردم اغلب دیگران را به‌عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درک می‌کنند و براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، تعاملات خود را شکل می‌دهند. مطالعه و شناسایی انگاره‌‌ها می‌تواند در برقراری یا عدم برقراری ارتباط درست، تأثیرگذار باشد. این مقاله به مطالعۀ انگاره‌های ذهنی شخصی اعضای انجمن اسلامی و ان...

متن کامل

مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران»

این مقاله به مطالعه انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و خویشتن انجمن اسلامی پرداخته است. افراد اغلب دیگران را براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، درک می‌کنند و بر همین اساس سعی می‌کنند با دیگران ارتباط برقرار کنند. بر اساس نظریه نیشیدا، انگاره‌های ذهنی مجموعه‌ای از تجربیات گذشته هستند که در گروه‌های دانشی مرتبط دسته بندی شده‌اند و برای راهنمایی رفتارهای ما در موقعیت‌های آشنا به کار می‌ر...

متن کامل

بررسی سبک زندگی مربیان بسیج و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران درسال 93-92

Introduction: The Basiji healthy lifestyle program for developing of intersectoral collaboration was prepared at the health Education and Promotion Dept and some individuals were selected as trainers. Therefore this study was mobilized about the effectiveness of these interventions in coaches’ lifestyle. Methods: This study is a Cross sectional study which 200 people of the Basij organ...

متن کامل

بررسی ابعاد ساختاری سازمان های دانش محور - مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقدمه: دانشگاه­ ها بیش از هر نهاد دیگر، وظیفه تولید دانش و تسهیم آن را بر عهده دارند و باید از ساختارهای سنتی فاصله گرفته و به سوی ساختارهای دانش­ محور حرکت کنند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد ساختاری سازمان­های دانش­ محور (دانشگاه علوم پزشکی کاشان) بود. روش­ ها: نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 182 نفر بود که با استفاد...

متن کامل

مطالعه مقایسه ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. سواد رسانه‌ای دارای مهارت‌های تحلیل، ارزشیابی، گروه‌بندی، استقرا، قیاس، ترکیب و خلاصه سازی است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پیمایش است. میدان تحقیق یا جامعه‌ی مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023